0
Tải bản đầy đủ (.docx) (102 trang)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 61 -61 )

7. Kết cấu của luận văn

3.4.5. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a. Tổng doanh thu

b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan Công ty AT không phát sinh giao dịch mua bán và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan.

Bảng 3.6: Tỷ lệ chênh lệch doanh thu mua bán năm 2019 – 2020

Doanh thu bán..hàng ..cung cấp

dịch vụ

Doanh thu năm 2020 so với năm 2019 giảm 3.623.649.520 VNĐ tương đương tỷ lệ - 5,91%. Do những yếu tố sau làm cho doanh thu giảm:

- Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh. - Ảnh của đại dịch Covid -19.

- Giá bán sản phẩm tăng dẫn đến doanh thu giảm. c. Các khoản giảm trừ doanh thu

Bảng 3.7: Tỷ lệ chênh lệch những khoản giảm trừ doanh thu năm 2019 - 2020

Chiết khấu thương mại Hàng bán bị trả lại Giảm giá hàng bán Cộng

- Chiết khấu thương mại: do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 công ty đề xuất chính sách chăm sóc khách hàng trong đó có mục chiết khấu mua khi khách mua sản phẩm với số lượng lớn hoặc trả tiền mặt.

- Hàng bán trả lại không có: Công ty AT đã quản lý tốt chất lượng sản phẩm nên khách hàng không trả hàng .

- Giảm giá hàng bán: do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 nên đơn hàng giảm , doanh thu giảm, nên Giảm giá bán hàng

Biểu đồ 3.3: Chênh lệch các khoản giảm trừ doanh thu năm 2019 – 2020

Bảng 3.8: Tỷ lệ chênh lệch giá vốn hàng bán năm 2019 – 2020 Giá vốn của.,hàng hóa.,đã bán Dự.,phòng giảm giá hàng.,tồn kho Cộng

- Do doanh thu năm 2020 giảm 5.91% so với năm 2019 dẫn đến giá vốn hang bán giảm tương ứng là 10.88%.

- Doanh thu giảm dẫn đến lượng hàng tồn kho tăng làm cho giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 12.24%.

e. Doanh thu hoạt động tài chính

Bảng 3.9: Tỷ lệ chênh lệch doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 - 2020

Lãi tiền gửi không kỳ hạn

Lãi.,chênh lệch.,tỷ giá phát sinh

Lãi chênh lệch.,tỷ giá do đánh.,giá lại,.những khoản..mục tiền,.tệ có gốc ngoại tệ

Cộng

- Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2020 đối với năm 2019 giảm 255.422.930 đồng tương ứng với tỷ lệ là 85.34% chủ yếu là do lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh giảm 95.09%.

- Lý do giảm lãi chệnh lệch tỷ giá phát sinh là do Công ty AT đã thay đổi đối tác cung cấp hàng hóa, nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp quốc tế sang nhà cung cấp nội địa.

f. Chi phí tài chính

Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh. Do biến động tỷ giá của các đồng ngoại tệ g. Chi phí bán hàng

Bảng 3.10: Tỷ lệ chênh lệch chi phí bán hàng năm 2019 - 2020

Chi phí cho nhân viên Chi phí dụng cụ, đồ dùng Chi phí vận chuyển, bốc xếp Các chi phí khác Cộng

- Chi phí bán hàng năm 2020 so với năm 2019 tăng 11.80% là do chi phí khác tăng tới 278.29% trong khi đó các chi phí dụng cụ đồ dung chỉ giảm 90.58%. - Chi phí đồ dùng là các chi phí vật dụng văn phòng dùng cho văn phòng và bộ

phận bán hàng. Chi phí này năm 2020 giảm 90,58% so với 2019 là do công ty đã thay đổi hóa đơn giấy thành hóa đơn điện tử nên tiết kiệm được chi phí in ấn phát hàng.

