0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Tình hình kinh doanh và nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty Panasonic

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 46 -50 )

2.1. Tình hình kinh doanh và nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty Panasonic AVC Việt Nam Panasonic AVC Việt Nam

2.1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010-2020

Nhƣ nhiều doanh nghiệp điện tử Nhật có nhà máy tại Việt Nam, Panasonic AVC Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu kinh doanh đáng ghi nhận mặc dù có nhiều sự kiện kinh tế không thuận lợi. Sơ đồ 2.1 tổng hợp tình hình kinh doanh trong giai đoạn 2010-2020 cho thấy doanh thu PAVCV tăng trƣởng mạnh trong giai đoạn 2010-2016, mức doanh thu tăng hơn hai lần đã chứng tỏ sự tập trung phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn này. Đặc biệt, Sơ đồ 2.1 còn cho thấy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2007-2010. Tuy nhiên, doanh thu của doanh nghiệp giảm dần sau năm 2016, đáng chú ý là mức giảm vào năm 2020 do chiến lƣợc kinh doanh của tập đoàn và đại dịch Covid-19 tác động. Doanh thu 2020 chỉ còn 675 tỷ đồng, khoảng 1/3 doanh thu năm 2016.

Theo sơ đồ 2.1, ta có thể chia doanh thu của Panasonic AVC Việt Nam thành ba giai đoạn: giai đoạn một từ 2010-2012: giai đoạn phục hồi sản xuất sau khủng hoảng kinh tế; giai đoạn hai từ năm 2013-2017: giai đoạn tăng trƣởng mạnh; và giai đoạn ba từ 2018-2020: giai đoạn thay đổi chiến lƣợc và bị tác động xấu từ đại dịch Covid-19.

Sơ đồ 2.1. Tổng hợp doanh thu Panasonic AVC Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020

Nguồn: Phòng tài chính kế toán, tác giả tổng hợp

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Doanh thu Panasonic AVC Việt Nam trong giai đoạn (2010-2020)

Ở giai đoạn một, quy mô doanh thu PAVCV đạt khoảng 900 tỷ VND, mức tăng trƣởng bình quân khoảng 7%. Ở giai đoạn này, tình hình công ty hoạt động ổn định sau gần 15 năm hoạt động sản xuất tại Việt Nam (từ năm 1996). Ở giai đoạn này tình hình kinh tế vĩ mô cũng có nhiều yếu tố thuận lợi sau cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2007. Chỉ số tiêu dùng và thị trƣờng bắt đầu có những dấu hiệu hồi phục sau ba năm khủng hoảng. Riêng năm 2012, mức tăng trƣởng âm nhƣng vẫn không không có dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh bất ổn và đây cũng là năm đánh dấu bƣớc ngoặc tăng trƣởng doanh thu vƣợt bậc của Panasonic AVC Việt Nam.

Ta có thể thấy ở giai đoạn hai, từ năm 2013 đến năm 2017, doanh thu của PAVCV tăng trƣởng ở mức hai con số. Doanh thu năm 2016 tăng trƣởng 40% so với 2015 và gấp đôi năm 2013. Giai đoạn này là giai đoạn phát triển vƣợt bậc của doanh nghiệp. Việc quy hoạch chiến lƣợc sản xuất tập trung vào Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trƣởng này. Việc quy hoạch lại chiến lƣợc sản xuất một phần nhờ vào sự ƣu đãi của hiệp định thƣơng mại tự do FTA, CP-TPP, EVFTA trong giai đoạn này. Mặt khác thị trƣờng 100 triệu dân số trẻ ở Việt Nam vừa bƣớc vào giai đoạn tăng trƣởng, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, ở giai đoạn này, sự canh tranh từ các công ty Hàn Quốc và Trung Quốc vừa hình thành nên doanh thu của doanh nghiệp vẫn chƣa bị tác động tiêu cực lớn.

