0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phó Tr−ởng Cơ quan.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 35 -36 )

- Phó Vụ tr−ởng phụ trách công tác an ninh quốc phòng.

b. Phó Tr−ởng Cơ quan.

Tr−ớc hết Phó Tr−ởng Cơ quan th−ờng trực khu vực sông Cửu Long các tiêu chuẩn chức danh chung (cơ bản) đã đ−ợc xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất và các tiêu chuẩn của Phó Vụ tr−ởng và t−ơng đ−ơng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293. Ngoài ra Phó Tr−ởng Cơ quan th−ờng trực khu vực sông Cửu Long nên cần có một số tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ B và biết một thứ tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn. - Am hiểu sâu phong tục tập quán các dân tộc.

- Đã có thời gian công tác trong cơ quan Nhà n−ớc trên 20 năm liên tục (Cần có ít nhất 5 năm công tác dân tộc).

- Có khả năng tham m−u cho cấp trên tất cả các lĩnh vực vùng dân tộc trên địa bàn phụ trách.

Căn cứ vào nhiệm vụ đ−ợc phân công phụ trách theo từng phần công việc cụ thể, thì tiêu chuẩn đặc thù của các chức danh Phó tr−ởng Cơ quan th−ờng trực khu vực sông Cửu Long theo công việc đ−ợc phân công nh− sau:

* Phó tr−ởng Cơ quan phụ trách về an ninh, quốc phòng, tiếp dân và nắm tâm t−, nguyện vọng của đòng bào dân tộc trên địa bàn.

Cần có bằng đại học chuyên ngành luật, chúng chỉ nghiệp vụ về an ninh, quốc phòng.

* Phó tr−ởng Cơ quan phụ trách về lĩnh vực kinh tế, đời sống và các ch−ơng trình dự án.

Cần có bằng đại học chuyên ngành kinh tế hoặc quản trị kinh doanh. * Phó tr−ởng Cơ quan phụ trách về lĩnh vực văn hoá, xã hội.

Cần có bằng đại học chuyên ngành văn hoá, xã hội.

c.Trởng, Phó phòng và tơng đơng.

Căn cứ vào nhiệm vụ đ−ợc phân công phụ trách theo từng phần công việc cụ thể, thì tiêu chuẩn đặc thù của các chức danh tr−ởng, Phó tr−ởng phòng và t−ơng đ−ơng của Cơ quan th−ờng trực khu vựcsông Cửu Long cần có các tiêu chuẩn sau:

* Tr−ởng, phó phòng Chính sách- Pháp luật.

- Cần có bằng đại học chuyên ngành xã hội học hoặc luật. - Sử dụng thông thạo tiếng Khmer.

- Có thời gian công tac liên tục trong cơ quan nhà n−ớc từ 10 năm trở lên và có ít nhất 03 năm làm công tác dân tộc.

* Tr−ởng, phó phòng Tổng hợp.

- Cần có bằng đại học chuyên ngành kinh tế hoặc quản lý kinh tế. - Sử dụng thông thạo tiếng Khmer.

- Có thời gian công tác liên tục trong cơ quan nhà n−ớc từ 10 năm trở lên và có ít nhất 03 năm làm công tác dân tộc.

* Tr−ởng, phó phòng Tổ chức hành chính quản trị.

- Cần có bằng đại học chuyên ngành kinh tế hoặc quản lý kinh tế, quản lý hành chính.

- Cần có nghiệp vụ công tác văn phòng.

- Có thời gian công tác liên tục trong cơ quan nhà n−ớc từ 10 năm trở lên và có ít nhất 03 năm làm công tác dân tộc.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 35 -36 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×