0

Giao an tong hop

27 1 0
  • Giao an tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:46

-Kĩ năng: Rèn kỹ năng tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lư[r] (1)Ngày25/10/2016 Từ tuần 12….đến tuần 13 Ngày dạy: từ ngày21/11 đến ngày3/12/2016 Từ tiết24 /26 CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC (C.G C ) I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: - HS nắm trường hợp cạnh - góc - cạnh hai tam giác - Biết cách vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen hai cạnh đó - Kỹ - Rèn kĩ sử dụng trường hợp hai tam giác c - g - c để chứng minh hai tam giác nhau, từ đó suy các góc tương ứng nhau, các cạnh tương ứng - Rèn kĩ vẽ hình, khả phân tích tìm tòi lời giải và trình bày cminh bài toán hình - Thái độ Rèn luyện tính cẩn thận chính xấc vẽ hình và chứng minh hình học 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: SGK, SGV, ª ke, com pa, thíc ®o gãc, thíc th¼ng -Học sinh: Thíc kÎ, ª ke, com pa, thíc ®o gãc, SGK III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài(7 phót) Nêu trường hợp thứ hai tam giác ˆ HS1: Dùng thước thẳng và thước đo góc vẽ xBy 60 Vẽ A  Bx, C  By cho AB 3(cm), BC 4(cm) Nối AC GV (ĐVĐ) -> vào bài 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động :Vẽ tam giác biết độ dài cạnh và góc xen (10 phút) 1Mục tiêu: Biết cách vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen hai cạnh đó Vẽ tam giác… -GV nêu bài toán (SGK) HS :Học sinh đọc đề bài Bài toán 1: Vẽ ABC Biết AB 2(cm), BC 3(cm), Bˆ 70 -GV gọi học sinh lên bảng vừa vẽ, vừa nêu Giải: cách vẽ HS:Một học sinh lên bảng vẽ hình, và nêu cách vẽ -GV giới thiệu B̂ là góc xen cạnh AB và AC - HS: Học sinh lớp nhận xét, góp ý Bài toán 2: Vẽ A' B' C ' cho Bˆ '  Bˆ , A' B '  AB, B ' C '  BC -GV nêu bài toán 2: -So sánh độ dài AC và A’C’ ˆ ˆ'  và Â’, C & C (2) - HS: Một học sinh lên bảng vẽ A' B ' C ' , đo các góc, các cạnh so sánh -Cho nhận xét gì tam giác ABC và A’B’C’ ? - HS: Học sinh rút nhận xét mối quan hệ 2tam giác GV kết luận Hoạt động 2: Trường hợp c.g.c (10 phút) Mục tiêu: HS nắm trường hợp cạnh - góc - cạnh hai tam giác Nội dung Hoạt động thầy và trò TH c.g.c GV giới thiệu TH c.g.c hai *Tính chất: SGK tam giác ABC và A' B' C ' có: HS: Học sinh đọc tính chất (SGK) AB  A' B ˆ B  Bˆ ' GV: ABC A' B' C ' theo TH c.g.c nào BC  B ' C ' ?  ABC A' B' C ' (c.g.c) HS: Học sinh nêu điều kiện để ABC và ?2: ABC và ADC có: A' B ' C ' theo TH c.g.c BC  DC ( gt ) GV: Nếu ABC và A' B' C ' có BCˆ A  DCˆ A( gt )  = Â’ thì cần thêm cặp cạnh AC chung nào thì  ABC ADC (c.g.c) HS: AC =A’C’ AB = A’B’ ABC = A' B' C ' (c.g.c) ? GV kết luận Hoạt động 3: Hệ (6 phút) Mục tiêu: biết cặp cạnh góc vuông Nội dung Hoạt động thầy và trò Hệ quả: -GV giải thích hệ là gì - HS: Học sinh vẽ hình vào -GV vẽ hai tam giác vuông lên bảng H: Để tam giác vuông theo TH c.g.c cần thêm hai cặp cạnh nào ? HS: HS: Cần thêm cặp cạnh góc vuông đôi ABC và A' B' C ' có: AB  A' B Aˆ  Aˆ ' 1v -GV giới thiệu nội dung hệ GV kết luận AC  A' C '  ABC A' B' C ' (c.g.c) *Hệ quả: SGK Luyện tập Bài 25 (SGK) H.82: ABD AED(c.g.c) Vì -GV yêu cầu học sinh làm BT 25 (SGK) -Trên hình có