0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Nhóm giải pháp cho việc tổ chức thực hiện hoạt động nhập khẩu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 87 -87 )

3.2.4.1. Lựa chọn thị trường nhập khẩu và kí kết hợp đồng

Trong nhiều năm hoạt động, Panasonic AVC Việt Nam chỉ giao dịch và thực hiện hợp đồng với những nhà cung cấp là đối tác quen thuộc. Do đó, khâu giao dịch, đàm phán và kí kết hợp đồng thƣờng bị xem nhẹ, chỉ là hình thức. Công ty chƣa xây dựng đƣợc một bảng tiêu thức nào cho việc lựa chọn thị trƣờng và đối tác. Ngoài ra, để tránh hiện tƣợng tiêu cực trong việc lựa chọn đối tác cũng nhƣ kí kết hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu, công ty cần kiểm tra, rà soát lại tính hợp lí của các hợp đồng nhập khấu. Khi tiến hành kí kết các hợp đồng, công ty cũng cần chú trọng hơn đến các điều khoản của hợp đồng, đặc biệt những điều khoản về chất lƣợng, thanh toán... Từ trƣớc, các hợp đồng nhập khẩu đều đƣợc kí kết với những đối tác quen thuộc, truyền thống nên hợp đồng thƣờng chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ; nội dung và các điều khoản của hợp đồng sơ sài vì hai bên tin tƣởng nhau là chính.

Hiện nay, để có thể phát triển sản xuất kinh doanh hơn nữa, công ty cần quan tâm đến việc mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp. Theo đó, cũng cần chú trọng hơn nữa đến nội dung, hình thức của hợp đồng nhập khẩu, các điều kiện điều khoản trong hợp đồng phải chặt chẽ và chính xác hơn vì nó chính là bằng chứng pháp lí ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên. Công ty cũng cần chú trọng hơn đến nghệ thuật đàm phán kinh doanh.

3.2.4.2. Giảm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu

Chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu là chi phí chính cấu thành lên giá thành sản phẩm, quyết định giá cả sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận thu đƣợc và từ đó ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung và hiệu quả hoạt động nhập

khẩu xét riêng. Do đó, giảm đƣợc chi phí tại khẩu nhập khẩu nguyên liệu là một yếu tố tất yếu giúp tăng hiệu quả kinh doanh tại công ty.

Vấn đề đặt ra ở đây là nên cắt giảm những khoản chi phí nào trong khi công tác nhập khẩu tại công ty đƣợc tiến hành khá đơn giản với những thủ tục nhanh gọn? Các khoản mục chi phí trong công tác nhập khẩu của công ty đƣợc chia nhƣ sau: chi phí nhập khẩu nguyên liệu, chi phí vận chuyển bảo quản, chi phí quản lý...

Biện pháp giảm chi phí nhập khẩu hàng hóa: Công ty TNHH Pamasonic AVC Việt Nam hiện vẫn duy trì nhập khẩu nguyên liệu từ những nhà cung cấp truyền thống, giá cả đã đƣợc thỏa thuận và ít có biến động. Để có thể giảm chi phí nhập khẩu công ty cần chú trọng đến công tác kiểm tra nguyên vật nhập khẩu. Vì nguyên vật liệu đầu vào là những nguyên vật liệu dễ bị nhiễm bẩn trầy xƣớc, nên cần kiểm tra kỳ lƣỡng để loại bỏ những nguyên liệu không đủ chất lƣợng phục vụ cho sản xuất, giảm thiểu đƣợc các sai lỗi sản phẩm sau này.

Biện pháp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản: Bằng cách xác định lƣợng nguyên liệu cần nhập khẩu và thời gian nhập khẩu hợp lý, tránh lƣợng hàng dữ trữ trong kho quá cao, nhƣng cũng phải đảm bảo đƣợc mức dự trữ bảo hiểm. Đồng thời, công ty nên đẩy nhanh quá trình đƣa nguyên liệu vào sản xuất, vừa tiết kiệm đƣợc chi phí lƣu giữ bảo quản vừa đảm bảo đƣợc tiến độ giao hàng cho khách. Mặt khác, cần thực hiện tốt công tác bảo quản và vận chuyến nguyên liệu, tránh các va chạm, cẩu thả trong bốc dỡ hàng hóa, giảm thiểu nguyên liệu bị hƣ hại.

