0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Gia tăng Nhận thức hữu ích

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 87 -88 )

Nhận thức hữu ích là nhân tố tác động tích cực tiếp theo đến ý định sử dụng VĐT của ngƣời tiêu dùng tại Việt Nam. Vì vậy, các tổ chức cung ứng VĐT nên đầu tƣ vào các biện pháp nhằm nâng cao lợi ích và tính hữu hiệu cho khách hàng.

- Nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng: Theo Phuong,

N.T.L. (2016), các nhà cung ứng VĐT cần tìm kiểu và kịp thời nắm bắt các nhu cầu về thanh toán điện tử ngày càng nhiều của ngƣời tiêu dùng để mang lại hiệu quả và sự tiện lợi cao nhất cho khách hàng sử dụng VĐT trong nhiều lĩnh vực nhƣ thanh toán hóa đơn sinh hoạt, thanh toán vé điện tử, thanh toán đặt phòng du lịch và thậm chí là chuyển/nhận tiền hoặc thanh toán quốc tế cho các sản phẩm/ dịch vụ mua ở

nƣớc ngoài. Xã hội ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu của ngƣời tiêu dùng thay đổi và phát triển liên tục. Do đó, để theo kịp xu hƣớng cũng nhƣ đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng rộng của ngƣời tiêu dùng đồng thời phát triển bền vững theo thời gian, các doanh nghiệp cung ứng dịch cụ VĐT luôn cần cập nhật liên tục thị trƣờng và đối tƣợng khách hàng của mình để có những chính sách thay đổi và nâng cao tính năng phù hợp và cần thiết.

- Quảng bá tính năng nổi bật của VĐT: Theo Nguyen và Pham (2017) và Tu,

N. V. (2019), các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ VĐT cần tiến hành quảng bá các tính năng hữu ích nổi bật của VĐT đến ngƣời tiêu dùng để họ có thể tăng nhận thức về tính tiện lợi của việc sử dụng VĐT. Các doanh nghiệp cung ứng VĐT nên tham khảo và sử dụng các phƣơng tiện truyền thông, mạng xã hội và tiếp thị thích hợp để quảng cáo những thông tin về các chức năng của VĐT đến đối tƣợng khách hàng của mình đển nâng cao nhận thức về sự hữu ích của VĐT đối với ngƣời tiêu dùng. Khi nhận đƣợc thông tin, ngƣời tiêu dùng có thể biết nhiều hơn về những tính năng này và cảm thấy có lợi nếu họ sử dụng VĐT, từ đó gia tăng ý định sử dụng VĐT.

- Thúc đẩy các chương trình khuyến mãi: Để khuyến khích và giúp cho ngƣời

tiêu dùng có thể thấy việc sử dụng VĐT có nhiều lợi ích hơn hay chi phí thực hiện thực tế cho các giao dịch của họ có thể thấp hơn giá trị thực tế của đơn hàng hay hóa đơn mà họ cần thực hiện thanh toán, các nhà cung ứng dịch vụ VĐT cần liên tục phát triển những chƣơng trình khuyến mãi thích hợp với doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng. Khi ngƣời tiêu dùng nhận thấy có nhiều chƣơng trình khuyến mãi có lợi cho họ thì họ sẽ gia tăng ý định sử dụng VĐT.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 87 -88 )

×