0

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

9 1,349 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:25

BAỉI TAP BAỉI TAP HOA HOẽC HệếU Cễ HOA HOẽC HệếU Cễ BÀI TẬP 1 BÀI TẬP 1  Hỗn hợp A gồm C Hỗn hợp A gồm C 2 2 H H 4 4 và H và H 2 2 , tỉ khối hơi , tỉ khối hơi của A đối với H của A đối với H 2 2 = 7,5 . Đem hỗn hợp A qua = 7,5 . Đem hỗn hợp A qua Ni , nung nóng thu được hỗn hợp B , tỉ khối Ni , nung nóng thu được hỗn hợp B , tỉ khối hơi đối với H hơi đối với H 2 2 = 9 . Tìm thành phần thể tích = 9 . Tìm thành phần thể tích hỗn hợp A , B . Tính hiệu suất của phản ứng hỗn hợp A , B . Tính hiệu suất của phản ứng C C 2 2 H H 4 4 và H và H 2 2 . . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) Bài giải Bài giải  PTHH : C PTHH : C 2 2 H H 4 4 + H + H 2 2   C C 2 2 H H 6 6  Gọi x là % thể tích của C Gọi x là % thể tích của C 2 2 H H 4 4 trong hỗn hợp A trong hỗn hợp A Ta : M Ta : M hhA hhA = { 28x + 2(100 – x) } : 100 = { 28x + 2(100 – x) } : 100 d A/H d A/H 2 2 = M = M hhA hhA : M : M H2 H2 = 7,5 = 7,5 ⇒ x = 50% => hhA : 50% C x = 50% => hhA : 50% C 2 2 H H 4 4 ; 50%H ; 50%H 2 2 - Cho hh A ban đầu là 1 mol - Cho hh A ban đầu là 1 mol ⇒ n C n C 2 2 H H 4 4 = 0,5 mol ; nH = 0,5 mol ; nH 2 2 = 0,5 mol = 0,5 mol ⇒ Gọi a mol C Gọi a mol C 2 2 H H 4 4 đã phản ứng đã phản ứng Theo PT : n C Theo PT : n C 2 2 H H 6 6 = n C = n C 2 2 H H 4 4 = a mol = a mol t 0 Ni Baøi giaûi Baøi giaûi  nC nC 2 2 H H 4 4 dö = (0,5 – a ) mol dö = (0,5 – a ) mol  nH nH 2 2 dö = (0,5 – a ) mol dö = (0,5 – a ) mol ⇒ M M hhB hhB = {(0,5 – a )28 + (0,5 – a )2 + a.30} = 9 = {(0,5 – a )28 + (0,5 – a )2 + a.30} = 9 (0,5 – a ) + (0,5 – a ) + a (0,5 – a ) + (0,5 – a ) + a ⇒ a = 0,166 a = 0,166 ⇒ HS% = (0,166 : 0,5).100% = 33,33% HS% = (0,166 : 0,5).100% = 33,33% BÀI TẬP 2 BÀI TẬP 2  Hỗn hợp A gồm C Hỗn hợp A gồm C 2 2 H H 6 6 , C , C 2 2 H H 4 4 , C , C 2 2 H H 2 2 . .  Nếu lấy toàn bộ lượng C Nếu lấy toàn bộ lượng C 2 2 H H 2 2 trong 5,96g trong 5,96g hỗn hợp A đem trùng hợp xúc tác Cacbon hỗn hợp A đem trùng hợp xúc tác Cacbon ở 600 ở 600 0 0 C thu được 1,56g Benzen . C thu được 1,56g Benzen .  Mặt khác nếu lấy 9,408 lít hhA ở đktc tác Mặt khác nếu lấy 9,408 lít hhA ở đktc tác dụng vừa đủ với 170ml dd Br dụng vừa đủ với 170ml dd Br 2 2 2M . 2M . Tìm % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A . Tìm % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : 3C PTHH : 3C 2 2 H H 2 2 C C 6 6 H H 6 6 C C 2 2 H H 2 2 + 2Br + 2Br 2 2   C C 2 2 H H 2 2 Br Br 4 4 C C 2 2 H H 4 4 + Br + Br 2 2   C C 2 2 H H 4 4 Br Br 2 2  nC nC 6 6 H H 6 6 = 1,56 : 78 = 0,02 mol => nC = 1,56 : 78 = 0,02 mol => nC 2 2 H H 2 2 = 0,06 = 0,06  n Br n Br 2 2 = 0,17.2 = 0,34 mol = 0,17.2 = 0,34 mol  n hhA = 9,408 : 22,4 = 0,42 mol n hhA = 9,408 : 22,4 = 0,42 mol  Gọi x , y , z là số mol C Gọi x , y , z là số mol C 2 2 H H 2 2 , C , C 2 2 H H 4 4 , C , C 2 2 H H 6 6 trong 9,409 lít hh A . trong 9,409 lít hh A .  