0

Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị của các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở tỉnh ninh bình hiện nay

127 5 0
  • Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị của các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở tỉnh ninh bình hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀNG THỊ THÙY DƢƠNG CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀNG THỊ THÙY DƢƠNG CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học Mã số: 60 22 03 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Nguyễn Thị Ngân HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn đƣợc hồn thành dƣới hƣớng dẫn PGS,TS Nguyễn Thị Ngân Các tài liệu luận văn hoàn toàn đáng tin cậy chƣa đƣợc cơng bố cơng trình Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thùy Dƣơng LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ biết ơn chân thành đến thầy, cô giáo khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí Tuyên truyền, ngƣời nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới PGS,TS Nguyễn Thị Ngân, ngƣời dành thời gian, công sức tận tình hƣớng dẫn em hồn thành luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời nguồn cổ vũ, chia sẻ, động viên quan trọng tác giả trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày … tháng …… năm 2017 TÁC GIẢ Hoàng Thị Thùy Dƣơng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHĐB : Ban Chấp hành Đảng BTGTU : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BTGTW : Ban Tuyên giáo Trung ƣơng BDLLCT : Bồi dƣỡng lý luận trị GS : Giáo sƣ HTCT : Hệ thống trị LLCT : Lý luận trị Nxb : Nhà xuất PGS : Phó Giáo sƣ TS : Tiến Sĩ TTBDCT : Trung tâm Bồi dƣỡng trị UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ 1.1 Khái niệm chất lƣợng bồi dƣỡng lý luận trị 1.2 Chƣơng trình yếu tố tác động đến chất lƣợng bồi dƣỡng lý luận trị Trung tâm bồi dƣỡng lý luận trị 26 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH 39 2.1 Đôi nét Ninh Bình đặc điểm Trung tâm bồi dƣỡng trị tỉnh Ninh Bình 39 2.2 Thành tựu nguyên nhân thành tựu 46 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế……………………… …60 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY 74 3.1 Nhóm giải pháp tăng cƣờng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nƣớc cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng lý luận trị 74 3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy – học quản lý học viên trại Trung tâm bồi dƣỡng trị tỉnh Ninh Bình 83 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 105 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn kiện Đại hội XI Đảng ta xác định:“Nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng, lý luận”, tới Đại hội XII bổ sung nhấn mạnh: “Đổi mạnh mẽ, đồng nội dung, phương thức bình diện cơng tác tư tưởng, lý luận” Nhƣ vậy, “đổi mới” yêu cầu cấp thiết mà Đại hội XII đặt Công tác tƣ tƣởng phải đổi để đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn đất nƣớc BDLLCT phận cơng tác tƣ tƣởng, có vai trò quan trọng nghiệp cách mạng Đảng C.Mác rõ: “Vũ khí phê phán cố nhiên thay đƣợc phê phán vũ khí, lực lƣợng vật chất đánh đổ lực lƣợng vật chất, nhƣng lý luận trở thành lực lƣợng vật chất, thâm nhập vào quần chúng” [40, tr.580] V.I.Lênin nhấn mạnh: “Khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng” [49, tr.30] “chỉ Đảng trang bị lý luận tiên phong Đảng hồn thành trách nhiệm tiên phong mình” [49, tr 32] Hơn 87 năm qua, công tác BDLLCT đƣợc Đảng ta tiến hành thƣờng xuyên liên tục, ngày sâu rộng có bƣớc phát triển Ngày 3/6/1995 Ban Bí thƣ Trung ƣơng (Khố VII) ban hành Quyết định số 100QĐ/TW việc tổ chức Trung tâm Bồi dƣỡng trị cấp huyện, nhằm tăng cƣờng cơng tác trị, tƣ tƣởng, thƣờng xuyên bồi dƣỡng chƣơng trình LLCT; tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc cho cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân để tạo thống Đảng, đồng thuận nhân dân; bồi dƣỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng, quyền nghiệp vụ chun mơn cho HTCT sở địa bàn cấp huyện Đặc biệt, Ban Bí thƣ Trung ƣơng (khố X) ban hành Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy TTBDCT huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, từ cơng tác BDLLCT lại đặt nội dung yêu cầu Trong thời gian qua, Đảng ta có nhiều Nghị quyết, chuyên đề công tác tƣ tƣởng lý luận tình hình Nghị số 01-NQ/TW ngày 28/3/1992, Bộ Chính trị “Cơng tác lý luận giai đoạn nay”; Nghị Trung ƣơng (khóa IX, Khóa X), Nghị số 32NQ/TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị, Đảng đạo cấp ủy tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng tăng cƣờng cơng tác tun truyền miệng tình hình tiếp tục đổi nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng lý luận trị cho cán lãnh đạo quản lý, thể