0

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

9 2,212 62

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2013, 20:11

đề hóa BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE – LIPIT -------- BIẾT Câu 1: Chọn phát biểu sai: A. Isoamyl axetat mùi chuối. B. Metyl fomiat mùi dứa. C. Metyl fomiat mùi tỏi. D. Etyl fomiat ít tan trong nước. Câu 2: Vinyl axetat phản ứng được với chất: A. dd Br 2 . B. Cu(OH) 2 C. Na. D. AgNO 3 /NH 3 Câu 3: Trong số các este sau, este mùi chuối chín là: A. isoamyl axetat. B. amyl propionat. C. etyl fomiat D. etyl axetat Câu 4 : Chất béo là : A. este của glixerol với các axit béo. B. este của các axit béo với ancol etylic. C. este của glixerol với axit nitric. D. este của glixerol với axit axetic. Câu 5 : Số este đơn chức chung công thức phân tử C 5 H 10 O 2 là : A. 9 este. B. 7 este. C. 8 este. D. 10 este. Câu 6 : Phát biểu nào sau đây SAI : A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol cùng phân tử khối. B. Trong công nghiệp thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn. C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glixerol. Câu 7 : Chọn cách sau đây thể dùng để điều chế etylaxetat : A. đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc. B. đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc. C. đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt. D. đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc. Câu 8 : Phản ứng sau đây dùng để điều chế este của phenol là sai : A. phenol tác dụng với axit axetic xúc tác axit sunfuric đậm đặc. B. phenol tác dụng với clorua axit. C. phenol tác dụng với bromua axit. D. phenol tác dụng với anhidric axit. Câu 9 : Hãy chọn nhận định đúng : A. Lipit là chất béo. B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật. C. Lipit là este của glixerol với các axit béo. D. Lipit là những hợp chất hữu trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữu không phân cực. lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… Câu 10 : Dầu hướng dương hàm lượng các gốc oleat (gốc của axit oleic) và gốc linoeat (gốc của axit linoleic) tới 85%, còn lại là gốc stearat và pamitat. Dầu cacao hàm lượng gốc stearat và pamitat đến 75%, còn lại là gốc oleat và linoleat. Nhiệt độ đông đặc của hai loại dầu này là : A. bằng nhau. B. xấp xỉ nhau C. dầu hướng dương thấp hơn D. dầu cacao thấp hơn Câu 11 : Hãy chọn khái niệm đúng : A. Chất giặt rửa là những chất tác dụng giống xà phòng nhưng được tổng hợp tử dầu mỏ. B. Chất giặt rửa tổng hợp là những chất tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn. C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn. D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó. Câu 12 : Chọn câu đúng : A. Chỉ số iot là số gam iot cần để tác dụng với 100g chất béo. B. Chỉ số axit là số mg KOH cần để trung hòa các axit tự do trong 1g chất béo. C. Chỉ số xà phòng hóa là số mg KOH để xà phòng hóa hoàn toàn 1g chất béo. D. Tất cả đều đúng. Câu 13 : Dầu thực vật thường ở trạng thái lỏng, còn đa số mỡ động vật ở trạng thái rắn là do : A. Bản chất khác nhau, mỡ trong thể động vật, còn dầu trong thể thực vật. B. Mỡ là chất rắn để gắn thịt và xương, còn dầu chảy giữa các phần sợi xenlulozơ hay phần hạt tinh bột. C. Mỡ là loại chất béo chứa chủ yếu các gốc axit chưa no, dầu là loại chất béo chứa chủ yếu là axit no. D. Mỡ là loại chất béo chứa chủ yếu các gốc axit no, dầu là loại chất béo chứa chủ yếu là axit không no. Câu 14 : Xà phòng được dùng để tẩy giặt là do : A. Vải chỉ được sạch bằng xà phòng. B. Xà phòng thấm được vải, làm cho sợi vải trương phòng. C. Xà phòng tính chất hoạt động bề mặt, chúng tác dụng giảm sức căng bề mặt của các vết bẩn dầu mỡ bàm trên da, vải. D. Tất cả đều đúng. Câu 15 : Các phát biểu đúng là : a. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài không phân nhánh. b. Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,… c. Chất béo là các chất lỏng. d. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. e. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. g. Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. A. a, b, d, e B. a, b, c C. c, d, e D. a, b, d, g Câu 16: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este: A. là chất lỏng dễ bay hơi. B. mùi thơm an toàn với người. C. thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. D. đều nguồn gốc từ thiên nhiên. Câu 17: Chất giặt rửa tổng hợp ưu điểm: A. dễ kiếm. B. thể dùng giặt rửa trong nước cứng C. rẻ tiền hơn xà phòng D. khả năng hòa tan tốt trong nước. HIỂU Câu 18: Anlyl fomiat phản ứng được với: A. dd Br 2 B. NaOH C. AgNO 3 /NH 3 D. tất cả đều đúng Câu 19: Để phân biệt vinyl axetat và metyl axetat, dùng hóa chất: A. AgNO 3 /NH 3 B. Cu(OH) 2 /NaOH C. Dd Br 2 D. tất cả đều đúng. Câu 20: Este C4H8O2 gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là: A. CH 3 COOC 2 H 5 B. C 2 H 5 COOCH 3 C. HCOOC 3 H 7 D. CH 3 COOCH 3 Câu 21: Hợp chất sau đây là este: A. C 3 H 5 (OCOCH=CH 2 ) 3 B. C 2 H 5 COOC 2 H 5 C. CH 3 OCOCH 3 D. tất cả đều đúng Câu 22: Cho este công thức phân tử là C 5 H 10 O 2 gốc ancol là etylic thì công thức cấu tạo của este phải là: A. CH 3 CH 2 CH 2 COOCH 3 B. C 2 H 5 COOC 2 H 5 C. CH 3 COOCH 2 CH 2 CH 3 D. (CH 3 ) 2 CHCOOCH 3 Câu 23: Trong phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi: A. chưng cất ngay để tách este. B. cho rượu dư hay axit dư C. dùng chất hút nước để tách nước D. tất cả đều đúng. Câu 24: Cho 2 chất hữu cơ: C 2 H 4 O 2 , C 3 H 6 O 2 mạch hở. Các chất này đặc điểm chung sau: A. trong phân tử 1 liên kết π B. đều là este đơn chức. C. đều là axit no đơn chức D. đều cho phản ứng với dung dịch NaOH Câu 25 : Cho các chất : CH 2 =CH-COOH (A) ; CH 3 COOC 2 H 5 (B) ; HCOOCH=CH 2 (C) ; C 2 H5OH (D). Phương pháp hóa học để nhận biết B là: A. đem xà phòng hóa B. dùng Br2 rồi dùng Na; Chất còn lại là CH 3 COOC 2 H 5 C. AgNO 3 /NH 3 D. dùng Br 2 Câu 26: Khi thủy phân HCOOC 6 H 5 trong môi trường kiềm dư thì thu được: A. 2 muối B. 2 muối và nước C. 1 muối vá 1 ancolD. 2 ancol và nước Câu 27: Sản phẩm thu được khi thủy phân vinylaxetat trong dung dịch kiềm là: A. 1 muối và 1 ancol B. 1 muối và 1 andehit C. 1 axit cacboxylic và 1 ancol D. 1 axit cacboxylic và 1 xeton Câu 28: Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu được este X công thức tổng quát là: A. C n H 2n-4 O 4 B. C n H 2n-2 O2 C. C n H 2n O 2 D. CnH 2n+2 O 2 Câu 29: Từ nguyên liệu chính là CH 4 thể điều chế được số este trong đó phân tử chứa không quá 2 nguyên tử cacbon là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Câu 30: Khi thủy phân este HCOOCH 2 CH=CH 2 bằng kiềm ta được: A. 2 muối và nước B. 1 muối và 1 anđehit C. 1 muối và 1 xeton D. 1 muối và 1 ancol Câu 31: Khi cho axit axetic tác dụng với HO-CH 2 -CH 2 -OH thể thu được các este: A. CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -OH và CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -COO-CH 3 B. CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -OOCCH 