0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phát huy Chuẩn chủ quan

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 88 -88 )

Từ kết quả nghiên cứu, chuẩn chủ quan là một trong những nhân tố tác động tích cực đến ý định sử dụng VĐT của ngƣời tiêu dùng tại Việt Nam. Do đó, các nhà cung ứng VĐT cần đƣa ra những biện pháp để tận dụng yếu tố này nhằm thu hút thêm nhiều ngƣời sử dụng VĐT.

- Nâng cao chương trình mời người quen tham gia sử dụng VĐT: Theo Tu, N.

không. Do đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ VĐT nên nâng cao những chƣơng trình để những ngƣời đã tham gia đăng ký hay sử dụng VĐT nhận đƣợc phần thƣởng hay ƣu đãi hữu ích trên tài khoản VĐT của mình khi thành công mời ngƣời quen tham gia sử dụng VĐT. Khi có những phần thƣởng hay ƣu đãi này, ngƣời đã sử dụng sẽ giúp nhà cung ứng dịch vụ VĐT khuyến khích những ngƣời chƣa sử dụng gia tăng ý định sử dụng.

- Phát huy lợi thế của Internet: Theo Phuong, N.T.L. (2016) và Tu, N. V. (2019), các tổ chức cung ứng dịch vụ ví di động nên sử dụng các nền tảng trực tuyến nhƣ phƣơng tiện truyền thông, mạng xã hội, kênh truyền hình hay các diễn đàn trực tuyến để giới thiệu, quảng bá và phổ biến về sản phẩm của họ đến ngƣời tiêu dùng. Bên cạnh đó, các nhà cung ứng dịch vụ VĐT cần chú ý vào nội dung tuyên truyền phù hợp và hấp dẫn ngƣời xem và ngƣời nghe để đạt đƣợc hiệu quả. Khi ngƣời tiêu dùng đƣợc tiếp cận và biết đến VĐT, cơ hội gia tăng ý định sử dụng của họ sẽ cao hơn.

- Mời các nhân vật nổi tiếng có uy tín để quảng bá cho sản phẩm VĐT:

Phuong, N.T.L. (2016) cho rằng tùy vào đối tƣợng khách hàng, nhà cung ứng VĐT có thể thực hiện hoạt động quảng bá sản phẩm VĐT của mình bằng cách mời các nhân vật có tầm ảnh hƣởng với phân khúc thị trƣờng mà mình nhắm đến để có thể thu hút sự quan tâm của khách hàng tiềm năng.

5.2.7. Lƣu ý đến các thông tin nhân khẩu học

Theo Phuong, N.T.L. (2016), các tổ chức cung cấp VĐT cần quan tâm đến thông tin nhân khẩu học của ngƣời tiêu dùng để xây dựng và phát triển chính sách phù hợp. Mỗi doanh nghiệp cung ứng VĐT có những mục tiêu, chiến lƣợc kinh doanh và đối tƣợng khách hàng mục tiêu của riêng minh, do đó họ cần nghiên cứu và xem xét sự ảnh hƣởng của các yếu tố nhƣ Giới tình, Độ tuổi, Thu nhập, Trình độ và Kinh nghiệm để xây dựng cho mình những chiến lƣợc thích hợp giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững cũng đạt đƣợc những mục tiêu đã đề ra.

5.2. Kiến nghị đối với các nhà quản lý Nhà nƣớc

VĐT đang có xu hƣớng ngày càng phát triển cùng với những lợi ích to lớn cho nhiều đối tƣợng nhƣ ngƣời tiêu dùng, doanh nghiệp, ngân hàng… Do đó, một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, chặt chẽ và cụ thể để thể chế hóa chủ trƣơng cần đƣợc đặt ra và xây dựng vững chắc. Đồng thời, Chính phủ cũng kiểm soát chặt chẽ các đơn vị cung cấp dịch vụ, ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh và phòng ngừa rủi ro của một phƣơng thức mới trong loại hoạt động có tính nhạy cảm cao là lƣu thông tiền tệ để tạo nền tảng và cơ sở vững vàng cho dịch vụ VĐT có thể phát triển ổn định. Chính vì vậy, một khung pháp lý đủ sức mạnh là thực sự rất cần thiết.

