0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An

120 3 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:58

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An; Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An; Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Phú Hòa An ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HỊA AN VÕ THỊ THANH THÚY Niên Khóa: 2017 - 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HỊA AN Họ tên sinh viên: Giáo viên hướng dẫn: Võ Thị Thanh Thúy PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn Lớp: K51A QTKD Mã SV: 17K4021255 Huế, tháng năm 2021 Lời Cảm Ơn Đầu tiên cho em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành kính trọng tới thầy, cô giáo khoa quản trị kinh doanh nói riêng trường Đại học kinh tế Đại học Huế nói chung truyền đạt kiến thức kinh nghiệp quý báu, giúp đỡ em mặt trình học tập nghiêncứu Tiếp theo, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, tất công nhân viên Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An tạo điều kiện thuận cho em suốt thời gian thực tập Đặc biệt, cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến Phòng Hành nhân tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành nghiên cứu này, đóng góp ý kiến quý báu để khóa luận em tốt Em xin chân thành cảm ơn đến giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Khắc Hồn ln tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức kinh nghiệm cịn hạn hẹp khóa luận em cịn nhiều thiếu sót, kính mong đóng góp, góp ý q thầy để khóa luận hồn thiệnhơn Lời cuối em xin kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công sống Và kính chúc Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An ngày phát triển Em xin chân thành cảm ơn Huế, tháng 01 năm 2021 Sinh viên thực Võ Thị Thanh Thúy KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC HÌNH .v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 4.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 4.3.1 Thống kê mô tả .4 4.3.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 4.3.4 Phân tích hồi quy tương quan .5 Quy trình nghiên cứu Bố cục nghiên cứu .8 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm động lực làm việc tạo động lực làm việc 1.1.2 Lợi ích việc tạo động lực làm việc .10 1.1.2.1 Đối với người lao động 10 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy i KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp 11 1.1.2.3 Đối với xã hội 11 1.1.3 Các yếu tố tác động đến động lực làm việc người lao động 11 1.1.3.1 Các yếu tố thuộc cá nhân người lao động 11 1.1.3.2 Các yếu tố thuộc công việc 14 1.1.3.3 Các yếu tố thuộc tổ chức 16 1.1.4 Một số học thuyết phổ biến động lực làm việc .17 1.1.4.1 Học thuyết nhu cầu Maslow 17 1.1.4.2 Học thuyết nhu cầu Mc Clelland .20 1.1.4.3 Học thuyết hai yếu tố Fredrick Herzberg 20 1.1.4.4 Học thuyết công J.Stacy Adams .23 1.1.4.5 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom .24 1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 1.2.1 Mơ hình nghiên cứu nước 25 1.2.1.1 Nghiên cứu Teck-Hong Waheed (2011) 25 1.2.1.2 Nghiên cứu Shaemi Barzoki cộng (2012) 26 1.2.2 Mơ hình nghiên cứu nước 26 1.2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 27 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN 31 2.1 Tổng quan Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hịa An 31 2.1.1 Thông tin chung 31 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 34 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An giai đoạn 2017-2019 .41 2.3 Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hịa An giai đoạn 2017-2019 42 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy ii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hịa An 44 2.4.1 Chính sách lương, thưởng phúc lợi 44 2.4.2 Môi trường điều kiện làm việc 45 2.4.3 Chính sách đào tạo thăng tiến 47 2.4.4 Quan hệ đồng nghiệp 47 2.4.5 Phong cách lãnh đạo .47 2.5 Ý kiến đánh giá người lao động thực trạng động lực làm việc Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An 49 2.5.