0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phó Chánh Văn phòng

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 29 -31 )

- Phó Vụ tr−ởng phụ trách công tác an ninh quốc phòng.

b. Phó Chánh Văn phòng

Tr−ớc hết Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban phải hội đủ các tiêu chuẩn chức danh chung (cơ bản) đã xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất ở trên và các tiêu chuẩn của Phó Vụ tr−ởng và t−ơng đ−ơng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293. Ngoài ra Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nên cần có một số tiêu chuẩn.

- Có thể giúp việc cho Chánh Văn phòng Uỷ ban trong việc chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác cụ thể của Văn phòng Uỷ ban (tổng hợp, hành chính, quản trị, kế toán -tài vụ, thi đua, đội xe, Nhà khách Dân tộc...).

Căn cứ nhiệm vụ đ−ợc phân công, Phó Chánh Văn phòng phụ trách từng mảng công việc cần phải có thêm một số các tiêu chuẩn sau:

* Phó Chánh Văn phòng Phụ trách tổng hợp, hành chính

- Có khả năng, năng lực trình độ và kinh nghiệm hoạt động trong công tác tổng hợp, công tác hành chính của Uỷ ban Dân tộc.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tổng hợp.

* Phó Chánh Văn phòng phụ trách quản trị, đội xe, Nhà khách dân tộc

- Tốt nghiệp từ các chuyên ngành quản lý kinh tế, thực sự có kinh nghiệm, năng lực trong việc quản lý kinh tế; có am hiểu về các lĩnh vực xây dựng cơ bản, kinh doanh....

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác quản trị.

c. Trởng phòng và tơng đơng.

Tr−ởng phòng và t−ơng đ−ơng, Văn phòng Uỷ ban phải hội đủ các tiêu chuẩn chức danh chung (cơ bản) đã xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất ở trên và các tiêu chuẩn của Tr−ởng phòng và t−ơng đ−ơng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293 thì căn cứ nhiệm vụ đ−ợc phân công, Tr−ởng phòng và t−ơng đ−ơng của Văn phòng Uỷ ban phụ trách từng mảng công việc cần phải có thêm một số các tiêu chuẩn sau:

* Tr−ởng phòng Tổng hợp: Do nhiệm vụ đặc thù của Phòng Tổng hợp là phải làm 2 nhiệm vụ cơ bản nhất đó là (1) Làm nhiệm vụ th− ký giúp việc các đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban (2) Làm nhiệm vụ Tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến tình hình dân tộc và công tác dân tộc, từ đó Tr−ởng phòng Tổng hợp cần có thêm những tiêu chuẩn:

- Có đủ các tố chất làm công tác tổng hợp th− ký: Thông minh, nhanh nhẹn, có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng xử lý công việc nhanh, hiệu quả, chính xác, trung thực và thực sự cầu thị.

- Có khả năng tốt về tổng hợp và xây dựng các loại báo cáo liên quan đến tình hình dân tộc và công tác dân tộc, có khả năng về thu thập, tiếp cận thông tin và xử lý thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời

- Có khả năng am hiểu công tác quản lý nhà n−ớc, nhất là am hiểu về quản lý kinh tế, đồng thời có khả năng nắm bắt đ−ợc hoạt động của các Vụ, đơn vị trong Uỷ ban

- Có khả năng, năng lực trong công tác tham m−u, giúp việc lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Uỷ ban.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tổng hợp.

* Tr−ởng phòng kế toán- tài vụ: Vì nhiệm vụ liên quan chủ yếu công tác tài chính-kế toán, do vậy Tr−ởng phòng kế toán-tài vụ cần có thêm những tiêu chuẩn:

- Trung thực, thẳng thắn, có trình độ, năng lực về công tác tài chính- kế toán (phải tốt nghiệp các Tr−ờng đại học chuyên ngành về tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành về kinh tế nh−ng có năng lực, kinh nghiệm giỏi trong công tác tài chính, kế toán).

- Tham m−u một cách kịp thời, chính xác và hiệu quả cho Lãnh đạo Văn phòng trong mọi vấn đề liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Văn phòng Uỷ ban.

- Chủ trì xây dựng các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác tài chính, kế toán.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác tài chính, kế toán theo chuyên đề chuyên sâu.

* Tr−ởng phòng Thi đua:

- Phải có kinh nghiệm, năng lực tổ chức trong hoạt động phong trào nhất là các phong trào thi đua.

- Có năng lực tham m−u sâu cho Hội đồng thi đua khen th−ởng của Uỷ ban, cho Th−ờng trực hội đồng các vấn đề, nội dung liên quan đến công tác thi đua của Uỷ ban Dân tộc.

- Có khả năng nghiên cứu, viết và khả năng truyền đạt các nội dung liên quan đến thi đua tại các hội nghị.

- Chủ trì xây dựng các văn bản, báo cáo liên quan đến lĩnh vực công tác thi đua khen th−ởng của Uỷ ban Dân tộc.

- Có chuyên môn nghiệp vụ nhất là lĩnh vực chuyên ngành về quản lý kinh tế, kỹ thuật. Am hiểu các quy trình, quy định liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hành chính, quản trị

- Có tham m−u hiệu quả cho lãnh đạo Văn phòng về các vấn đề liên quan đến công tác hành chính- quản trị.

- Chủ trì xây dựng các văn bản, báo cáo liên quan đến công tác Hành chính Quản trị.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ chuyên sâu về công tác hành chính, quản trị.

* Đội tr−ởng Đội xe.

- Có nghiệp vụ về công tác quản lý, điều hành ph−ơng tiện xe cộ - Am hiểu về điều khiển ph−ơng tiện giao thông

- Chủ trì xây dựng các loại văn bản, báo cáo liên quan đến công tác của Đôi xe; lập kế hoạch hàng năm về sửa chữa ph−ơng tiện, tổ chức thực hiện mua sắm ph−ơng tiện mới.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý và sử dụng xe ô tô.

* Giám đốc Nhà khách dân tộc.

- Có trình độ, năng lực và kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý kinh doanh khách sạn, du lịch.

- Am hiểu về các phong tục, tập quán văn hoá của các dân tộc thiểu số, các vùng miền trong phạm vi cả n−ớc.

- Nhạy bén trong kinh doanh; có khả năng xây dựng các ph−ơng án đầu t− trong lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ về công tác marketting, quản lý khách sạn và du lịch.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 29 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×