0

Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của Công ty

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 31-35 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động nhập khẩu

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của Công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh cuả Công ty bao gồm:

* Giám đốc: là ngời đứng đầu Công ty do Bộ trởng Bộ Thơng mại bổ nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ một thủ trởng và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty trớc pháp luật, trớc Bộ Thơng mại, trớc tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty về việc tồn tại và phát triển của Công ty. Giám đốc đợc tổ chức bộ máy quản lý mạng lới kinh doanh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công ty và quy định phân cấp tổ chức quản lý của Bộ.

Trong Ban giám đốc có ba Phó giám đốc do Giám đốc Công ty lựa chọn và đề nghị Bộ Thơng mại bổ nhiệm. Một Phó giám đốc phụ trách về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, hai Phó giám đốc còn lại phụ trách về hoạt động kinh doanh nội địa của Công ty, trong đó có một Phó giám đốc thứ nhất có quyền điều hành công việc thay Giám đốc khi Giám đốc đi vắng.

Các phòng ban chức năng của Công ty bao gồm: - Phòng tổ chức hành chính.

- Phòng kinh doanh.

- Phòng kế hoạch sản xuất.

- Phòng xuất nhập khẩu và khách sạn du lịch. - Phòng kỹ thuật thiết bị.

* Phòng tổ chức hành chính.

Tham mu cho Giám đốc về:

- Tổ chức nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Cân đối tiền lơng, tuyển dụng lao động ngắn hạn và dài hạn, điều chỉnh lao động giữa các đơn vị; giải quyết, quyết định cho cán bộ công nhân viên thôi việc, về hu, mất sức, kỷ luật...

- Căn cứ vào chế độ chính sách của Nhà nớc để giải quyết các vấn đề cụ thể và chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và bồi dỡng...

- Xây dựng kế hoạch lao động, quỹ tiền lơng hàng năm, quy chế hoá các nguyên tắc trả lơng, tiền thởng, xác định đơn giá tiền lơng, các định mức lao động.

- Phụ trách công tác đào tạo mới, thi nâng bậc công nhân, bồi dỡng cán bộ quản lý, tổ chức hớng dẫn các đoàn thể tham gia các hoạt động, quản lý sinh viên thực tập.

* Phòng kế toán tài chính.

Tham mu cho Giám đốc về:

- Quản lý toàn bộ nguồn vốn, các tài liệu số liệu về kế toán tài chính, quyết toán, tổng kiểm kê tài sản hàng năm theo định kỳ của Nhà nớc.

- Báo cáo về tài chính lên cơ quan cấp trên và nộp các khoản ngân sách theo quy định của Nhà nớc.

- Kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Công ty qua hoạt động tài chính.

- Hàng tháng hoặc hàng quý tổ chức quyết toán, khi cần thiết thì tiến hành thanh tra tài chính đối với các thành viên trong Công ty.

- Làm thủ tục thanh lý và quản lý tốt tiền mặt, điều phối vốn trong Công ty.

- Bảo toàn và phát triển vốn, tăng nhanh vòng quay của vốn.

* Phòng kinh doanh.

Là phòng chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh ở trong nớc, phòng tham mu cho Giám đốc về:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên thông tin ở phòng kế hoạch.

- Mở rộng thị trờng kinh doanh trong nớc.

- Xem xét các phơng án kinh doanh có tính khả thi đối với Công ty. - Kế hoạch tiêu thụ hàng hoá sản xuất và sản phẩm nhập về.

* Phòng kế hoạch sản xuất.

- Xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm từ số liệu báo cáo định kỳ của các bộ phận khác trong Công ty, từ tình hình thực tế của thị tr- ờng xây dựng phơng hớng phát triển kế hoạch dài hạn sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm theo nhu cầu sản phẩm trên thị trờng, điều tiết kế hoạch vận chuyển hợp lý.

- Có kế hoạch cung ứng vật t cho các đơn vị theo kế hoạch.

- Có trách nhiệm về chất lợng và bảo quản vật t trong kho, quản lý tốt các kho của Công ty.

* Phòng xuất nhập khẩu và khách sạn du lịch.

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn về xuất nhập khẩu những mặt hàng trong phạm vi hoạt động của Công ty. Phòng tham mu cho ban giám đốc vấn đề bao quát các hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu do Công ty giao theo hợp đồng với các Công ty khác trong và ngoài nớc qua hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác hoặc trực tiếp.

cấp hàng hoá, xem xét các th chào hàng, lựa chọn bạn hàng, tiến hành giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng là những việc mà phòng xuất nhập khẩu của Công ty phải đảm nhiệm. Ngoài ra, Giám đốc sẽ kiểm tra quá trình thực hiện, quá trình thanh toán các hợp đồng nhập khẩu của Công ty, đánh giá xem xét cụ thể để đa ra giá bán phù hợp.

* Phòng kỹ thuật thiết bị.

Tham mu cho Giám đốc về máy móc kỹ thuật trong các dây chuyền, bộ phận sản xuất của Công ty, xác định việc khôi phục sửa chữa thay mới các thiết bị, thiết kế hình dáng mẫu mã bao gói sản phẩm.

* Các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Xí nghiệp chế biến thực phẩm. - Xí nghiệp bánh kẹo Hữu Nghị. - Nhà máy bánh quy cao cấp Hà Nội. - Xí nghiệp thực phẩm Thái Bình. - Chi nhánh Hải Phòng. - Chi nhánh Việt Trì. - Khách sạn Nam Phơng. - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Lạng Sơn. - Cửa hàng thực phẩm tổng hợp số 1 Hà Nội. - Cửa hàng thực phẩm tổng hợp số 2 Hà Nội. - Cửa hàng thực phẩm 203 Minh Khai Hà Nội.

Mọi hoạt động trong Công ty đều có sự nhất quán từ trên xuống dới, các bộ phận hoạt động độc lập nhng có mối liên hệ mật thiết với các bộ phận khác tạo thành một hệ thống thống nhất. Công ty có mối quan hệ làm ăn với các bạn hàng trong và ngoài nớc trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi đợc bạn hàng tin cậy, khách hàng tín nhiệm.

Thực phẩm miền Bắc.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHÀM ĐẨU MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XK Ở CTY TM HỮU NGHỊ 2 (Trang 31 -35 )