0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (100 trang)

Lĩnh vực hoạt động của công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN​ (Trang 34 -36 )

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo mục đích đặc biệt - Kiểm toán kết cấu chi phí và hoàn thiện giá trị đầu tư - Kiểm toán hoạt động

- Kiểm toán tuân thủ

- Kiểm tra thông tin theo yêu cầu

Dịch vụ kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

- Tư vấn kế toán bao gồm:

Cập nhật và hướng dẫn hạch toán sổ sách.

Ghi chép các giao dịch, thuế chuẩn bị và báo cáo tài chính;

Thiết kế, cơ cấu tổ chức của hệ thống kế toán và hệ thống thông tin kế toán; Thiết kế, cung cấp và cài đặt phần mềm kế toán.

- Kiểm soát rủi ro doanh nghiệp (ERS) bao gồm: Xem xét và đánh giá kiểm soát nội bộ;

Kiểm toán nội bộ;

Kiểm toán rủi ro và kiểm soát,

Kiểm toán nguy cơ khác và kiểm soát dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ tư vấn

- Dịch vụ tư vấn các điều khoản trong hợp đồng có lợi nhất cho doanh nghiệp. - Sáp nhập và mua lại.

- Đánh giá và nghiên cứu thị trường - Tư vấn thuế cho công ty nước ngoài - Tư vấn luật

- Hỗ trợ nhà đầu tư tham gia thị trường - Hoạch định chiến lược thuế

- Cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế - Soát xét tính tuân thủ luật thuế của doanh nghiệp - Tính và lập tờ khai thuế

- Tư vấn đầu tư

- Tư vấn mở công ty Việt nam, liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện

Các dịch vụ khác

- Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực - Quản lý nguồn nhân lực

- Pháp luật cập nhật

Thiết lập liên doanh, 100% doanh nghiệp vốn nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty luôn mong muốn cung cấp đa dạng các dịch vụ khách hàng với chất lượng tốt

nhất giá cả hợp lý để khách hàng luôn hoạt động đúng theo pháp luật Việt Nam và đạt lợi nhuận cao nhất có thể. Công ty tin rằng sẽ tạo ra những sự kết hợp hoàn hảo về kiểm toán, kế toán và dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn tài chính để tạo ra những giá trị tốt nhất trong mắt khách hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN​ (Trang 34 -36 )

×