0

Giao an tuan 11 lơp 1B

38 2 0
  • Giao an tuan 11 lơp 1B

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 00:14

- GV cho HS xung phong đặt câu hỏi với cả lớp về nơi sống của bạn Hà và được chỉ định HS khác trả lời; nếu HS này trả lời đúng sẽ có quyền đặt câu hỏi cho HS khác tiếp tục như vậy cho đế[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tuan 11 lơp 1B