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .49 2.5.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach's Alpha 52 2.5.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến độc lập 52 2.5.2.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc .55 2.5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 55 2.5.3.1 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 56 2.5.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 58 2.5.4 Xác định mức ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động phương pháp hồi quy tương quan 58 2.5.5 Xây dựng mơ hình hồi quy 59 2.5.6 Kiểm định hệ số tương quan .60 2.5.7 Phân tích hồi quy 60 2.5.7.1 Hồi quy tuyến tính bội .62 2.5.7.2 Kiểm định độ phù hợp .62 2.5.8 Phân tích ANOVA 63 2.6 Sự khác biệt đánh giá nhóm đối tượng điều tra .66 2.7 Đánh giá chung động lực làm việc người lao động Cơng ty Cổ phần dệt May Phú Hịa An 70 2.7.1 Ưu điểm 70 2.7.2 Hạn chế 70 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy iii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN 72 3.1 Định hướng Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An 72 3.2 Giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An 72 3.2.1 Giải pháp lương, thưởng, phúc lợi 72 3.2.2 Giải pháp điều kiện làm việc 73 3.2.3 Giải pháp đào tạo, thăng tiến 74 3.2.4 Giải pháp phong cách lãnh đạo 75 3.2.5 Giải pháp khác 76 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 Kết luận 78 Kiến nghị 79 Hạn chế đề tài 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy iv KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Tháp nhu cầu Maslow 19 Hình 1.2 Mơ hình kỳ vọng Victor Vroom (1964) 25 Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất từ thuyết hai yếu tố Hezberg TechHong Waheed (2001) 25 Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu Shaemi Barzoki cộng 26 Hình 1.5: Mơ hình nghiên cứu .28 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy v KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các nhân tố động viên trì tác động đến động lực làm việc Herzberg 22 Bảng 1.2: Sự ảnh hưởng nhân tố học thuyết F Herzberg .22 Bảng 1.3: Diễn đạt mã hóa thang đo .28 Bảng 2.1: Danh sách cổ đông công ty 32 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 41 Bảng 2.3: Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty CP Dệt May Phú Hoà An giai đoạn 2017 – 2019 42 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu khảo sát 50 Bảng 2.5: Giá trị Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố độc lập 53 Bảng 2.6: Giá trị cronbach’s biến phụ thuộc 55 Bảng 2.6: Kiểm định KMO Bartlett cho biến độc lập 56 Bảng 2.7: Ma trận xoay nhân tố 57 Bảng 2.8: Kiểm định KMO Bartlett cho biến phụ thuộc 58 Bảng 2.9: Phân tích tương quan Pearson .60 Bảng 2.10: Kết hồi quy tượng đa cộng tuyến 62 Bảng 2.11: Kiểm định độ phù hợp mơ hình 63 Bảng 2.12: Phân tích ANOVA phù hợp mơ hình hồi quy 63 Bảng 2.13: Kiểm định phương sai nhân tố giới tính theo đặc điểm .66 Bảng 2.14: Kết kiểm định ANOVA nhân tố giới tính theo đặc điểm .66 Bảng 2.15: Kiểm định phương sai nhân tố độ tuổi theo đặc điểm 67 Bảng 2.16: Kết kiểm định ANOVA nhân tố độ tuổi theo đặc điểm 67 Bảng 2.17: Kiểm định phương sai nhân tố trình độ học vấn theo đặc điểm 68 Bảng 2.18: Kết kiểm định ANOVA nhân tố trình độ học vấn theo đặc điểm .68 Bảng 2.19: Kiểm định phương sai nhân tố thâm niên công tác theo đặc điểm 68 Bảng 2.20: Kết kiểm định Welch nhân tố thâm niên công tác theo đặc điểm .69 Bảng 2.21: Kiểm định phương sai nhân tố thu nhập hàng tháng theo đặc điểm 69 Bảng 2.22: Kết kiểm định ANOVA nhân tố thu nhập hàng tháng theo đặc điểm .69 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy vi KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty 34 Sơ đồ 2.2: Quy trình hướng dẫn phản hồi .49 SVTH: Võ Thị Thanh Thúy vii KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Câu : Ý kiến đề xuất Anh/Chị để cơng ty có biện pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động : Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị ! 