0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Các nghiên cứu tại Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 45 -47 )

Tại Việt Nam, mặc dù cũng có một số nghiên cứu về những nhân tố ảnh hƣởng đến ý định hay thái độ của ngƣời tiêu dùng về thị trƣờng thanh toán không dùng tiền mặt tại trƣờng Việt Nam nhƣng nghiên cứu về dịch vụ VĐT nói chung hay VĐT tại Việt Nam vẫn chƣa nhiều tính tới thời điểm tác giả thực hiện nghiên cứu.

Nguyễn Thanh Duy và Cao Hào Thi (2011) kết hợp các mô hình TRA, TBP, TAM, TAM2, IDT và UTAUT để xây hình mô hình E-BAM (E¬Banking Adoption Model). Sau khi thực hiện phân tích, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhận thức dễ dàng sử dụng, nhân tố hiệu quả mong đợi, chuẩn chủ quan, sự tƣơng thích, hình ảnh ngân hàng, nhận thức kiểm soát hành vi, nhân tố pháp luật có tác động tích cực đến sự chấp nhận dịch vụ điện tử của ngƣời tiêu dùng. Bênh cạnh đó, khách hàng còn cân nhắc đến nhân tố rủi ro và bảo mật trong giao dịch đế đƣa ra quyết định chấp nhận sử dụng dịch vụ điện tử hay không.

Ngô Thị Khuê Thƣ (2015) thực hiện nghiên cứu và đƣa ra kết quả là: các nhân tố nhận thức dễ sử dụng, hiệu quả mong đợi, chuẩn chủ quan, khả năng tƣơng thích, nhân tố pháp luật, nhận thức kiểm soát hành vi, rủi ro trong giao dịch, và nhận thức chi phí chuyển đổi là những nhân tố ảnh hƣởng đến việc chấp nhận dịch vụ dịch vụ điện tử tại Ngân hàng BIDV tại Đà Nằng. Trong đó, nhận thức dễ sử dụng có ảnh

hƣởng tích cực mạnh nhất nhận thức kiểm soát hành vi là nhân tố có ảnh hƣởng ít nhất.

Gia-Shie Liu và Pham Tan Tai (2016) đã thực hiện nghiên cứu cũng dựa trên mô hình TAM để từ đó đƣa ra kết quả để nhà cung cấp ví di động có thể tham khảo và có những chiến lƣợc phát triển. Ngoài ra, số lƣợng mẫu và độ tuổi của bài nghiên cứu này có thể đại diện cho phần lớn ngƣời tiêu dùng tại khu vực Đà Nẵng. Tuy nhiên, tác giả có thể đề xuất thêm một số giải pháp cho tƣơng ứng với kết quả khảo sát để nhà cung ứng có thể tham khảo một cách hiệu quả hơn.

Nguyễn Đinh Yến Oanh và Phạm Thụy Bích Uyên (2017) đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ thƣơng mại di động của ngƣời tiêu dùng tỉnh An Giang dựa trên mô hình TAM. Bài nghiên cứu này dựa trên kết quả khảo sát từ 325 ngƣời tham gia khảo sát phù hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng tập trung vào phần lớn đối tƣợng từ 18 đến 24 tuổi và là học sinh và sinh viên nên chƣa đại diện cho hầu hết ngƣời tiêu dùng tại khu vực tỉnh An Giang.

Tu Nhat Vy (2019) thực hiện nghiên cứu dựa trên mô hình TAM để từ đó đƣa ra kết quả và đề xuất hữu ích cho nhà cung cấp dịch vụ ví đi động và cung cấp thông tin cũng nhƣ cái nhìn trực quan về những yếu tố tác động đến ý định sử dụng ví di động của ngƣời tiêu dùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ quan điểm của ngƣời dùng và cả ngƣời chƣa sử dụng. Tuy nhiên, bài nghiên cứu này vẫn còn hạn chế là số lƣợng mẫu thực hiện khảo sát nhỏ và độ tuổi đa số là vào khoảng 18 đến 23 tuổi nên chƣa thể đại diện cho hầu hết ngƣời tiêu dùng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Linh Phƣơng (2013), nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử. Đây là nghiên cứu chính thức đầu tiên về Ý định sử dụng VĐT của khách hàng cá nhân tại Việt Nam dựa trên mô hình thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT. Nghiên cứu này đã xây dựng mô hình và các thang đo để nghiên cứu về Ý định sử dụng VĐT của khách hàng cá nhân tại Việt Nam, dựa trên lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) của Venkatesh et al. (2003). Ngoài 4 nhân tố trong mô hình UTAUT, sau quá trình nghiên cứu lý thuyết và tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực

VĐT tại Việt Nam, trong nghiên cứu này có 4 nhân tố đƣợc bổ sung vào mô hình để xem xét mối tƣơng quan và mức độ tác động đến Ý định sử dụng VĐT, gồm: Tin cậy cảm nhận, Chi phí cảm nhận, Hỗ trợ Chính phủ và Cộng đồng ngƣời dùng.

Trong nghiên cứu của Trần Nhật Tân (2018) về các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ví điện tử Moca của ngƣời dân Việt Nam. Qua kết quả nghiên cứu, có 7 nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ví điện tử Moca trên ứng dụng “hiệu quả mong đợi”, “nỗ lực mong đợi”, “các điều kiện thuận lợi”, “ảnh hƣởng xã hội”, “động lực hƣởng thụ”, “giá trị cảm nhận” và “sự tin tƣởng”. Dựa vào kết quả nghiên cứu nhân tố “ảnh hƣởng xã hội” có tác động mạnh nhất theo ý kiến tác giả cần tăng cƣờng mạnh mẽ truyền thông, đặt biệt là truyền thông xã hội đƣợc tác giả phân tích kỹ hơn ở phần hàm ý quản trị. Nghiên cứu còn hạn chế về mặt thời gian và kinh phí nên số lƣợng mẫu còn ít chƣa khái quát đƣợc tổng thể Nghiên cứu tiến hành đối với những cá nhân đang sinh sống học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nên khả năng tổng quát chƣa cao. Đề tài mới chỉ nghiên cứu 7 nhân tố ngoài ra còn có các nhân tố khác ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ví điện tử.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 45 -47 )

×