- Chi phí khác của doanh nghiệp là những chi phí chi hoa hồng môi giới và các chi phí bằng tiền khác. Năm 2020 chi phí khác tăng cao là do công ty triển

Biểu đồ 3.6: Chênh lệch chi phí bán hàng năm 2019 - 2020

h. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Bảng 3.11: Tỷ lệ chênh lệch chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 - 2020

Chi phí cho nhân viên

Chi.,phí vật.,liệu, đồ dùng.,văn phòng Chi.,phí.,khấu hao tài,.sản cố định Dự phòng phải thu khó đòi

Phí quản lý Chi phí thuê văn phòng, thuê kho Các chi phí khác

- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 so với năm 2019 tăng 11.80% chủ yếu là do chi phí đồ dùng văn phòng tăng 70.43% và chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng 84.76%. Chi phí dự phòng nợ khó đòi tăng là do công ty AT dự đoán tình hình dịch Covid -19 bùng phát trong 2021 sẽ ảnh hưởng đến các khoản phải thu từ khách hàng của năm 2020.

Trong khi đó các chi phí khấu hao tài sản cố định giảm 31.87% và chi phí khác giảm 32.51%. Ta thấy có sự dịch chuyển tăng giảm giữa các loại chi phí đồ dùng văn phòng và chi phí khác trong chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty.

Biểu đồ 3.7: Chênh lệch chi phí quản lý của công ty AT năm 2019 - 2020

i. Thu nhập khác

Bảng 3.12: Tỷ lệ chênh lệch thu nhập khác năm 2019 - 2020

Xử lý công nợ Thu nhập khác

j. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Bảng 3.13: Tỷ lệ chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020

Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao.,tài sản cố,.định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác Cộng

- Chi phí sản xuất kinh doanh của công ty AT năm 2020 so với năm 2019 tăng 7.89% chủ yếu là do chi phí nhân công, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng trong khi đó chi phí nguyên vật liệu lại giảm so với năm 2019 là 3.17%, chi phí khấu hao tài sản cố định giả 31.87% do các thiết bị máy móc sử dụng trong sản xuất đã hết thời gian khấu hao.

Biểu đồ 3.8: Chênh lệch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 3.5 Kết quả phân tích và hoàn thiện quản trị lợi nhuận của công ty AT

Số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty AT giúp nhà quản trị nghiên cứu có cái nhìn chung về tình hình biến động của doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền như sau:

Bảng 3.14: Biến động của doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong năm 2019 và năm 2020 2019 2020 Chênh lệch 2020 so với 2019 Tỷ lệ chênh lệch 2020 so với 2019 (%)

Nhìn chung trong năm 2019 và năm 2020, Công ty AT có doanh thu năm 2020 so với 2019 giảm khoảng 3,6 tỷ tương đương với tỷ lệ khoảng 5,9%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với năm 2019 tăng 353.785.977 VNĐ tương đương với tỷ lệ 5,06%. Điều này chứng tỏ mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận

sau thuế lại tăng. Chứng tỏ Công ty AT có chính sách kiểm soát chi phí tốt hơn so với năm 2019.

3.6. Hoàn thiện quản trị lợi nhuận của Công ty AT3.6.1. Nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC 3.6.1. Nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC

Để công ty AT hạn chế hành vi điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản lý, nhiều chuyên gia gợi ý sử dụng chỉ tiêu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi các phương pháp kế toán, và đây là một trong các lý do biện hộ cho yêu cầu doanh nghiệp phải trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay “giá trị gia tăng kinh tế”.

Hơn nữa là, chỉ tiêu lợi nhuận vẫn có thể sử dụng phổ biến để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đây, công ty AT cần phải tăng cường kiểm tra tính trung thực của chỉ tiêu lợi nhuận trên Báo cáo tài chính.

Thứ nhất là, doanh nghiệp phải chi tiết hóa bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chi tiết được thực hiện theo hướng nhấn mạnh tới giải trình việc lựa chọn và vận dụng những phương pháp kế toán cũng như sự thay đổi hoặc ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách đến kỳ kế toán hiện tại (nếu có).

Thứ hai là, nâng cao tính minh bạch trong báo cáo tài chính, yêu cầu kiểm toán tập trung nhiều hơn vào tính trung thực của BCTC. Kiểm toán tính trung thực cần tập trung vào những ước tính kế toán và sự thay đổi những phương pháp kế toán đồng thời chỉ rõ ảnh hưởng của các sự kiện đó tới lợi nhuận.