tam giác nào ? Vì sao? Bài 25 (SGK) H.82: ABD AED(c.g.c) Vì (3) AB  AE ( gt ) Aˆ  Aˆ ( gt ) AB  AE ( gt ) Aˆ  Aˆ ( gt ) AD chung H.83: HGK IKG (c.g.c) Vì HG  IK ( gt ) HGˆ K  IKˆ G ( gt ) AD chung H.83: HGK IKG(c.g.c) Vì HG  IK ( gt ) HGˆ K  IKˆ G ( gt ) GK chung GK chung 3.Hoạt động luyện tập (90 phúc) III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài KiÓm tra bµi cò (5 phót) Phát biểu định lí hai tam giác trờng hợp c-g-c 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động1 : luyện tập (20 phót) 1Mục tiờu: HS đợc khắc sâu các kiến thức hai tam giác trờng hợp c.g.c Bµi 27 SGK/119: Bµi 27 SGK/119:    ABC=  ADC ph¶i thªm ®k: BAC = DAC  ABM=  ECM ph¶i thªm ®k: AM=ME  ACB=  BDA ph¶i thªm ®k: AC=BD Bµi 28 SGK/120:  ABC vµ  DKE cã: -GV gọi HS đọc đề và HS lần lợt AB=DK (c) tr¶ lêi BC=DE (c) ABC KDE  = =600 (g) =>  ABC =  KDE(c.g.c) -HS đọc đề và trả lời Bµi 29SGK/120: CM:  ABC=  ADE: XÐt  ABC vµ  ADE cã: AB=AD (gt) AC=AE (AE=AB+BE) AC=AC+DC vµ AB=AD, DC=BE)  A : gãc chung (g) =>  ABC=  ADE (c.g.c) Bµi 28 SGK/120: Trªn h×nh cã c¸c tam gi¸c nµo b»ng nhau? Bµi 29 SGK/120: GV gọi HS đọc đề GV gäi HS vÏ h×nh vf nªu c¸ch lµm GV gäi mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy (4) Hoạt động2 : kiễm tra (15 phót) Câu 1:nêu tính chất cạnh góc cạnh Câu 2: Trong hình vẽ đây, có các Δ nào = nhau? Vì sao? A B E D C Hoạt động 3: Luyện tập các bài tập yêu cầu vẽ hình (32 phót) Mục tiêu: hiểu và biết vẽ góc góc cho trước dùng thước và compa Nội dung Hoạt động thầy và trò 3.Hoạt động luyện tập (45 phúc) 1/ KiÓm tra bµi cò (5 phót) Phát biểu tính chất tam giác theo trường hợp cạnh-góc-cạnh và hệ chúng -trả lời Nếu hai cạnh và góc xen tam giác này hai cạnh và góc xen tam giác thì hai tam giác đó 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động1 : luyện tập (20 phót) 1Mục tiờu: HS đợc khắc sâu các kiến thức hai tam giác trờng hợp c.g.c BT 30 GV: yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài A' A 2 30 B C GT ABC vàA'BC BC = 3cm, CA = CA' = 2cm = 300 -HS đọc đề và trả lời - HS ghi TG, KL ? Tại không thể áp dụng trường hợp cạnhgóc-cạnh để kết luận ABC = A'BC - HS: suy nghĩ GVHD: Muốn tam giác theo trường hợp cạnh-góc-cạnh thì phải thêm điều kiện nào ? Gv: Hai góc này có không HS: trả lời ABC = ACB KL ABC A'BC CM: Góc ABC không xen AC, BC, ABC = ACB Gv: Một đường thẳng là trung trực ABthì nó ACB thoả mãn các điều kiện nào không xen BC, CA' - HS: + Đi qua trung điểm AB C Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh-góc- + Vuông góc với AB trung điểm cạnh để kết luận ABC = A'BC BT 31 GV: Yêu cầu học sinh vẽ hình Vẽ trung trực AB M Lấy M thuộc trung trực (TH1: M  I, TH2: M  I) - học sinh vẽ hình ghi GT, KL A B I d - HS ghi GT, KL Chứng minh bài toán (5) GT IA = IB, D  ABtại I, M  d KL MA = MB CM *TH1: M  I  AM = MB *TH2: M  I: Xét AIM, BIM có: AI = IB (gt), (gt), HD: ? MA = MB  MAI = MBI AIM = BIM  IA = IB, , MI = MI AIM = BIM MI chung AIM = BIM (c.g.c) AM = BM BT 32 GT KL AH = HK, AK  BC Tìm các tia phân giác B AHB = KHB AH = HK(gt), BH là cạnh chung ABH =KBH(c.g.c) Do đó (2 góc tương ứng) ABH = KBH BH là phân giác ABK   GT GT MI chung Bài 