0

Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 30-31 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động nhập khẩu

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

Quyết định số 945/TMTCCB ngày 23/10/1997 của Bộ Thơng mại quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty. Công ty hoạt động theo luật pháp của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật doanh nghiệp và các điều lệ quy định của Bộ Thơng mại.

* Chức năng của Công ty.

- Trực tiếp xuất nhập khẩu và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu các mặt hàng: Nông, lâm, thuỷ hải sản và các mặt hàng do liên doanh, liên kết tạo ra.

- Tổ chức sản xuất, chế biến các loại sản phẩm thực phẩm công nghệ nh: rợu, bia, đờng, sữa, bánh kẹo... nông lâm sản, rau quả.

- Dịch vụ khách sạn - du lịch, kho bãi.

- Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, vật t, nguyên vật liệu sản xuất, phân bón, phơng tiện vận chuyển thực phẩm.

- Bán buôn, bán lẻ trên thị trờng nội địa những mặt hàng thuộc phạm vi Công ty sản xuất kinh doanh.

* Nhiệm vụ của Công ty.

- Chấp hành luật pháp Nhà nớc, thực hiện các chế độ chính sách về quản lý và sử dụng tiền vốn, vật t, tài sản nguồn lực, thể hiện hạch toán kinh tế bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nớc.

- Xây dựng các phơng án sản xuất kinh doanh và dịch vụ phát triển theo kế hoạch và mục tiêu chiến lợc của Công ty.

- Tổ chức thu mua, sản xuất, nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lợng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

- Mở rộng địa bàn kinh doanh mua bán trong phạm vi cả nớc và nớc ngoài.

- Tăng cờng công tác kiểm tra, quản lý, hớng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế thất thoát về kinh tế.

- Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc.

- Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trờng, giữ gìn trật tự an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội theo quy định của Nhà nớc thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 30 -31 )