3.2.4.3. Giảm thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu

Thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu là thời gian đƣợc tính từ lúc đặt mua nguyên vật liệu cho tới khi nguyên vật liệu đƣợc hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu và đƣợc giao tới kho của công ty đúng thời gian dự tính. Việc đảm bảo thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu rất quan trọng. Vì thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu quyết định tới hiệu quả sản xuất của công ty. Công ty muốn quản lí hiệu quả tiến hộ sản xuất thì công ty cần đƣa ra những biện pháp giúp làm giảm thời gian nhập khẩu nguyên vật liệu

Biện pháp về lịch tàu: Bằng cách gia tăng số lƣợng nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hợp tác với công ty, tăng thêm số lƣợng lịch trình của chuyến tàu nhập khẩu mỗi tuần, giúp công ty có thêm những phƣơng án dự trữ trong trƣờng hợp tàu bị trì hoãn hay vào những mùa cao điểm rất khó đặt lịch tàu. Đồng thời, sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ giúp công ty có sự so sánh về giá, dịch vụ để đảm bảo chi phí đầu vào luôn thấp nhất nhƣng vẫn đƣợc hƣởng dịch vụ tốt nhất.

Biện pháp tăng tỉ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu: Bằng cách sử dụng nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nƣớc giúp linh kiện nhập khẩu về đúng kế hoạch đã định sẵn. Vì trong nội địa nƣớc Việt Nam, thời gian giao hàng linh động hơn, không bị phụ thuộc vào bất kì lịch trình nào đƣợc định sẵn. Hơn nữa, giao thông vận tải tại Viêt Nam đã khá phát triển, nhà nƣớc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng giúp quãng đƣờng vận chuyển giữa các tỉnh ngày càng rút ngắn đƣợc nhiều thời gian sẽ đáp ứng đƣợc kế hoạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.

3.3. Một số kiến nghị

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Panasonic AVC Việt Nam đƣợc đặt trong tổng hòa mối quan hệ với các yếu tố tác động từ môi trƣờng chính trị pháp luật Việt Nam, trong mối quan hệ với công ty mẹ, và các nhà cung cấp. Chính vì vậy, muốn công ty phát triển, thì chỉ có cố gắng từ phía công ty thôi sẽ chƣa đủ. Ngoài bản thân công ty, thì cũng cần có những tác động, và hỗ trợ từ các phía. Sau đây là một số kiến nghị đƣa ra giúp cho Panasonic AVC Việt Nam có thể phát triển và vững mạnh trong tƣơng lai:

3.3.1.Kiến nghị với công ty mẹ Panasonic – Japan.

Công ty mẹ cần tiếp tục nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển của Panasonic AVC Việt Nam, cụ thể nhƣ sau:

Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ công ty trong việc mở rộng thị trƣờng nhập khẩu nguyên vật liệu, tìm kiếm những nguyên vật liệu đầu vào giá rẻ, mà vẫn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm đầu ra, giúp tăng năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trƣờng Việt Nam. Đồng thời, mở rộng thị trƣờng xuất bán trong nƣớc (liên hệ với

Panasonic AVC Việt Nam sao cho phù họp hơn với thực trạng phát triển tại Việt Nam.

Có kế hoạch trợ giúp về vốn cho công ty trong những trƣờng hợp cần thiết, hoặc trong trƣờng hợp gấp không thể vay đƣợc ngân hàng tại Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi đế công ty có thế chủ động trong việc tạo nguồn nguyên liệu, cũng nhƣ tiếp cận khách hàng, tránh tình trạng các công ty con quá phụ thuộc vào công ty mẹ.

Cử đại diện, hoặc thuê nhà quản lý tại Việt Nam để điều hành hoạt động của công ty đƣợc chuyên sâu hơn. Có nhƣ vậy, mới nắm vừng đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty, từ đó đƣa ra những biện pháp chính sách, chiến lƣợc phát triển đúng đắn cho công ty.

Cử chuyên gia, những ngƣời có kinh nghiệm lâu năm, cán bộ giỏi từ công ty mẹ, sang chỉ đạo hƣớng dẫn hoạt động tại công ty con (Đặc biệt, những cán bộ kỹ thuật).

