0

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

132 6,860 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2012, 09:21

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án THITHIẾẾT BT BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong2210NNỘỘI DUNGI DUNG1. Liên mạng (20 câu)2. Giới thiệu về TCP/IP(15 câu)3. Quản trị IOS các thiết bị Cisco(20 câu)4. Chuyển mạch lớp 2 giao thức STP(18 câu)5. Mạng LAN ảo giao thức VTP(16 câu)6. Tổng hợp(35 câu)Liên mLiên mạạngng44Câu 1Câu 1ThiThiếết bt bịịllớớp 1p 1 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểmmởởrrộộng ng phân đophân đoạạn mn mạạng LAN lng LAN làà(ch(chọọn 2):n 2):a.a.SwitchSwitchb.b.NICNICc.c.HubHubd.d.RepeaterRepeatere.e.RJ45 transceiverRJ45 transceiverEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.55Câu 2Câu 2SSựự phân đo phân đoạạn cn củủa dòng da dòng dữữliliệệu xu xảảy ra y ra ttạại li lớớp np nàào trong mô ho trong mô hìình OSI:nh OSI:a.a.PhysicalPhysicalb.b.Data LinkData Linkc.c.Network Network d.d.TransportTransportEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.66Câu 3Câu 3ChChứức năng cc năng củủa Router la Router làà(ch(chọọn 4):n 4):a.a.ChuyChuyểển gn góóiib.b.Ngăn ngNgăn ngừừa đa đụụng đng độộc.c.LLọọc gc góóiid.d.MMởởrrộộng ming miềền qun quảảng bng bááe.e.TruyTruyềền thông liên mn thông liên mạạngngf.f.ChuyChuyểển tin tiếếp broadcastp broadcastg.g.ChChọọn đưn đườờngngEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.77Câu 4Câu 4Router hoRouter hoạạt đt độộng tng tạại li lớớp _____, switch hop _____, switch hoạạt t đđộộng tng tạại li lớớp _____, hub hop _____, hub hoạạt đt độộng tng tạại li lớớp p _____._____.a.a.3, 3, 33, 3, 3b.b.3, 2, 13, 2, 1c.c.3, 3, 13, 3, 1d.d.3, 2, 23, 2, 2e.e.3, 1, 2 3, 1, 2 Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.88Câu 5Câu 5Khi dKhi dữữliliệệu đưu đượợc đc đóóng gng góói i (encapsulation), th(encapsulation), thứứttựự đ đóóng gng góói si sẽẽllàà::a.a.Data, Frame, Packet, Segment, BitData, Frame, Packet, Segment, Bitb.b.Segment, Data, Packet, Frame, BitSegment, Data, Packet, Frame, Bitc.c.Data, Segment, Packet, Frame, BitData, Segment, Packet, Frame, Bitd.d.Data, Segment, Frame, Packet, BitData, Segment, Frame, Packet, BitEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.99Câu 6Câu 6MMụục đc đíích cch củủa via việệc phân đoc phân đoạạn n (segmentation) c(segmentation) củủa ma mộột bridge lt bridge làà(ch(chọọn n 2):2):a.a.TTạạo thêm nhio thêm nhiềều miu miềền qun quảảng bng bááb.b.TTạạo thêm nhio thêm nhiềều miu miềền đn đụụng đng độộc.c.TTạạo thêm nhio thêm nhiềều băng thông cho cu băng thông cho cáác userc userd.d.MMởởrrộộng ming miềền qun quảảng bng bááEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.1010Câu 7Câu 7KiKiểểu ku kếết nt nốối ni nàào sau đây co sau đây cóóththểểssửửddụụng ng full duplex (chfull duplex (chọọn 3):n 3):a.a.Hub to hubHub to hubb.b.Switch to switchSwitch to switchc.c.Host to hostHost to hostd.d.Switch to hubSwitch to hube.e.Switch to hostSwitch to hostEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.[...]... 3838 Câu 14 Câu 14ĐĐịịa cha chỉỉnnàào lo làà đ địịa cha chỉỉIP dIP dàành riêng (chnh riêng (chọọn n 2):2):a.a.12.0.0.112.0.0.1b.b.168.172.19.39168.172.19.39c.c.172.20.14.36172.20.14.36d.d.172.33.194.30172.33.194.30e.e.192.168.24.43192.168.24.43Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. 99 Câu 6 Câu. .. Evaluation Only. 3232 Câu 8 Câu 8CCáác giao thc giao thứức sc sửửddụụng TCP lng TCP làà(ch(chọọn 3):n 3):a.a.DHCPDHCPb.b.SMTPSMTPc.c.SNMPSNMPd.d.FTPFTPe.e.HTTPHTTPf.f.TFTP (Trivial FTP)TFTP (Trivial FTP)Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. THITHIẾẾT BT BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI... Company,2005-2007For Evaluation Only. 1919 Câu 16 Câu 16NhNhậận din diệện sn sốốmimiềền đn đụụng đng độộvvààssốốmimiềền n ququảảng bng báá::a.a.5, 15, 1b.b.7, 17, 1c.c.2, 12, 1d.d.4, 14, 1e.e.6, 16, 1Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. 2626 Câu 2 Câu 2Giao thGiao thứức đưc đượợc... datagramsd.d.ĐưĐượợc đc đóóng gng góói bên trong UDP datagramsi bên trong UDP datagramsEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. 4141 Câu 1 Câu 1BBạạn nhn nhậập p show runningshow running--config config vvàà đư đượợc output sau:c output sau:[output cut][output cut]Line console 0Line console 0ExecExec--timeout... phúút 44 giây, kt 44 giây, kếết nt nốối i console sconsole sẽẽbbịị đ đóóngngEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. 2222 Câu 19 Câu 19MMộột PC kt PC kếết nt nốối đi đếến mn mộột switchA. SwitchA nt switchA. SwitchA nàày y llạại đang ki đang kếết nt nốối vi vớới mi mộột router qua...44 Câu 1 Câu 1ThiThiếết bt bịịllớớp 1p 1 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểmmởởrrộộng ng phân đophân đoạạn mn mạạng LAN lng LAN làà(ch(chọọn 2):n 2):a.a.SwitchSwitchb.b.NICNICc.c.HubHubd.d.RepeaterRepeatere.e.RJ45... 2):a.a.SwitchSwitchb.b.NICNICc.c.HubHubd.d.RepeaterRepeatere.e.RJ45 transceiverRJ45 transceiverEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only. 66 Câu 3 Câu 3ChChứức năng cc năng củủa Router la Router làà(ch(chọọn 4):n 4):a.a.ChuyChuyểển gn góóiib.b.Ngăn ngNgăn ngừừa đa đụụng đng độộc.c.LLọọc gc góóiid.d.MMởởrrộộng... Only. THITHIẾẾT BT BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong2210 1616 Câu 13 Câu 13Mô tMô tảảa.a.ĐĐịịa cha chỉỉphphầần cn cứứng đưng đượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa ta tạại i ttầầngngb.b.ThiThiếết bt bịịttạạo mo mộột... bng báállớớnne.e.ThiThiếết bt bịịkhông bao gikhông bao giờờchchạạy full duplexy full duplexThiThiếết bt bịị/L/LớớppDataLinkHubRouterSwitchHub 1515 Câu 12 Câu 12Mô tMô tảảa.a.Ethernet đưEthernet đượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa ta tạại ci cáác c ttầầngngb.b.TTầầng hng hỗỗtrtrợợflow control vflow control vààsequencingsequencingc.c.ThiThiếết... xad.d.ĐĐịịa cha chỉỉ logic đư logic đượợc sc sửửddụụng tng tạại i ttầầngngThiThiếết bt bịị/L/LớớppDataLink PhysicalTransportRouterNetwork 4949 Câu 9 Câu 9ĐĐểểttạạo mo mộột thông bt thông bááo xuo xuấất hit hiệện khi login n khi login vvàào mo mộột router, st router, sửửddụụng lng lệệnh:nh:a.a.message . Liên mạng (20 câu) 2. Giới thiệu về TCP/IP(15 câu) 3. Quản trị IOS và các thiết bị Cisco(20 câu) 4. Chuyển mạch lớp 2 và giao thức STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo và. STP(18 câu) 5. Mạng LAN ảo và giao thức VTP(16 câu) 6. Tổng hợp(35 câu) Liên mLiên mạạngng4 4Câu 1Câu 1ThiThiếết bt bị llớớp 1p 1 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểmmởởrrộộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án, Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án,

