0

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

8 26,862 293

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2013, 11:46

Trong kỳ kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế sau:NV1: Mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng số tiền: 45.000USD (tỷ giá mua ngoại tệ là 16.000USD).NV2: Ký quỹ ngân hàng mở LC số tiền là 42.000USDNV3: Nhận được thông báo của ngân hàng đã trả tiền cho người bán và nhận về chứng từ. (Tỷ giágiao dịch là 16050). (Hàng mua đang đi đường / Trừ vào số tiền ký quỹ)NV4: Chi phí vận tải hàng hoá quốc tế: 400USD trả bằng TGNH & Chi phí bảo hiểm hàng hoáquốc tế là: 100USD trả bằng TGNH. (tỷ giá giao dịch 16100)NV5: Làm thủ tục nhận hàng: Tỷ giá giao dịch 16100- Thuế Nhập khẩu phải nộp: 20% theo giá CIF trả ngay bằng tiền mặt- Thuế GTGT phải nộp: 10% trả bằng tiền mặtNV6: Lệ phí ngân hàng 500.000VNĐ trả bằng tiền mặtNV7: Chi phí vận chuyển nội địa là 4tr + thuế GTGT 5% trả bằng tiền mặtNV8: Bán lô hàng nhập khẩu với giá vốn là 600tr, giá bán là 680tr. Người mua chưa trả tiền.NV9: CP trả lương cho bộ phận bán hàng là 8tr trả bằng tiền mặt + trích CP khấu hao bộ phận bánhàng là 1trNV10. CP trả lương cho bộ phận quản lý là 12tr trả bằng tiền mặt + trích chi phí khấu hao bộ phậnquản lý là 4tr Bài t p ậ 1: Doanh nghi p Nh t Quang đ u kỳ kinh doanh có các s li u sau:ệ ậ ầ ố ệ TÀI S N (2400)Ả NGU N V N (2400)Ồ Ố TK1111 TK1121 TK133 TK156 400 740 40 120 TK311 TK338 200 30 TK211 TK214 1200 (100) TK411 TK421 2100 70 Trong kỳ kinh doanh có các nghi p v kinh t sau:ệ ụ ế NV1: Mua ngo i t b ng ti n g i ngân hàng s ti n: 45.000USD (t giá mua ngo i t là 16.000ạ ệ ằ ề ử ố ề ỷ ạ ệ USD). NV2: Ký qu ngân hàng m LC s ti n là 42.000USDỹ ở ố ề NV3: Nh n đ c thông báo c a ngân hàng đã tr ti n cho ng i bán và nh n v ch ng t . (T giáậ ượ ủ ả ề ườ ậ ề ứ ừ ỷ giao d ch là 16050). (Hàng mua đang đi đ ng / Tr vào s ti n ký qu )ị ườ ừ ố ề ỹ NV4: Chi phí v n t i hàng hoá qu c t : 400USD tr b ng TGNH & Chi phí b o hi m hàng hoáậ ả ố ế ả ằ ả ể qu c t là: 100USD tr b ng TGNH. (t giá ố ế ả ằ ỷ giao d ch ị 16100) NV5: Làm th t c nh n hàng: T giá giao d ch 16100ủ ụ ậ ỷ ị - Thu Nh p kh u ph i n p: 20% theo giá CIF tr ngay b ng ti n m tế ậ ẩ ả ộ ả ằ ề ặ - Thu GTGT ph i n p: 10% tr b ng ti n m tế ả ộ ả ằ ề ặ NV6: L phí ngân hàng 500.000VNĐ tr b ng ti n m tệ ả ằ ề ặ NV7: Chi phí v n chuy n n i đ a là 4tr + thu GTGT 5% tr b ng ti n m tậ ể ộ ị ế ả ằ ề ặ NV8: Bán lô hàng nh p kh u v i giá v n là 600tr, giá bán là 680tr. Ng i mua ch a tr ti n.