0

Dự báo môi trờng kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 65-66 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.1.1. Dự báo môi trờng kinh doanh của công ty

Đối với bất kỳ một công ty nào đang hoạt động trong một môi trờng nhất định, môi trờng đó tác động và gây ảnh hởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên nếu dự báo đợc trớc và biết cách điều chỉnh vận dụng những cơ hội thì môi trờng kinh doanh sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho công ty hoạt động và phát triển. Những nhân tố của môi trờng kinh doanh chủ yếu gồm môi trờng về kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hoá xã hội, khoa học công nghệ… vừa là những chế định ràng buộc công ty nhng đồng thời nó tạo ra thời cơ kinh doanh cho công ty.

Từ khi thực hiện đổi mới, tình hình chính trị của nớc ta hiện nay tơng đối ổn định và có xu hớng ổn định lâu dài, tốc độ tăng trởng kinh tế luôn đạt 7 - 9% một năm, lạm phát đợc đẩy lùi đời sống của nhân dân không ngừng đ… ợc nâng cao về mọi mặt. Kinh tế thị trờng đã tạo điều kiện cho các cá nhân, xí nghiệp, công ty kinh doanh có hiệu quả, họ chủ động lập kế hoạch và sản xuất để cung ứng hàng hoá theo nhu cầu của thị trờng. Bên cạnh ổn định về kinh tế, chính trị Nhà nớc ta hiện nay đã và đang ban hành nhiều bộ luật mới về kinh tế, thơng mại nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các công ty cũng nh về hoạt động tổ chức bộ máy, cơ cấu lao động quyền tự chủ trong việc sử dụng, huy động vốn Quy định các… chỉ tiêu nộp ngân sách, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ yếu để… công ty thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nớc.

Qua đánh giá về các nhân tố thuộc môi trờng kinh doanh cho thấy công ty có thể tự tin sản xuất và kinh doanh trong một môi trờng tơng đối ổn định và thuận lợi trong thời gian tới. Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, công ty có thể vận dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến trên thế giới để phục vụ cho quá trình hoạt động cuả mình. Thêm vào đó, Việt Nam đang từng bớc thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực nh: sẽ ra nhập AFTA vào năm 2006, WTO sự hội nhập đó tạo ra những cơ hội lớn cho công ty, bên cạnh đó cũng tạo… ra nhiều thách thức cho công ty. Tuy nhiên, công ty không thể chỉ dựa vào môi tr- ờng kinh doanh phát triển mà cần phải nghiên cứu xác định cụ thể nhu cầu thị tr- ờng và dự báo đợc tình thế thị trờng và sản phẩm công ty đang sản xuất kinh doanh cũng nh hoạt động bán hàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trờng.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 65 -66 )