0

bài tập về câu so sanh có đáp án

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... voted a great success(by them) 16.Ann was given some bananas and some flowers(by us) 17.The fridge was moved into the living room(by them) 18.Some cups of tea were brought to the visitors in ... train 15.He told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She ... national meseum been stlen (by the thieves) 16.The new president will be interviewed on TV (by tsome people) 17.How many languages are spoken in Canada(by them)? 18.Are those shoes going to be...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

bai tap ve gioi tu -hay &co dap an

Tiếng anh

... of the building 81.I’m sorry I haven’t written you for so long 82.Women are used going places by themselves 83.Do you usually shake hands when you are introduced someone? 84.Tomorrow morning ... also concerned the reclaiming of land 64.He was sad his father’s death 65.People must be made fully aware the harm we are causing to the environment 66.Mark decided to give up sport so ... have lost touch each other 92.I’m very busy my lessons and tasks today 93.Children are fond sweets 94.The laser beam must be very intense so that it can drill the most delicate bones 95.He...
 • 3
 • 4,145
 • 271
bài tập về phần lập trình có đáp án đại học bách khoa

bài tập về phần lập trình đáp án đại học bách khoa

Tin học văn phòng

... HANG _SO= 5;  #define HANG _SO= 5  #define HANG _SO  define int HANG _SO= 5;  const float HANG _SO= 10.0;  #const float HANG _SO= 10.0;  #const HANG _SO 10.0  (Các) Phát biểu sai  Phần khai báo tập ... phát biểu SAI  Khi lập trình, đặt tên biến trùng với từ     khóa Tên biến ký tự số, không ký tự thể gán số nguyên vào biến số thực Hằng số thay đổi chương trình Trong ngôn ngữ C, không ... Chỉ biểu thức không hợp lệ:  (a) a -= b  (b) a - b = (c) a == b (d) a = b  Trong biểu thức so sánh ký tự đây, biểu thức đúng, biết bảng mã sử dụng bảng mã ASCII [a] ‘b’ < ‘Z’ [b] ‘a’ > ‘A’...
 • 23
 • 1,329
 • 0
BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ OXIT, LƯU HUỲNH ĐÁP ÁN

Hóa học

... công thức sau đây: A H 2SO4 . 3SO3 B H 2SO4 . 2SO3 C H 2SO4 . 4SO3 D.H 2SO4 nSO3 Câu3 0: 200ml dd H 2SO4 98% (D = 1,84 g/ml) Người ta muốn pha loãng thể tích H 2SO4 thành dung dịch H 2SO4 40% thể tích nước ... sau tính oxi hoá? A O2, SO2 , Cl2, H 2SO4 B S, F2, H2S, O3 C O3, F2, H 2SO4 , HNO3 D.HNO3, H2S, SO2 , SO3 Câu1 6: Dãy chất sau vừa tính khử vừa tính oxi hoá? A Cl2, SO2 , FeO, Fe3O4 B .SO2 , ... hóa học Câu1 4:Cho pthh: H 2SO4 đặc, nóng + KBr  A+ B +C+ D A, B, C,D dãy chát sau đây: A.HBr, SO2 , H2O, K 2SO4 B SO2 , H2O, K 2SO4 , Br2 C SO2 , HbrO, H2O, K 2SO4 D , H2O, K 2SO4 , Br2, H2S Câu1 5: Dãy...
 • 7
 • 1,203
 • 20
BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VỀ KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN

Tài chính doanh nghiệp

... h Giá trò R2 đựơc so sánh từ mô hình không? Tại sao? Bạn làm để so sánh chúng chúng đựơc so sánh từ dạng tại? KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP (Phương sai thay đổi) Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati ... vào mô hình, chúng hàng hóa thay mối liên hệ với nên làm cho mô hình kết sai lệch, tượng đa cộng tuyến xảy KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP Bài 2: Bài tập 9.2, Gujarati (2003), trang 324 ... Bài 5: Bài tập 10.29, Gujarati (2003), trang 383-384, Table 10.13 YEAR = Year Y = New Passenger Cars Sold, Seasonally Unadjusted, Thousands X2 = New Cars, Consumer Price Index, 1967=100, Seasonally...
 • 44
 • 2,065
 • 0
TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ có đáp án