ậ ẩ ớ ố ườ ư ả ề NV9: CP tr l ng cho b ph n bán hàng là 8tr tr b ng ti n m t + trích CP kh u hao b ph n bánả ươ ộ ậ ả ằ ề ặ ấ ộ ậ hàng là 1tr NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n là 4tr.ả Yêu c u:ầ + Đ nh kho nị ả + Ghi chép vào TK ch Tữ + K t chuy n, xác đ nh k t qu kinh doanhế ể ị ế ả + L p b ng cân đ i s phát sinh.ậ ả ố ố Bài làm: NV1: Mua ngo i t b ng ti n g i ngân hàng s ti n: 45.000USD (t giá mua ngo i t là 16.000ạ ệ ằ ề ử ố ề ỷ ạ ệ USD). N TK1122: 45.000USD x 16.000 (TGGD) = ợ 720tr Có TK1121: 720tr (N TK007: 45.000USD)ợ NV2: Ký qu ngân hàng m LC s ti n là 42.000USDỹ ở ố ề N TK144: 672 trợ Có TK1122: 42.000USD x 16000= 672tr (Có TK007: 42.000USD) NV3: Nh n đ c thông báo c a ngân hàng đã tr ti n cho ng i bán và nh n v ch ng t . (T giáậ ượ ủ ả ề ườ ậ ề ứ ừ ỷ giao d ch là 16050). (Hàng mua đang đi đ ng / Tr vào s ti n ký qu )ị ườ ừ ố ề ỹ N TK151: 674,1trợ Có TK144: 672tr Có TK515: 2,1tr NV4: Chi phí v n t i hàng hoá qu c t : 400USD tr b ng TGNH & Chi phí b o hi m hàng hoáậ ả ố ế ả ằ ả ể qu c t là: 100USD tr b ng TGNH. (t giá giao d ch 16100)ố ế ả ằ ỷ ị N TK1562: 500USD x 16100 = 8,05trợ Có TK1122: 500 x 16.000 = 8tr Có TK515: 0,05tr (Có TK007: 500USD) NV5: Làm th t c nh n hàng: T giá giao d ch 16100ủ ụ ậ ỷ ị - Thu Nh p kh u ph i n p: 20% theo giá CIF tr ngay b ng ti n m tế ậ ẩ ả ộ ả ằ ề ặ Giá tr ch u thu NK là: 42.000 + 500 = 42.500 (Giá Mua + CP v n chuy n + CP B o hi m)ị ị ế ậ ể ả ể 1 Thu NK ph i n p = Giá tr ch u thu NK x Thu su t thu NK = 42.500 x 16.100 x 20% = 136,85trế ả ộ ị ị ế ế ấ ế N TK151: 136,85trợ Có TK3333: 136,85tr - Thu GTGT ph i n p: 10% tr b ng ti n m tế ả ộ ả ằ ề ặ Giá tr ch u thu GTGT = Giá mua + CP v n t i, b o hi m + Thu NK=ị ị ế ậ ả ả ể ế 42.500 x16.100 + 136,85tr = 821,1 tr N TK133: 82ợ ,11tr Có TK3331: 82,11tr N p thu b ng TMộ ế ằ N TK3333: 136,85trợ N TK3331: 82,11trợ Có TK1111: 218,96 tr Hàng hoá nh p kho:ậ N TK156: 810,95trợ Có TK151: 674,1tr + 136,85 NV6: L phí ngân hàng 500.000VNĐ tr b ng ti n m tệ ả ằ ề ặ N TK1562: 0,5trợ Có TK1111: 0,5tr NV7: Chi phí v n chuy n n i đ a là 4tr + thu GTGT 5% tr b ng ti n m tậ ể ộ ị ế ả ằ ề ặ N TK1562:4trợ N TK133: 0,2trợ Có TK1111: 4,2tr NV8: Bán lô hàng nh p kh u v i giá v n là 600tr, giá bán là 680tr. Ng i mua ch a tr ti n.