0

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh bình dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế

120 4 0
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh bình dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THANH QUANG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ TP Hồ Chí Minh, 2016 BỢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H ỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THANH QUANG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số : 60.31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỒNG VĂN PHƢỜNG TP Hồ Chí Minh, 2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 02 Chương 1: Cơ sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế .13 1.1 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế 13 1.2 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp hội nhập quốc tế 28 1.3 Quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế nông nghiệp 33 Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dương bối cảnh hội nhập quốc tế 45 2.1 Khái quát tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương 45 2.2 Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015 51 2.3 Đánh giá trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dương bối cảnh hội nhập quốc tế 63 Chương 3: Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dương bối cảnh hội nhập quốc tế 84 3.1 Thuận lợi thách thức nông nghiệp hội nhập quốc tế 84 3.2 Ba nhóm giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dương bối cảnh hội nhập quốc tế 87 KẾT LUẬN .98 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, hầu phát triển dựa vào nông nghiệp để cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng, tạo nên ổn định an toàn cho phát triển Nước ta nước nông nghiệp Từ bao đời, sống nhân dân Việt Nam lấy canh nông làm gốc “Dĩ nông vi bản” Các nhà nghiên cứu lịch sử nông học cho Việt Nam nôi văn minh lúa nước Việt Nam có tới 70% dân số sinh sống nông thôn, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp Những năm qua, nông nghiệp Việt Nam đạt thành tựu đáng kể suất, sản lượng, chủng loại sản phẩm qui mô sản xuất, tạo khối lượng sản phẩm lớn đảm bảo tiêu dùng nước xuất Nhiều loại nông sản khẳng định vị thị trường giới khu vực như: gạo, cà phê, hạt điều, chè, hạt tiêu, rau quả, trái cây… Ở Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với lợi ích lâu dài đất nước Không thể xây dựng kinh tế vững mạnh khơng có mở cửa hội nhập q trình khơng thể đảo ngược Để thực mục tiêu đề cần làm tốt tái cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, nắm vững yêu cầu hội nhập, cụ thể hóa chương trình kế hoạch, sở lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên thực Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nội dung quan trọng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững tiến trình hội nhập quốc tế Trong năm qua, trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp có bước chuyển biến tích cực góp phần vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhìn chung trình chuyển dịch chậm, chưa phát huy tiềm lợi vùng Chuyển dịch cấu kinh tế chưa bền vững Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững bối cảnh hội nhập đề tài nghiên cứu khoa học, thu hút quan tâm giới nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn cho phát triển lên địa phương nói riêng, Việt Nam nói chung Bình Dương tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trục giao thông quan trọng quốc gia Bình Dương có diện