0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Kiến nghị đối với các doanh nghiệp cung ứng Ví điện tử

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 83 -84 )

5.1.1. Nâng cao mức độ Niềm tin đồng thời giảm Nhận thức rủi ro

Từ kết quả nghiên cứu, nhân tố Niềm tin và Nhân thức rủi ro là hai nhân tố tác động đến ý định sử dụng VĐT của khách hàng tại Việt Nam hiện nay vì những đặc tính hay lo về một dịch vụ có đảm bảo an toàn thông tin và tài sản của ngƣời tiêu dùng. Do đó, để ngƣời tiêu dùng có thể tin tƣởng và sử dụng VĐT, các doanh nghiệp cung cấp VĐT cần phải có những biện pháp tăng cƣờng an ninh và tính bảo mật, an ninh tài khoản VĐT của ngƣời dùng cũng nhƣ giúp ngƣời tiêu dùng có thể biết về những chính sách để đảm bảo thông tin của họ:

- Nâng cấp liên tục hệ thống công nghệ: Đầu tiên, để tạo niềm tin cho ngƣời

tiêu dùng cũng nhƣ giảm nhận thức rủi ro của họ đồng thời phát triển bền vững, các nhà cung ứng VĐT cần phải đầu tƣ xây dựng hệ thống công nghệ, hệ thống dữ liệu và hệ thống bảo mật một cách an toàn nhất. Theo Phuong, N.T.L. (2016), các tổ chức cung cấp VĐT cần không ngừng cải thiện và nâng cấp hệ thống công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo mật thông tin cũng nhƣ an toàn trong xử lý, lƣu trữ và truyền phát dữ liệu điện tử. Bên cạnh đã xây dựng nền tảng công nghệ và bảo mật vững chắc để hoạt động, các nhà cung cấp VĐT cần liên tục nâng cao hệ thống công nghệ mới có thể theo kịp sự phát triển của xã hội nói chung và của công nghệ trên thế giới nói riêng, từ đó, ngƣời tiêu dùng mới có thể tin tƣởng vào hệ thống hoạt động của VĐT cũng nhƣ giảm lo âu về vấn đề bảo mật thông tin và an toàn tài sản của họ.

- Xây dựng cách thức xác nhận mật khẩu an toàn khi thực hiện giao dịch

thanh toán: Khi thực hiện giao dịch thanh toán thì việc xác thực mật khẩu tài khoản

có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hoạt động này đƣợc chính ngƣời tiêu dùng thực hiện hoặc cho phép thực hiện. Hiện nay, các doanh nghiệp cung ứng VĐT đã và đang sử dụng hình thức xác thực bằng mật khẩu một lần – ngƣời tiêu dùng sẽ nhận một tin nhắn đến số điện thoại di động mà họ đăng ký cho tài khoản VĐT gồm thông tin dãy số cần nhập để tiếp tục thực hiện giao dịch thanh toán. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ càng ngày càng nhanh và ra đời một số

phần mềm gián điệp lƣu lại dữ liệu nhập vào từ bàn phím vật lý của ngƣời tiêu dùng, các nhà cung ứng VĐT vẫn cần tiếp tục nghiên cứu thêm các cách xác nhận mật khẩu để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin hơn nữa trong tƣơng lai.

- Xây dựng dịch vụ chăm sóc khách hàng để hỗ trợ thông tin: Đến hiện tại,

tình trạng tin nhắn rác từ nhà mạng, các doanh nghiệp hay tổ chức tài chính hay thƣơng mại, cá nhân muốn thực hiện bán hàng, thậm chí tin nhắn lừa đảo gởi đến thuê bao di động vẫn đang diễn ra phổ biến. Theo Nguyen và Pham (2017) và Tu, N. V. (2019), ngoài việc các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán di động cần cung cấp rõ ràng các thông tin về các điều khoản thanh toán trực tuyến và cam kết thông tin đăng tải đúng sự thật, các tổ chức này cần thực hiện xây dựng và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng để nhận phản hồi từ khách hàng và giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất những vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân hay tài sản trong tài khoản VĐT của họ để tạo dựng lòng tin cho ngƣời tiêu dùng. Ngƣời tiêu dùng sẽ có xu hƣớng cảm thấy tin tƣởng vào việc sử dụng VĐT nếu họ cảm thấy dịch vụ VĐT luôn có thể hỗ trợ họ khi họ cần trợ giúp.

- Xây dựng chiến lược quảng cáo phù hợp để người tiêu dùng biết thêm về sự

an toàn khi sử dụng VĐT: Tu, N. V. (2019) cho rằng việc các doanh nghiệp nên có

những chiến lƣợc quảng cáo thích hợp để ngƣời tiêu dùng có thể tăng niềm tin về việc sử dụng ví di động. Một khi các doanh nghiệp đã xây dựng cơ sở công nghệ vững chắc cũng nhƣ liên tục cập nhật cải tiến để đáp ứng nhu cầu bảo mật, họ cần quảng cáo hay giới thiệu một cách rộng rãi những tính năng bảo mật thông tin hữu hiệu đó đến ngƣời tiêu dùng để ngƣời tiêu dùng có thể biết đến cũng nhƣ có thêm sự tin tƣởng vào VĐT, từ đó có thể gia tăng ý định sử dụng VĐT để có thể thực hiện giao dịch thanh toán nhanh chóng một cách an toàn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 83 -84 )

×