0

Các biện pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 66-68 )

II. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động kinh

6. Các biện pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu

doanh hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Vốn kinh doanh là điều kiện cần để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá, mở rộng phạm vi kinh doanh. Hiện nay ở Công ty tổng vốn kinh doanh còn hạn chế gây khó khăn trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng qui mô tiêu thụ, nâng cấp cơ sở vật chất. Để giải quyết tình trạng này Công ty cần tăng cờng huy động nguồn vốn của cán bộ công nhân viên. Công ty cũng có thể sử dụng quỹ đất của mình, khoảng 500.000 m2, để vay vốn ngân hàng. Cán bộ Công ty cần lập dự án kinh doanh để xin Bộ thơng mại và Nhà nớc cấp thêm vốn kinh doanh cho Công ty. Công ty cũng cần thu hút nguồn vốn của xã hội bằng cách tranh thủ tận dụng các điều kiện thanh toán, tín dụng của nhà cung cấp và của khách hàng.

6. Các biện pháp kiểm tra đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu. nhập khẩu.

Mục đích của việc kiểm tra đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là nhằm nắm đợc diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu, để từ đó có thể chắc chắn không xa rời mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra ở đây còn nhằm mục đích thu thập thông tin để giúp lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho lần tiếp sau.

Mặc dù có sự khác nhau do đặc thù của doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động kinh doanh, song nội dung kiểm tra đánh giá kết quả vẫn thờng thống nhất với nhau ở một số điểm là:

* Đề ra nội dung kiểm tra.

Kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty để đánh giá một cách đầy đủ chính xác, song cần chú trọng:

- Các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh hàng nhập khẩu nh nghiên cứu thị trờng, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh, về khách hàng của Công ty:

+ Thu thập thông tin.

+ Xem xét vốn kinh doanh cũng nh khả năng thanh toán, kiểm tra kết quả hoạt động bán hàng.

+ Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty.

* Định lợng các kết quả, hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu

Cần định lợng kết quả để có cơ sở trong việc đánh giá. Nguồn thông tin là từ các báo cáo tình hình kinh doanh hàng nhập khẩu.

Tuỳ từng trờng hợp có thể dùng một hay kết hợp các phơng pháp đánh giá nh: phơng pháp chỉ tiêu, phơng pháp thanh tra...

* So sánh kết quả đạt đợc với các tiêu chuẩn đề ra

Công ty cần xem xét so sánh các mặt nh:

- So sánh mục tiêu doanh số bán hàng nhập khẩu, lợi nhuận kinh doanh hàng nhập khẩu, thị phần...

- Tìm hiểu nguồn lực của Công ty có đầy đủ phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng nhập khẩu hay không?

- Đánh giá kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu có tơng xứng với nguồn lực mà Công ty đã bỏ ra hay không?

- Tìm hiểu phơng tiện thực hiện kinh doanh hàng nhập khẩu có phù hợp với thị trờng hay không?

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 66 -68 )