0

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

6 5,968 120

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:27

Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp  Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al Bài tập 1 : Đem hỗn hợp X gồm 3 kim loại là K , Al và Fe tiến hành 3 thí nghiệm sau : và Fe tiến hành 3 thí nghiệm sau :  TN1: Đem m gam hh X hòa tan trong nước dư thì thu TN1: Đem m gam hh X hòa tan trong nước dư thì thu được 0,2 mol H được 0,2 mol H 2 2 thoát ra . thoát ra .  TN2: Đem m gam hh X hòa tan trong dd KOH dư thí TN2: Đem m gam hh X hòa tan trong dd KOH dư thí thu được 0,35 mol H thu được 0,35 mol H 2 2 thoát ra . thoát ra .  TN3: Đem m gam hh X hòa tan trong dd HCl dư thì TN3: Đem m gam hh X hòa tan trong dd HCl dư thì thu được 0,45 mol H thu được 0,45 mol H 2 2 thoát ra . thoát ra . Tính m gam hỗn hợp X . Tính m gam hỗn hợp X . ( Đề thi tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn ( Đề thi tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 02-03 ) Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : K + H PTHH : K + H 2 2 O O   KOH + ½ H KOH + ½ H 2 2 Al + H Al + H 2 2 O + KOH O + KOH   KAlO KAlO 2 2 + 3/2 H + 3/2 H 2 2 K + HCl K + HCl   KCl + ½ H KCl + ½ H 2 2 Al + 3HCl Al + 3HCl   AlCl AlCl 3 3 + 3/2 H + 3/2 H 2 2 Fe + 2HCl Fe + 2HCl   FeCl FeCl 2 2 + H + H 2 2  Ở TN2: K và Al phải hết vì dd KOH dư , còn Ở TN2: K và Al phải hết vì dd KOH dư , còn ở TN1 nếu Al hết thì lượng khí H ở TN1 nếu Al hết thì lượng khí H 2 2 sinh ra ở sinh ra ở TN1 và TN2 phải bằng nhau nhưng điều này TN1 và TN2 phải bằng nhau nhưng điều này trái với giả thiết , vậy ở TN1: K hết và Al dư trái với giả thiết , vậy ở TN1: K hết và Al dư Bài giải Bài giải  Gọi x , y , z là số mol của K , Al , Fe Gọi x , y , z là số mol của K , Al , Fe (hhđầu) (hhđầu)  Xét TN1 : Số mol KOH sinh ra = x , và Xét TN1 : Số mol KOH sinh ra = x , và lượng KOH này phản ứng hết với Al . lượng KOH này phản ứng hết với Al . Theo PT1,2 thì số mol H Theo PT1,2 thì số mol H 2 2 = ½ x + 3/2 x = 0,2 = ½ x + 3/2 x = 0,2 => x = 0,1 mol . => x = 0,1 mol .  Xét TN2 : Số mol H Xét TN2 : Số mol H 2 2 = ½ x + 3/2y = 0,35 . = ½ x + 3/2y = 0,35 . => y = 0,2 mol => y = 0,2 mol  Xét TN3 : Số mol H Xét TN3 : Số mol H 2 2 = ½ x + 3/2y + z = 0,45 = ½ x + 3/2y + z = 0,45 => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp  Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần bằng nhau . bằng nhau .  Phần1:Cho vào 600ml HCl xM thu được khí A và Phần1:Cho vào 600ml HCl xM thu được khí A và dd B. cạn dd B thu được 27,9g muối khan . dd B. cạn dd B thu được 27,9g muối khan .  Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl xM và làm tương Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl xM và làm tương tự thu được 32,35g muối khan . tự thu được 32,35g muối khan . a/ Tính thể tích H a/ Tính thể tích H 2 2 thoát ra ở đktc và tính x. thoát ra ở đktc và tính x. b/ Xác đònh%khối lượng mỗi kim loại . b/ Xác đònh%khối lượng mỗi kim loại . Bài giải Bài giải  Nếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi tăng lượng Nếu ở TN1 mà HCl dư thì ở TN2 khi tăng lượng axit axit   lượng muối tạo ra phải không đổi (trái với lượng muối tạo ra phải không đổi (trái với giả thiết). Vậy ở TN1 kim loại còn dư , HCl hết . giả thiết). Vậy ở TN1 kim loại còn dư , HCl hết .  Nếu toàn bộ lượng HCl ở TN2 tạo ra muối thì Nếu toàn bộ lượng HCl ở TN2 tạo ra muối thì lượng muối phải bằng (27,9 : 600). 800 = 37,2g lượng muối phải bằng (27,9 : 600). 800 = 37,2g Mà theo giả thiết lượng muối thu được là 32,25g Mà theo giả thiết lượng muối thu được là 32,25g ⇒ ở TN2 thì HCl còn dư và kim loại hết . ở TN2 thì HCl còn dư và kim loại hết . PTHH : 2Al + 6 HCl PTHH : 2Al + 6 HCl   2AlCl 2AlCl 3 3 + 3 H + 3 H 2 2 Mg + 2 HCl Mg + 2 HCl   MgCl MgCl 2 2 + H + H 2 2 Bài giải Bài giải  Độ tăng khối lượng từ kim loại Độ tăng khối lượng từ kim loại   muối là lượng muối là lượng Clo của HCl : 32,25 – 7,5 = 24,85g Clo của HCl : 32,25 – 7,5 = 24,85g ⇒ n n Cl Cl = 24,85 : 35,5 = 0,7 . => n = 24,85 : 35,5 = 0,7 . => n HCl HCl = n = n Cl Cl = 0,7 mol = 0,7 mol ⇒ Theo PT : n Theo PT : n H2 H2 = ½ n = ½ n HCl HCl = 0,7 : 2 = 0,35 mol = 0,7 : 2 = 0,35 mol ⇒ V V H2 H2 = 0,35 . 22,4 = 7,84 lít . = 0,35 . 22,4 = 7,84 lít . nHCl phản ứng ở TN1 = ( 27,9 : 32,25).0,7 = 0,6 nHCl phản ứng ở TN1 = ( 27,9 : 32,25).0,7 = 0,6 ⇒ Nồng độ của dd HCl : C Nồng độ của dd HCl : C M M = 0,6 : 0,6 = 1M . = 0,6 : 0,6 = 1M . b/ Gọi x , y là số mol Al và Mg trong mỗi phần . b/ Gọi x , y là số mol Al và Mg trong mỗi phần . Lập hệ PT : 27x + 24y = 7,5 ; 3x + 2y = 0,7 Lập hệ PT : 27x + 24y = 7,5 ; 3x + 2y = 0,7 Giải ta được : x = 0,1 ; y = 0,8 => % khối lượng Giải ta được : x = 0,1 ; y = 0,8 => % khối lượng . quả : m = 14,9gam => z = 0,1 mol . Kết quả : m = 14,9gam Bài tóan hỗn hợp Bài tóan hỗn hợp  Bài tập 2 : Chia 15g hh Al và Mg làm hai phần Bài tập 2 :. tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn ( Đề thi tuyển lớp 10 chuyên Hóa Trường Lê Q Đôn Tỉnh BĐ 02-03 ) Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : K
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án, Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án,