0

Bài soạn sinh học 9 tuần 28

16 3 0
  • Bài soạn sinh học 9 tuần 28

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:35

HOẠT ĐỘNG3, 4: Hoạt động luyện tập,vận dụng 5’ Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ du[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn sinh học 9 tuần 28