Hình ảnh liên quan

a. VTP version không VTP version không đư đượ ợc cc cấ ấu hu hình ình đ đúng úng - Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

a..

VTP version không VTP version không đư đượ ợc cc cấ ấu hu hình ình đ đúng úng Xem tại trang 108 của tài liệu.
đượ ợc dù c dùng ng đ để ể c cấ ấu hì u hình 2 host n nh 2 host nà ày ly là à: : - Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

c.

dù c dùng ng đ để ể c cấ ấu hì u hình 2 host n nh 2 host nà ày ly là à: : Xem tại trang 115 của tài liệu.
Xem hì ình, NA Ts nh, NAT sẽ ẽ đư đượ ợc cc cấ ấu hì u hình trên thi nh trên thiế ết bt bị ị nà nào? o? - Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

em.

hì ình, NA Ts nh, NAT sẽ ẽ đư đượ ợc cc cấ ấu hì u hình trên thi nh trên thiế ết bt bị ị nà nào? o? Xem tại trang 128 của tài liệu.
Xem hì ình, M nh, Mộ ột q ut quả ản tr ntr ịị m mạ ạng c ng cầ ầ nc n cấ ấu hì u hình router và nh router và switch sao switch sao cho c - Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

em.

hì ình, M nh, Mộ ột q ut quả ản tr ntr ịị m mạ ạng c ng cầ ầ nc n cấ ấu hì u hình router và nh router và switch sao switch sao cho c Xem tại trang 129 của tài liệu.

Từ khóa liên quan