32 - GV: cho học sinh thảo luận nhóm - Trả lời các câu hỏi - dựa vào hình vẽ hãy ghi Gv: hỏi Dự đoán các tia phân giác có trên hình A vẽ? - HS: BH là phân giác góc ABK, góc AHK E C góc ACK, góc AHK CH là phân giác AK là phân giác góc BHC D Xét ABH vàKBH (AK  BC),  Gv: hỏi BH là phân giác thì cần chứng minh hai góc nào - HS: ABH = KBH Gv: hỏi Vậy thì phải chứng minh tam giác nào - em lên bảng trình bày HS: ABH = KBH - HS: dựa vào phần phân tích để chứng minh: - Gv: Yêu cầu hs nhận xét, bổ sung HS : Học sinh nhận xét, bổ sung Gv chốt bài Hoạt động luyện tập ( 4.Hoạt động vận dụng (3 phút ) - Ôn lại lí thuyết, xem lại các bài tập đã chữa IV.Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …… Ngày25/10/2016 Từ tuần 12….đến tuần 12 Ngày dạy: từ ngày21/11 đến ngày26/11/2016 Từ tiết23 /24 CHƯƠNG II HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CHỦ ĐỀ:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Kiến thức: Biết đợc công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lợng tỉ lệ thuận Hiểu đợc các tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận - Kĩ năng: (6) Nhận biết đợc hai dại lợng có tỉ lệ thuận hay không Biết cách tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trị tơng ứng hai đại lợng tỉ lệ thuận tìm giá trị đại lợng ki biết hệ số tỉ lệ và giá trị tơng ứng đại lợng -Thái độ CÈn thËn tÝnh to¸n vµ nghiªm tóc häc tËp 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: SGK, bảng phụ, phấn mầu -Học sinh: SGK, bảng nhóm, thước kẻ III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài( 4’ ) GV: Em hãy lấy vài ví dụ đại lượng tỉ lệ thuận đã học tiểu học HS: Lấy ví dụ đại lượng tỉ lệ thuận - Chu vi và cạnh hình vuông - Quãng đường và thời gian vật chuyển động GV: Giới thiệu sơ lược chương “ Hàm số và đồ thị ” Ôn lại phần đại lượng tỉ lệ thuận đã học tiểu học 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt 1: §Þnh nghÜa ( 20’ ) 1Mục tiờu: Biết đợc công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lợng tỉ lệ thuận Định nghĩa GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Hãy viết các công thức tính: ?1 Các công thức tính: a, Quãng đường s (km) theo thời gian t (h) chuyển động với vận tốc a, Công thức tính quãng đường 15km/h s = v.t = 15.t ( km ) b, Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) b, Công thức tính khối lượng kim loại đồng chất có khối lượng riêng D m = V.D ( kg ) (kg/m3) ( Chú ý: D là số khác 0) *HS : Thực *Nhận xét *GV : Cho biết đặc điểm giống các Các công thức trên có điểm giống là: công thức trên ? Đại lượng này đại lượng nhân với *HS : Trả lời số khác *GV : Chốt kiến thức : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo * Định nghĩa: công thức: y = kx ( với k là hừng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hừng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài số tỉ lệ k *GV : Yêu cầu học sinh làm ?2 Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ ?2 k= − Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= − Thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ? *HS : Thực *GV : Nhận xét =− lệ k’ = k - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y (7) *Chú ý: - Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ thuận với - Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k ?3 Cột Chiều cao (mm) Khối lượng ( tấn) a 10 b c 50 d 30 10 50 30 không ? - Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ nào ? *HS : Trả lời *GV : Chốt kiến thức -Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y và ta nói hai đại lượng này tỉ lệ thuận với -Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k (khác 0) thì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ k *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 Ở hình (sgk – trang 52) Mỗi khủng long cột a, b, c, d, nặng bao nhiêu biết khủng long cột a nặng 10 và chiều cao các cột cho bảng sau: Cột Chiều cao(mm) *HS : Thực *GV : Nhận xét a 10 b c 50 d 30 Hoạt động 2: TÝnh chÊt ( 15’ ) Mục tiờu: Hiểu đợc các tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận Nội dung Hoạt động thầy và trò GV : Yêu cầu học sinh làm ?4 Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau: a, Hệ số tỉ lệ y x: k = x y b, x y c, x1 = y1 = x2 =4 y2= x3 =5 y3=10 y1 y2 y3 y4 = = = x1 x2 x3 x4 x4 =6 y4=12 x1 = y1 = x2 =4 y2 = ? x3 =5 y3 = ? x4 =6 y4 = ? a, Hãy xác định hệ số tỉ lệ y x; b, Thay dấu “?” bảng trên số thích hợp; c, Có nhận xét gì tỉ số hai giá trị tương ứng y1 y2 y3 y ; ; ; ;ư x x2 x x x và y *HS : Thực *GV : Nhận xét - Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: Tỉ số chúng có thay đổi không ? Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này có tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng không ? *HS : Thực (8) *GV : Chốt kiến thức: Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: - Tỉ số chúng có thay đổi không đổi - Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng * Kết luận: Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với thì: - Tỉ số chúng có thay đổi không đổi - Tỉ số hai giá trị bất kì hai đại lượng này tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài 3.Hoạt động luyện tập: (5’) Bµi tËp 1: a.hệ số tỉ lệ k y x là b y= y = = x x 9=6 x=15 ⇒ y= 15=10 4.Hoạt động vận dụng (1’) - Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận - Bµi tËp3,4 - Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ thuận” c x=9 ⇒ y= 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ngày25/10/2016 Từ tuần 12….đến tuần 12 Ngày dạy: từ ngày21/11 đến ngày26/11/2016 Từ tiết23 /24 CHỦ ĐỀ:MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: : - Học sinh củng cố và nắm công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ thuận Các tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận Làm các bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ -Kĩ năng: Rèn kỹ tìm hệ số tỉ lệ biết cặp giá trị tương ứng hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng kia, rèn tính thông minh -Thái độ: - Häc sinh yªu thÝch m«n häc 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: SGK, bảng phụ, phấn mầu -Học sinh: SGK, bảng nhóm, thước kẻ III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài (5’) Ch÷a bµi tËp SBT/43 Cho biÕt x tØ lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tØ lÖ 0,8 vµ y tØ lÖ thuËn víi z theo hÖ sè tØ lÖ H·y chøng tá x tØ lÖ thuËn víi z vµ t×m hÖ sè tØ lÖ t -2 S 90 -90 -135 -180 (9) 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động Hoạt động 1: Bài toỏn ( 15’ ) 1Mục tiêu: công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ thuận Bài toán 1 Bài toán Gọi khối lượng hai chì tương ứng là Gọi khối lượng hai chì tương ứng là m1 và m2 gam m1 và m2 gam Do m tỉ lệ thuận với V nên: Do m tỉ lệ thuận với V nên: m1 m m1 m ư=ư ư=ư 12 17 12 17 Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: m1 m2 m2 − m 56 , m1 m2 m2 − m1 56 , = = = =11 , = = = =11 , 12 17 17 − 12 12 17 17 − 12 Vậy Vậy m2 = 17 11,3 = 192,1 m2 = 17 11,3 = 192,1 m1 = 12 11,3 = 135,6 m1 = 12 11,3 = 135,6 Trả lời: Trả lời: Hai chì có khối lượng là 192,1g và 135,6 Hai chì có khối lượng là 192,1g và 135,6 g g ?1 ?1 Gọi khối lượng hai kim loại đồng Gọi khối lượng hai kim loại đồng tương ứng là m1 và m2 gam tương ứng là m1 và m2 gam Do m tỉ lệ thuận với V nên: Do m tỉ lệ thuận với V nên: m1 m2 m1 m ư=ư ư=ư 10 15 10 15 Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: m1 m2 m2+ m1 222 , m1 m2 m2+ m1 222 , = = = =8,9 = = = =8,9 10 15 15+10 25 10 15 15+10 25 Vậy Vậy m2 = 15 8,9 = 133,5 m2 = 15 8,9 = 133,5 m1 = 12 11,3 = 89 m1 = 12 11,3 = 89 Trả lời: Trả lời: Hai kim loại đồng có khối lượng là 133,5 Hai kim loại đồng có khối lượng là 133,5 g và 89 g g và 89 g Hoạt động 2: Bài toỏn ( 15’ ) Mục tiêu: vận dụng công thức Làm các bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ Nội dung Hoạt động thầy và trò Theo bài ra có: ^ ^ ^ C A B = = *GV : Yêu cầu học sinh làm bài toán Tam giác ABC có số đo góc là ^ ^ ^ =2 ^ Suy ra: C=3 A ;Ư B A (1) ^ ^ tỉ lệ với 1; 2; Tính ^ ;ư C A ;Ư B ^ ^ mà (2) A + ^B+ C=180 số đo các góc tam giác ABC Thay (1) vào (2) ta có: 0 ^ A +2 ^ A +3 ^ A=180 ⇒ ^ A=30 0 ^ ^ Vậy : ^ A=30 ; B=60 ; C=90 *HS : Thực Trả lời: Số đo các góc tam giác ABC là: (10) 0 ^ ^ ^ A=30 ; B=60 ; C=90 ?2 Áp dụng tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: *GV : Nhận xét và Yêu cầu học sinh làm ?2 ^ ^ ^ ^ 180 ^ C A B A + ^B + C = = = = =30 Hãy vận dụng tính chất dãy tỉ số 1+2+3 để giải bài toán 0 ^ ^ ^ Vậy : A=30 ; B=60 ; C=90 *HS : Hoạt động theo nhóm lớn Trả lời: Số đo các góc tam giác ABC là: 0 ^ ^ ^ A=30 ; B=60 ; C=90 *GV : Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo 3.Hoạt động luyện tập: (7’) -Định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ thuận? -Phát biểu tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận? Bµi tËp:5 4.Hoạt động vận dụng(2’) Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận Ôn lại các bài tập đã chữa, bài tập phàn luỵen tập Chu¶n bÞ tiÕt sau luyÖn tËp 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm Khánh Tiến , ngày tháng năm 2016 KÝ DUYỆT 12 soạn 21/11/2016: Ngày dạy: từ ngày28/12/2016 đến ngày3/12/2016 Từ tuần13….