Ở giai đoạn ba, cùng với sự thoái trào cũng nhƣ nhiều doanh nghiệp Nhật (nhƣ Toshiba, Sony), mảng kinh doanh tivi của Panasonic bị tác động mạnh. Một trong những nguyên nhân lớn là sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc. Thói quen tiêu dùng của khách hàng cũng bắt đầu thay đổi từ việc đề cao chất lƣợng hàng hóa sang việc đề cao mẫu mã và công nghệ. Điều này đã ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của cách doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn này. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 cũng có tác động sâu sắc đến doanh thu. Doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp giảm đáng kể từ 1.200 tỷ năm 2019 còn gần 700 tỷ năm 2020, bằng 1/3 so với doanh thu năm 2016.

Một điểm đáng lƣu ý trong cơ cấu chi phí của Panasonic AVC Việt Nam là chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Giá nguyên liệu đầu vào không ngừng tăng đã ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này có ý nghĩa lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp và sẽ đƣợc phân tích ở mục kế tiếp.

2.1.2.Chi phí nguyên vật liệu của công ty 2010-2020

Giá nguyên vật liệu đầu vào là một trong những yếu tố lớn cấu thành giá thành sản phẩm của Panasonic AVC Việt Nam. Theo dữ liệu của phòng tài chính kế toán, tổng chi phí nguyên vật liệu đầu vào chiếm đến 60-75% doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí này bao gồm giá mua và chi phí nhập khẩu linh kiện điện tử về nhà máy Panasonic AVC Việt Nam. Ở bảng 2.1, tác giả đã tổng hợp chi phí nguyên vật liệu của công ty Panasonic AVC Việt Nam và so sánh chi phí này với doanh thu. Qua đó, tác giả nhận thấy rằng xu hƣớng cơ cấu chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu ngày càng tăng, từ 67% trong giai đoạn một đến hơn 75% trong giai đoạn ba. Thậm chí, dù quy mô doanh thu trong giai đoạn ba có giảm, nhƣng cơ cấu chi phí nguyên vật liệu vẫn ngày càng tăng và chiếm tỉ trọng ngày càng lớn.

Bảng 2.1: Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu của công ty Panasonic AVC Việt Nam (2010-2020)

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Nguồn: Phòng tài chính kế toán, tác giả tổng hợp

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Doanh thu 920 984 879 984 1.089 1.406 1.966 1.892 1.235 1.171 675 Chi Phí NVL 619 648 598 692 801 1.056 1.418 1.387 897 855 517

Tỉ lệ

Trong giai đoạn một (2010-2012), chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 67% doanh thu, giá trị khoảng 620 tỷ VNĐ/năm. Mức chi phí này so với ngành sản xuất công nghệ cao có phần tƣơng đối cao. Điều này xuất phát từ triết lý sản xuất hàng chất lƣợng của Nhật và Panasonic.

Nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh trong giai đoạn hai (2012-2017), cùng với sự phát triển của doanh thu. Năm 2012, nguyên vật liệu đầu vào chiếm 68% doanh thu nhƣng lập đỉnh trong giai đoạn này là 75% doanh thu vào năm 2015. Giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu trong giai đoạn này lên đến 1.400 tỷ VNĐ (năm 2016).

Ở giai đoạn ba (2018-2020), chi phí nguyên vật liệu đầu vào ổn định ở mức 73% trong bối cảnh doanh thu giảm. Điều này chứng tỏ giá mua nguyên vật liệu sản xuất ngày càng tăng. Riêng năm 2020, chi phí nguyên vật liệu lên đến 77%, nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến sự thiếu hụt hàng hóa trên thị trƣờng linh kiện điện tử, đẩy mức giá thành lên khoảng 5% so với trƣớc đại dịch. Ngoài ra, do đại dịch, nên việc vận chuyển hàng hóa không thuận lợi cũng góp phần việc gia tăng chi phí trong năm 2020.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 46 -50 )

×