0

Giải pháp hoàn thiện bộ máy Marketing trong Công ty TNHH Việt

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 80-81 )

II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây

6. Đánh giá hoạt động của các thành viên mạng lớ i

3.3.4.3. Giải pháp hoàn thiện bộ máy Marketing trong Công ty TNHH Việt

Việt Thắng để từ đó tổ chức và hoàn thiện hệ thống mạng lới bán hàng.

Từ thực trạng về tổ chức bộ máy Marketing của công ty nêu trên, công ty cần phải tạo lập một phòng Marketing có đầy đủ các bộ phận để từ đó thông qua các bộ phận này có thể tổ chức và vận hành hệ thống mạng lới bán hàng một cách có hiệu quả. Thông qua hệ thống mạng lới bán hàng và bộ máy Marketing này công ty sẽ nâng cao đợc khả năng cạnh tranh của mình trớc các đối thủ cạnh tranh khác, đồng thời nhanh chóng nắm bắt đợc các thông tin về thị trờng từ đó kịp thời hoạch định các chiến lợc bán hàng phù hợp. Chính vì thế, phòng Marketing phải đ- ợc đặt ngang về chức năng, nhiệm vụ và vai trò đối với các phòng khác trong công ty.

Cơ cấu nhân sự và các bộ phận cần thiết trong bộ máy Marketing: + Phải có một trởng phòng Marketing phụ trách chung.

+ Phải có bộ phận chuyên nghiên cứu thị trờng và hoạch định chiến lợc bán hàng.

Bộ phận này giúp có đợc thông tin đầy đủ, chính xác về thị trờng cũng nh hệ thống mạng lới tiêu thụ sản phẩm và khối lợng sản phẩm cần thiết bán ra trên thị trờng của công ty từ đó giúp cho việc tạo lập hệ thống mạng lới bán hàng phù hợp nhất đảm bảo cung ứng tối đa nhu cầu của khách hàng đủ cả về số lợng và chất l- ợng của sản phẩm.

Cơ chế thị trờng đã tạo đợc bớc ngoặt lớn trong công tác tổ chức và triển khai hệ thống mạng lới bán hàng của mỗi công ty.

Từ khi chuyển sang cơ chế thị trờng, đợc giao quyền tự chủ độc lập trong kinh doanh, công ty phải đổi mới công tác bán hàng một cách toàn diện dẫn đến công ty phải xây dựng một hệ thống mạng lới bán hàng thích hợp với tình hình kinh doanh thực tế của công ty.

Từ đó dẫn đến nhiệm vụ của bộ phận này là phải luôn đa ra đợc một hệ thống mạng lới bán hàng thích hợp giúp cho việc vận chuyển tiêu thụ mặt hàng công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ phận này cần phải có những ngời có năng lực cũng nh trình độ chuyên môn cao. Cần phải có một ngời có trình độ cao để làm trởng nhóm giám sát và triển khai hệ thống mạng lới .

+ Bộ phận thẩm định, đánh giá khả năng tiêu thụ của hệ thống mạng lới bán hàng.

Bộ phận này nhằm kiểm tra, đánh giá khả thi của hệ thống mạng lới bán hàng, từ đó giúp cho việc ra quyết áp dụng hệ thống mạng lới bán hàng đó hay không và nó còn giúp cho công tác chỉnh sửa và ngày càng làm cho hệ thống mạng lới hoàn thiện, đạt kết quả cao.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG (Trang 80 -81 )