quan tâm cơng tác BDLLCT Đảng Ninh Bình tỉnh nằm cửa ngõ cực nam miền Bắc Việt Nam, thuộc khu vực đồng sông Hồng Là tỉnh có nhiều tiềm năng, Ninh Bình đứng trƣớc hội, nhƣ thách thức phát triển Những thành tựu mà Ninh Bình đạt đƣợc năm qua thuận lợi mặt tự nhiên trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị cán bộ, đảng viên tỉnh nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành cơng Thực chức năng, nhiệm vụ BDLLCT mình, năm qua, TTBDCT tỉnh Ninh Bình hoạt động tƣơng đối chặt chẽ, thống dần vào nề nếp; nội dung chƣơng trình đƣợc biên soạn lại sát với tình hình thực tế hơn; sở vật chất, trang thiết bị đƣợc quan tâm đầu tƣ, nâng cấp bƣớc; tổ chức, máy trung tâm đƣợc củng cố, kiện tồn; trình độ đội ngũ giảng viên chun trách, kiêm chức, báo cáo viên bƣớc đƣợc chuẩn hoá Tuy nhiên, chất lƣợng BDLLCT TTBDCT tỉnh Ninh Bình cịn nhiều mặt chƣa đáp ứng u cầu Nội dung chƣơng trình BDLLCT cịn bất cập, chƣa thống nhất; nặng lý thuyết, phƣơng pháp giảng dạy chậm đổi Cơ sở vật chất, trang thiết bị trung tâm có quan tâm đầu tƣ, nhƣng số trung tâm cịn tạm bợ, phịng học khơng đảm bảo, trang thiết bị lạc hậu không phù hợp với điều kiện Đội ngũ giảng viên số chƣa đảm bảo trình độ chun mơn nhƣ trình độ LLCT theo quy định Số giảng viên đƣợc bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm chƣa nhiều, nên ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng BDLLCT trung tâm Nguyên nhân tình trạng số nội dung chƣơng trình chồng chéo, thừa lý luận nhƣng thiếu kỹ thực tiễn; tính tự giác học tập số cán bộ, đảng viên chƣa cao, công tác quản lý BDLLCT trung tâm theo chế cũ chƣa phù hợp với tình hình Từ vấn đề nêu trên, giảng viên chuyên trách tham gia giảng dạy Trung tâm BDCT thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, tơi nhận thấy việc nâng cao chất lƣợng BDLLCT Trung tâm BDCT tỉnh Ninh Bình vấn đề cần đặc biệt đƣợc quan tâm nghiên cứu Với ý nghĩa, tầm quan trọng xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả chọn vấn đề: "Chất lượng bồi dưỡng lý luận trị Trung tâm Bồi dưỡng trị tỉnh Ninh Bình nay" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan Những năm gần đây, vấn đề đào tạo, BDLLCT, đổi nâng cao chất lƣợng BDLLCT TTBDCT đƣợc nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo quan tâm nghiên cứu Đến có nhiều cơng trình khoa học, luận văn, luận án nghiên cứu nhiều góc độ khác cụ thể nhƣ sau: 2.1 Cơng trình nghiên cứu vấn đề giáo dục lý luận trị chất lượng bồi dưỡng lý luận trị - Vũ Xuân Quảng, "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán xã, phường, thị trấn Trường trị Thái Bình nay", Luận văn thạc sỹ Khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2001 - Thiều Quang Nhàn, "Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán chủ chốt cấp phường thành phố Hà Nội giai đoạn - Thực trạng giải pháp", Luận văn thạc sỹ Khoa học trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003 - Vũ Thùy Thuỳ, “Công tác giáo dục LLCT cho cán đảng viên sở tỉnh Hải Dương - Thực trạng kinh nghiệm”, Tạp chí Thơng tin cơng tác Tƣ tƣởng, lý luận, số năm 2006 - Trần Khắc Việt, “Đào tạo lý luận cho thiết thực”, Tạp chí LLCT, số năm 2006 - Phƣơng Kiến Quốc, “Đổi phương pháp dạy học lý luận trị trung tâm bồi dưỡng trị huyện Cầu Giấy”, Tạp chí Tƣ tƣởng- Văn hố, Số 4, năm 2007 - Nguyễn Thị Thu Hà, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số năm 2010 - PGS,TS,GVCC Đoàn Minh Duệ Ths Hồ Thị Hồng Cúc (Đồng chủ biên), “Một số giải pháp nâng cao trình độ lý luận trị cho cán sở tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long thời kỳ hội nhập phát triển”, Nxb Nghệ An, 2014 - TS Nguyễn Trọng Tứ, “Thực nguyên tắc thống lý luận thực tiễn giảng dạy lý luận trị”, Tạp chí Lý luận trị số 10-2015 - NguyễnTuấn Khánh, UVTWĐ, Phó ban Tổ chức Trung ƣơng, “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng lý luận trị cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý”, Hà Nội, 2015 - Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao chất lượng giảng dạy học tập môn lý luận trị trường đại học, cao đẳng” Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 ... THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH 39 2.1 Đơi nét Ninh Bình đặc điểm Trung tâm bồi dƣỡng trị tỉnh Ninh Bình ... VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HOÀNG THỊ THÙY DƢƠNG CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ Ở TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY. .. : Trung tâm Bồi dƣỡng trị UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị của các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở tỉnh ninh bình hiện nay , Chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị của các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở tỉnh ninh bình hiện nay