ậ ẩ ớ ố ườ ư ả ề N TK131:680trợ Có TK511: 680tr N TK632: 600trợ Có TK156: 600tr NV9: CP tr l ng cho b ph n bán hàng là 8tr tr b ng ti n m t + trích CP kh u hao b ph n bánả ươ ộ ậ ả ằ ề ặ ấ ộ ậ hàng là 1tr N TK6411:8trợ Có TK334: 8tr N TK334: 8trợ Có TK1111: 8tr N TK6414:1trợ Có TK214: 1tr NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n là 4tr.ả N TK64ợ 21:12tr Có TK334: 12tr N TK334: 12trợ Có TK1111: 12tr N TK6424:4trợ Có TK214: 4tr Tài kho n ch T:ả ữ N TK111ợ 1 Có N TK112 ợ Có N TK133 Cóợ ĐK 400 CK 156,34 218,96 (5) 0,5 (6) 4,2 (7) 8 (9) 12 (10) ĐK 740 CK 60 680 ĐK 40 82,11 (5) 0,2 (7) CK 122,31 N TK1ợ 121 Có N TK1ợ 122 Có N TK1ợ 31 Có ĐK 740 ĐK 0 ĐK 0 2 CK 20 720 (1) 720 (1) CK 40 672 (2) 8 (4) 680 (8) CK 680 N TK1ợ 51 Có N TKợ 156 Có N TKợ 144 Có ĐK 0 674,1 (3) 136,85 (5) CK 0 810,95 (5) ĐK 120 8,05 (4) 810,95 (5) 0,5 (6) 4 (7) CK: 343,5 600 (8) ĐK 0 672 (2) CK 0 672 (3) N TK3ợ 33 Có N TK3ợ 11 Có N TK334 Cóợ 136,85 (5) 82,11 (5) ĐK 0 136,85 (5) 82,11 (5) CK 0 ĐK 200 CK 200 8 (9) 12 (10) ĐK 0 8 (9) 12 (10) CK 0 N ợ TK214 Có N ợ TK338 Có N TK411 Cóợ ĐK 100 1 (9) 4 (10) CK 105 ĐK 30 CK 30 ĐK 2100 CK 2100 N TK421 ợ Có ĐK 70 57,15 CK 127,15 Tài kho n xác đ nh k t qu kinh doanh:ả ị ế ả N TK632 Cóợ N TK911 ợ Có N TK511 Cóợ 600 (8) 680 (8) N TK641 Cóợ N TK5ợ 15 Có 8 (9) 1 (9) 2,1 (3) 0,05 (4) N TK642 Cóợ 12 (10) 4 (10) ∑ Nợ 625 ∑ Có 682,15 KC 57,15 K t chuy n chi phí: ế ể N TK911ợ : 625 Có TK632 : 600 Có TK641 : 9 Có TK642 : 16 K t chuy n DTế ể : N TK511ợ : 680 N TK515ợ : 2,15 Có TK911 : 682,15 K t chuy n Lãiế ể : N TK911ợ : 57,15 Có TK421 : 57,15 B ng cân đ i s phát sinh:ả ố ố 3 STT Mã s TKố S d đ u kỳố ư ầ S phát sinhố S d cu i kỳố ư ố Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1 TK1111 400 0 243,66 156,34 2 TK1121 740 0 720 20 3 TK1122 0 720 680 40 4 TK131 0 680 0 680 5 TK133 40 82,31 0 122,31 6 TK144 0 672 672 0 7 TK151 0 810,95 810,95 0 8 TK156 120 823,5 600 343,5 9 TK211 1200 0 0 1200 10 TK214 100 0 5 105 11 TK311 200 