0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

So sánh thực trạng vận hành nhập khẩu nguyên vật liệu của Panasinic

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 79 -80 )

Panasinic AVC Việt Nam với ngành

Theo nghiên cứu của Rushton và cộng sự (2017) trong “Sổ tay quản lý vận tải

và phân phối hàng hóa”, chi phí vận tải trong việc nhập khẩu trong ngành công

nghệ cao chiếm khoảng 0,45%-0,65% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí vận tải này đƣợc nghiên cứu bởi công ty tƣ vấn Dialog cho nhiều doanh nghiệp tại Anh trong năm 2017. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu của nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm ngành nội thất, y tế, thực phẩm, bia rƣợu, xi măng, xe hơi, dầu khí, công nghệ cao, thời trang và hóa chất. Các dữ liệu về chi phí vận chuyển, chi phí kho bãi, chi phí lƣu trữ hàng hóa, và chi phí quản lý vận hành đƣợc cân nhắc với quy mô doanh thu của doanh nghiệp. Sau đó nhóm nghiên cứu này đƣa ra kết quả đối chuẩn của các doanh nghiên theo nhóm ngành. Theo đó, ngành công nghệ cao chiếm từ 0,45% đến 0,65% doanh thu của các doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Với dữ liệu hiện tại của Panasonic AVC Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020, tỉ trọng chi phí nhập khẩu giảm dần từ 0,5% trong giai đoạn một xuống còn 0,3% trong giai đoạn hai và còn 0,2% trong giai đoạn ba. Theo đó, ta nhận thấy đƣợc hoạt động vận hành xuất nhập khẩu của doanh nghiệp từ giai đoạn đầu chƣa hiệu quả so với ngành, chuyển sang giai đoạn sau hiệu quả tốt hơn so với ngành. Nếu lấy riêng năm 2017 (năm thực hiện khảo sát so sánh chi phí logistic), tỉ trọng chi phí nhập khẩu trên doanh thu của Panansonic AVC Việt Nam là 0,2%, tốt hơn so với ngành là 0,45%. Điều này đã ghi nhận nỗ lực làm việc và khả năng cải tiến quy trình của doanh nghiệp trong nhiều năm hoạt động.

Tuy nhiên, việc so sánh này vẫn còn hai hạn chế. Hạn chế thứ nhất, chƣa có nghiên cứu chi phí logistics tại các doanh nghiệp Việt Nam hoặc các nƣớc đang phát triển để so sánh phù hợp. Trong khi Anh là quốc gia phát triển với bối cảnh kinh tế và kĩ thuật khác so với Việt Nam. Hạn chế thứ hai, nghiên cứu của nhóm tƣ vấn Dialog dù đã đảm bảo các kĩ thuật thống kê và độ tin cậy, nhƣng cơ cấu chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp ở Anh có thể khác so với Panasonic AVC Việt Nam. Trong khi các doanh nghiệp ở Anh có nhiều nhà cung cấp ở châu Âu và gần với thị trƣờng hơn so với Panasonic AVC Việt Nam. Tuy vậy, dữ liệu này có ý nghĩa và là theo sự hiểu biết của tác giả, đây là nghiên cứu duy nhất đối chuẩn chi phí nhập khẩu so với doanh thu và đƣợc phân tích theo nhóm ngành.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT MẶT HÀNG TIVI TẠI CÔNG TY TNHH PANASONIC AVC VIỆT NAM (Trang 79 -80 )

×