tích tự nhiên lớn, có tiềm phát triển nơng nghiệp Xác định vị trí quan trọng ngành nơng nghiệp điều kiện thực tiễn Tỉnh, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành nhiều chương trình, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch thực chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiê ̣p kỹ thuâ ̣t cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến địa bàn tỉnh Những năm qua, nơng nghiệp Bình Dương bước có phát triển tồn diện Cơ cấu kinh tế nơng nghiệp có chuyển dịch theo hướng tích cực Đời sống vật chất tinh thần nông dân không ngừng nâng lên Tuy nhiên, nhiều địa phương khác, kinh tế nơng nghiệp Bình Dương ẩn chứa nhiều bất cập Việc ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ kỹ thuật cao sản xuất nơng nghiệp cịn hạn chế (nhất trồng trọt); vùng sản xuất nguyên liệu, sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chế biến triển khai cịn chậm, quy mơ nhỏ, sức cạnh tranh thị trường giới cịn yếu Vì vậy, “Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Bình Dƣơng bối cảnh hội nhập quốc tế” chọn làm đề tài luận văn để nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Trên giới Do xuất phát điểm hình thái kinh tế xã hội, đời sống người từ nông nghiệp nên từ tác phẩm kinh điển, Mác- Lênin dành nhiều chương để nói nơng nghiệp Nơng nghiệp, kinh tế nông thôn chủ đề nhà nghiên cứu nước quan tâm nhiều, góc độ khác Trong thời gian gần đây, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc đưa số cơng trình nghiên cứu kinh tế nông thôn Bài viết tác giả Junior Davis phân tích kinh tế phi nơng nghiệp nơng thôn kinh tế chuyển đổi (từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường) Đông Trung Âu, bán đảo Balkans nước cộng hịa thuộc Liên Xơ cũ giai đoạn từ 1991 - 2006 Theo kết nghiên cứu, kinh tế phi nông nghiệp chiếm từ (50 - 70)% thu nhập nơng dân nước này, khơng thể coi cứu cánh tạm thời mà cần phải xem xét chiến lược phát triển tổng thể Nhiều hướng tiếp cận gợi ý để phát triển khu vực kinh tế này, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò nhà nước việc cung cấp ổn định trị, kết cấu hạ tầng, giáo dục, hỗ trợ tài tín dụng… Trong bài: “Cải cách sách nơng nghiệp điều chỉnh cấu trúc” tác giả Hanho Kim, Yong-Kee Lee phân tích sách nơng nghiệp qua thời kỳ Hàn Quốc (1950 - nay) Nhật Bản (1860 - nay) Cả hai nước trải qua thời kỳ dài bảo hộ nông nghiệp an ninh lương thực đề cao (đặc biệt với lúa gạo), sau q trình chuyển đổi mạnh mẽ hướng tới thị trường (từ cuối năm 1980 đến nay) nhằm tăng cường suất lao động tính cạnh tranh nông nghiệp nước Đồng thời, viết làm rõ khác biệt sách nơng nghiệp hai nước sở phân tích điểm khác điều kiện tự nhiên, tính chất cấu nơng nghiệp… từ đưa gợi ý cho điều chỉnh sách tương lai Tác giả DuYing bài: “Cải cách hệ thống cấu trúc nông nghiệp Trung Quốc tiến tới gia nhập tổ chức thương mại giới WTO”, điểm lại thành tựu nông nghiệp Trung Quốc sau 20 năm tiến hành chuyển dịch cấu cải cách nông nghiệp (1978 - 1999) Đồng thời, tác giả nhận định hội thách thức nông nghiệp Trung Quốc nước gia nhập WTO, thách thức coi nhiều ngắn hạn vượt qua nỗ lực lớn từ phía nhà nước việc đưa sách nơng nghiệp hợp lý Những sách gợi ý bao gồm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cấu sang loại nơng sản có lợi so sánh, phát triển cơng nghiệp chế biến, giải lao động thừa nông thơn… Servaas Storm phân tích tác động trung hạn sách tự hóa thương mại lĩnh vực nông nghiệp Ấn Độ giai đoạn 1985 - 1990, đặc biệt tác động đến động làm