0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Nhân tố tác động

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TN​ (Trang 73 -76 )

Chủ quan

Tính chủ quan của các nhân viên trong quá trình thực hiên các bƣớc trong quy trình giao nhận hàng hóa.

Thiếu tính cẩn trọng trong việc sắp xếp các hồ sơ, chứng từ của từng lô hàng. Chƣa thật sự chủ động trong việc liên hệ với khách hàng hay hãng vận tải, dẫn đến việc chuẩn bị xe chở hàng không kịp thời, giao hàng chậm tiến độ.

Không nắm rõ tình trạng thực tế của lô hàng và chủ quan trong việc vận chuyển, không theo dõi giám sát kỹ lƣỡng quá trình xếp dỡ hàng, dẫn đến các trƣờng hợp xấu xảy ra và không đƣợc xử lý kịp thời.

Trình độ của nhân viên còn non yếu, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế, chƣa chuẩn bị các phƣơng án dự phòng để khắc phục cũng nhƣ giảm nhẹ thiệt hại của sự cố một cách nhanh nhất.

Khách quan

Thủ tục hành chính ở các cơ quan còn khá phức tạp, các quy định, thông tƣ về thủ tục hải quan đƣợc ban hành và thay đổi liên tục.

Hệ thống mạng khai báo hải quan điện tử dễ bị nghẽn, đƣờng truyền hay bị lỗi, làm cho việc lên tờ khai hải quan điện tử cũng gặp không ít những khó khăn.

Tình hình giao thông đƣờng bộ, cơ sở hạ tầng của các cụm cảng còn kém, chƣa thật sự đáp ứng đƣợc khối lƣợng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng, chƣa đƣợc nâng cấp mở rộng kịp thời nhƣ: tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, đƣờng xá ngày càng xuống cấp, hƣ hỏng, có nhiều tuyến đƣờng hẹp chƣa đƣợc nâng cấp mở rộng, các sơmi rơmooc tại các cảng đã cũ và hay bị hƣ hỏng,... gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa.

Một số quy định của nhà nƣớc về các tuyến đƣờng vận chuyển và thời gian đƣợc phép lƣu thông, đặt biệt đối với xe có trọng tải nặng nhƣ xe chở container còn hạn hẹp, gây một số trở ngại cho việc sắp xếp thời gian, giảm cƣớc vận chuyển.

TÓM TẮT CHƢƠNG 2

Công ty Giao nhận vận tải T&N là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận. Trong quá trình hoạt động, công ty đã đạt đƣợc nhiều thành công, quy mô công ty ngày càng đƣợc mở rộng và danh tiếng công ty ngày càng đƣợc khẳng định. Thời gian đầu hoạt động tuy gặp nhiều khó khăn, nhƣng đến nay công ty đã đi vào ổn định, có đƣợc những khách hàng lớn và thân thiết.

Nhìn chung, quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đƣờng biển tại công ty T&N gồm 3 khâu chính: Tiếp nhận thông tin và xử lý các chứng từ cần thiết; Làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa; Nhận hàng và giao hàng cho khách hàng.

Sau khi nghiên cứu quy trình này, tôi nhận thấy bên cạnh từng ƣu điểm nhƣ quy trình gon nhẹ hợp lý, dễ thực hiện, đƣợc khách hàng tin tƣởng...thì vẫn còn nhiều hạn chế đáng ghi nhận và cần có những biện pháp khắc phục. Những hạn chế đó chủ yếu nằm trong khâu tiếp nhận thông tin và xử lý chứng từ và quá trình vận chuyển hàng về kho giao cho khách hàng.

Dựa vào các hạn chế trên, ở chƣơng sau, tôi xin đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa bằng đƣờng biển tại công ty Giao nhận vận tải T&N.

Chƣơng 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG FCL NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH GNVT T&N

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TN​ (Trang 73 -76 )

×