0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Gia tăng tính Dễ sử dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 84 -86 )

Nhận thức Dễ sử dụng là nhân tố có tác động tích cực mạnh nhất đế ý định sử dụng VĐT tại Việt Nam theo kết quả của bài nghiên cứu này. Vì vậy, để có thể thu hút ngƣời tiêu dùng lựa chọn sử dụng VĐT, các doanh nghiệp cần giúp ngƣời tiêu dùng có thể tăng thêm kiến thức về việc có thể dễ dàng sử dụng VĐT để thực hiện

- Hướng dẫn rõ ràng cho người tiêu dùng cách cài đặt VĐT trên các thiết bị di

động: Các doanh nghiệp cần có những tài liệu hay thông tin cụ thể hƣớng dẫn ngƣời

tiêu dùng cách cài đặt sao cho họ cảm thấy nhanh chóng và thuận tiện nhất để giúp gia tăng ý định sử dụng VĐT. Ngƣời tiêu dùng sẽ có thể muốn trải nghiệm và sử dụng VĐT nếu quá trình cài đặt VĐT dễ dàng đƣợc thực hiện một cách nhanh chóng trên các thiết bị điện tử của họ. Những tài liệu hay thông tin này nên đƣợc hiển thị một cách nổi bật và dễ tìm thấy trên website của VĐT hoặc các trang web giới thiệu về các ứng dụng VĐT.

- Hướng dẫn rõ ràng cho người tiêu dùng về quá trình thực hiện giao dịch

thanh toán bằng VĐT: Theo Phuong, N.T.L. (2016), các nhà cung cấp VĐT cần chỉ

dẫn một cách cụ thể cho ngƣời tiêu dùng biết cách thực hiện giao dịch thanh toán bằng VĐT. Việc sử dụng VĐT để thực hiện thanh toán có thể là một hoạt động mới với một bộ phận ngƣời tiêu dùng Việt Nam và khi đó, với đặc tính muốn đảm bảo giao dịch của mình đƣợc thực hiện an toàn và suôn sẻ, ngƣời tiêu dùng luôn muốn tham khảo tài liệu hƣớng dẫn về cách sử dụng hoặc đƣợc hƣớng dẫn về việc thực hiện giao dịch. Do đó, các tổ chức cung ứng VĐT cần công bố tài liệu hƣớng dẫn một cách cụ thể và dễ đƣợc tìm thấy để ngƣời tiêu dùng có thể tìm đến và nâng cao hiểu biết về việc sử dụng VĐT để thực hiện thanh toán của ngƣời tiêu dùng. Những tài liệu hay thông tin này nên đƣợc hiển thị một cách nổi bật và dễ tìm thấy trên website của VĐT hoặc các trang web giới thiệu về các ứng dụng VĐT. Ngoài ra, nhà cung cấp VĐT còn nên phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể hƣớng dẫn ngƣời tiêu dùng thực hiện giao dịch thanh toán bằng VĐT để họ dễ dàng sử dụng VĐT hơn, từ đó, gia tăng ý định sử dụng VĐT.

- Cải thiện quy trình và tăng tính năng tự động điền thông tin người mua trên

các đơn hàng hay hóa đơn điện tử: Theo Phuong, N.T.L. (2016), việc cải tiến quy

trình thanh toán cũng nhƣ tăng tính năng tự động điền thông tin ngƣời mua này giúp ngƣời tiêu dùng sẽ nâng cao ý định sử dụng VĐT. Việc nhận thức đƣợc sự dễ dàng khi sử dụng VĐT để thực hiện các giao dịch ngƣời tiêu dùng cần tiến hành sẽ giúp ngƣời tiêu dùng muốn sử dụng VĐT hơn để tiết kiệm thời gian và giúp cho ngƣời sử dụng cảm thấy tiện lợi và dễ dàng hơn khi thực hiện các giao dịch bằng VĐT.

- Thiết kế giao diện website và ứng dụng VĐT thân thiện, dễ hiểu và dễ sử

dụng đối với người dùng: Theo Nguyen và Pham (2017) và Tu, N. V. (2019), giao

diện website và ứng dụng VĐT có vai trò quan trọng vì đây là nơi diễn ra các tƣơng tác trực tiếp với ngƣời tiêu dùng. Do đó, các nhà cung ứng VĐT nên chú ý thiết kế giao diện website và ứng dụng VĐT tƣơng thích và phù hợp với từng loại thiết bị di động để ngƣời tiêu dùng có thể sử dụng một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Cụ thể, các nhà cung ứng nên lựa chọn sử dụng kiểu chữ và kích cỡ chữ phù hợp để ngƣời tiêu dùng dễ đọc và nhận diện hệ thống chính xác, hiển thị những mục hay tính năng nổi bật thƣờng đƣợc sử dụng nhiều nhất tại những vị trí dễ thấy nhất để khách hàng dễ dàng tìm kiếm, cho phép khách hàng có thể cài đặt những tính năng họ hay sử dụng hay muốn sử dụng nhất tại màn hình chính sau khi đăng nhập để họ tiện lợi cho việc tìm kiếm, thanh tìm kiếm nên đƣợc thiết kế ở đầu trang chủ hay màn hình chính để ngƣời tiêu dùng có thể dễ dàng tìm những thông tin mà họ muốn, chức năng tìm kiếm nên đƣợc cài đặt theo từ khóa để có thể giúp ngƣời dùng tìm kiếm thông tin một cách thuận tiện mà không cần nhập nội dung tìm kiếm quá nhiều hay quá cụ thể mới có đƣợc kết quả họ cần, tránh những quảng cáo che mất tầm nhìn ngƣời sử dụng,…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 84 -86 )

×