95 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH SPSS Đặc điểm mẫu khảo sát Giới tính Gioitinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 34 26,2 26,2 26,2 Nu 96 73,8 73,8 100,0 130 100,0 100,0 Total Độ tuổi Dotuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid tu 18-25t 32 24,6 24,6 24,6 tu 25-35t 58 44,6 44,6 69,2 tu 35 - 45t 33 25,4 25,4 94,6 5,4 5,4 100,0 130 100,0 100,0 Trên 45t Total Trình độ học vấn Hocvan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent lao dong thong 89 68,5 68,5 68,5 trung cap, cao dang 27 20,8 20,8 89,2 dai hoc, sau dai hoc 14 10,8 10,8 100,0 130 100,0 100,0 Valid Total 96 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn Thâm niên cơng tác Thamnien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi nam 36 27,7 27,7 27,7 tu 1-3 nam 54 41,5 41,5 69,2 tu 3-5 nam 30 23,1 23,1 92,3 tren nam 10 7,7 7,7 100,0 130 100,0 100,0 Total Thu nhập Thunhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 5tr 57 43,8 43,8 43,8 tu 5-7tr 60 46,2 46,2 90,0 tu 7-10tr 12 9,2 9,2 99,2 tren 10tr ,8 ,8 100,0 130 100,0 100,0 Total Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha Bản chất công việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,861 N of Items 97 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted BCCV1 11,65 3,114 ,680 ,836 BCCV2 12,02 3,209 ,782 ,794 BCCV3 12,34 3,233 ,632 ,856 BCCV4 12,02 3,310 ,759 ,805 Điều kiện làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,844 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DKLV1 12,18 3,128 ,540 ,861 DKLV2 12,25 2,827 ,679 ,802 DKLV3 12,18 2,782 ,756 ,768 DKLV4 12,26 2,877 ,756 ,770 Lương, thưởng phúc lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,819 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted LTPL1 12,02 3,891 ,691 ,749 LTPL2 12,00 4,031 ,673 ,759 LTPL3 11,92 4,289 ,595 ,793 LTPL4 11,90 3,889 ,612 ,789 98 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Đào tạo thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,809 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTTT1 8,02 2,178 ,604 ,793 DTTT2 8,03 2,077 ,670 ,728 DTTT3 8,18 1,806 ,708 ,687 Phong cách lãnh đạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,827 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted PCLD1 11,92 4,258 ,711 ,754 PCLD2 12,07 4,406 ,619 ,798 PCLD3 12,22 4,620 ,660 ,779 PCLD4 11,95 4,587 ,623 ,794 Quan hệ đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,798 N of Items 99 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QHDN1 11,80 3,495 ,574 ,764 QHDN2 12,26 3,373 ,621 ,742 QHDN3 12,45 3,412 ,520 ,795 QHDN4 12,12 3,188 ,739 ,684 Động lực làm việc Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,797 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DLLV1 7,98 1,085 ,622 ,746 DLLV2 7,92 1,101 ,667 ,697 DLLV3 7,98 1,155 ,637 ,729 Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,779 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1514,753 df 253 Sig ,000 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 100 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 6,781 2,318 2,142 1,970 1,454 1,292 29,481 10,077 9,314 8,564 6,320 5,615 29,481 39,558 48,871 57,436 63,756 69,371 ,835 3,632 73,003 ,714 3,106 76,109 ,657 2,858 78,967 10 ,607 2,638 81,605 11 ,543 2,361 83,966 12 ,476 2,072 86,038 13 ,448 1,950 87,987 14 ,434 1,888 89,876 15 ,377 1,641 91,517 16 ,371 1,614 93,131 17 ,339 1,476 94,606 18 ,298 1,296 95,903 19 ,280 1,216 97,118 20 ,232 1,007 98,125 21 ,205 ,889 99,015 22 ,135 ,585 99,600 23 ,092 ,400 100,000 Total % of Variance 6,781 2,318 2,142 1,970 1,454 1,292 Cumulative % 29,481 10,077 9,314 8,564 6,320 5,615 Extraction Method: Principal Component Analysis 101 Rotation Sums of Squared Loadings 29,481 39,558 48,871 57,436 