0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Bối cảnh của huyện Đông Triều đến năm 2020

Một phần của tài liệu CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 81 -83 )

5. Bố cục của luận văn

4.1. Bối cảnh của huyện Đông Triều đến năm 2020

* Bối cảnh trong nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đánh giá, nhận định tình hình trong nƣớc và quốc tế hiện nay đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lƣờng. Trong thập niên tới, hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn; toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp; quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng; sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nƣớc ngày càng trở thành phổ biến; kinh tế tri thức phát triển mạnh, do đó con ngƣời và tri thức càng trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.

Tuy nhiên, tình hình đất nƣớc và bối cảnh quốc tế đã tạo cho nƣớc ta vị thế mới với những thuận lợi, cơ hội to lớn cùng những khó khăn và thách thức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ những nhận định trên, Đảng ta xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 là "Phát

triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ hơn trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng". Đồng thời, Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến

năm 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cƣơng, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đƣợc nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đƣợc giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế tiếp tục đƣợc khẳng định, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

* Bối cảnh phát triển của tỉnh Quảng Ninh

Với tiềm năng hiện có và những kết quả đạt đƣợc trong quá trình đổi mới, những năm tới Quảng Ninh xác định mục tiêu phát triển; đổi mới mô hình tăng trƣởng và tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi phƣơng thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hƣớng nâng cao chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tăng nhanh hơn nữa tỷ trọng ngành dịch vụ; tạo tiền đề phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lƣợc theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; xây dựng chính quyền điện tử và thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dƣỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao; tập trung nguồn lực triển khai các công trình hạ tầng quan trọng tạo động lực cho sự lan tỏa.

Quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, đầu tƣ, xây dựng, tài nguyên, môi trƣờng, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; chú trọng giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững và tập trung cho sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp và công nghiệp sạch. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, dịch vụ theo hƣớng hiện đại vào năm 2015 và là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nƣớc vào năm 2020.

* Bối cảnh phát triển của huyện Đông Triều

Hiện nay và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và trong nƣớc có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, sẽ tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của huyện. Với những thuận lợi cơ bản, những thành tựu, kết quả đã đạt đƣợc trong quá trình thực hiện CNH, HĐH là những điều kiện quan trọng để huyện tiếp tục xác định quan điểm, mục tiêu phát triển trong những năm tới là: Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu tăng trƣởng kinh tế với tốc độ cao, ổn định, bền vững; chuyển

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hƣớng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ, chủ động hội nhập để khai thác nguồn lực và thị trƣờng bên ngoài; huy động các nguồn lực xã hội tập trung đầu tƣ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế; xây dựng môi trƣờng xã hội lành mạnh. Bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quyết tâm xây dựng huyện Đông Triều cơ bản hoàn thành tiêu chí của huyện Nông thôn mới vào năm 2014 và đủ điều kiện để thành lập thị xã Đông Triều vào năm 2015; phấn đấu đến năm 2020 thị xã Đông Triều có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phù hợp với hƣớng phát triển chung của tỉnh".

* Bối cảnh của 03 xã nghiên cứu; trong đó đặc biệt chú ý thị trấn Mạo Khê là một trong 06 địa phƣơng, nằm trong vùng lõi của thị xã Đông Triều đến năm 2015; khi đó, theo đề án thành lập Thị xã Đông Triều, thì sau năm 2016 thị trấn Mạo Khê sẽ đƣợc chia thành 4 phƣờng nằm trong 11 phƣờng và 13 xã của thị xã Đông Triều; là một trong 3 trung tâm thƣơng mại - dịch vụ - công nghiệp của thị xã. Còn xã Bình Khê sẽ trở thành một trong 4 trung tâm cụm xã của thị xã Đông Triều và sẽ phát triển thành Thị tứ dịch vụ, hỗ trợ cho các xã trong cụm xã khu vực nông thôn.

Một phần của tài liệu CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 81 -83 )

×