0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Chuyên viên chính.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 47 -47 )

- Có đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của chuyên viên chính hoặc chuyên viên làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV,

b. Chuyên viên chính.

- Có khả năng góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến theo sự phân công của lãnh đạo Vụ;

- Có năng lực rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban dân tộc và địa ph−ơng; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra việc thực hiện, kết quả thực hiện pháp luật tại Uỷ ban dân tộc và địa ph−ơng về công tác dân tộc theo sự phân công của lãnh đạo Vụ;

c. Chuyên viên.

- Có khả năng tham gia thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị của Uỷ ban Dân tộc chủ trì soạn thảo;

- Có khả năng tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến theo sự phân công cuả lãnh đạo Vụ;

- Có khả năng tham gia rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức thuộc Uỷ ban Dân tộc và địa ph−ơng; tham gia kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra việc thực hiện, kết quả thực hiện pháp luật tại Uỷ ban Dân tộc và địa ph−ơng về công tác dân tộc theo sự phân công của lãnh đạo Vụ;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hệ chính quy.

2.7. Vụ Tổ chức Cán bộ.

Ngoài các tiờu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của công chức làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV, Phần thứ nhất, công chức chuyên môn, nghiệp vụ công tác tại Vụ Tổ chức Cán bộ cần có một số tiêu chuẩn đặc thù sau:

- Nắm được đường lối, chớnh sỏch chung của Đảng và Nhà nước; phương hướng, chủ trương về cụng tỏc tổ chức cán bộ của Uỷ ban Dõn tộc (bao gồm công tác Tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; công tác chế độ chính sách; công tác đào tạo, bồi d−ỡng) và trong toàn hệ thống.

- Nắm được cỏc kiến thức cơ bản và am hiểu về cụng tỏc tổ chức cán bộ.

- Nắm được tõm lý, tõm tư, tỡnh cảm năng lực, sở trường của từng cỏn bộ, cụng chức để sử dụng cú hiệu quả đội ngũ tổ chức cán bộ., nắm được tõm sinh lý lao động khoa học quản lý, tổ chức lao động khoa học quản lý, thụng tin quản lý.

- Cú kiến thức về thể thức quản lý chung về cụng tỏc tổ chức cán bộ.

- Cú nhiều kinh nghiệm về tổ chức quản lý cụng tỏc tổ chức cán bộ, xử lý nhanh nhạy, đỳng chếđộ chớnh sỏch đối với tổ chức cán bộ, nắm vững cỏc đối tượng và mục tiờu quản lý.

- Thụng hiểu cỏc thủ tục hành chớnh, nghiệp vụ về cụng tỏc tổ chức cán bộ. - Cú năng lực nghiờn cứu khoa học về cụng tỏc tổ chức cán bộ và ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn cú hiệu quả.

- Đó qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cụng tỏc tổ chức, cỏn bộ nhà nước;

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã đ−ợc phân công để xây dựng tiêu chuẩn cụ thểcủa công chức Vụ Tổ chức Cán bộ:

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 47 -47 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×