0 0 200 12 TK333 0 218,96 218,96 0 13 TK334 0 20 20 0 14 TK338 30 0 0 30 15 TK411 2100 0 0 2100 16 TK421 70 0 57,15 127,15 T ng sổ ố 2500 2500 4027,72 4027,72 2562,15 2562,15 Bài t p 2: ậ Công ty Xu t nh p kh u X kinh doanh xu t nh p kh u nông s n. Ngày 31/12/2007 có các s li uấ ậ ẩ ấ ậ ẩ ả ố ệ sau: TÀI S NẢ 2950 NGU N V NỒ Ố 2950 TK1111 TK1121 TK156 TK131 300 800 450 80 TK331 TK3331 TK311 120 40 100 TK211 TK214 TK221 1250 (40) 110 TK411 TK421 2650 40 Trong kỳ k toán phát sinh các nghi p v kinh t sau: ế ệ ụ ế Áp d ng thu GTGT kh u tr và t giáụ ế ấ ừ ỷ ghi s FIFOổ 1. Chi ti n m t t m ng cho cán b đi công tác là 10tr.ề ặ ạ ứ ộ 2. Mua m t lô hàng tr giá 200tr + thu GTGT 10% ch a tr ti n. Hàng mua đang đi đ ng.ộ ị ế ư ả ề ườ 3. Nh p kho lô hàng nghi p v 2. Chi phí v n chuy n là 4tr + thu GTGT5%, thanh toán vào ti nậ ở ệ ụ ậ ể ế ề t m ng.ạ ứ 4. Dùng ti n g i ngân hàng mua ngo i t tr giá 10.000USD (t giá giao d ch là 15950đ/USD).ề ử ạ ệ ị ỷ ị 5. Xu t kho lô hàng đem xu t kh u v i giá v n là 550tr, giá bán là 40.000USD.ấ ấ ẩ ớ ố 6. Hoàn thành th t c xu t kh u và mang ch ng t xu t kh u đ n ngân hàng nh thu ti n. (t giáủ ụ ấ ẩ ứ ừ ấ ẩ ế ờ ề ỷ giao d ch 16000).ị 7. Chi phí v n chuy n qu c t + B o hi m đã tr là 300USD b ng TGNH (t giá giao d ch 15900).ậ ể ố ế ả ể ả ằ ỷ ị 8. Chi phí v n chuy n n i đ a + các chi phí bán hàng khác đã tr 6tr +thu GTGT 5% b ng 5tr ti nậ ể ộ ị ả ế ằ ề t m ng và s còn l i b ng ti n m t.ạ ứ ố ạ ằ ề ặ 9. Ngân hàng thông báo khách hàng tr ti n vào tài kho n ngân hàng (t giá giao d ch là 15950)ả ề ả ỷ ị 10. Cán b hoàn ti n t m ng th a vào qu ti n m t.ộ ề ạ ứ ừ ỹ ề ặ 11. Bán 20.000USD t TK ngân hàng sang ti n VNĐ (t giá giao d ch 16050).ừ ề ỷ ị 12. Tr n cho ng i bán 220tr b ng TGNHả ợ ườ ằ 13. Chi phí tr l ng cho b ph n bán hàng là 8tr + trích chi phí kh u hao b ph n bán hàng là 1trả ươ ộ ậ ấ ộ ậ 14. Chi phí tr l ng cho b ph n qu n là 12tr + trích chi phí kh u hao b ph n qu n là 4tr.ả ươ ộ ậ ả ấ ộ ậ ả Yêu c u:ầ + Đ nh kho n.ị ả + Ghi chép vào TK + Xác đ nh k t qu kinh doanhị ế ả + L p b ng cân đ i k toán.ậ ả ố ế 4 Bài ch a:ữ I. Đ nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh:ị ả ệ ụ ế NV1: Chi ti n m t t m ng cho cán b đi công tác là 10tr.