Thứ ba là, làm mới những bảng tổng hợp, biểu mẫu cũ về chính sách, ước tính kế toán ghi nhận số liêu rõ rãng, việc này kỳ vọng làm cho những cách thức quản trị lợi nhuận của nhà quản trị phơi bày ra trên báo cáo giúp người sử dụng thông tin như chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng,… dễ dàng phát hiện những thay đổi giữa trước và sau khi đơn vị thực hiện các hành động quản trị lợi nhuận. Những thông tin trên báo cáo sẽ có tính chất so sánh hơn từ đó giúp cho việc ra quyết định được tốt hơn.

Song song đó, mục tổng cộng cho biết tổng tác động của tất cả những sự kiện đó đến lợi nhuận trong kỳ của công ty, và giúp việc so sánh các chỉ số lợi nhuận bị điều chỉnh với lợi nhuận công ty báo cáo.

3.6.2. Tối ưu hóa lợi nhuận

3.6.2.1. Gia tăng doanh thu

Doanh nghiệp có nhiều cách để gia tăng doanh thu tối đa cho, ví dụ như gia tăng doanh thu bán hàng, định giá sản phẩm - dịch vụ, khích lệ nhân viên...

Gia tăng doanh số bán hàng: bước đầu tiên, để bán được nhiều hàng thì doanh nghiệp cần cung cấp sản phẩm chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Song song đó, các chiến dịch truyền thông, tiếp thị, chiến dịch bán chéo cũng vô cùng quan trọng giúp thu hút đối tác. Nhà quản trị tham khảo các chiến dịch tiêu biểu của các đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chiến lược phù hợp, hiệu quả nhất với doanh nghiệp mình.

Một là, tăng số lượng bán hàng, ví dụ bằng cách tiếp thị sản phẩm tốt hơn hoặc cải thiện chất lượng. Phân tích nguồn tiền chủ yếu đến từ đâu và tập trung vào việc bán nhiều hơn trong những danh mục sản phẩm / dịch vụ đó.

Hai là, bán lên cho khách hàng hiện tại, ví dụ bằng cách thuyết phục họ mua các dịch vụ hoặc phụ kiện nâng cao.

Ba là, đa dạng hóa để bán một loạt các sản phẩm.

Định giá sản phẩm/dịch vụ: cho dù giá cả là yếu tố mà khách hàng luôn quan tâm hàng đầu. Sử dựng chính sách hạ giá thật thấp là tốt. Bộ phận thẩm định hãy định giá sản phẩm của mình cùng với chất lượng cũng như dịch vụ doanh nghiệp cung cấp.

Khích lệ nhân viên: điều này cũng là một trong những cách giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số cho mình. Khi khách hàng vui vẻ và hài lòng, năng suất lao động của họ sẽ tốt hơn, từ đây tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng. Xây dựng chính sách khen thưởng người lao động, doanh nghiệp có thể đề ra KPI và phần thưởng theo tháng, quý, năm; hoặc thường xuyên tổ chức các hoạt động để gắn kết và khích lệ họ.

Công ty AT mở rộng sản xuất - kinh doanh: Quy mô kinh doanh càng rộng thì lợi nhuận thu về càng nhiều sẽ giúp cho doanh nghiệp của chính bạn ngày càng có thêm lợi nhuận.

Cắt giảm chi phí

Việc cắt giảm chi phí quản lý và vận hành doanh nghiệp, chúng ta có thể tham khảo qua một số cách tối ưu sau đây:

Nhà quản trị phân tích và quản lý những khoản chi phí sử dụng một cách chính xác.

Bộ phận thu mua tìm kiếm và thương lượng nguồn nhập hàng với giá cả phải chăng, được ưu đãi khi mua với số lượng lớn.

Công ty AT áp dụng nền tảng công nghệ vào để hỗ trợ vận hành và quản lý doanh nghiệp.

Xây dựng quy định tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ từ các đồ dùng trong doanh nghiệp.

Đề xuất lựa chọn phương án thuê ngoài để cắt giảm chi phí nhân sự toàn thời gian đối với một số công việc ngắn hạn.

3.6.2.3. Đầu tư sinh lờia. Đầu tư vàng a. Đầu tư vàng

Kênh đầu tư truyền thống và lâu đời nhất chính là vàng. Vàng dễ mua và dễ chuyển đổi thành tiền mặt, độ rủi ro vô cùng thấp nhưng lợi nhuận không ổn định, đặc biệt cần phải cất giữ vàng sao cho an toàn.