-Xây dựng và thống nhất các quy định về thanh toán:

Ngân hàng Nhà nƣớc cần tổ chức và lãnh đạo thực hiện rà soát cũng nhƣ xem xét lại các quy định liên quan đến thanh toán để đánh giá sự phù hợp của khung pháp lý đối với những rủi ro của các hoạt động thanh toán, bao gồm cả phân tầng các công ty cung cấp dịch vụ để đảm bảo giám sát hiệu quả chuỗi giá trị tổng thể của hoạt động thanh toán. Đồng thời, việc nâng cao vai trò của việc chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng và các công ty thanh toán và hạn chế tối đa sự phân mảnh cùng với các quy định phức tạp nhƣ ở một số nƣớc trên thế giới cần đƣợc xem xét và tiến hành để tạo cơ sở thống nhất và chặt chẽ.

-Ban hành các chính sách ưu đãi cho các giao dịch thanh toán trực tuyến:

Để khuyến khích việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho lƣợng tiền mặt có thể giảm trong nền kinh tế cũng nhƣ có thể quản lý rõ ràng các giao dịch hơn, Nhà nƣớc có thể xem xét đến việc ban hành các chính sách ƣu đãi khi ngƣời tiêu dùng thực hiện giao dịch thanh toán bằng các hình thức thanh toán trực tuyến chẳng hạn nhƣ miễn, giảm về thuế, phí cho các giao dịch này.

5.3. Kiến nghị với ngƣời tiêu dùng

Để một dịch vụ có thể phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu của ngƣời tiêu dùng thì ý kiến của ngƣời tiêu dùng luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho các nhà cung ứng dịch vụ VĐT có thể xem xét, cải thiện và nâng cao sản phẩm và dịch vụ. Do đó, ngƣời tiêu dùng có thể tham gia vào việc gửi ý kiến

kỷ nguyên công nghệ phát triển hiện nay nhƣ: gọi điện hotline, gửi email, gửi tin nhắn thông qua các nền tảng trực tuyến nhƣ Facebook, Instagram, Twitter (nếu nhà cung ứng có tham gia sử dụng các nền tảng này). Từ những góp ý này từ nhu cầu thực tế của ngƣời tiêu dùng, các doanh nghiệp cung cấp VĐT sẽ có thể xây dựng chính sách và chiến lƣợc thích hợp để phát triển tốt hơn.

Từ những kiến nghị trên đây, nhìn chung, để thị trƣờng dịch vụ VĐT có thể phát triển toàn diện và bền vững thì cần có những chính sách phát triển thích hợp từ các nhà quản lý Nhà nƣớc và những nhà cung cấp dịch vụ VĐT theo từng giai đoạn thời gian để tăng cƣờng những yếu tố có ảnh hƣởng tích cực (chẳng hạn nhƣ tính di động và tiện lợi, nhận thức dễ sử dụng, nhận thức hữu ích, chuẩn chủ quan và niềm tin) cũng nhƣ giảm yếu tố có ảnh hƣởng tiêu cực (chằng hạn nhƣ nhận thức rủi ro) đến ý định sử dụng VĐT của ngƣời tiêu dùng Việt Nam. Ngoài ra, ngƣời tiêu dùng Việt Nam có thể góp phần cải thiện dịch vụ VĐT thông qua việc góp ý những ý kiến và mong muốn về những nhu cầu đa dạng của bản thân về dịch vụ VĐT đến các tổ chức cung cấp dịch vụ VĐT để họ có thêm cơ sở để xây dựng và nâng cao những chiến lƣợc thích hợp để mang lại một công cụ thanh toán phi tiền mặt hữu hiệu và an toàn đến cho ngƣời dân Việt Nam.