việc nơng dân thiếu thốn khuyến khích coi cản trở đầu tư tư nhân vào nông nghiệp nỗ lực tăng suất lao động bài: "Những việc không kết thúc: Nông nghiệp Ấn Độ theo cải cách cấu trúc” Theo đó, can thiệp chủ động tích cực nhà nước việc chuyển dịch cấu nông nghiệp, dỡ bỏ hàng rào đầu tư tư nhân vào nông nghiệp… tác giả gợi ý ủng hộ mạnh mẽ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Công nghiệp hóa nơng thơn Hàn quốc: Bài học cho phát triển nông thôn Việt Nam” gồm 24 viết học giả quốc tế nước trình bày nội dung cơng nghiệp hóa nơng thơn Hàn Quốc; xu hướng phát triển nông thôn Hàn Quốc; cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn phát triển bền vững Hàn Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam; kinh nghiệm phát triển nông thôn Hàn Quốc học cho phong trào nông thôn Việt Nam 2.2 Ở Việt Nam Nhiều nhà nghiên cứu khoa học, nhiều tác giả Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhiều góc độ nghiên cứu với nhiều đề tài khác Tác giả Nguyễn Trọng Uyên nghiên cứu đề tài “Cơ sở giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng Đồng Sơng Cửu Long” Qua hệ thống hóa sở lý luận chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp đề giải pháp nhằm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp vùng Đồng Sông Cửu Long sở phát huy lợi vốn có vùng Về nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững có nhiều tác giả nghiên cứu Ví dụ đề tài “Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển bền vững” tác giả Phan Ngọc Bảo Tác giả gắn chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa với yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 1986-2007, rút ưu điểm tồn cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hịa Từ đề giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa theo hướng phát triển bền vững Đề tài khoa học Ban Kinh tế trung ương "Nghiên cứu hình thành phát triển làng nghề gắn với chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố vùng đồng sơng Hồng" nghiên cứu chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn trình cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, ý làm rõ vai trị quan trọng việc hình thành phát triển làng nghề Tác giả Nguyễn Huy Oánh đề tài: “Nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” tập trung phân tích làm rõ thành tựu hạn chế nông nghiệp Việt Nam sau 20 năm thực công đổi hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng Đồng thời làm rõ hội thách thức nông nghiệp Việt Nam Trên sở đề xuất số phương hướng giải pháp để đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững điều kiện hội nhập Trong luận án: “Chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Tây Bắc q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa”, tác giả Lê Vũ Anh hệ thống hóa sở lý luận cấu kinh tế nói chung cấu kinh tế nơng thơn nói riêng Phân tích thực trạng cấu kinh tế nông thôn Tây Bắc giai đoạn từ 1989 đến để thấy thành công hạn chế Trên sở luận án đưa phương hướng, quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Tây Bắc theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tác giả Trương Duy Hồng “Các giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn Việt Nam theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước” phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Việt Nam khẳng định việc khai thác tối đa mạnh vùng, địa phương để phát triển kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn nhằm nâng cao đời sống người dân nông thôn, giảm bớt