đến tuần… Từ tiết25……đến tiết … CHỦ ĐỀ: LUỆN TẬP I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: - Học sinh làm thành thạo các bài toán đại lợng tỉ lẹ thuận và chia theo tỉ lệ -Kĩ năng: Có kĩ sử dụng thành thạo định nghia, tính chất đại lợng tỉ lệ thuận, sử dụng tính chất dãy tỉ số để giải toán -Thông qua luyện tạp học sinh thấy đợc toán học có vận dụng nhiều đời sống hành ngµy -Thỏi độ: Cẩn thận thực các phép toán và có ý thức hoạt động nhóm 10 (11) 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: SGK, bảng phụ, phấn mầu -Học sinh: SGK, bảng nhóm, thước kẻ III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài(6’) - Đặt vắn đề :hụm cụ trũ ta vận dụng kiến thức đại lợng tỉ lẹ thuận và chia theo tỉ lệ để giải toán có vận dụng nhiều đời sống hành ngày - Học sinh:- Phát biểu định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ thuận Viết tính chất hai đại lợng tỉ lệ thuận Cho ba số a, b,c chia theo tỉ lệ 1; 2; điều đó cho ta biết điều gì? 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1: luyện tập ( 30’ ) 1Mục tiờu: vận dụng kiến thức đại lợng tỉ lẹ thuận và chia theo tỉ lệ để giải toán có vận dụng nhiều đời sống hành ngày Bµi tËp 7/56 Bµi tËp 7/56( phót) Tãm t¾t: HS: hoạt động cá nhân phút 2kg dâu cần kg đờng Th¶o luËn nhãm nhá phót 2,5 kg dâu cần ? x kg đờng Trình bày , nhận xét đánh giá phút Bµi gi¶i: GV: chèt l¹i phót gọi số kg đờng càn tìm để làm 2,5 kg dâu là x đây là bài toán thực tế vận dụng kiến thức đại vì khối lợng dâu và đờngtỉ lệ thuận với lợng tỉ lệ thuận để giải nªn ta cã: lµm c¸c em cÇn –Xét xem hai đại lợng nào tỉ lệ thuận với 2,5 = ⇒ x= = 3,75 Đavề bài toán đại số 2,5 x Bµi 9/56(8 phót) Trả lời: bạn Hạnh nói đúng GV: Bài toán này có thể phát biểu đơn giản nh thÕ nµo? Bµi 9/56 HS:Chia 150 thµnh phÇn tØ lÖ víi 3, vµ 13 Bµi gi¶i: GV: em h·y ¸p dông tÝnh chÊt cña d·y b»ng Gọi khối lợng niken; kẽm, đồng lần lợt là và các điều kiện đã biết bài toán để giải x,y,z bµi to¸n nµy? Theo đề bài ta có: HS: họat động cá nhan phút Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tr×ng bµy x y z Nhận xét, đánh giá phút x+y+z= 150 vµ = = 13 Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng ta cã: x y z x+ y+ z 150 = = = = = 13 3+ 4+ 13 20 7,5 vËy: x= 7,5= 22,5 Bµi 10 trang 56: y= 7,5= 30 z= 13.7,5= 97,5 Học sinh hoạt động nhóm nhỏ phút Vậy khối lợng niken, kẽm, đồng lần lợt là Kiẻm tra đánh giá lẫn các nhóm 22,5kg, 30kg, 97,5kg phót Bµi 10 trang 56 Giáo vịên kiểm tra việc hoạt động nhóm bµi nhãm, vµi häc sinh Gäi c¸c c¹nh cña tam gi¸c lµ x, y, z V× ba c¹nh tØ lÖ cvíi nªn ta cã: HS:Thực tìm chỗ thiếu để có đáp án chuẩn x y z = = vµ x+y+z= 45 x y z x+ y+z 45 = = = = =5 theo tÝnh chÊt cña d·y b»ng ta cã: 2+3+ x y z 45 = = = =5 Gi¸o viªn chèt l¹i: gi¶i bµi tËp to¸n c¸c em không đợc làm tắt ví dụ nh bài toán trên làm nh ⇒ x= 2.5= 10 v©y y= 3.5= 15 z= 4.5= 20 11 (12) 3.Hoạt động luyện tập: (7’) Nhắc lại kiến thức đã áp dụng vào bài Nhắc lại kiến thức đã áp dụng vào bài 4.Hoạt động vận dụng : (2’) - Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ thuận - ôn lại các bài tập đã chữa - Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ thuận” 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm soạn 21/11/2016: Từ tuần13….