0
Tải bản đầy đủ (.docx) (102 trang)

Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn phương pháp kế toán

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 38 -42 )

7. Kết cấu của luận văn

2.2.1. Quản trị lợi nhuận thông qua lựa chọn phương pháp kế toán

Chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định lựa chọn các phương pháp kế toán có ảnh hưởng đến từng thời điểm ghi nhận doanh thu và chi phí (kết quả sẽ tác động đến thời điểm ghi nhận lợi nhuận). Việc lựa chọn một (hoặc một số) phương pháp kế toán cho phép xác định doanh thu sớm hơn và chuyển dịch xác định chi phí về sau sẽ làm tăng lợi nhuận báo cáo trong kỳ và ngược lại. Trong chế độ kế toán DN tồn tại một số phương pháp có thể được vận dụng để ghi nhận doanh thu, chi phí.

Vận dụng các phương pháp kế toán

Lựa chọn các phương pháp kế toán cũng có thể cho phép nhà quản trị được vận dụng phương pháp kế toán thông qua việc lựa chọn đúng thời điểm ghi nhận chi phí. Chủ doanh nghiệp sẽ quyết định chuyển dịch về sau hay ghi nhận sớm hơn một số loại chi phí sẽ được làm giảm (hoặc tăng) chi phí của niên độ hiện hành.

Những khoản chi phí có thể chuyển dịch thời điểm ghi nhận bao gồm: chi phí bảo hiểm hỏa hoạn, giá trị công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều kỳ, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hành sản phẩm. Các loại chi phí trên

có thể được ghi nhận vào niên độ phát sinh hoặc được phân biệt cho một số kỳ (dựa vào nguyên tắc phù hợp).

Lựa chọn chính sách ghi nhận doanh thu, giá vốn

Các nhà quản lý công ty có thể có nhiều cân nhắc phương pháp cho ghi nhận doanh thu, giá vốn. Trong doanh nghiệp xây dựng hoặc dịch vụ, việc thực hiện thi công công trình hay thực hiện dịch vụ có thể kéo dài. Do đó, công ty có thể lựa chọn ghi nhận doanh thu, giá vốn khi công trình hoàn thành hoặc ghi nhận doanh thu, giá vốn theo tiến độ hoàn thành. Theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành, doanh thu được ghi nhận trong kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ phần trăm công việc đã hoàn thành. Phần công việc hoàn thành được xác định theo một trong ba phương pháp tùy thuộc vào bản chất của dịch vụ:

Đánh giá phần công việc hoàn thành.

So sánh tỷ lệ % giữa khối lượng công việc đã hoàn thành với tổng khối lượng công việc phải hoàn thành.

Tỷ lệ % chi phí đã phát sinh so với tổng chi phí ước tính để hoàn thành toàn bộ giao dịch cung cấp dịch vụ.

Tóm lại, một trong ba phương pháp trên xác định phần công việc hoàn thành để ghi nhận doanh thu, giá vốn trong kỳ phụ thuộc nhiều vào ý muốn chủ quan của nhà quản trị. Do vậy, nếu công ty ghi nhận doanh thu, giá vốn theo tiến độ hoàn thành thì phương pháp trên cho phép công ty có thể thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận thông qua ước tính mức độ hoàn thành công việc.

Nhà quản trị lựa chọn phương pháp phần trăm hoàn thành để ghi nhận doanh thu và chi phí trong hoạt động cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng. Phương pháp trên cho phép doanh nghiệp ghi nhận mức doanh thu lớn hơn hoặc nhỏ hơn thực tế tính theo tỷ lệ ước tính tiến độ thực hiện hợp đồng.

Lựa chọn phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (bình quân, nhập trước - xuất trước, nhập sau - xuất trước, đích danh) ảnh hưởng đến ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ. Việc lựa chọn này làm ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo trong kỳ.

Lựa chọn phương pháp khấu hao tài sản cố định là phương pháp khấu hao (đường thẳng, tỷ lệ sử dụng, số dư giảm dần có điều chỉnh) có những chi phí khấu hao khác nhau. Nhà quản trị cần lưu ý rằng phạm vi của lựa chọn này khá hạn chế.

Lựa chọn thời điểm áp dụng phương pháp kế toán và ước tính các khoản chi phí, doanh thu

Với cách chọn cách áp dụng này, nhà quản trị có thể lựa chọn thời điểm và cách thức ghi nhận những sự kiện có liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận trong kỳ.

Ví dụ: + Tại thời điểm và mức dự phòng cần lập của hàng tồn kho, của chứng khoán và phải thu khó đòi.

+ Tại thời điểm các khoản dự phòng này được hoàn nhập hay xóa sổ và mức hoàn nhập.