TỔNG hợp lý THUYẾT và bài tập về cụm ĐỘNG từ đáp án

Anh ngữ phổ thông

... ( a pen) : viết (bút) - would rather : thích ( I would rather = I'd rather .) II/ BÀI TẬP CỤM ĐỘNG TỪ ĐÁP ÁN Multiple choice Do you want to stop in this town, or shall we _? A turn on B ... Page 17 - to compare with : so sánh với - to complain of s.th : kêu ca, phàn nàn chuyện - to condemn s.o for doing s.th : kết án điều - to condemn s.o to death : kết án tử hình - to congratulate ... ủng hộ, nâng đỡ bear on : ảnh hưởng, liên lạc tới become of : xảy cho begin with : bắt đầu begin at : khởi từ believe in : tin cẩn, tin belong to : thuộc bet on : đánh vào C call for: mời...
 • 37
 • 4,770
 • 26
Bài tập về bất đẳng thức có đáp án

Bài tập về bất đẳng thức đáp án

Toán học

... ⇒ dpcm a ⇔ 2 chứng minh 3(a + b + c ) + 2abc < 18 hay không? Bài 40: Cho a, b, c độ dài cạnh tam giác chu vi Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = 4(a3 + b3 + c3 ) + 15abc Giải: 2 a ≥ a − (b ... biểu mẫu miễn phí Bài 23: Giải: Bupa nhi +pb +pc -a  21  )( p  a  p  b  p  c) ≤ (12 ta = 3(3 p  p) có: =3p VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 27: Cho hai số ... miễn phí Bài 38: Cho tam giác ba cạnh a,b,c chu vi 2p Chứng minh p p p ≥9 p − a+ p − b+ p − c Giải: p p 1 9 ≥ hay + + p − a p − b p− p − a+ p − b+ p − c≥ p − a + p − b + p − c= p c p Bài 39:...
 • 27
 • 1,313
 • 2
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... tử nguyên tố Y 19 electron Ở trạng thái bản, Y số AO chứa electron là: A B C 10 D 11 45 Nguyên tử nguyên tố X Z = 20 Số electron thuộc lớp X là: A B C D 46 Tìm câu sai câu sau: A Bảng ... hoàn, nguyên tố tính phi kim mạch là: A Cl B O C F D N 97 Các nguyên tử liên kết với thánh phân tử để: A chuyển sang trạng thái lượng thấp B cấu hình electron khí kiếm C cấu hình electron ... 9 Obitan nguyên tử hiđro trạng thái dạng hình cầu bán kính trung bình là: A 0,045 nm B 0,053 nm C 0,098 nm D 0,058 nm 10 Obitan py dạng hình số nổi: A định hướng theo trục z...
 • 15
 • 3,948
 • 47
Bài tập về câu bị động trong Tiếng Anh có đáp án

Bài tập về câu bị động trong Tiếng Anh đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... voted a great success(by them) 16.Ann was given some bananas and some flowers(by us) 17.The fridge was moved into the living room(by them) 18.Some cups of tea were brought to the visitors in ... train 15.He told me that his football team had played well last season BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG 1.I had my nephew paint the gate last week 2.She ... national meseum been stlen (by the thieves) 16.The new president will be interviewed on TV (by tsome people) 17.How many languages are spoken in Canada(by them)? 18.Are those shoes going to be...
 • 4
 • 3,062
 • 39
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Quản trị mạng

... Liên mạng (20 câu) Giới thiệu TCP/IP (15 câu) Quản trị IOS thiết bị Cisco (20 câu) Chuyển mạch lớp giao thức STP (18 câu) Mạng LAN ảo giao thức VTP (16 câu) Tổng hợp (35 câu) Liên mạng Câu Thiết ... a 10 Câu Kiểu cáp RJ45 UTP sử dụng hai switch: Straigth-through b Crossover cable c Crossover với CSU/DSU d Crossover với router hai switch Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software ... Company,2005-2007 For Evaluation Only a 11 Câu a Straigth-through b Crossover cable c Crossover với CSU/DSU d Rolled Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007 For Evaluation...
 • 132
 • 6,848
 • 13
bài tập xác suất thống kê có đáp án chương biến số ngẫu nhiên

