0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Chuyên viên chính và chuyên viên.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 52 -55 )

- Có đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của chuyên viên chính hoặc chuyên viên làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV,

b. Chuyên viên chính và chuyên viên.

Ngoài hội đủ các tiêu chuẩn chung của chuyên viên chính hoặc chuyên viên làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất, căn cứ nhiệm vụ đ−ợc phân công thì tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức Văn phòng ủy ban đ−ợc xác định:

b1. Công chức (chuyên viên, chuyên viên chính) làm công tác Th− ký tổng hợp.

* Chức trách:

Công chức làm công tác Tổng hợp và công tác Th− ký của Văn phòng Uỷ ban Dân tộc có chức trách làm công tác tổng hợp tình hình dân tộc và công tác dân tộc trong phạm vi cả n−ớc, tình hình hoạt động của cơ quan Uỷ ban Dân tộc và hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Uỷ ban. Bên cạnh đó làm công tác th− ký giúp việc cho Lãnh đạo Uỷ ban.

* Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể:

- Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các loại báo cáo, các loại văn bản hành chính Nhà n−ớc phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban.

- Chủ trì hoặc rà soát nội dung thể thức các Văn bản của Uỷ ban tr−ớc khi Lãnh đạo Uỷ ban ký ban hành.

- Chủ trì, hoặc phối hợp xây dựng kế hoạch giúp việc cho Lãnh đạo Uỷ ban chỉ đạo điều hành công việc của Uỷ ban Dân tộc.

- Có những tham m−u giúp cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Uỷ ban trong lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành và lĩnh vực công tác đ−ợc phân công.

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong nhiều tình huống, môi tr−ờng khác nhau.

* Hiểu biết:

- Hiểu đ−ợc cơ chế hoạt động của cơ quan Chính phủ, cơ quan cấp Bộ, đồng thời hiểu và nắm vững cơ chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban.

* Yêu cầu về trình độ:

- Nhìn chung đối với công chức làm công tác tổng hợp th− ký giúp việc ngoài những đòi hỏi về tiêu chuẩn nh− các chuyên viên khác thì yếu tố về phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm công tác là yếu tốt rất quan trọng.

- Về trình độ có thể tốt nghiệp đại học, sau đại học, các ngành có liên quan nh−: các ngành kinh tế-kỹ thuật, các ngành có chuyên môn liên quan đến dân tộc, văn hoá dân tộc…

* Chức trách:

Giúp cho Lãnh đạo văn phòng trong việc tổ chức quản lý lĩnh vực hành chính của Uỷ ban.

* Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể:

- Đảm nhiệm một loại công việc cụ thể của đơn vị (hành chính, văn th−, L−u trữ, rà soát văn bản...)

- Tham gia vào quá trình tổ chức quản lý, xử lý phân loại b−ớc đầu các loại Văn bản đến văn bản đi của Uỷ ban Dân tộc.

- Tham gia phối hợp trong việc tổ chức quản lý, xây dựng mô hình để quản lý văn bản đến, văn bản đi có hiệu quả nhất.

- Tham gia phối hợp trong việc lập kế hoạch liên quan đến lĩnh vực công tác hành chính đ−ợc giao

- Đề xuất trong công tác xây dựng và tổ chức quản lý sử dụng đối với việc l−u trữ và tra cứu t− liệu của Uỷ ban Dân tộc.

- Có khả năng xây dựng các Văn bản hành chính; tham gia vào việc xây dựng các nội quy, quy chế phục vụ cho công tác hành chính của Uỷ ban;

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng các vấn đề liên quan đến con dấu, công tác bảo mật văn bản và các nghiệp vụ khác về công tác hành chính.

- Có tham m−u cho Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo văn phòng trong công tác chỉ đạo điều hành cuả Phòng và trong nhiệm vụ công tác đ−ợc phân công.

- Có thể làm việc nhóm trong nhiều tình huống, môi tr−ờng khác nhau

- Nắm vững đ−ợc các nguyên tắc, các quy định của Nhà n−ớc, của Uỷ ban Dân tộc đối với công tác Hành chính, văn th−, l−u trữ.

- Nắm đ−ợc chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, nhiệm vụ quyền hạn của các chức danh khi ban hành văn bản trong Uỷ ban.

* Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về hành chính, văn th−, l−u trữ, nếu các tố nghiệp các tr−ờng đại học chuyên ngành khác thì phải có khả năng làm công tac hành chính đồng thời phải qua lớp đào tạo kiến thức về hành chính, văn th−-l−u trữ.

b3. Công chức (chuyên viên, chuyên viên chính) làm công tác Quản trị.

* Chức trách: Giúp cho Lãnh đạo văn phòng trong việc tổ chức quản lý lĩnh vực công tác quản trị của Uỷ ban

* Nhiệm vụ cụ thể:

- Đảm nhiệm một loại công việc cụ thể của đơn vị (xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý theo dõi tài sản trang thiết bị...)

- Tham gia phối hợp trong xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác quản trị để trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng trong từng công tác cụ thể thuộc lĩnh vực công tác quản trị.

- Tham gia quản lý các công việc trong công tác quản trị một cách khoa học và hiệu quả.

- Có khả năng tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban, Lãnh đạo Văn phòng.

- Có khả năng t− duy và khả năng làm việc độc lập. * Hiểu biết:

- Nắm vững đ−ợc các quy định của Nhà n−ớc liên quan đến công tác quản trị (đầu t− mua sắm, xây dựng, cải tạo sửa chữa…)

- Nhanh nhạy với thị tr−ờng giá cả; xử lý thông tin có liên quan một cách nhanh chóng, kịp thời chính xác

* Yêu cầu trình độ: Nên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, kinh tế kỹ thuật và kỹ thuật nh−: Xây dựng; điện….

b4. Công chức (chuyên viên, chuyên viên chính) làm công tác thi đua - khen th−ởng.

* Chức trách: Thực hiện chức trách trong việc tham gia tổ chức th−ờng trực theo dõi, quản lý công tác thi đua khen th−ởng của Uỷ ban

* Yêu cầu nhiệm vụ cụ thể:

- Đảm nhiệm một loại công việc cụ thể của đơn vị (công tác thi đua, khen th−ởng, công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ...)

- Phối hợp trong việc xây dựng các loại báo cáo, các loại văn bản liên quan đến công tác thi đua khen th−ởng của Uỷ ban Dân tộc và của Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ TW đến địa ph−ơng.

- Tham gia xử lý thông tin một cách khoa học, hiệu quả và chính xác trong công tác phân loại, rà soát các đối t−ợng khen th−ởng của uỷ ban Dân tộc.

- Phối hợp trong việc xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về công tác thi đua khen th−ởng của Uỷ ban và của Ngành công tác dân tộc. Có khả năng tham m−u và xây dựng các phong trào thi đua một cách hiệu quả.

- Có tham m−u cho Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo văn phòng trong công tác chỉ đạo điều hành cuả Phòng và trong nhiệm vụ công tác đ−ợc phân công.

- Có thể làm việc nhóm trong nhiều tình huống, môi tr−ờng khác nhau * Hiểu biết:

- Có hiểu biết về các Luật, Văn bản h−ớng dẫn liên quan đến công tác thi đua khen th−ởng của Nhà n−ớc.

- Năm vững đ−ợc các hình thức khen th−ởng, các quy trình quy định cho từng hình thức khen th−ởng; về quy trình tổ chức các hình thức đại hội thi đua, Hội nghị tuyên d−ơng ng−ời tốt việc tốt…

- Nắm đ−ợc chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, trong Uỷ ban, Về kết quả trong việc hoàn thành nhiệm vụ của của từng vụ, đơn vị, từng cán bộ công chức của Uỷ ban trong từng giai đoạn cụ thể.

c. Cán sự

Do Văn phòng có nhiều phòng, đơn vị có chức năng nhiệm vụ khác nhau, do vậy đối với Ngạch cán sự chỉ nên bố trí công tác tại các đơn vị nh−: Quản trị, Thi đua và Kế toán -Tài vụ. Nh− vậy tiêu chuẩn riêng cho ngạch cán sự đối với từng phòng ngoài các tiêu chuẩn chung của cán sự làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất, các đơn vị căn cứ trên yêu cầu nhiệm vụ của phòng để xác định tiêu chuẩn nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả của cán sự trong việc giải quyết công việc.

2.9. Cơ quan th−ờng trực khu vực Tây Bắc.

Ngoài các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV, Phần thứ nhất, công chức chuyên môn, nghiệp vụ công tác tại Cơ quan th−ờng trực khu vực Tây Bắc cần có thêm một số tiêu chuẩn riêng đối với từng lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể:

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 52 -55 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×