3 và CH 3 COO-CH 2 -CH 2 OH C. CH 3 -OOC-CH 2 -CH 2 -OH và CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -OOC-CH 3 d. CH 3 COO-CH 2 -CH 2 -OH và CH 3 -OOC-CH 2 -CH 2 -COO-CH 3 Câu 32: Vinyl fomiat phản ứng được với: A. AgNO 3 /NH 3 B. NaOH C. Cu(OH) 2 /NaOH D. tất cả đều đúng Câu 33: Cho phản ứng hóa học: CH 3 COOH + C 2 H5OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O Vai trò của H 2 SO 4 đ trong phản ứng trên là: A. xúc tác B. hút nước C. môi trường D. xúc tác và hút nước Câu 34:Điều chế CH3COOCH=CH2, người ta đi từ: A. CH 2 =CH-OH và CH 3 COOH B. CH 3 OH và CH 2 =CH-COOH C. CH 3 COOH và C 2 H 2 D. CH 3 COOH và CH 3 OH Câu 35: Trong số các hợp chất hữu công thức C 4 H 8 O 2 , a hợp chất đơn chức mạch hở tác dụng được với dung dịch NaOH, a bằng: A. 4 B. 6 C. 2 D. 5 Câu 36: Chất mà khi đốt cháy sẽ cho số mol H 2 O lớn hơn số mol CO 2 thể là: A. rượu no, mạch hở B. andehit no, mạch hở C. axit no, mạch hở D. este no, mạch hở Câu 37: Hợp chất thơm A công thức phân tử C 8 H 8 O 2 khi phản ứng với dung dịch NaOH dư thì thu được 2 muối. Vậy A số đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên là: A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 38: Hợp chất hữu đơn chức mạch hở C 4 H 8 O 2 số đồng phân cùng tác dụng được với dung dịch NaOH là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 4 Câu 39: Số este không no mạch hở chung công thức C 4 H 6 O 2 tham gia được phản ứng xà phòng hóa tạo thành ancol no là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 40: Hợp chất hữu đơn chức công thức phân tử C 2 H 4 O 2 tham gia được phản ứng tráng gương thuộc loại hợp chất: A. andehit B. este C. xeton D. ete Câu 41 : Xà phòng hóa một hợp chất công thức phân tử C 10 H 14 O 6 trong dung dịch NaOH dư, thu được glixerol và hỗn hợp gồm 3 muối (không đồng phân hình học). công thức của ba muối đó là : A. CH 2 =CH-COONa, HCOONa và CH ≡ C-COONa B. CH 3 -COONa, HCOONa và CH 3 -CH=CH-COONa C. HCOONa, CH ≡ C-COONa và CH 3 -CH 2 -COONa D. CH 2 =CH-COONa, CH 3 -CH 2 -COONa và HCOONa Câu 42: Cho axit salixylic (axit o-hidroxibenzoic) phản ứng với anhidric axetic thu được axit axetylsalixilic (C 9 H 8 O 4 ) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Công thức của aspirin là: A. CH 3 COOC 6 H 4 COOH B. C 6 H 4 (COOH) 2 C. C 6 H 4 (OOCCH 3 ) 2 D. C 6 H 4 (COOH)(CH 2 COOH) Câu 43: Ứng với công thức phân tử C 4 H 6 O 2 số este mạch hở đồng phân cấu tạo của nhau là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 44: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H 2 SO 4 làm xúc tác) thể thu được “ .” loại tri este. Trong dấu “ .” là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 45: Công thức phân tử C 4 H 6 O 4 số este đồng phân cấu tạo của nhau là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 46: Chất hữu X công thức phân tử là C 3 H 4 O 2 thỏa mãn: X tác dụng với dung dịch NaOH (t 0 ), không tác dụng với Na 2 CO 3 , làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy X côngthức cấu tạo là: A. HOC-CH 2 CHO B. CH 2 =CH-COOH C. HCOO-CH=CH 2 D. CH 3 -CO-CHO Câu 47: a chất đồng phân cấu tạo của nhau công thức phân tử C 4 H 8 O 2 đều tác dụng được với NaOH. a bằng: A. 8 B. 5 C. 4 D. 6 VẬN DỤNG Câu 48: X là chất lỏng không màu và không làm đổi màu phenolphtalein. X tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na. X phản ứng tráng gương. Vậy X thể là: A. HCOOCH 3 B. HCHO C. HCOOH D. HCOONa Câu 49: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C 4 H 8 O 2 → X → Y → Z → C 2 H 6 Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là: A. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 3 COONa B. C 3 H 7 OH, C 2 H 5 COOH, C 2 H 5 COONa C. C 4 H 8 OH, C 3 H 7 COOH, C 3 H 7 COONa D. tất cả đều sai Câu 50: Cho este mạch hở công thức phân tử là C 4 H 6 O 2 gốc ancol là metyl thì tên gọi của axit tương ứng của nó là: A. axit axetic B. axit acrylic C. axit oxalic D. axit propionic Câu 51: Chất hữu X công thức phân tử là C 3 H 4 O 2 . chất X thỏa mãn sơ đồ phản ứng: X + H 2 → Y Y + NH 3 → CH 3 CH 2 COONH 4 Chất X là: A. H 2 C CHO CHO B. H-COO-CH=CH 2 C. CH 2 =CH-COOH D. H 3 C C CHO O Câu 52: A (mạch hở) là este của một axit hữu no đơn chức với một ancol no đơn chức. Tỉ khối hơi của A so với H 2 là 44. A công thức phân tử là: A. C 2 H 4 O 2 B. C 4 H 8 O 2 C. C 3 H 6 O 2 D. C 2 H 4 O Câu 53: Cho các chất: CH 2 =CH-COOH (A); CH 3 COOC 2 H 5 (B); HCOOCH=CH 2 (C); C 2 H 5 OH (D). Để nhận biết (C) dùng hóa chất: A. AgNO 3 /NH 3 B. NaOH C. dd Br 2 D. Na Câu 54: Cho phản ứng: CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O Khi thêm vào hỗn hợp phản ứng một lượng đáng kể CH3COOH thì cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều: A. nghịch B. thuận C. không chuyển dịch D. tất cả đều sai Câu 55: Khi thuỷ phân este E trong môi trường kiềm (dd NaOH) người ta thu được natri axetat và etanol. Vậy E công thức là: A. CH 3 COOC 2 H 5 B. CH 3 COOCH 3 C. HCOOCH 3 D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 56: Hai chất hữu X, Y cùng công thức phân tử là C 3 H 4 O 2 . X tác dụng với Na 2 CO 3 , ancol etylic, phản ứng trùng hợp. Y tác dụng với KOH, không tác dụng với kim loại Na. X, Y công thức cấu tạo thu gọn lần lượt là: A. CH 2 =CHCOOCH 3 và C 2 H 3 COOH B. CH 2 =CHCOOH và HCOOCH=CH 2 C.CH 2 =CHCOOH và CH 3 COOCH=CH 2 D. C 2 H 5 COOH và CH 3 COOCH 3 Câu 57: Một hợp chất B công thức C 4 H 8 O 2 . B tác dụng được với NaOH, AgNO 3 /NH 3 , nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của B phải là: A. CH 3 COOC 2 H 5 B. HCOOCHCHCH 3 C. HCOOCH(CH 3 ) 2 D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 58: Cho sơ đồ sau: C 2 H 2 →A→B→D→CH 3 COOC 2 H 5 Các chất A, B, D tương ứng là: A. C 4 H 4 , C 4 H 6 , C 4 H 10 B. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH C. C 2 H 4 , C 2 H 6 O 2 , C 2 H 5 OH D. C 2 H 6 , C 2 H 5 Cl, CH 3 COOH Câu 59: Một este X được tạo ra bởi một axit no đơn chức và ancol no đơn chức d A/CO2 =2. Công thức phân tử của X là: A. C 2 H 4 O 2 B. C 4 H 6 O 2 C. C 3 H 6 O 2 D. C 4 H 8 O 2 Câu 60: Công thức phân tử C 4 H 8 O 2 số đồng phân este là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 Câu 61: Với công thức phân tử C 3 H 4 O 2 số đồng phân tác dụng được với NaOH là: A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 62: Để nhận biết sự mặt của vinylaxetat trong hỗn hợp metyl axetat, vinyl axetat và metyl benzoat, dùng hóa chất nào? A. NaOH B. AgNO 3 /NH 3 C. Dd Br 2 D. Na Câu 63: Để phân biệt etyl axetat và metyl fomiat, dùng hóa chất: A. Na B. AgNO 3 /NH 3 C. Na 2 CO 3 D. NaOH Câu 64: 4 este công thức phân tử sau: C 3 H 4 O 2 , C 4 H 6 O 2 , C 3 H 6 O 2 , C 4 H 8 O 2 . Công thức phân tử ứng với este mà khi thủy phân cho ra hai chất hữu đều phản ứng tráng gương là: A. C 3 H 4 O 2 B. C 4 H 6 O 2 C. C 3 H 4 O 2 và C 4 H 6 O 2 D. C 3 H 6 O 2 và C 4 H 8 O 2 Câu 65: Hãy chọn este tính chất hóa học khác trong nhóm sau đây: CH 3 COOCH 3 ; CH 3 COOCH 2 CH 3 ; HCOOCH 3 ; CH 3 CH 2 COOCH 3 ; (CH 3 ) 2 CHCOOCH 3 A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOCH 3 C.