63,756 69,371 Total 2,915 2,818 2,781 2,714 2,595 2,133 % of Variance 12,672 12,251 12,089 11,802 11,284 9,273 Cumulative % 12,672 24,923 37,012 48,814 60,098 69,371 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn Rotated Component Matrixa Component BCCV4 ,829 BCCV2 ,827 BCCV1 ,750 BCCV3 ,730 DKLV4 ,887 DKLV3 ,886 DKLV2 ,765 DKLV1 ,599 LTPL1 ,784 LTPL2 ,779 LTPL4 ,730 LTPL3 ,704 PCLD1 ,829 PCLD3 ,807 PCLD4 ,775 PCLD2 ,737 QHDN4 ,869 QHDN2 ,815 QHDN1 ,703 QHDN3 ,690 DTTT3 ,838 DTTT2 ,745 DTTT1 ,733 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuôc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,708 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 118,241 df Sig ,000 102 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hồn Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc Component Matrixa Component DLLV2 ,860 DLLV3 ,842 DLLV1 ,831 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích tương quan hồi quy Phân tích tương quan Correlations BCCV Pearson Correlation BCCV DKLV LTPL PCLD QHDN DTTT Sig (2-tailed) LTPL PCLD QHDN DTTT DLLV ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,301** 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,001 N 130 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,375** 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 Sig (2-tailed) 1,000 N 130 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,386** 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 N 130 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,312** 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,000 N 130 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,184* 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,036 N 130 130 130 130 130 130 130 Pearson Correlation ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,375** 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 130 130 130 130 130 130 130 ** ** ** ** * ** Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) N Pearson Correlation DLLV DKLV ,301 ,375 ,386 ,312 ,184 ,000 ,375 Sig (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,036 ,000 N 130 130 130 130 130 130 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 103 130 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Đánh giá độ phù hợp mơ hình Model Summaryg Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate a ,149 ,143 ,92597471 b ,290 ,279 ,84919253 c ,430 ,417 ,76370992 d ,527 ,512 ,69836087 e ,618 ,602 ,63049971 f ,652 ,635 ,60435839 ,386 ,539 ,656 ,726 ,786 ,807 1,829 a Predictors: (Constant), LTPL b Predictors: (Constant), LTPL, DKLV c Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT d Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD e Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD, BCCV f Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD, BCCV, QHDN g Dependent Variable: DLLV Kiểm định phù hợp mơ hình ANOVAa Model Sum of Squares Regression 19,249 Residual 109,751 128 ,857 Total 129,000 129 Regression 37,417 18,708 Residual 91,583 127 ,721 129,000 129 Regression 55,510 18,503 Residual 73,490 126 ,583 129,000 129 Regression 68,037 17,009 Residual 60,963 125 ,488 129,000 129 Regression 79,706 15,941 Residual 49,294 124 ,398 Total Total Mean Square 19,249 Total df 104 F Sig 22,450 ,000b 25,943 ,000c 31,724 ,000d 34,876 ,000e 40,101 ,000f KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Total GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn 129,000 129 Regression 84,074 14,012 Residual 44,926 123 ,365 129,000 129 Total 38,364 ,000g a Dependent Variable: DLLV b Predictors: (Constant), LTPL c Predictors: (Constant), LTPL, DKLV d Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT e Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD f Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD, BCCV g Predictors: (Constant), LTPL, DKLV, DTTT, PCLD, BCCV, QHDN Phân tích hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std t Sig