đến tuần… Ngày dạy: từ ngày28/12/2016 đến ngày3/12/2016 Từ tiết 26 CHỦ ĐỀ: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Học sinh biết công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ nghịch Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ nghịch hay không Hiểu các tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Kỹ năng: Rèn kỹ tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận công việc, say mê học tập 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: SGK, bảng phụ, phấn mầu -Học sinh:: SGK, bảng nhóm, thước kẻ III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài Kiểm tra: (5’) - Nhắc lại kiến thức hai đại lợng tỉ lệ nghịch tiểu học ? 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1: định nghĩa ( 15’ ) Mục tiờu: Biết đợc công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lợng tỉ lệ nghịch Định nghĩa Định nghĩa *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Hãy viết công thức tính: a, Cạnh y ( cm) theo cạnh x (cm) hình chữ nhật có kích thước thay đổi luôn có diện tích 12 cm2; b, Lượng gạo y (kg) bao theo x chia 500kg vào x bao; c, Vận tốc v (km/h) theo thời gian t (h) vật chuyể động trên quãng đường Các công thức trên có điểm giống là : 16 km Đại lượng này số chia cho đại *HS : Thực ?1 Các công thức tính: a, Diện tích hình chữ nhật: S = x.y =12 cm2 b, Tổng lượng gạo: y.x =500 kg c, Quãng đường: s = v.t = 16 km *Nhận xét 12 (13) lượng *GV : Các công thức trên có đặc điểm gì giống ? Ta nói đại lượng x, y (hoặc v , t) là hai đại *HS : Các công thức trên có điểm giống lượng tỉ lệ nghịch với là : Đại lượng này số chia cho đại lượng *Kết luận : *GV : Ta nói đại lượng x, y (hoặc v , t) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với - Thế nào là đại lượng tỉ lệ nghịch ? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x a *GV : Nhận xét chốt kiến thức : theo công thức y= hay x.y = a ( a là Nếu đại lượng y liên hệ với đại x a số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ lượng x theo công thức y= hay x với x theo tỉ lệ a x.y = a ( a là số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ với x theo tỉ lệ a *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài ?2 *GV : Yêu cầu học sinh làm ?2 Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo tỉ lệ -3,5 Hỏi x tỉ -3,5.Thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ -3,5 lệ nghịch với y theo tỉ lệ nào ? *HS : Thực * Chú ý: *GV : Nhận xét - Nếu x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a thì y có tỉ Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x tỉ lệ nghịch lệ nghịch với x không ? Nếu có thì tỉ lệ với hệ số tỉ với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với lệ nào ? *HS : t *GV : Nhận xét và chốt lại: Khi y tỉ lệ nghịch với x thì x tỉ lệ nghịch với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ nghịch với *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài Hoạt động Tính chất (15’) Mục tiờu: Hiểu đợc các tính chất hai đại lợng tỉ lệ nghịch Nội dung Hoạt động thầy và trò *GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 Tính chất Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau: x y ?3 a, Hệ số tỉ lệ: a = 60 b, x y c, x1 = y1=30 x2 =3 y2=20 x3 =4 y3=15 x4 =5 y4=12 x1y1 = x2y2 = x3y3; *Kết luận : Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : - Tích hai giá trị tương ứng chúng luôn không đổi ( hệ số tỉ lệ) x1 = y1 =30 x2 =3 y2 =? x3 =4 y3 =? x4 =5 y4 =? a, Tìm hệ số tỉ lệ ; b, Thay dấu “ ? ” bảng trên số thích hợp; c, Có nhận xét gì hai giá trị tương ứng x1y1; x2y2; x3y3; x4y4 x và y *HS : Thực *GV : Nhận xét Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : - Tích hai giá trị tương ứng có thay đổi không ? 