0
Tải bản đầy đủ (.docx) (102 trang)

Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn thời điểm vận dụng các phương pháp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 42 -45 )

7. Kết cấu của luận văn

2.2.2. Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn thời điểm vận dụng các phương pháp

phương pháp kế toán và thục hiện các ước tính kế toán

a. Ước tính kế toán một lần được áp dụng một lần khi nghiệp vụ phát sinh, chẳng hạn

Ước tính thời gian khấu hao TSCĐ

Phương pháp khấu hao TSCĐ được sử dụng phản ánh cách thức thu hồi vốn từ tài sản đó của doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi phí sản xuất - kinh doanh trong cùng kỳ.

Mặt khác, thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình do công ty xác định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Đôi khi do chính sách quản lý tài sản của công ty mà thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản có thể ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích thực tế của nó. Do vậy, việc ước tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch thư hồi vốn từ nhà quản trị, họ có thể tăng, giảm chi phí khấu hao bằng cách thay đổi ước tính thời gian sử dụng của tài sản.

Ước tính số lần phân bổ hay mức phân bổ của chi phí trả trước

Chi phí trả trước của doanh nghiệp là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan tới kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của các kỳ hạch toán, các niên độ kế toán nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất - kinh doanh của kỳ này mà phải phân bổ vào hai hay nhiều kỳ kế tiếp.

Từ mức phân bổ chi phí cho từng kỳ phụ thuộc vào số kỳ dự kiến phân bổ, cho nên công ty có thể chủ động tăng giảm chi phí của từng kỳ bằng việc xác định thời gian dự kiến phân bổ dài hay ngắn. Mặc dù một số khoản chi phí có giới hạn

thời gian phân bổ nhưng trong khoản thời gian cho phép đó, công ty có thể chủ động thay đổi mức chi phí phân bổ cho từng kỳ.

Có những loại chi phí trích trước liên quan đến nhiều kỳ hạch toán như chi phí trích trước sửa chữa lớn TSCĐ; chi phí CCDC; tiền thuê cơ sở hạ tầng trả trước; chi phí nghiên cứu có giá trị lớn, chi phí thành lập công ty… Từ việc ước tính số lần hay mức phân bổ những khoản chi phí trích trước này phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị do đó cho phép nhà quản trị có thể điều chỉnh chi phí theo mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ước tính chi phí bảo hành công trình xây lắp

Việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành công trình xây lắp thì thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng. Theo Thông tư 228/2009/TT-BTC, Ttổng mức trích lập dự phòng bảo hành công trình xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng giá trị công trình. Do đó, nhà quản lý có thể chủ động thay đổi mức chi phí này trong phạm vi cho phép nhằm tác động đến lợi nhuận trong kỳ.

b. Ước tính kế toán mỗi kỳ được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán, chẳng hạn

Ước tính chi phí bảo hành sản phẩm

Doanh nghiệp có khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, là dự

phòng chi phí cho các sản phẩm, hàng hoá đã bán, đã bàn giao cho người mua nhưng doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc cam kết với khách hàng (theo Thông tư 228/2009/TT-BTC). Công ty dự kiến mức tổn thất trích bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã tiêu thụ trong năm và tiến hành lập dự phòng cho từng loại sản phẩm, hàng hoá có cam kết bảo hành. Do đó, việc ước tính các chi phí này phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị mặc dù phạm vi của nó không lớn (Tổng mức trích lập dự phòng bảo hành của các sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp theo quy định đã cam kết với khách hàng nhưng tối đa không vượt quá 5% tổng doanh thu tiêu thụ của các sản phẩm, hàng hoá). Tuy nhiên, nhà quản lý có quyền chủ động thay đổi mức chi phí này trong phạm vi cho phép nhằm tác động đến lợi nhuận trong kỳ.

Ước lượng tỷ lệ hoàn thành công việc trong ghi nhận doanh thu phụ thuộc nhiều vào nhận định, kinh nghiệm và thực tế tiến độ hoàn thành công việc. Các nhà quản trị có thể ghi nhận tăng doanh thu trong kỳ so với thực tế bằng cách đánh giá phần công việc hoàn thành hoặc tỷ lệ % giữa khối lượng công việc hoàn thành với khối lượng công việc phải hoàn thành tăng lên và ngược lại. Dù việc ước lượng phải dựa trên cơ sở hợp lý, nhưng công ty vẫn có đủ khả năng giải trình với kiểm toán.

Ước tính giá trị sản phẩm dở dang

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, ước tính mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang trong số các phương pháp được phép (theo nguyên vật liệu, theo hoàn thành tương đương...). Việc lựa chọn và ước tính này sẽ ảnhv hưởng tới giá thành sản phẩm hoàn thành và từ đó ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán. Hệ quả là ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ kình doanh của doanh nghiệp.

Ước tính khoản phải thu khó đòi để lập dự phòng

Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ tài chính, khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh hàng năm báo cáo của công ty, giúp công ty có nguồn tài chính để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh. Như vậy, mức trích lập dự phòng dựa vào dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ. Do đó, nhà quản lý có thể điều chỉnh chi phí và lợi nhuận theo mong muốn thông qua việc dự kiến mức độ tổn thất đối với các khoản nợ chưa đến hạn thanh toán nhưng con nợ khó có khả năng trả nợ hoặc điều chỉnh tuổi nợ của các khoản nợ phải thu. Song song đó, nhà quản lý có thể xử lý xóa nợ hoặc hoãn việc xử lý xóa các khoản nợ quá hạn trên 3 năm để tác động đến chi phí và lợi nhuận trong kỳ.

Ước tính khoản giá trị tồn kho giảm giá để lập dự phòng

Theo VAS số 02: “hàng tồn kho và các thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, vào cuối kỳ kế toán doanh nghiệp phải thực hiện đánh giá mới về giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc

của nó thì doanh nghiệp phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mức trích lập dự phòng nhà quản lý có thể vận dụng linh hoạt tùy thuộc vào mức ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Mà việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sẽ làm cho chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tăng lên, từ đó làm ảnh hưởng đến lợi nhuận”. Do vậy, đối với việc ước tính khoản giá trị hàng tồn kho bị giảm giá để lập dự phòng sẽ tạo ra khoảng trống cho nhà quản trị lựa chọn để tác động vào chi phí và lợi nhuận trong kỳ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 42 -45 )

×