chênh lệch giàu nghèo thành thị nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh hội nhập kinh tế giới Trong cuốn: “Phát triển kinh tế hàng hoá nơng thơn tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam thực trạng giải pháp”, tác giả Tô Đức Hạnh Phạm Văn Linh trình bày sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế hàng hố nơng thơn; nêu số kinh nghiệm Đài Loan tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát triển kinh tế hàng hố nơng thôn vùng núi Cuốn sách đưa giải pháp phát triển kinh tế hàng hố nơng thơn tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam là: thực đa dạng hố hình thức sở hữu nơng thơn, tăng cường vai trị kinh tế Nhà nước; mở rộng phân công lao động gắn với xây dựng cấu kinh tế hợp lý; phát triển thị trường; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nông thơn; phát triển giáo dục, nâng cao dân trí gắn với đào tạo nguồn nhân lực; huy động sử dụng hợp lý nguồn vốn cho phát triển kinh tế hàng hố; phát triển khoa học cơng nghệ Tác giả Lê Quốc Sử trong: “Chuyển dịch cấu xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng CNH, HĐH từ kỷ XX đến kỷ XXI “trong thời đại kinh tế trí thức” phân tích dạng tổng qt số mơ hình phát triển kinh tế nơng nghiệp xưa giới; Tổng quan lý luận cấu chuyển đổi cấu kinh tế nói chung, kinh tế nơng nghiệp nơng thơn nói riêng Phân tích thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế xu hướng phát triển kinh tế nông thơn Việt Nam Từ thấy thành tựu tồn tại, khuyết điểm thực Nghị 10 Bộ Chính trị 104 51 Nguyễn Thị Thìn (2015)- Tác động đầu tư trực tiếp nước đến nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb khoa học xã hội- Hà Nội 52 Nguyễn Thị Thìn, Quan hệ kinh tế quốc tế 53 Trung tâm biên soạn từ điển quốc gia (1995): Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 54 Nguyễn Kế Tuấn (2008), Cơng nghiệp hóa- đại hóa nơng nghiệp nông thôn Việt Nam- đường bước đi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Tỉnh ủy Bình Dương (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ IX, Bình Dương 56 Tỉnh ủy Bình Dương (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ X, Bình Dương 57 Tỉnh ủy Bình Dương (2011), Báo cáo sơ kết năm triển khai thực Chương trình hành động Tỉnh ủy, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn, Bình Dương 58 Tỉnh ủy Bình Dương (2011), Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghuệp chế biến giai đoạn 2001- 2015, Bình Dương 59 Nguyễn Tư (2004), Nơng nghiệp Việt Nam phát triển bề vững, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2007), Quyết định phê duyệt đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007- 2010, Bình Dương 105 61 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2011), Báo cáo tổng kết Đề án nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007-2010, Bình Dương 62 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2012), Báo cáo kết thực sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân nông thôn địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006- 2011, Bình Dương 63 Nguyễn Trọng Uyên (2007), Cơ sở khoa học giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế vùng Đồng sông Cửu long, Luận án tiến sĩ khoa học kinh tế, Khoa kinh tế, Đại học quốc gia TP HCM 64 Văn kiện Đảng (2009) phát triển nơng nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Viện Chiến lược phát triển (2004): Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 106 PHỤ LỤC Bảng 2.1: Giá trị sản xuất xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011- 2015 ĐVT: Tỷ đồng- Giá hành Năm Giá trị toàn ngành Giá trị xuất Tỷ lệ xuất (tỷ đồng) (triệu USD) (%) 2011 19.474 2.348 24,04 2012 17.153 2.697 31,57 2013 15.755 2.843 36,26 2014 15.517 3.740 38,13 2015 15.624 3.925 41,91 Nguồn: Con số kiện tỉnh Bình Dương 2011- 2015 Bảng 2.2: Tỷ trọng xuất hàng nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2011- 2015 Năm Tỷ trọng xuất nông sản Tỷ trọng xuất thủy sản Tỷ trọng xuất lâm sản 2011 2012 2013 2014 2015 (%) (%) (%) (%) (%) 32,16 39,23 32,27 21,39 20,64 2,26 2,11 2,08 1,82 1,89 65,59 58,66 64,65 76,79 77,48 Nguồn: Con số kiện tỉnh Bình Dương 2011- 2015 107 Bảng 2.3: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011- 2015 ĐVT: Tỷ đồng- So sánh năm 2010 Nơng nghiệp Năm Tồn ngành Lâm nghiệp Tỷ lệ GTSX GTSX (%) Tỷ lệ (%) Thủy sản GTSX Tỷ lệ (%) 2011 12.876 12.575,4 97,5 101,2 0,8 199,4 1,7 2012 13.313,1 13.017 97,8 102,7 0,8 193,4 1,4 2013 13.755,1 13.508 98,2 112,8 0,8 134,3 2014 14.274,8 14.036,9 98,3 119,1 0,8 118,8 0,9 2015 14.807,9 14.564,8 98,3 122,9 0,8 120,2 0,9 Nguồn: Niên giám thông kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.4: Mức tăng trưởng ngành nơng, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 20112015 (%) Năm Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản 2011 4,2 2,2 8,5 2012 4,1 1,4 -3,8 2013 3,8 23,5 -24,7 2014 4,1 6,5 -32 2015 5,9 0,5 108 Bảng 2.5: Cơ cấu ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011- 2015 0,8 1,2 Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp 98 Bảng 2.6: Giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 (Theo giá thực tế)- ĐVT: triệu đồng Năm Tổng GTSX Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp 2011 19.132 14.515,3 3.937,9 678,7 2012 16.787,1 11.954,6 4.170,8 661,8 2013 15.406,1 10.255,2 4.467 683,8 2014 14.957,3 8.616,6 5.627,4 713,3 2015 14.389 7.054,7 6.632,3 702 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 109 Bảng 2.7: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành nông nghiệp giai đoạn 20112015 (Theo giá thực tế)- ĐVT: % Năm Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp 2011 100 75,9 20,6 3,6 2012 100 71,2 24,9 3,9 2013 100 66,6 29 4,4 2014 100 57,6 37,6 4,8 2015 100 49 46,1 4,9 Nguồn: Niên giám thơng kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.8: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân nội ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 Nông nghiệp 3,92 Trồng trọt Chăn nuôi 64,06 31,64 Dịch vụ nông nghiệp Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 4,32 110 Bảng 2.9: GTSX cấu GTSX nhóm trồng giai đoạn 2011-2015 (Theo giá thực tế)- ĐVT: tỷ đồng ; Tỷ lệ % 2011 2012 Hạng Cơ mục GTSX cấu 2013 Cơ GTSX 2014 Cơ 2015 Cơ Cơ cấu GTSX cấu GTSX cấu GTSX cấu Tổng GTSX ngành 14.515,3 100 11.954,6 100 10.255,2 100 8.616,6 100 7.054,7 100 trồng trọt Lúa Cây lấy củ có chất bột 230,9 22,7 185,8 19,8 181,7 20,1 172,0 18,9 158,4 17,3 229,9 22,6 214,8 22,9 159,9 17,7 170,3 18,7 173,4 18,9 Rau, đậu, hoa, 415,9 41,0 407,0 43,5 442,1 49,0 449,2 49,3 465,2 50,8 cảnh Cây lâu năm Cây ăn 13.499,8 93,0 11.017,9 92,2 9.352,9 91,2 7.706,2 89,4 6.138,9 87,0 224,6 1,7 193,1 1,8 209,6 2,2 227,3 2,9 249,6 4,1 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 111 Bảng 2.10: Diễn biến diện tích, suất, sản lượng giá trị số hàng năm (ĐVT: Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn) Tốc độ STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm tăng 2011 2012 2013 2014 2015 bình quân (%) Lúa 9.806,8 9.551,2 9.259,6 8.349,7 Năng suất 39,2 39,6 Sản lượng 38.488,6 37.852 Ngô 471,5 434,4 377,9 351,3 358,5 93,37 Năng suất 21,1 21,2 20,2 20,2 20,5 99,28 Sản lượng 995,7 922,9 762,9 708,6 735,7 92,71 Rau loại 5.292,9 5.241 Năng suất 145,5 142,8 Sản lượng 76.985,5 Khoai lang 246,2 237,3 231,5 220,4 223,6 97,62 Năng suất 73,7 73,3 73,5 73,4 73,7 100 Sản lượng 1.813,5 1.739,5 1.702,5 1.617,6 1.648,1 97,63 Khoai mỳ 6.459,4 6.336,9 4.204,6 4.604 4.768,8 92,69 Năng suất 177,1 177,1 177,6 179,4 182,4 100,73 40 40,9 7.592 93,80 41,3 101,31 37.056,7 34.110,3 31.386,6 95,02 5.148,1 5.340,3 5.302,9 100,04 144,4 146,2 147,9 100,40 74.845,5 74.313,1 78.085,2 78.435,7 100,46 Sản lượng 114.396,2 112.253,8 74.653,5 82.578,5 88.975,2 93,91 Mía 1.127,4 1.263,5 954,3 906,3 808,9 92,03 Năng suất 512,5 455,4 438,2 426,3 431,04 95,76 Sản lượng 57.783,4 57.534,1 41.821,7 38.639,3 34.866,8 88,13 112 Đâu phộng 370 285 255,6 221,3 209,9 86,78 Năng suất 13,7 13,6 13,7 14,3 14,6 101,60 Sản lượng 508,1 388,9 350,3 317,7 305,8 88,07 Mè 204 375,6 393,6 447,2 480 123,85 Năng suất 22,6 23,2 23,2 23,3 23,3 100,76 Sản lượng 462 872,3 914,5 1.040,3 1.119,1 124,75 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.11: So sánh suất số hàng năm (năm 2015) ĐVT: Tấn/ha Hạng mục Lúa Ngơ Khoai lang Mía Đậu phộng Bình Dương 41,3 20,5 73,7 431,04 14,6 Đông nam 48 59,5 80 711,3 18,6 57,6 44,1 107,8 653,4 21,7 Cả nước 113 Bảng 2.12: Diễn biến diện tích, suất, sản lượng số lâu năm (ĐVT: Diện tích: ha; Sản lượng: tấn; Bình quân: %) Diễn biến qua năm Loại Chỉ tiêu Tốc độ Năm Năm Năm Năm Năm tăng 2011 2012 2013 2014 2015 bình quân Diện Cà tích phê Sản lượng Diện Cao tích su Sản lượng Diện Hồ tích tiêu Sản lượng Diện Điều tích Sản lượng Cây ăn Diện tích Sản lượng 3,3 9,3 7,3 5,6 5,6 114,13 22,9 18 13,8 13,8 114,60 106.464,1 107.504,1 108.483,7 108.515,6 108.515,6 100,47 190.442,1 192.659,7 194.848,6 195.088,8 191.449,7 100,13 387 383,1 308,6 345,4 346,4 97,26 955,2 951,3 766,7 922,6 938,9 99,57 3.084,7 2.968,6 2.120,1 1.643,2 1.466,9 83,04 2.172,5 1.779,7 1.283,9 980,7 910,2 80,45 4.750,6 4.642,2 4.485,3 4.733,1 5.280,9 102,68 20.809,1 19.920,6 18.985,9 20.683,8 22.307,1 101,8 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 114 Bảng 2.13: Diễn biến quy mô đàn vật nuôi qua năm (ĐVT: con; Bình quân: %) Tốc độ STT S Hạng mục Năm Năm Năm Năm Năm tăng 2011 2012 2013 2014 2015 bình quân 1 Đàn trâu 5.254 5.405 5.563 5.515 5.563 101,43 Đàn bò 27.338 25.116 22.628 21.856 22.438 95,17 Đàn heo 447.420 443.085 467.548 473.774 528.226 104,23 Đàn ngựa 21 15 35 15 15 91,93 1.971 2.359 1.747 1.888 2.748 108,66 2 3 5 6 Đàn dê Gia cầm 3.290.000 3.270.000 5.390.000 6.230.000 7.190.000 121,58 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.14: Tăng trưởng bình quân ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011- 2015 Lâm nghiệp 116,03 Trồng rừng Khai thác gỗ nuôi rừng 98,86 lâm sản 117,58 Dịch vụ lâm nghiệp Lâm sản khác 107,28 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 81,32 115 Bảng 2.15: Giá trị sản xuất nội ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015 - ĐVT: triệu đồng (Theo giá thực tế) Trồng rừng Khai thác gỗ Năm Tổng nuôi GTSX rừng Lâm sản khác lâm sản Dịch vụ lâm nghiệp 2011 112.000 6.700 100.000 3.700 1.600 2012 127.400 8.500 114.400 3.700 1.600 2013 167.400 8.500 154.200 3.500 1.200 2014 180.100 8.500 166.700 3.700 1.200 2015 203.000 6.400 191.100 4.900 700 