0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Vụ Tuyên truyền.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 41 -42 )

- Có đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ chung (cơ bản) của chuyên viên chính hoặc chuyên viên làm công tác dân tộc đã đ−ợc xây dựng tại điểm 2, mục IV,

2.3. Vụ Tuyên truyền.

Do tính chất đặc thù của công tác tuyên truyền, các chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, công chức Vụ Tuyên truyền phải là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoặc là những quần chúng −u tú đủ điều kiện kết nạp Đảng; đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với hệ t− t−ởng Mác- Lênin, t− t−ởng Hồ Chí Minh, kiên định định h−ớng xã hội chủ nghĩa.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ đặc thù của công chức Vụ Tuyên truyền.

- Có khả năng phát hiện, nắm bắt tình hình t− t−ởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở vùng dân tộc miền núi và trên cơ sở đó đề xuất đ−ợc các giải pháp xử lý nhanh, nhạy, kịp thời có hiệu quả.

- Nắm đ−ợc các chính sách về công tác dân tộc, công tác tuyên truyền, d− luận xã hội ở vùng dân tộc và miền núi.

- Có nghiệp vụ công tác tuyên truyền nói chung, công tác nắm tình hình an ninh, chính trị, định h−ớng d− luận xã hội và chống diễn biến hoà bình ở vùng dân tộc và miền núi nói riêng.

- Nắm vững phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là trên địa bàn đ−ợc phân công phụ trách để vận dụng vào công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định h−ớng d− luận xã hội.

- Hiểu và vận dụng linh hoạt, hiệu quả ph−ơng châm, ph−ơng pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho phù hợp với từng đối t−ợng, từng vùng, miền.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của công chức Vụ Tuyên truyền theo nhiệm vụ.

Căn cứ vào nhiệm vụ đ−ợc phân công theo từng lĩnh vực thì tiêu chuẩn đặc thù của công chức nghiệp vụ của Vụ Tuyên truyền:

Công chức trong lĩnh vực tuyên truyền chung.

Lĩnh vực này rất đa dạng, phong phú, đề cập đến hầu hết các nội dung của đời sống xã hội cần phải tuyên truyền nh− tuyên truyền đ−ờng lối, chính sách dân tộc của Đảng; tổ chức nói thời sự, giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền về kết quả, thành tựu đạt đ−ợc trong việc triển khai thực hiện chính sách trên tất cả các lĩnh vực: phát triển kinh tế- xã hội, giáo dục, y tế, văn hoá, an ninh quốc phòng; Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình làm kinh tế giỏi; tọa đàm trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật... Do vậy công chức trong lĩnh vực này cần phải:

- Có tố chất và năng lực thực hiện nhiệm vụ của một Báo cáo viên, có lý luận vững vàng, sắc bén, nhạy cảm chính trị và kinh nghiệm thực tiễn phong phú; am hiểu khá toàn tiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; có khả năng viết và giọng nói hấp dẫn, lý giải đ−ợc các vấn đề t− t−ởng nảy sinh trong xã hội thuyết phục đ−ợc ng−ời nghe.

- Có khả năng xây dựng đ−ợc kế hoạch, đề c−ơng tuyên truyền; biên soạn tài liệu tuyên truyền và các tài liệu h−ớng dẫn nghiệp vụ.

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: T− t−ởng văn hóa, văn hóa dân tộc, sử học hoặc tâm lý học.

Công chức trong lĩnh vực quản lý các loại hình báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Có khả năng phát hiện, nắm bắt và đề xuất đ−ợc các giải pháp về quản lý và chính sách phát triển thông tin phục vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Có nghiệp vụ báo chí, am hiểu đ−ợc các loại hình bào chí, nhất là loại hình báo điện tử.

- Đã qua lớp bồi d−ỡng kiến thức về quản lý báo chí.

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành báo chí, xuất bản, t− t−ởng văn hóa hoặc an ninh t− t−ởng.

- Có hiểu biết nhất định về Internet. Có khả năng khai thác, sử dụng thông tin qua mạng Internet để phục vụ cho công tác quản lý và triển khai các họat động tuyên truyền.

Công chức trong lĩnh vực tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực t− t−ởng văn hoá, đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc và miền núi:

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhạy cảm chính trị, có khả năng nắm bắt, phát hiện, dự toán, tổng hợp, phân tích và đề xuất đ−ợc các giải pháp khả thi để định h−ớng t− t−ởng, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên lĩnh vực t− t−ởng văn hóa vùng dân tộc và miền núi.

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về an ninh t− t−ởng, xây dựng Đảng.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 41 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×