0

phan biet hanh chinh dieu hanh va hanh chinh tai phan de lam ro cong viec cua hanh chinh nha nuoC

4 6 0
  • phan biet hanh chinh dieu hanh va hanh chinh tai phan de lam ro cong viec cua hanh chinh nha nuoC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:05

Sau khi ban đại diện đợc thành lập, các xã đã họp và các hộ dân đã tự nguyện đóng góp mỗi hộ 200.000 đồng để Ban điện có kinh phí sử dụng giao dÞch, liªn hÖ với các cơ quan chức năng làm[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: phan biet hanh chinh dieu hanh va hanh chinh tai phan de lam ro cong viec cua hanh chinh nha nuoC