3.3.2.Kiến nghị với Nhà nƣớc

Trong cơ chế thị trƣờng, mọi doanh nghiệp đều toàn quyền hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của mình và tuân theo pháp luật. Vai trò của nhà nƣớc là định hƣớng và tạo môi trƣờng thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy đƣợc khả năng kinh doanh của mình, đặc biệt là kinh doanh xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế thì hoạt động nhập khẩu cũng phát sinh không ít những khó khăn cần tới sự điều chỉnh vĩ mô từ phía Nhà nƣớc để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và đóng góp chung cho hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đƣa ra một số kiến nghị đối với Nhà nƣớc nhƣ sau:

Tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế: Đây là

việc đầu tiên nhà nƣớc nên làm để giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kể cả doanh nghiệp trong nƣớc hay doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài tìm kiếm cơ hội của mình. Nhà nƣớc cần duy trì và mờ rộng quan hệ hợp tác theo hƣớng đa dạng hóa và đa phƣơng hóa. Trên cơ sở đó xác định đúng đắn các khu vực thị trƣờng

trọng điểm, có lợi cho sự phát triển kinh tế Việt Nam. Nhà nƣớc phải là ngƣời dẫn dắt cho các đơn vị xuất nhập khẩu, trực tiếp làm ăn với các doanh nghiệp trong khu vực thị trƣờng đó. Việc củng cố quan hệ gắn bó và thƣờng xuyên hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của các bên tiến hành trao đổi thƣơng mại thuận lợi, phát huy lợi thế của mỗi quốc gia để cùng nhau phát triển

Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu: Cho đến nay, mặc dù các cơ

quan quản lý Nhà nƣớc đã cố gắng nhiều để dần dần hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu nhƣng vẫn còn một số tồn tại do nguyên nhân khách quan và chủ quan, gây khó khăn, bất cập cho hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung. Do vậy, để tạo thuận lợi cho hoạt động này, trong thời gian tới Nhà nƣớc cần tiến hành những công việc sau: Đơn giản hóa, bỏ bớt một số khâu không cần thiết gây phiền hà trong thủ tục nhập khẩu. Hiện tại có quá nhiều công ty quan tham gia vào hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp, ngoài Hải quan còn có các cơ quan quản lý của ngành, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý địa phƣơng... Đôi khi giữa những bộ phận này có sự chồng chéo lẫn nhau trong việc quản lý và hoạt động theo những nguyên tắc không nhất quán gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Nên chăng, Nhà nƣớc cần xây dựng một mô hình quản lý thống nhất để giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng đƣợc cơ hội kinh doanh. Đồng thời Nhà nƣớc cần bổ sung vào cơ quan Hải quan những cán bộ có trình độ chuyên môn về kỹ thuật và máy móc hiện đại để rút ngắn thời gian kiểm tra hàng hoa thiết bị nhập khẩu.

Tăng cường công tác quản lý ngoại tệ, tỷ giá: Nhà nƣớc cần có qui định chặt

chẽ trong quản lý ngoại tệ để đảm bảo ổn định tình hình kinh doanh cho các doanh nghiệp nhập khẩu, tránh tình trạng đầu cơ tích lũy ngoại tệ, tạo nên một thị trƣờng ảo về khan hiếm ngoại tệ, làm cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và công ty Panasonic nói riêng phải mua ngoại tệ với giá cao hơn để thanh toán hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu. Và nhƣ vậy, giá nguyên liệu đầu vào cao tất dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ cao hơn, làm cho sản phẩm của công ty giảm tính cạnh tranh. Cụ thể là thực hiện điều tiết cung, cầu ngoại tệ mạnh (nhƣ

động của tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và những ngoại tệ mạnh. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà nƣớc cần có chính sách ổn định tỷ giá hối đoái, cân bằng cung cầu về ngoại tệ. Để làm đƣợc điều này, Nhà nƣớc cần hạn chế tình trạng đầu cơ, tích lũy ngoại tệ. Nhà nƣớc cần ban hành các quy định về quản lý vốn và ngoại tệ một cách chặt chẽ, để đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá, và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ liên tục thay đổi, tuy không gây khó khăn cho việc nhập khẩu của công ty, nhƣng gián tiếp ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Panasonic, làm giảm tỷ suất lợi nhuận...

