0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Chuyên viên chính

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 43 -43 )

- Có đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của chuyên viên chính hoặc chuyên viên làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV,

b. Chuyên viên chính

* Chức trách: là công chức chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch, tài chính, kế toán; giúp Lãnh đạo Vụ quản lý các công tác đó.

* Nhiệm vụ cụ thể.

- Nghiên cứu, tham gia soạn thảo các chỉ thị, nghị quyết của đảng, các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, kinh tế- xã hội thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

- Chủ trì lập kế hoạch, dự toán ngân sách nhà n−ớc hàng năm của Uỷ ban Dân tộc và tham gia xây dựng các định mức chi ngân sách. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách, định mức chi tiêu, sử dụng vật t−, tài sản, kinh phí của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban.

- H−ớng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ tài chính, kế toán các đơn vị dự toán cấp III, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà n−ớc trực thuộc Uỷ ban Dân tộc; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và hoàn thiện tổ chức kế toán của các đơn vị dự toán cấp III.

- Nghiên cứu, tham gia biên soạn các tài liệu giảng dạy về lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kinh tế- xã hội liên quan đến công tác dân tộc.

- Có khả năng tổng kết lý luận và thực tiễn theo các chuyên đề về kế hoạch, tài chính, kinh tế- xã hội liên quan đến công tác dân tộc.

* Hiểu biết:

- Nắm vững Luật ngân sách nhà n−ớc, Luật kế toán, Luật thống kê, các chế độ, chính sách tài chính, tín dụng của Nhà n−ớc.

- Nắm đ−ợc hệ thống các chế độ kế toán, tổ chức công việc kế toán, qui trình tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị hành chính sự nghiệp.

* Yêu cầu trình độ.

- Có trình độ đại học trở lên về kinh tế, tài chính- kế toán.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 43 -43 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×