ề ặ ạ ứ ộ N TK141: 10trợ Có TK111: 10tr NV2: Mua m t lô hàng tr giá 200tr + thu GTGT 10% ch a tr ti n. Hàng mua đang đi đ ng.ộ ị ế ư ả ề ườ N TK151: 200trợ N TK133: 20trợ Có TK331: 220tr NV3: Nh p kho lô hàng nghi p v 2. Chi phí v n chuy n là 4tr + thu GTGT5%, thanh toán vàoậ ở ệ ụ ậ ể ế ti n t m ng.ề ạ ứ N TK1561: 200 trợ Có TK151: 200 tr N TK1562: 4trợ N TK133: 0,2trợ Có TK141: 4,2tr NV4: Dùng ti n g i ngân hàng mua ngo i t tr giá 10.000USD (t giá giao d ch là 15950đ/USD).ề ử ạ ệ ị ỷ ị N TK1122: 10.000 x 15950 = 159,5trợ Có TK1121: 159,5tr (N TK007: 10.000USD)ợ NV5: Xu t kho lô hàng đem xu t kh u v i giá v n là 550tr, giá bán là 40.000USD.ấ ấ ẩ ớ ố N TK157: 550trợ Có TK156: 550tr NV6: Hoàn thành th t c xu t kh u và mang ch ng t xu t kh u đ n ngân hàng nh thu ti n. (tủ ụ ấ ẩ ứ ừ ấ ẩ ế ờ ề ỷ giá giao d ch 16000).ị Ghi nh n doanh thu:ậ N TK131: 40.000USD x 16.000ợ Có TK511: 640tr Ghi nh n chi phí giá v n:ậ ố N TK632: 550trợ Có TK157: 550tr NV7: Chi phí v n chuy n qu c t + B o hi m đã tr là 300USD b ng TGNH (t giá giao d chậ ể ố ế ả ể ả ằ ỷ ị 15900). N TK6417: 300 x 15900 = 4,77ợ N TK635: 0,015ợ Có TK1122: 300 x 15.950 = 4,785 (Có TK007: 300USD) NV8: Chi phí v n chuy n n i đ a + các chi phí bán hàng khác đã tr 6tr +thu GTGT 5% b ng 5trậ ể ộ ị ả ế ằ ti n t m ng và s còn l i b ng ti n m t.ề ạ ứ ố ạ ằ ề ặ N TK6417:6trợ N TK133: 0,3trợ Có TK141: 5tr Có TK1111: 1,3tr NV9: Ngân hàng thông báo khách hàng tr ti n vào tài kho n ngân hàng (t giá giao d ch là 15950)ả ề ả ỷ ị N TK1122: 40.000 x 15950 = 638trợ N TK635: 40.000 x 50 = 2trợ Có TK131: 640 NV10; Cán b hoàn ti n t m ng th a vào qu ti n m t.ộ ề ạ ứ ừ ỹ ề ặ N TK111: 0,8trợ Có TK141: 0,8tr NV11: Bán 20.000USD t TK ngân hàng sang ti n VNĐ (t giá giao d ch 16050).ừ ề ỷ ị 5 Bán 20.000 USD theo ph ng pháp FIFươ O: 9.700 x 15950 + 10.300 x 15.950 = 319tr N TK1121: 20.000 x 16050 = 321trợ Có TK1122: 319tr Có TK515: 2tr (Có TK007: 20.000USD) NV12: Tr n cho ng i bán 220tr b ng TGNHả ợ ườ ằ N TK331: 220trợ Có TK1121: 220tr NV13: Chi phí tr l ng cho b ph n bán hàng là 8tr + trích chi phí kh u hao b ph n bán hàng làả ươ ộ ậ ấ ộ ậ 1tr N TK6411:8trợ Có TK334: 8tr N TK6414:1trợ Có TK214: 1tr NV14: Chi phí tr l ng cho b ph n qu n là 12tr + trích chi phí kh u hao b ph n qu n là 4tr.