Từ dự báo của nhiều tổ chức độc lập, kênh đầu tư vàng có thể đạt mức tăng trưởng 8-10% một năm. Vàng là kênh tích lũy đơn giản nhất, phù hợp với mọi túi tiền và thanh khoản cao.

Mặt khác đầu tư vàng có biến động khôn lường do giá vàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: giá đồng đô la Mỹ, giá dầu,…Hơn nữa, vàng không được Nhà nước khuyến khích đầu tư bởi thực tế Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi và quản chặt giá vàng.

b. Đầu tư chứng khoán

Kênh đầu tư chứng khoán là một trong những hình thức đầu tư có tỷ suất sinh lời vô cùng cao. Năm 2020 được coi là năm bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam với số tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới đạt 393.659 tài

khoản, tăng 94% so với năm 2019 (theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Việt Nam (VSD)).

Chứng khoán có hiệu ứng tốt nhất với biên lợi nhuận bình quân 15-30% một năm.

Mặt khác chứng khoán biến động nhanh, đòi hỏi phải có kiến thức và theo dõi diễn biến thị trường thường xuyên. Kênh đầu tư này có tính thanh khoản cao và không yêu cầu vốn lớn, nhưng mức rủi ro tương đối cao, nhà đầu tư sẽ thường xuyên phải đối mặt với nhiều biến động của thị trường.

c. Đầu tư trái phiếu

Đầu tư trái phiếu là một hình thức bạn đang cho doanh nghiệp đó mượn tiền. Khi đến hạn thanh toán, bạn sẽ nhận được tiền gốc và tiền lãi (thường cao hơn lãi suất ngân hàng).

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, đầu tư trái phiếu có bốn rủi ro chính khi đầu tư vào trái phiếu mà các nhà đầu tư cần nhận diện gồm: rủi ro tín dụng, tổ chức phát hành trái phiếu không có khả năng trả lãi suất định kỳ hoặc thanh toán khoản gốc không đúng hạn; rủi ro thanh khoản, nhà đầu tư không thể ngay lập tức bán được trái phiếu khi có nhu cầu tiền mặt hay không bán được trái phiếu với mức giá như kỳ vọng hoặc phải chi trả nhiều chi phí để bán được trái phiếu.

Thực ra, mức lãi suất phát hành bình quân trái phiếu doanh nghiệp trong quý II/ 2021 là 9,95%/năm cũng chưa hẳn đã thực sự hấp dẫn với các nhà đầu tư, bởi dòng tiền sẽ bị “ngâm” lâu (thường 18-24 tháng), rủi ro trượt giá, mất các cơ hội đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn… Khi nhà đầu tư gặp phải trái phiếu kém chất lượng, nhà đầu tư có thể mất cả chì lẫn chài.

d. Đầu tư bất động sản

Tại gian đoạn này, hoạt động đầu tư công đang được triển khai rất mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, dự án giao thông, đường, cầu cống được phê duyệt rất nhanh và nhiều. Khi đường được hoàn thiện, một lô đất nằm ngay cạnh con đường đó chắc chắn phải tăng giá trị. Giá trị ở đây là giá trị về tiền. Chính là khoản tiền đầu tư được cộng vào lô đất. Ở góc độ đầu tư, tiền làm đường đã được cộng vào đất như một cách tự nhiên.

Theo nguồn số liệu của cục thống kê, năm 2021, chỉ số lạm phát đang ở mức dưới 4%, được xem là khá an toàn. Trên thực tế, lạm phát cũng không phải là điều xấu khi mục tiêu phát triển kinh tế lớn hơn. Trường hợp lạm phát tăng cao, lên mức hai con số và tiến gần đến mốc 15-20%, đi kèm với hiện tượng kinh tế trì trệ, mới là diễn biến đáng lo ngại.

Giai đoạn cuối năm 2019 đến nay, Việt Nam chịu những tác động nặng nề do đại dịch Covid-19 nên Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, tung ra nhiều gói kích cầu để hỗ trợ hồi phục kinh tế và có thể chấp nhận một mức lạm phát trong tầm kiểm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG AT (Trang 61 -61 )

×