0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (83 trang)

Phú Vụ trưởng.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 28 -29 )

- Phó Vụ tr−ởng phụ trách công tác an ninh quốc phòng.

b. Phú Vụ trưởng.

Phó Vụ tr−ởng Vụ Tổ chức Cán bộ ngoài hội đủ các tiêu chuẩn chung (cơ bản) đã xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất ở trên và các tiêu chuẩn của Vụ tr−ởng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293 thì căn cứ nhiệm vụ đ−ợc phân công, Phó Vụ tr−ởng phụ trách từng mảng công việc cần phải có thêm một số các tiêu chuẩn sau:

* Phó Vụ tr−ởng phụ trỏch cụng tỏc tổ chức, bộ mỏy:

- Là người giỳp Vụ trưởng phụ trỏch lĩnh vực cụng tỏc tổ chức bộ mỏy của Uỷ ban Dõn tộc và hệ thống cơ quan làm cụng tỏc dõn tộc.

- Cú kiến thức tổng hợp, am hiểu về cụng tỏc dõn tộc và cú kiến thức sõu về cụng tỏc tổ chức. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về cụng tỏc tổ chức. Hiểu rừ những đặc điểm, yờu cầu về tổ chức bộ mỏy quản lý về cụng tỏc dõn tộc. Nắm bắt được những thành tựu khoa học, mụ hỡnh tiờn tiến về tổ chức để tỡm ra những phương ỏn thớch hợp ỏp dụng vào thực tế nhiệm vụ được giao.

- Cú kinh nghiệm và thời gian làm cụng tỏc tổ chức và cỏn bộ tối thiểu là 3 năm.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ nhà n−ớc. * Phú Vụ trưởng phụ trỏch cụng tỏc chế độ chớnh sỏch:

- Là người giỳp Vụ trưởng phụ trỏch lĩnh vực cụng tỏc chế độ chớnh sỏch (chế độ chớnh sỏch) đối với cỏn bộ, cụng chức của Uỷ ban Dõn tộc.

- Cú kiến thức tổng hợp, am hiểu về cụng tỏc dõn tộc và cú kiến thức sõu về cụng tỏc chế độ chớnh sỏch. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về cụng tỏc chế độ chớnh sỏch để ỏp dụng, cụ thể hoỏ vào thực tế của Uỷ ban Dõn tộc. Thành thạo kỹ năng về cụng tỏc tổ chức - lao động - tiền lương.

- Cú kinh nghiệm và thời gian làm cụng tỏc chế độ chớnh sỏch tối thiểu là 3 năm.

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ nhà n−ớc.

1.9. Văn phòng ủy ban. a. Chánh Văn phòng Uỷ ban. a. Chánh Văn phòng Uỷ ban.

Tr−ớc hết Chánh Văn phòng Uỷ ban phải hội đủ các tiêu chuẩn chức danh chung (cơ bản) đã xây dựng tại mục IV, Phần thứ nhất ở trên và các tiêu chuẩn của

Vụ tr−ởng và t−ơng đ−ơng đã đ−ợc quy định tại QĐ 293. Ngoài ra Chánh Văn phòng Uỷ ban nên cần có một số tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ, năng lực và kinh nghiệm về quản lý kinh tế (nếu tốt nghiệp từ các chuyên ngành quản lý kinh tế là tốt nhất, nếu là các ngành chuyên môn khác thì hoặc có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn trong chỉ đạo, quản lý, hoặc phải qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý kinh tế, quản lý Văn phòng) đồng thời có kiến thức toàn diện về mọi lĩnh vực công tác của Uỷ ban Dân tộc.

- Có khả năng, năng lực trong việc đẩy mạnh các quan hệ trong và ngoài cơ quan Uỷ ban Dân tộc

- Đặc biệt phải có sức khoẻ tốt, sức chịu đựng áp lực công việc cao; có thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc trong mọi điều kiện;

- Có năng lực tham m−u, đồng thời đòi hỏi trung thực trong công tác tham m−u cho Lãnh đạo Uỷ ban.

- Phải là ng−ời có khả năng phán đoán, dự đoán dự báo tình hình; điều hoà đ−ợc các mối quan hệ: giữa Lãnh đạo Uỷ ban; giữa các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban...

- Qua lớp đào tạo, bồi d−ỡng về nghiệp vụ công tác văn phòng.

Một phần của tài liệu 246084 (Trang 28 -29 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×