KẾT LUẬN

Trong thời đại thƣơng mại điện tử đang có những bƣớc phát triển đáng kể, ví điện tử là một trong những công cụ thanh toán hữu hiệu nhất đối với ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, dịch vụ ví điện tử tại Việt Nam vẫn cần có thêm nhiều chiến lƣợc hỗ trợ để thúc đẩy phát triển hơn nữa để tƣơng xứng với tiềm năng của ngành.

Trƣớc đây, đã có một vài nghiên cứu đƣợc thực hiện về những nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ví di động trên thế giới, nhƣng ở thị trƣờng Việt Nam, số lƣợng nghiên cứu còn khá khiêm tốn và còn một vài điểm cần kiểm tra và làm rõ. Do đó, tác giả hi vọng thông qua bài nghiên cứu này, đề tài đã làm rõ đƣợc các vấn đề chung về ví điện tử và các giả thuyết liên quan đến các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử của ngƣời tiêu dùng tại Việt Nam.

Các nhân tố ảnh hƣởng trong nghiên cứu đề xuất trong mô hình gồm: tính di động và tiện lợi, nhận thức dễ sử dụng, nhận thức hữu ích, chuẩn chủ quan, niềm tin, nhận thức rủi ro và thông qua kết quả đánh giả độ tin cậy và kiểm định thang đo cho thấy đây là những nhân tố ảnh hƣởng quan trọng đến cảm nhận ý định sử dụng ví điện tử của ngƣời tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, trong mô hình này chúng ta thấy ý định sử dụng ví điện tử chịu ảnh hƣởng nhiều nhất từ yếu tố nhận thức dễ sử dụng, yếu tố quan trọng thứ hai là tính di động và tiện lợi, thứ ba là yếu tố nhận thức hữu ích, yếu tố thứ tƣ là chuẩn chủ quan, tiếp theo là yếu tố niềm tin và cuối cùng là yếu tố nhận thức rủi ro.

Từ những thông tin tìm hiểu đƣợc và những phân tích đã đƣợc thực hiện trong bài, tác giả hy vọng các nhà nghiên cứu có thể tham khảo và áp dụng mô hình nghiên cứu này để thực hiện những nghiên cứu liên quan đến ngành thanh toán điện tử. Ngoài ra, các nhà cung ứng dịch vụ ví điện tử hay các doanh nghiệp và cá nhân tham gia bán hàng thông qua các trang thƣơng mại điện tử có thể tham khảo kết quả nghiên cứu này để xây dựng các biện pháp phù hợp để thu hút thêm ngƣời tiêu dùng tham gia sử dụng dịch vụ ví điện tử hay hoạt động thƣơng mai điện tử cũng nhƣ phát triển bền vững và quản lý tốt hơn. Khi những nhà cung ứng dịch vụ ví điện tử nhận thức đƣợc những nhân tố chính ảnh hƣởng đến ý định sử dụng ví điện tử của

cạnh đó, nghiên cứu này còn có thể đƣợc tham khảo để các cơ quan quản lý Nhà nƣớc có những chính sách phù hợp để hỗ trợ kịp thời để đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động thanh toán trực tuyến nói chung và thanh toán qua ví điện tử nói riêng để ngƣời tiêu dùng Việt Nam có thêm những công cụ thanh toán an toàn và tiện lợi, đồng thời có thể phát triển hơn nữa hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn cũng nhƣ theo kịp với sự phát triển của công nghệ trên toàn thế giới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt

1. Chính phủ, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP: Nghị định về quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Hà Nội 2007.

2. Chính phủ, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP: Nghị định về giao dịch điện tử

trong hoạt động ngân hàng, Hà Nội 2007.

3. Chính phủ, Nghị định số 101/2012/NĐ-CP: Nghị định về thanh toán không

dùng tiền mặt, Hà Nội 2012.

4. Chính phủ, Nghị định số 80/2016/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ dung một số điều của Nghị định Số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012

của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Hà Nội 2016.

5. Cục Thƣơng mại điện tử và Kinh tế số, Sách trắng thƣơng mại điện tử Việt Nam năm 2021, tại địa chỉ: https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/Bao_cao_TMDT_2021_V6_ 5a297.pdf, truy cập ngày 10/08/2021.

6. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu với

SPSS. NXB Hồng Đức.

7. HUONG, N. T. L., DUONG, V. T., Tang Yen, V. I., & TRUONG, T. N. (2021). A RESEARCH ON VIETNAMESE CONSUMER BEHAVIOR IN USING E-WALLET. BUSINESS TRANSFORMATION AND CIRCULAR

ECONOMY, 199.

8. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Công văn số 6251/NHNN-TT về việc thực

hiện gia dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử, Hà Nội 2011.

9. Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Thông tư số 39/2014/TT-NHNN: Thông tư

hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, Hà Nội 2014.

10.Nguyễn Thanh Duy và Cao Hào Thi (2011), Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam, Tạp chí phát triển khoa học và

11.Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh. NXB Lao động Xã hội.

12.Nguyễn Thị Linh Phƣơng, Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hố Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. 13.Nguyễn Đình Yến Oanh và Phạm Thị Bích Uyên, Các yếu tố ảnh hƣởng

đến ý định sử dụng dịch vụ thƣơng mại di động của ngƣời tiêu dùng tỉnh An Giang, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hố Chí Minh, số 12(1) 2017, tr. 144-160.

14.Quốc hội, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, Hà Nội 2005.

15.Trần Nhật Tân, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví

điện tử Moca trên ứng dụng Grab, Luận văn thạc sĩ Kinh doanh quốc tế,

Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hố Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Tiếng Anh

16. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior

and human decision processes, 50(2), 179-211.

17.Amin, H. (2009). Mobile wallet acceptance in Sabah: an empirical analysis. Labuan Bulletin of International Business and Finance, 7, 33. 18.Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy

theory. Journal of social and clinical psychology, 4(3), 359-373.

19.Bhattacherjee, A. (2002). Individual trust in online firms: Scale development and initial test. Journal of management information systems, 19(1), 211-241.

20.Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., ... & Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of service

21.Celuch, K., Taylor, S. A., & Goodwin, S. (2004). Understanding insurance salesperson internet information management intentions: A test of competing models. Journal of Insurance Issues, 22-40.

22.Chau, P. Y., & Lai, V. S. (2003). An empirical investigation of the determinants of user acceptance of internet banking. Journal of

organizational computing and electronic commerce, 13(2), 123-145.

23.Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the use, usefulness, and ease of use of structural equation modeling in MIS research: A note of caution. MIS

quarterly, 237-246.

24.Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Application of social cognitive theory to training for computer skills. Information systems research, 6(2), 118-143.

25.Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Application of social cognitive theory to training for computer skills. Information systems research, 6(2), 118-143.

26.Compeau, D., Higgins, C. A., & Huff, S. (1999). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study. MIS quarterly, 145-158.

27.Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

28.Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace 1. Journal of

applied social psychology, 22(14), 1111-1132.

29.Flanders, N. A., Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude,

intention, and behavior: An introduction to theory and research (Vol.

2089). Addison-Wesley.

30.Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS quarterly, 51-90.

31.Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European business review.

32.Havlena, W. J., & DeSarbo, W. S. (1991). On the measurement of perceived consumer risk. Decision Sciences, 22(4), 927-939.

33.Heffernan, Colleen J. "Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Albert Bandura Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1986, xiii+ 617 pp. Hardback. US $39.50." Behaviour Change 5, no. 1 (1988): 37-38.

34.Karim, M. W., Haque, A., Ulfy, M. A., Hossain, M. A., & Anis, M. Z. (2020). Factors influencing the use of E-wallet as a payment method among Malaysian young adults. Journal of International Business and

Management, 3(2), 01-12.

35.Kim, C., Mirusmonov, M., & Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computers in

human behavior, 26(3), 310-322.

36.Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. (2003). The technology acceptance model: Past, present, and future. Communications of the Association for

information systems, 12(1), 50.

37.Liu, G. S., & Tai, P. T. (2016). A study of factors affecting the intention to

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 88 -88 )

×