Beta Error (Constant) LTPL (Constant) ,386 -2,951E016 ,081 ,082 ,074 ,000 1,000 Interval for B Statistics Lower Upper Bound Bound -,161 ,161 ,000 ,225 ,548 ,000 1,000 -,147 ,147 ,386 4,738 Tolerance VIF 1,000 1,000 ,386 ,075 ,386 5,167 ,000 ,238 ,534 1,000 1,000 DKLV ,375 ,075 ,375 5,019 ,000 ,227 ,523 1,000 1,000 ,000 1,000 -,133 ,133 LTPL -3,028E016 ,067 ,386 ,067 ,386 5,745 ,000 ,253 ,519 1,000 1,000 DKLV ,375 ,067 ,375 5,581 ,000 ,242 ,508 1,000 1,000 DTTT ,375 ,067 ,375 5,570 ,000 ,241 ,508 1,000 1,000 ,000 1,000 -,121 ,121 (Constant) 016 Collinearity LTPL (Constant) -1,233E- 95,0% Confidence -2,341E016 ,061 LTPL ,386 ,061 ,386 6,282 ,000 ,265 ,508 1,000 1,000 DKLV ,375 ,061 ,375 6,103 ,000 ,254 ,497 1,000 1,000 DTTT ,375 ,061 ,375 6,091 ,000 ,253 ,496 1,000 1,000 PCLD ,312 ,061 ,312 5,068 ,000 ,190 ,433 1,000 1,000 ,000 1,000 -,109 ,109 ,276 ,496 1,000 1,000 (Constant) LTPL -2,711E016 ,386 ,055 ,056 ,386 6,959 105 ,000 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DKLV ,375 ,056 ,375 6,760 ,000 ,265 ,485 1,000 1,000 DTTT ,375 ,056 ,375 6,746 ,000 ,265 ,484 1,000 1,000 PCLD ,312 ,056 ,312 5,613 ,000 ,202 ,421 1,000 1,000 BCCV ,301 ,056 ,301 5,418 ,000 ,191 ,411 1,000 1,000 ,000 1,000 -,105 ,105 -2,574E- (Constant) GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn ,053 016 LTPL ,386 ,053 ,386 7,260 ,000 ,281 ,492 1,000 1,000 DKLV ,375 ,053 ,375 7,053 ,000 ,270 ,481 1,000 1,000 DTTT ,375 ,053 ,375 7,038 ,000 ,269 ,480 1,000 1,000 PCLD ,312 ,053 ,312 5,856 ,000 ,206 ,417 1,000 1,000 BCCV ,301 ,053 ,301 5,652 ,000 ,195 ,406 1,000 1,000 QHDN ,184 ,053 ,184 3,458 ,001 ,079 ,289 1,000 1,000 a Dependent Variable: DLLV Kiểm đinh One - Way ANOVA Kiểm định phương sai nhân tố giới tính theo đặc điểm Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic ,730 df1 df2 Sig 128 ,394 Kết kiểm định ANOVA nhân tố giới tính theo đặc điểm ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,097 ,097 Within Groups 128,903 128 1,007 Total 129,000 129 106 F Sig ,097 ,756 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Kiểm định phương sai nhân tố độ tuổi theo đặc điểm Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 1,122 df2 Sig 126 ,343 Kết kiểm định ANOVA nhân tố độ tuổi theo đặc điểm ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,178 ,059 Within Groups 128,822 126 1,022 Total 129,000 129 F Sig ,058 ,982 Kiểm định phương sai nhân tố trình độ học vấn theo đặc điểm Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic ,990 df1 df2 Sig 127 ,374 107 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1,553 ,777 Within Groups 127,447 127 1,004 Total 129,000 129 F Sig ,774 ,463 Kiểm định phương sai nhân tố thâm niên công tác theo đặc điểm Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 2,942 df2 Sig 126 ,036 Kết kiểm định Welch nhân tố thâm niên công tác theo đặc điểm Robust Tests of Equality of Means DLLV a Statistic Welch df1 1,020 df2 38,430 Sig ,394 a Asymptotically F distributed 108 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Khắc Hoàn Kiểm định phương sai nhân tố thu nhập hàng tháng theo đặc điểm Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 1,406 df1 df2 Sig 126 ,249 Kết kiểm định ANOVA nhân tố thu nhập hàng tháng theo đặc điểm ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square ,597 ,199 Within Groups 128,403 126 1,019 Total 129,000 129 109 F Sig ,195 ,900 ... Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hịa An - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An - Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến động lực làm. .. cứu: Động lực làm việc cho người lao động công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An - Đối tượng điều tra: Người lao động làm việc Cơng ty Cổ phần dệt may Phú Hịa An SVTH: Võ Thị Thanh Thúy KHÓA LUẬN TỐT... HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HỊA AN Họ tên sinh viên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần dệt may Phú Hòa An