(CH 3 ) 2 CHCOOCH 3 D.CH 3 COOCH 2 CH 3 Câu 66: Khi thủy phân este C 4 H 6 O 2 trong môi trường axit, ta thu được hỗn hợp 2 chất đều phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của C 4 H 6 O 2 là: A. CH 2 =CH-COOCH 3 B. CH 3 COOCH=CH 2 C. HCOOCH=CH-CH 3 D. HCOOCH 2 CH=CH 2 Câu 67: Cho sơ đồ sau: C 4 H 10 →X→Y→CH 3 COOC 2 H 5 . X, Y lần lượt là: A. CH 4 , CH 3 COOH B. C 2 H 4 , C 2 H 5 OH C. C 2 H 4 , CH 3 COOH D. CH 3 COOH, CH 3 COONa Câu 68: Cho hợp chất C 3 H 6 O 2 . Chất này số đồng phân về este là: A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 69: Biện pháp để phản ứng este hóa đạt hiệu suất cao là: A. dùng dư rượu hoặc axit B. chưng cất để este ra khỏi hỗn hợp C. dùng H 2 SO 4 đặc hút nước và làm xúc tác cho phàn ứng D. cà 3 đáp án trên Câu 70: Khi trùng hợp CH 2 =CH-OCOCH 3 thu được: A. polibutadien B. polivinyl axetat C. polietilen D. polistiren Câu 71 : Cho sơ đồ chuyển hóa sau : EDCBAHC AHClNHAgNOCuOOH  → → → → → + 332 / 42 Các chất A, B, C, D, E trong sơ đồ lần lượt là: A. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COONH 4 , CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 B. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 3 CHO, CH 3 COO-C 2 H 5 C. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 D. CH 3 COOH, CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, CH 3 COOC 2 H 5 Câu 72: Khi thủy phân este HCOOC(CH 3 )=CH 2 bằng dung dịch NaOH ta được: A. 1 muối và 1 ancolB. 1 muối và 1 xeton C. 2 muối và nước D. 1 muối và 1 andehit Câu 73: Cho hợp chất C4H8O2. Chất trên số đồng phân về este là: A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 74: Điều chế polimetylmetacrylat, người ta đi từ monome: A. CH 3 COOCH=CH 2 B. CH 2 (C 2 H 5 )C-COOCH 3 C. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 D. CH 3 COOCH=CH 2 Câu 75: Cặp chất đồng phân là: A. axit axetic và metylfomiat B. axit axetic và metylaxetat C. axit axetic và ancol etylic D. axit axetic và etylaxetat Câu 76: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức và ancol không no 1 nối đôi đơn chức là: A. C n H 2n-2 O 2 B. C n H 2n O 2 C. C n H 2n-4 O 2 D. C n H 2n+1 O 2 Câu 77: Este X không tham gia phản ứng tráng bạc công thức phân tử C 4 H 6 O 2 . Biết X thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và andehit. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOCH=CH-CH 3 B. CH 3 COOCH 2 CH 3 C. CH 3 COOCH=CH 2 D. C 2 H 3 COOH Câu 78: Một hợp chất A công thức C3H4O2. A tác dụng được với NaOH, AgNO 3 /NH 3 , nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của A phải là: A. CH 3 COOCH 3 B. CH 2 =CHCOOH C. HCOOCH=CH 2 D. HCOOCH 2 CH 3 Câu 79: Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất: A. thuốc trừ sâu B. thủy tinh hữu C. nilon D. tơ tổng hợp Câu 80: đồ chuyển hóa trực tiếp: C 2 H 5 OH→X→C 2 H 5 OH Trong các chất sau: C 4 H 6 , CH 3 CHO, CH 3 COOH, C 2 H 4 , C 2 H 5 ONa, (C 2 H 5 ) 2 O, C 2 H 5 Cl, CH 3 COO-C 2 H 5 . Số chất thể là chất X: A. 4chất B. 5 chất C. 6 chất D. 7 chất Câu 81: Thủy phân hoàn toàn 6,4g một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức cần lớn hơn 4g NaOH. Este đó là: A. CH 3 COO-C 2 H 5 B. CH 3 COO-CH 3 C. HCOO-C 2 H 5 D. HCOO-CH 3 Câu 82: Để thủy phân hoàn toàn 17,6 gam một hỗn hợp gồm 3 este: metylpropionat, etylaxetat, isopropylfomiat cần