KẾT LUẬN

Quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu của Panasonic AVC Việt Nam vận hành khá hiệu quả khi đáp ứng đƣợc nhu cầu linh kiện luôn biến động trên thị trƣờng và thỏa mãn đƣợc nhu cầu của khách hàng, chi phí nhập khẩu cạnh tranh so với ngành. Tuy nhiên, quy trình vận hành nhập khẩu nguyên vật liệu vẫn còn nhiều điểm có thể cải thiện đƣợc. Thứ nhất, Panasonic AVC Việt Nam vẫn chƣa kiểm soát đƣợc thời gian đáp ứng yêu cầu xuất hàng của nhà cung cấp cũng nhƣ hệ thống đặt lịch tàu đã cũ dẫn đến việc phải phát sinh chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu bằng đƣờng hàng không. Thứ hai, doanh nghiệp vẫn còn phụ thuộc vào nguồn cung linh kiện nƣớc ngoài, chƣa phát triển hệ thống nội địa hóa dẫn đến chi phí đầu vào của nguyên vật liệu vẫn còn khá cao. Với mục đích hoàn thiện hơn quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, tác giả đã đề xuất hai giải pháp giúp giải quyết những thiếu sót còn tồn đọng trong quá trình vận hành. Giải pháp 1 giúp doanh nghiệp hạn chế phát sinh chi phí đƣờng hàng không không mong muốn, giải quyết tình trạng nhập khẩu linh kiện không đúng kế hoạch. Giải pháp 2 đƣa ra nhằm hạn chế các rủi ro không mong muốn khi nhập khẩu bằng đƣờng thủy/ hàng không, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Hai giải pháp đƣợc đƣa ra đáp ứng đƣợc những hầu hết các tiêu chí vận hành quản lý quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu, có tính ứng dụng cao, khả thi và không cần tốn nhiều thời gian hay chi phí để đánh giá tính hiệu quả trƣớc khi đƣa vào sử dụng thực tế. Cả hai giải pháp đều góp phần giảm rủi ro dừng dây chuyền sản xuất do thiếu linh kiện, tối thiểu chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ đó tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng.

Về đóng góp của nghiên cứu này cho thực tiễn ứng dụng, tác giả đã giúp Panasonic AVC Việt Nam đánh giá tổng quát về tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu thông qua dữ liệu đƣợc tổng hợp, phân tích, và đánh giá trên tình hình doanh thu thực tế của doanh nghiệp trong 10 năm vừa qua. Tuy chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí mua nguyên vật liệu cũng nhƣ doanh thu, nhƣng nếu doanh nghiệp không kiểm soát tốt quá trình vận hành quy trình nhập

muốn. Hơn nữa, bài nghiên cứu cũng đã chỉ ra những khó khăn trong quy trình vận hành nhập khẩu nguyên vật liệu. Đây cũng là khó khăn chung mà bất kì công ty con khác thuộc tập đoàn Panasonic cũng sẽ đối mặt trong quá trình vận hành nhập khẩu nguyên vật liệu. Giải pháp đƣợc đƣa ra có thể áp dụng đƣợc cho Panasonic AVC Việt Nam nói riêng và các công ty con trong tập đoàn Panasonic nói chung nhằm tối thiểu chi phí đầu vào, mang lại lợi ích chung cho tập đoàn. Quy trình vận hành chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp sản xuất là giống nhau, đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng công nghệ điện tử. Quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu tuy chỉ đóng vai trò hậu cần, nhƣng là mắt xích quan trọng trong cả quá trình vận hành chuỗi cung ứng, đóng vai trò trung gian để đƣa nguyên vật liệu từ khâu mua hàng vào quy trình sản xuất và cuối cùng là đáp ứng sự thỏa mãn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất có thể áp dụng quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu cũng nhƣ các giải pháp đƣợc đƣa ra nhằm hoàn thiện hơn quy trình của doanh nghiệp, hoặc có thể tham khảo các dữ liệu đƣợc phân tích trong bài làm cơ sở để đánh giá quy trình hiện tại trong doanh nghiệp, nhận định đƣợc các ƣu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 87 -87 )

×