0,06 mol C 0,06 mol C 2 2 H H 2 2 chứa trong 5,96g hh A . chứa trong 5,96g hh A .  → 0 600,C Bài giải Bài giải  Nên x mol C Nên x mol C 2 2 H H 2 2 chứa trong (5,96 : 0,06) . x = chứa trong (5,96 : 0,06) . x = 298x : 3 (gam) . Ta lập các PT : 298x : 3 (gam) . Ta lập các PT : x + y + z = 0,42 ; 2x + y = 0,34 x + y + z = 0,42 ; 2x + y = 0,34 26x + 28y + 30z = (298x : 3) Giải 3 PT Ta 26x + 28y + 30z = (298x : 3) Giải 3 PT Ta x = 0,12 => mC x = 0,12 => mC 2 2 H H 2 2 = 0,12.26 = 3,12g = 0,12.26 = 3,12g y = 0,1 => mC y = 0,1 => mC 2 2 H H 4 4 = 0,1 . 28 = 2,8g = 0,1 . 28 = 2,8g z = 0,2 => mC z = 0,2 => mC 2 2 H H 6 6 = 0,2 . 30 = 6g = 0,2 . 30 = 6g => % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A => % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A BÀI TẬP 3 BÀI TẬP 3  Hỗn hợp khí A gồm : CH Hỗn hợp khí A gồm : CH 4 4 (0,15mol) , C (0,15mol) , C 2 2 H H 2 2 (0,09mol) , H (0,09mol) , H 2 2 (0,2mol). Dẫn A qua Ni , t (0,2mol). Dẫn A qua Ni , t 0 0 thu thu được hh khí B ( phản ứng xảy ra không hoàn toàn) được hh khí B ( phản ứng xảy ra không hoàn toàn) . Cho B qua bình đựng dd Br . Cho B qua bình đựng dd Br 2 2 dư , thoát ra 0,27 dư , thoát ra 0,27 mol hh khí C d mol hh khí C d C/H2 C/H2 = 8 . = 8 .  Tính số mol từng khí trong C , B và khối lượng Tính số mol từng khí trong C , B và khối lượng bình đựng dd Brôm tăng lên . bình đựng dd Brôm tăng lên . ( Đề thi tuyển vào 10 chuyên Hóa Tỉnh BĐ 02-03) ( Đề thi tuyển vào 10 chuyên Hóa Tỉnh BĐ 02-03) Bài giải Bài giải  PTHH : C PTHH : C 2 2 H H 2 2 + H + H 2 2   C C 2 2 H H 4 4 C C 2 2 H H 2 2 + 2H + 2H 2 2   C C 2 2 H H 6 6 Gọi a , b là số mol của C Gọi a , b là số mol của C 2 2 H H 2 2 trong phản ứng 1 ,2 trong phản ứng 1 ,2 Hỗn hợp B gồm {C Hỗn hợp B gồm {C 2 2 H H 4 4 a mol ; C a mol ; C 2 2 H H 6 6 b mol ;H b mol ;H 2 2 dư dư (0,2 – a – 2b) ; C (0,2 – a – 2b) ; C 2 2 H H 2 2 dư (0,09 – a – b )mol} dư (0,09 – a – b )mol} Hỗn hợp Cgồm{C Hỗn hợp Cgồm{C 2 2 H H 6 6 (b )mol ,H (b )mol ,H 2 2 dư (0,2 – a – 2b ), dư (0,2 – a – 2b ), CH CH 4 4 0,15 mol }. Lập hệ PT từ giả thiết tổng số mol 0,15 mol }. Lập hệ PT từ giả thiết tổng số mol hh C và d hh C và d C/H2 C/H2 ta kết quả a = 0,02 và b = 0,06 ta kết quả a = 0,02 và b = 0,06 Khối lượng bình Brôm tăng lên là khối lượng của Khối lượng bình Brôm tăng lên là khối lượng của C C 2 2 H H 4 4 và C và C 2 2 H H 2 2 trong B = 0,82 g . trong B = 0,82 g . . ứng C C 2 2 H H 4 4 và H và H 2 2 . . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 00-01) Bài giải Bài giải  PTHH : C PTHH : C 2 2 H H 4 4. khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Bài giải  PTHH : 3C PTHH : 3C 2 2 H H
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án, chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án,

Từ khóa liên quan