0

2 Tỉ suất lợi nhuận của hoạt động nhập khẩu:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 50-52 )

II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của

5. 2 Tỉ suất lợi nhuận của hoạt động nhập khẩu:

Tỷ suất lợi nhuận của hoạt động nhập khẩu là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhập khẩu, là một trong những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp thơng mại hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Chỉ tiêu này đợc xác định nh sau:

Dc = Lợi nhuận từ nhập khẩu

Tổng chi phí nhập khẩu x 100%

Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí thể hiện thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận khi bỏ ra 100 đồng chi phí. Theo số liệu của bảng trên cho thấy năm 1999 Công ty bỏ ra 100 đồng chi phí thì thu đợc 4,16 đồng lợi nhuận. Năm 2000 là 5,652 đồng lợi nhuận. Năm 2001 thu đợc 6,29 đồng lợi nhuận. Kết quả trên chứng tỏ Công ty đã từng bớc cắt giảm chi phí nhập khẩu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận theo chi phí nh các năm trên là còn thấp, Công ty cần tiếp tục cắt giảm chi phí để nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.

b. Tỉ suất lợi nhuận theo doanh thu.

Dr = Lợi nhuận từ nhập khẩu

Tổng doanh thu nhập khẩu x 100%

Theo số liệu của bảng trên cho thấy năm 1999 Công ty bỏ ra 100 đồng doanh thu thì thu đợc 3,83 đồng lợi nhuận. Năm 2000, tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu là 5,09. Năm 2001 thu đợc 5,67 đồng lợi nhuận. Ta thấy kể từ năm 2000, tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu tăng song vẫn còn thấp.

Việc tổ chức các khâu hoạt động nhập khẩu từ nghiên cứu thị trờng đến tiêu thụ hàng hoá còn cha tính toán một cách chặt chẽ và cha khoa học nên cha tiêu giảm đợc những chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh hàng nhập khẩu. Mặc dù Công ty có nhiều nỗ lực cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đồng vốn bỏ ra, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh còn thấp. Để duy trì doanh nghiệp, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cần có nhiều nỗ lực hơn nữa.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 50 -52 )