0

Kết quả bán hàng nhập khẩu qua các hình thức bán

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 49-50 )

II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của

4. Kết quả bán hàng nhập khẩu qua các hình thức bán

Bảng 6: Cơ cấu doanh số bán hàng nhập khẩu (tỷ đồng).

1999 2000 2001

Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Doanh số 189,8 100 201,2 100 196 100

Bán buôn 145,94 76,89 163,49 81,26 145,46 74,22

Bán lẻ 43,86 23,11 37,71 13,74 50,54 25,78

Doanh số bán hàng nhập khẩu năm 1999 là 60,1 tỷ đồng. Trong đó doanh số bán buôn là 46,2 tỷ đồng, chiếm 76,93% doanh số bán lẻ là 13,9 tỷ đồng chiếm 23,07% tổng doanh số bán hàng nhập khẩu. Năm 1999, doanh số bán buôn là 22,3 tỷ đồng giảm 51,73%, tơng ứng với số tiền là 23,9 tỷ đồng, doanh thu bán lẻ giảm xuống 5,2 tỷ đồng, giảm 62,59% tơng ứng với số tiền là 8,7 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng giảm là do Công ty cha có chính sách u đãi với các kênh phân phối, đẩy mạnh mở rộng các kênh phân phối, năm 2001 doanh số bán buôn là 14,4 tỷ đồng, giảm 48,88% so với năm 2000 tơng ứng với 7,9 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ là 5,0 tỷ đồng, giảm 3,85% so với năm 2000 tơng ứng số tiền 0,2 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ giảm là do Công ty cha chuẩn bị hàng hoá kịp thời, cha chú trọng đổi mới các cửa hàng phục vụ tốt nhu cầu khách hàng. Doanh thu bán buôn giảm vì một số đại lý thua lỗ làm giảm lợng hàng nhập khẩu tiêu thụ qua hình thức bán buôn.

Nhìn chung trong ba năm qua, hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu nói riêng của Công ty gặp nhiều khó khăn, do nhu cầu thị trờng biến động và mặt hàng kinh doanh còn phụ thuộc theo thời vụ. Mặt khác, hoạt động bán lẻ của Công ty gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh

nâng cao chất lợng kênh phân phối sản xuất, giới thiệu sản phẩm rộng rãi đến ngời tiêu dùng thông qua các phơng tiện quảng cáo khuếch trơng... đồng thời Công ty cần phải cải tiến phơng thức bán buôn nh: bán buôn qua hội chợ, bán buôn qua đại diện thơng mại.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 49 -50 )