bài tập xác suất thống kê đáp án chương biến số ngẫu nhiên

Lý thuyết xác suất - thống kê

... µ X , µ Y , cov(X,Y) ρ(X, Y) b) X Y độc lập không ? Bài 11 hai hộp, hộp đựng bi Trong hộp : bi mang số 1, bi mang số 2, bi mang số Trong hộp hai : bi mang số 1, bi mang số 2, bi mang ... E(X)E(Y) Bài Cho X, Y hai đại lượng ngẫu nhiên phân bố xác suất đồng thời sau Y -1 X -1 1 1 1 6 8 Hãy tính E(X), E(Y), cov(X,Y) ρ(X, Y) Bài 10 Cho X,Y hai đại lượng ngẫu nhiên phân bố ... tương quan Bài 12 Tung ba lần độc lập xúc xắc Gọi X số lần mặt chẵn xuất Y số lần mặt lẻ xuất a) Lập bảng phân phối xác suất X Y b) Tính hệ số tương quan ρ(X, Y) Nhận xét? ĐÁP ÁN Bài 2 , σ X...
 • 7
 • 24,482
 • 324
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... 238,050u; 237,0512u; khối l-ợng nghỉ m Hạt đ-ợc phóng khối l-ợng nghỉ B 1,00783u m < mB 1) Ngay sau hai hạt B đ-ợc tạo thành, hạt A 1) thể 2) thể B.1) thể 2) Không thể vận tốc lớn ... từ b-ớc sóng từ 10-12 đến 10-15m, truyền với vận tốc ánh sáng, bị lệch từ tr-ờng, đâm xuyên gây iôn hóa môi tr-ờng mạnh, hại ng-ời 60 28 Hiện 1kg chất phóng xạ côban 27 Co mà chu kì bán ... - chu kì bán rã T = 5,33 A Chất Côban ( 60 Co ) phát tia dùng để tìm khuyết tật năm Lúc đầu 100 g côban Cho N A = 6,023.1023 nguyêntử/mol Số nguyên tử côban lại sau hai chu kì bán rã có...
 • 11
 • 8,529
 • 38
BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

Tài liệu khác

... C6H4(COOH)(CH2COOH) Câu 43: Ứng với công thức phân tử C 4H6O2 số este mạch hở đồng phân cấu tạo là: A B C D Câu 44: Đun hỗn hợp glixerol axit stearic, axit oleic (có axit H 2SO4 làm xúc tác) ... X côngthức cấu tạo là: A HOC-CH2CHO B CH2=CH-COOH C HCOO-CH=CH2 D CH3-CO-CHO Câu 47: a chất đồng phân cấu tạo công thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với NaOH a bằng: A B C D VẬN DỤNG Câu ... tất sai Câu 50: Cho este mạch hở công thức phân tử C4H6O2 gốc ancol metyl tên gọi axit tương ứng là: A axit axetic B axit acrylic C axit oxalic D axit propionic Câu 51: Chất hữu X công...
 • 9
 • 2,204
 • 62
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... axit H 2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y phần Fe không tan Chất tan dung dịch Y A MgSO4 B MgSO4 Fe2 (SO4 )3 C MgSO4 FeSO4 D MgSO4, Fe2 (SO4 )3 FeSO4 [] Cho chất công ... thay đổi không đáng kể) A C2H5OH C4H9OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH [] rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng phần trăm khối ... B 5,60 C 11,2 D 8,96 [] Este X không no, mạch hở, tỉ khối so với oxi 3,125 tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo anđehit muối axit hữu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12;...
 • 5
 • 13,420
 • 367
chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi đáp án

Hóa học

... BÀI TẬP  Hỗn hợp A gồm C2H4 H2 , tỉ khối A H2 = 7,5 Đem hỗn hợp A qua Ni , nung nóng thu hỗn hợp B , tỉ khối H2 = Tìm thành phần thể tích hỗn ... Bài giải nC2H4 dư = (0,5 – a ) mol  nH2 dư = (0,5 – a ) mol ⇒ MhhB = {(0,5 – a )28 + (0,5 – a )2 + a.30} = (0,5 – a ) + (0,5 – a ) + a ⇒ a = 0,166 ⇒ HS% = (0,166 : 0,5).100% = 33,33%  BÀI TẬP ... = (298x : 3) Giải PT Ta x = 0,12 => mC2H2 = 0,12.26 = 3,12g y = 0,1 => mC2H4 = 0,1 28 = 2,8g z = 0,2 => mC2H6 = 0,2 30 = 6g => % khối lượng chất hỗn hợp A  BÀI TẬP Hỗn hợp khí A gồm : CH4...
 • 9
 • 1,347
 • 24
MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ ĐÁP ÁN

MỆNH ĐỀ SO SÁNH-CÓ ĐÁP ÁN

Tiếng anh

... beautiful Dalat A as/as B so/ as C as /so D so/ so 28) Nam is Tan A bigger B bigger than C the biggest D more big than 29) My computer is modern yours A less/than B so/ as C the/than D more/as ... bad C more good D well 24) Sound travels more light does A slow than B slowly than C slowly D slow 25) My bicycle is yours A more new B as new as C new than D so new as 26) This ring is ... more/than C so/ as D the most/than 43) The little boy spoke English his brother A more fast B fast than C the fastest D faster than 44) His job is important than his friend’s A as B more C so D...
 • 6
 • 1,704
 • 41
Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Tài liệu khác

... nhận H1 o P-value ≥ α chưa sở để bác bỏ H0 Vậy từ kết P-value tính trên, ta so sánh với mức ý nghĩa α đề bài, ta có: P-value (0.000011683) < α (0.02) P-value thấp, nghĩa xác suất phạm phải ... biểu thức liên quan dựa vào trí nhớ e Nếu giá trị X phương sai lớn khoảng tin cậy hẹp Điều Xem câu trả lời cho phần 4a 4d f Một giá trị p cao nghĩa hệ số khác không mức độ ý nghĩa ... giá trị p nhỏ Trị thống kê kiểm định lớn hệ số ý nghĩa thống kê g Nếu Anh/Chị chọn mức độ ý nghĩa cao hệ số hồi qui khả ý nghĩa nhiều Điều Câu hỏi nói tới kiểm định thống kê giả thuyết...
 • 9
 • 39,646
 • 775
Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Hóa học

... mol H = ½ x + 3/2y = 0,35 => y = 0,2 mol  Xét TN3 : Số mol H = ½ x + 3/2y + z = 0,45 Bài tóan hỗn hợp Bài tập : Chia 15g hh Al Mg làm hai phần  Phần1:Cho vào 600ml HCl xM thu khí A dd B ... dd KOH dư , TN1 Al hết lượng khí H2 sinh TN1 TN2 phải điều trái với giả thiết , TN1: K hết Al dư Bài giải Gọi x , y , z số mol K , Al , Fe (hhđầu)  Xét TN1 : Số mol KOH sinh = x , lượng KOH phản ... Bài giải  PTHH : K + H2O  KOH + ½ H2 Al + H2O + KOH  KAlO2 + 3/2 H2 K + HCl  KCl + ½ H2 Al +...
 • 6
 • 5,916
 • 120
Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Cao đẳng - Đại học

... Phương án phương án người tiêu dùng ưa thích hơn? sao? Phương án người tiêu dùng ưa thích phương án : Ở phương án 1, người tiêu dùng đạt độ thỏa dụng tối ưu sử dụng lúc lọai sản phẩm Còn phương án ... 108 triệu USD Bài 5: Với tư cách chủ câu lạc tennis cộng đồng biệt lập giàu có, bạn phải định lệ phí hội viên lệ phí cho buổi tối chơi hai loại khách hàng Nhóm “nghiêm túc” cầu: Q1 = – ... khí tự nhiên cách đánh thuế người tiêu dùng mua 30 đv Hãy đồ thị tác động đề xuất lên phúc lợi cá nhân Phương án phương án người tiêu dùng ưa thích hơn? Hãy giải thích sao? Bài giải Vẽ đường giới...
 • 31
 • 19,245
 • 110
Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... (8) Nợ TK641 (9) (9) Nợ TK642 12 (10) (10) Nợ ∑ Nợ 625 KC 57,15 Kết chuyển chi phí: Nợ TK911 : 625 TK632 : 600 TK641 : TK642 : 16 Nợ TK511 680 (8) Nợ TK911 TK515 2,1 ... (6) Nợ TK641 4,77 (7) (8) (13) (14) Nợ TK642 12 (13) (14) Nợ TK635 0,015 (7) (9) Nợ ∑ Nợ 587,785 KC 54,215 Kết chuyển chi phí: Nợ TK911: 587,785 TK632: 550 TK641: 19,77 TK642: ... TK642: 16 TK635: 2,015 Nợ TK511 640 (6) Nợ TK911 TK515 (11) ∑ 642 Kết chuyển doanh thu: Nợ TK511: 640 Nợ TK515: TK911: 642 Kết chuyển lãi: Nợ TK911: 54,215 TK421: 54,215...
 • 8
 • 26,586
 • 293

Xem thêm