dùng ít nhất thể tích dung dịch KOH 4M là: A. 100ml B. 50ml C. 150ml D. 200ml Câu 83: Cho sơ đồ phản ứng: CH 4 1500 C 0 lln A B C +HCl +2HCl +NaOH +NaOH D E F HCH=O E là muối natri. Công thức cấu tạo của B, C, D, E tương ứng là: A. CH 2 =CHCl; ClCH 2 -CH 2 Cl; HOCH 2 CH 2 OH; CH 3 COONa B. CH 2 =CHCl; CH 3 -CH 2 Cl; CH 3 CH=O; CH 3 COONa C. CH 2 =CHCl; CH 3 CHCl 2 ; CH 3 COOH; CH 3 COONa D. CH 2 =CHCl; ClCH 2 -CH 2 Cl; HOCH 2 -CH 2 OH. Câu 84: Cho dãy chuyển hóa sau: Phenol X+ → Phenyl axetat 0 ( )NaOH du t + → Y (hợp chất thơm) Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là: A. anhidric axetic, phenol B. anhidric axetic, natri phenolat C. axit axetic, natri phenolat D. axit xetic, phenol Câu 85: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là: A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 86: Những điều nào sau đây ĐÚNG? A. Không dùng xà phòng để giặt trong nước cứng, vì phần lớn xà phòng sẽ mất tác dụng do kết tủa dưới dạng muối panmitat stearat canxi và magie. B. Những hợp chất không phải là muối natri của axit cacboxylic, nhưng tác dụng tẩy rửa như xà phòng gọi là bột giặt tổng hợp. C. Bột giặt tổng hợp thể giặt trong nước cứng. D. Tất cả đều đúng. Câu 87: Từ etilen và benzen, phải dùng ít nhất k phản ứng để điều chế được polibutadien, polistiren, poli(butadien-stiren). k bằng: A. 7 B. 6 C. 5 D. 8 Câu 88: Từ các ancol C 3 H 8 O và các axit C 4 H 8 O 2 thể tạo ra số este là đồng phân cấu tạo của nhau là: A. 3 B. 5 C.4 D. 6 Câu 89: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của X là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 90: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glyxerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên thể chỉ cần dùng: A. nước và quỳ tím B. nước và dung dịch NaOH C. dung dịch NaOH D. dung dịch KOH Câu 91: Để thể phân biệt các lọ mất nhãn chứa etylaxetat và axit axetic dùng: A. CaCO 3 B. quỳ tím C. Na 2 CO 3 D. tất cả đều đúng GIẢI TOÁN Câu 92: Chất A là este của glixerin với axit cacboxylic đơn chức mạch hở A1. Đun nóng 5,45g A với NaOH cho tới phản ứng hoàn toàn thu được 6,15g muối. Số mol của A là: A. 0,015 B. 0,03 C. 0,02 D. 0,025 Câu 93: Đốt cháy hoàn toàn 0,74 g hỗn hợp chất X ta chỉ thu được những thể tích bằng nhau của khí CO 2 và hơi nước trong đó 0,672 lít CO 2 (đktc). Cho tỉ khối hơi của X so với heli bằng 18,5. cho 0,74g X vào 100ml dung dịch NaOH 1M (d=1,0354g/ml). Đun nóng cho phản ứng hoàn toàn, sau đó nâng nhiệt độ từ từ cho bốc hơi đến khô, làm lạnh cho toàn bộ phần hơi ngưng tụ hết. sau thí nghiệm ta được chất rắn khan Y và chất lỏng ngưng tụ Z (m Z = 100g). Khối lượng chất rắn Y và công thức cấu tạo của X là: A. 4,30g; CH 3 COOH B. 3,9g; HCOOC 2 H 5 C, 4,00g; C 2 H 5 COOH D. 4,28g; HCOOC 2 H 5 Câu 94: Cho 7,4g một este X đơn chức tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. cạn dung dịch sau phản ứng thu được 8,2g muối khan. Công thức cấu tạo của este là: A. C 2 H 5 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. HCOOC 2 H 5 D. CH 3 COOCH 3 . =CH-COONa, HCOONa và CH ≡ C-COONa B. CH 3 -COONa, HCOONa và CH 3 -CH=CH-COONa C. HCOONa, CH ≡ C-COONa và CH 3 -CH 2 -COONa D. CH 2 =CH-COONa, CH 3 -CH 2 -COONa. đây: CH 3 COOCH 3 ; CH 3 COOCH 2 CH 3 ; HCOOCH 3 ; CH 3 CH 2 COOCH 3 ; (CH 3 ) 2 CHCOOCH 3 A. HCOOCH 3 B. CH 3 COOCH 3 C.(CH 3 ) 2 CHCOOCH 3 D.CH 3 COOCH
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY, BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY,