0

Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

134 80 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2021, 13:55

... Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM, CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ VÀ CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM NĂM 2014 - 2015 47... tài ? ?Tổ chức chiến dịch truyền thông công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam? ?? (khảo sát chiến dịch truyền thông công ty bảo hiểm nhân thọ AIA, Bảo Việt nhân thọ Fubon năm 2014- 2015), hi vọng phần giải... trình tổ chức chiến dịch truyền thơng lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Chương 2: Thực trạng việc tổ chức chiến dịch truyền thông Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015) ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1. Hai loại hình chiến dịch truyền thông (theo nguồn: Julia Coffman) - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Bảng 1.1..

Hai loại hình chiến dịch truyền thông (theo nguồn: Julia Coffman) Xem tại trang 28 của tài liệu.
ấn quảng cáo trên truyền hình, phát thanh, đường phố, hay các phương tiện điện tử… - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

n.

quảng cáo trên truyền hình, phát thanh, đường phố, hay các phương tiện điện tử… Xem tại trang 29 của tài liệu.
Mô hình PIE do nhà nghiên cứu Mauritz Johnson đưa ra vào năm 1977 gồm ba yếu tố cơ bản: Planning (lập kế hoạch), Implementation (thực hiện) và Evaluation (đánh giá) - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

h.

ình PIE do nhà nghiên cứu Mauritz Johnson đưa ra vào năm 1977 gồm ba yếu tố cơ bản: Planning (lập kế hoạch), Implementation (thực hiện) và Evaluation (đánh giá) Xem tại trang 38 của tài liệu.
Mô hình RACE là một quy trình gồm bốn bước nhằm thiết lập kế hoạch truyền thông của chuyên gia quan hệ công chúng John Marston - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

h.

ình RACE là một quy trình gồm bốn bước nhằm thiết lập kế hoạch truyền thông của chuyên gia quan hệ công chúng John Marston Xem tại trang 39 của tài liệu.
Mô hình hóa quy trình của một chiến dịch hình chữ P như sau: - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

h.

ình hóa quy trình của một chiến dịch hình chữ P như sau: Xem tại trang 40 của tài liệu.
Mô hình này không có điểm đầu và điểm cuối mà các yếu tố liên hoàn với nhau bao gồm: Nghiên cứu ban đầu về công chúng-nhóm đối tượng; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn kênh truyền thông, chuẩn bị tài liệu; Thực hiện chiến dịch truyền thông và Nghiên cứu đán - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

h.

ình này không có điểm đầu và điểm cuối mà các yếu tố liên hoàn với nhau bao gồm: Nghiên cứu ban đầu về công chúng-nhóm đối tượng; Thiết kế thông điệp; Lựa chọn kênh truyền thông, chuẩn bị tài liệu; Thực hiện chiến dịch truyền thông và Nghiên cứu đán Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.1. Một số hình ảnh về chương trình hành trình cuộc sống - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Hình 2.1..

Một số hình ảnh về chương trình hành trình cuộc sống Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 2.2. Một số hình ảnh về chương trình niềm tin thắp sáng tương lai - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Hình 2.2..

Một số hình ảnh về chương trình niềm tin thắp sáng tương lai Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 2.3. Một số hình ảnh về chương trình chắp cánh ước mơ tuổi thơ - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Hình 2.3..

Một số hình ảnh về chương trình chắp cánh ước mơ tuổi thơ Xem tại trang 70 của tài liệu.
 Bước 1: Hình thành ý tưởng (xác định vấn đề và đối tượng truyền thông, phân tích SWOT, xây dựng mục tiêu cơ bản và đề xuất ý tưởng lớn -Campaign big idea, hình thành các phương án tổ chức để liên hệ với đối tác) - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

c.

1: Hình thành ý tưởng (xác định vấn đề và đối tượng truyền thông, phân tích SWOT, xây dựng mục tiêu cơ bản và đề xuất ý tưởng lớn -Campaign big idea, hình thành các phương án tổ chức để liên hệ với đối tác) Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 2.2. Các phương tiện truyền thông (PTTT) sử dụng trong chiến dịch “Niềm tin thắp sáng tương lai” - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Bảng 2.2..

Các phương tiện truyền thông (PTTT) sử dụng trong chiến dịch “Niềm tin thắp sáng tương lai” Xem tại trang 78 của tài liệu.
Qua khảo sát phỏng vấn cho bảng thống kê sau: - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

ua.

khảo sát phỏng vấn cho bảng thống kê sau: Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 2.3. Các phương tiện truyền thông (PTTT) sử dụng trong chiến dịch “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Bảng 2.3..

Các phương tiện truyền thông (PTTT) sử dụng trong chiến dịch “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 2.4. Số lượng các bài viết về chiến dịch “hành trình cuộc sống” trên báo mạng và các trang tin điện tử - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

Bảng 2.4..

Số lượng các bài viết về chiến dịch “hành trình cuộc sống” trên báo mạng và các trang tin điện tử Xem tại trang 84 của tài liệu.
1. Hình thành ý tưởng - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

1..

Hình thành ý tưởng Xem tại trang 121 của tài liệu.
- Truyền thông trên truyền hình thường diễn ra vào khung giờ ít người xem (6h50 sáng và 18h40) - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

ruy.

ền thông trên truyền hình thường diễn ra vào khung giờ ít người xem (6h50 sáng và 18h40) Xem tại trang 122 của tài liệu.
1. Hình thành ý tưởng - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

1..

Hình thành ý tưởng Xem tại trang 123 của tài liệu.
A. Truyền hình B.Phát thanh C.Báo in - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

ruy.

ền hình B.Phát thanh C.Báo in Xem tại trang 130 của tài liệu.
Truyền hình Phát thanh Báo in - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

ruy.

ền hình Phát thanh Báo in Xem tại trang 132 của tài liệu.
9. Bạn sẽ ƣu tiên theo dõi hoặc tham gia một hoạt động truyền thông nhƣ thế nào (cuộc thi, sự kiện, chƣơng trình hành động,…)? - Tổ chức chiến dịch truyền thông của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại việt nam (khảo sát chiến dịch truyền thông của công ty bảo hiểm nhân thọ aia, bảo việt nhân thọ và fubon năm 2014 2015)

9..

Bạn sẽ ƣu tiên theo dõi hoặc tham gia một hoạt động truyền thông nhƣ thế nào (cuộc thi, sự kiện, chƣơng trình hành động,…)? Xem tại trang 133 của tài liệu.

Từ khóa liên quan