ả ươ ộ ậ ả ấ ộ ậ ả N TK6421:12trợ Có TK334: 12tr N TK6424:4trợ Có TK214: 4tr N TK111ợ 1 Có N TK112ợ 1 Có N TK1ợ 41 Có ĐK 300 0,8 (10) CK 289,5 10 (1) 1,3 (8) ĐK 800 321 (11) CK 741,5 159,5 (4) 220 (12) ĐK 0 10 (1) CK 0 4,2 (3) 5 (8) 0,8 (10) N TK1ợ 51 Có N TKợ 156 Có N TKợ 133 Có ĐK 0 200 (2) CK 0 200 (3) ĐK 450 200 (3) 4 (3) CK: 104 550 (5) ĐK 0 20 (2) 0,2 (3) 0,3 (8) CK 0 20,5 N TK1ợ 122 Có N TKợ 157 Có N TKợ 131 Có ĐK 0 159,5 (4) 638 (9) CK473,715 4,785 (7) 319 (11) ĐK 0 550 (5) CK: 0 550 (6) ĐK 80 640 (6) CK 80 640 (9) N TK3ợ 31 Có N TKợ 214 Có N TK334 Cóợ 220 (12) ĐK 120 220 (2) CK 120 ĐK 40 1 (13) 4 (14) CK 45 ĐK 0 8 (13) 12 (14) CK 20 N TK3ợ 331 Có N TKợ 411 Có N TK4ợ 21 Có 20,5 ĐK 40 CK 19,5 ĐK 2650 CK 2650 ĐK 40 54,215 CK 94,215 6 Tài kho n l p Báo cáo k t qu kinh doanh:ả ậ ế ả N TK632 Cóợ N TK911 ợ Có N TK511 Cóợ 550 (6) 640 (6) N TK641 Cóợ N TK5ợ 15 Có 4,77 (7) 6 (8) 8 (13) 1 (14) 2 (11) N TK642 Cóợ 12 (13) 4 (14) N TK6ợ 35 Có 0,015 (7) 2 (9) ∑ Nợ 587,785 ∑ Có 642 KC 54,215 K t chuy n chi phí:ế ể N TK911: 587,785ợ Có TK632: 550 Có TK641: 19,77 Có TK642: 16 Có TK635: 2,015 K t chuy n doanh thu:ế ể N TK511: 640ợ N TK515: 2ợ Có TK911: 642 K t chuy n lãi:ế ể N TK911: 54,215ợ Có TK421: 54,215 Xác đ nh thu GTGT:ị ế N TK3331: 20,5ợ Có TK133: 20,5 B ng cân đ i s phát sinh:ả ố ố STT Mã s TKố S d đ u kỳố ư ầ S phát sinhố S d cu i kỳố ư ố Nợ Có Nợ Có Nợ Có 1 TK1111 300 0,8 11,3 289,5 2 TK1121 800 321 379,5 741,5 3 TK1122 0 797,5 323,785 473,715 4 TK131 80 640 640 80 5 TK133 0 20,5 20,5 0 6 TK141 0 10 10 0 7 TK151 0 200 200 0 8 TK156 450 204 550 104 9 TK157 0 550 550 0 10 TK211 1250 0 0 1250 11 TK221 110 0 0 110 12 TK214 40 0 5 45 13 TK311 100 0 0 100 14 TK331 120 220 220 120 15 TK333 40 20,5 0 19,5 16 TK334 0 0 20 20 17 TK411 2650 0 0 2650 18 TK421 40 0 54,215 94,215 T ng sổ ố 2990 2990 2984,3 2984,3 3048,71 5 3048,715 7 8 . NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n lý là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n lý là 4tr.ả Yêu c u:ầ + Đ nh kho. NV10. CP tr l ng cho b ph n qu n lý là 12tr tr b ng ti n m t + trích chi phí kh u hao b ph nả ươ ộ ậ ả ả ằ ề ặ ấ ộ ậ qu n lý là 4tr.ả N TK64ợ 21:12tr Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án) , Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án) ,