Từ đây, công ty có tiêu chí ước tính (trích trước) một số chi phí như chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí bảo hành công trình xây lắp, ước tính tỷ lệ hoàn thành hợp đồng xây lắp và cung cấp dịch vụ để ghi nhận doanh thu và chi phí, ước tính tỷ lệ lãi suất ngầm ẩn của hợp đồng thuê tài sản để vốn hóa tiền thuê trong một hợp đồng tài chính. Nhà quản trị ước tính thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ cũng có thể được thực hiện để điều chỉnh chi phí khấu hao (mặc dù phạm vi không lớn).

Lựa chọn thời điểm đầu tư hay thanh lý tài sản cố định

Lựa chọn phương pháp này cũng sẽ tác động đến lợi nhuận kế toán. Chủ doanh nghiệp có thể quyết định khi nào và mức độ các chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa, nâng cấp cải tạo tài sản cố định được chi ra. Nhà quản trị cũng có thể quyết định thời điểm thanh lý hoặc nhượng bán tài sản cố định để đẩy nhanh hay làm chậm lại việc ghi nhận lợi nhuận, thua lỗ từ hoạt động khác. Hoạt động đẩy nhanh hay làm chậm việc gửi hàng cho khách hàng vào thời điểm gần cuối niên độ cũng làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu lợi nhuận báo cáo trong kỳ.

Những phương án trên có thể vận dụng tổng hợp để điều chỉnh lợi nhuận của một hoặc một vài kỳ trong kế toán. Mức biến động lợi nhuận phụ thuộc vào giới hạn cho phép (hay mức linh hoạt) của những phương pháp kế toán.

Ngoài ra, hướng điều chỉnh (tăng, giảm) lợi nhuận này không thể không có giới hạn vì việc điều chỉnh doanh thu và giảm chi phí trong một (hoặc một số) kỳ này sẽ làm giảm doanh thu và tăng chi phí trong một vài kỳ kế toán tiếp sau đó (từ đó, số trung bình của toàn bộ số lợi nhuận điều chỉnh trong một khoản thời gian hữu hạn, thường là vài ba năm, phải bằng 0).

Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ

Doanh nghiệp có thể thay đổi phương pháp tính khấu hao để điều chỉnh lợi nhuận ở kỳ thay đổi phương pháp. Có 3 phương pháp khấu hao TSCĐ bao gồm: khấu hao theo đường thẳng, khấu hao theo số lượng sản phẩm, khấu hao theo số dư giảm dần. Với mỗi một phương pháp khấu hao sẽ cho các chi phí khấu hao khác nhau.

Do vậy, việc lựa chọn phương pháp khấu hao sẽ cho phép dịch chuyển lợi nhuận giữa các niên độ. Chằng hạn, việc thay đổi phương pháp từ khấu hao theo đường thẳng sang phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có thể làm tăng chi phí khấu hao vào năm thay đổi.

Lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm và phương pháp xác

định giá trị hàng xuất kho

Những doanh nghiệp sản xuất hoặc xây dựng, việc tính giá thành sản phẩm sẽ được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp trực tiếp, phương pháp tổng cộng chi phí, phương pháp hệ số, phương pháp tỷ lệ chi phí, phương pháp liên hợp,… tùy vào từng đặc điểm trong quá trình sản xuất sản phẩm của daonh nghiệp.

Những phương pháp nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang khác nhau như: theo chi phí nguyên vật liệu chính, theo sản lượng tương đương,…Từ đây, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán và lợi nhuận trong kỳ.

Nói chung, có 4 cách tính giá xuất kho hàng tồn kho: phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO), phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO), phương pháp đơn giá bình quân và phương pháp thực tế đích danh. Và vì thế, với mỗi phương pháp đã được tính giá hàng xuất kho sẽ cho ra giá trị hàng xuất kho khác nhau, từ đây ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán và qua đó tác động đến lợi nhuận. Hơn nữa, khi giá cả đang có xu hướng tăng. Việc thay đổi từ phương pháp tính giá hàng xuất kho bình quân sang phương pháp tính giá nhập trước xuất trước sẽ làm tăng lợi nhuận ở năm thay đổi.

Nhà quản trị lựa chọn phương pháp tính giá thành sản phẩm và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang đối với tính giá sản phẩm có thể làm thay đổi giá thành sản phẩm, từ đây có thể điều chỉnh giá vốn hàng bán. Hơn thế nữa, đối với xác định giá trị hàng xuất kho, lựa chọn phương pháp tính giá hàng xuất kho (bình quân, nhập trước - xuất trước, nhập sau - xuất trước, đích danh) có thể làm thay đổi giá vốn hàng bán trong kì. Chính sách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thay đổi giá bán và chi phí ước tính để thay đổi mức lập dự phòng, điều chỉnh chi phí trong kì.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 38 -42 )

×