0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phó Vụ tr−ởng phụ trách về khoa học công nghệ, kinh tế đối ngoại:

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 25 -26 )

Có bằng đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại.

- Phó Vụ tr−ởng phụ trách về môi tr−ờng, hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại. Có bằng đại học chuyên ngành ngoại ngữ, ngoại giao, kinh tế quốc tế, kinh tế phát Có bằng đại học chuyên ngành ngoại ngữ, ngoại giao, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển.

1.4. Vụ Tuyên truyền. a. Vụ trởng. a. Vụ trởng.

Vụ tr−ởng Vụ Tuyên truyền ngoài hội đủ các tiêu chuẩn chức danh chung (cơ bản) đã xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất và các tiêu chuẩn của Vụ tr−ởng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293 cần phải có thêm một số các tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng phán đoán, phân tích nhanh, nhạy; có dũng khí đấu tranh trên mặt trận t− t−ởng- văn hoá, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, t− t−ởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, không hoang mang, dao động tr−ớc những khó khăn, những vấn đề nóng bỏng của xã hội và sự tấn công của kẻ thù về t− t−ởng, nhất là âm m−u “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

- Có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đối với công tác quản lý Nhà n−ớc về lĩnh vực tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực công tác dân tộc của Uỷ ban Dân tộc.

- Có khả năng nói, viết, phân tích, tổng hợp, dự đoán tình hình và đề xuất các biện pháp giải quyết khả thi.

- Có năng lực nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn, đồng thời có khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ.

- Về trình độ chuyên môn: Phải tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học loại hình đào tạo chính quy tập trung về các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, tốt nhất là chuyên ngành công tác t− t−ởng, văn hóa dân tộc, xây dựng Đảng, tâm lý học hoặc báo chí.

b. Phó Vụ trởng.

Phó Vụ tr−ởng Vụ Tuyên truyền có các tiêu chuẩn của Vụ tr−ởng nh−ng ở mức độ thấp hơn.

* Tiêu chuẩn đặc thù của từng chức danh Phó Vụ tr−ởng Vụ Tuyên truyền trên cơ sở nhiệm vụ đ−ợc phân công.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×