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.16: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015 (Theo giá thực tế) Trồng rừng Khai thác gỗ Dịch vụ Lâm sản nuôi rừng lâm sản lâm nghiệp khác 100 5,96 89,29 3,3 1,46 2012 100 6,64 89,8 2,9 0,66 2013 100 5,08 92,13 2,1 0,69 2014 100 4,72 92,54 2,08 0,67 2015 100 3,13 94,14 2,39 0,34 Năm Tổng số 2011 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 116 Bảng 2.17: Cơ cấu giá trị sản xuất theo giá thực tế ngành lâm nghiệp ĐVT: Triệu đồng Diễn biến qua năm STT Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng số 100 100 100 100 100 Trồng rừng nuôi rừng 6,0 6,6 5,1 4,7 3,1 Trồng rừng tập trung 9,7 7,2 8,0 7,7 7,4 Trồng phân tán 24,5 19,3 16,5 15,8 15,6 Chăm sóc rừng 64,8 72,5 74,3 75,4 75,9 Tu bổ rừng 1,0 1,1 1,1 1,1 1,09 Khai thác gỗ lâm sản 90,7 90,5 92,8 93,2 94,5 Khai thác gỗ 9,4 9,0 12,0 11,8 11,5 Khai thác củi 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 Khai thác tre luồng 89,1 80,0 79,4 80,0 81,5 Dịch vụ lâm nghiệp 3,3 2,9 2,1 2,1 2,4 Chỉ tiêu Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.18: Một số sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Ha 126 87 98 93,3 89,4 Trồng phân tán Ha 488 360 309 296 292 Chăm sóc rừng Ha 3.395 3.558 3.654 3.709 3.720 Gỗ khai thác M3 5.199 5.306 8.850 9.180 9.370 Củi khai thác Ster 11.197 11.424 11.872 12.558 13.072 Tre nứa luồng 1000 7.523 7.665 Hạng mục ĐVT Trồng rừng tập trung 8.010 8.571 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 8.868 117 Bảng 2.19: Tốc độ tăng trưởng GTSX nội ngành thủy sản giai đoạn 20112015 Thủy sản Nuôi trồng thủy sản Khai thác thủy sản 94,47 93,02 Dịch vụ thủy sản 111,23 99,12 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.20: Giá trị sản xuất nội ngành thủy sản giai đoạn 2011-2015 (Theo giá thực tế) - ĐVT: Triệu đồng Nuôi trồng Khai thác thủy thủy sản sản 229.800 209.800 11.500 8.600 2012 238.100 217.000 12.200 8.900 2013 181.900 156.300 16.300 9.300 2014 171.600 145.700 17.800 8.100 2015 183.000 157.100 17.600 8.300 Năm Tổng GTSX 2011 Dịch vụ thủy sản Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương Bảng 2.21: Cơ cấu giá trị sản xuất nội ngành thủy sản giai đoạn 2011-2015 (Theo giá thực tế) Năm Tổng số 2011 100% 91,29 4,99 6,03 2012 100% 91,14 5,14 3,72 2013 100% 85,93 8,96 5,11 2014 100% 84,9 10,37 4,74 2015 100% 85,85 9,64 4,51 Nuôi trồng thủy sản Khai thác thủy sản Dịch vụ thủy sản Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 118 Bảng 2.22: Sản lượng, diện tích mặt nước ni thủy sản giai đoạn 2011-2015 Năm Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tấn 6.880 6.650 4.465 3.960 4.006,9 Khai thác Tấn 264 265 268 274 276,2 Nuồi trồng Tấn 6.616 6.385 4.197 3.687 3.707,7 Diện tích mặt nước Ha 420 404 398,1 399,1 391,2 Hạng mục ĐVT Sản lượng thủy sản Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương ... Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế. .. kinh tế nông nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp 1.1.2 Những yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế 1.1.2.1 Hội nhập quốc tế: Thuật ngữ ? ?hội nhập quốc? ?? tế. .. nhập quốc tế .13 1.1 Cơ cấu kinh tế nông nghiệp yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp bối cảnh hội nhập quốc tế 13 1.2 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp hội nhập quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh bình dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh bình dương trong bối cảnh hội nhập quốc tế