13 (14) - Tỉ số hai giá trị bất kì đại lượng này nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng x1 ? = x2 ? *HS : Trả lời *GV : chốt kiến thức : Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với thì : - Tích hai giá trị tương ứng chúng luôn không đổi ( hệ số tỉ lệ) - Tỉ số hai giá trị bất kì đại lượng này nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng đại lượng - *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài 3.Hoạt động luyện tập: : (7’) -Định nghĩa hai đại lợng tỉ lệ nghịch, viết công thức liên hệ? 4.Hoạt động vận dụng : (2’) Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ nghịch Bµi tËp14,15 sgk+ bµi tËp t¬ng tù s¸ch bµi tËp Đọc trớc bài “ số bài toán đại lợng tỉ lệ nghịch” 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm Khánh Tiến , ngày tháng năm 2016 KÝ DUYỆT 13 soạn:24/11/2016 Ngày dạy: từ ngày5/12/2016 đến ngày11/12 28… Từ tuần 14….đến tuần… Từ tiết27 đến tiết CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC (g - c - g) I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức : Biết trường hợp góc - cạnh - góc hai tam giác Biết trường hợp cạnh huyền - góc nhọn hai tam giác vuông - Kỹ : Biết cách vẽ tam giác biết cạnh và hai góc kề cạnh đó Bước đầu biết sử dụng trường hợp g-c-g, trường hợp cạnh huyền - góc nhọn tam giác vuông Từ đó suy các góc tương ứng, các cạnh tương ứng - Thái độ : tập trung học bài, yêu thích môn 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học III phương pháp -Giáo Viên: Thước thẳng, thước đo góc, êke, compa, phấn màu, bảng phụ -Học sinh: Thước thẳng, êke, thước đo góc, compa III.Tổ chức hoạt động học sinh 14 (15) 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài: (5 ph) Câu hỏi: + Phát biểu trường hợp thứ c.c.c và trường hợp thứ hai c.g.c hai tam giác + Yêu cầu minh hoạ hai trường hợp này qua hai tam giác cụ thể: ABC và A’B’C’ - Nhận xét cho điểm - Đặt vấn đề: Nếu ABC và A’B’C’ có ^ B =^ B’ ; BC = B’C’; C^ = C’^ thì hai tam giác có hay không ? Đó là nội dung bài học hôm 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động : VÏ tam gi¸c biÕt hai c¹nh vµ gãc xen gi÷a (10 phút) 1Mục tiêu: Biết cách vẽ tam giác biết cạnh và hai góc kề cạnh đó Bµi to¸n 1: VÏ Δ ABC BiÕt 0 GV nªu bµi to¸n Học sinh đọc đề bài bài toán ^ ^ BC=4 (cm) , B=60 , C=40 Gi¶i: -Nªu c¸ch vÏ tam gi¸c ABC ? ^ lµ hai gãc kÒ GV giíi thiÖu B^ vµ C c¹nh BC H: Trong Δ ABC c¹nh AB kÒ víi nh÷ng gãc nµo ? C¹nh AC kÒ víi nh÷ng gãc nµo ? Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV Hoạt động 2Trường hợp g.c.g (15 phỳt) Mục tiêu: Biết trường hợp góc - cạnh - góc hai tam giác Nội dung Hoạt động thầy và trò GV yªu cÇu häc sinh lµm ?1 TH b»ng g.c.g Häc sinh lµm ?1 (SGK) Mét HS lªn b¶ng vÏ ΔA ' B ' C ' GV Em hãy đo và cho nhận xét độ dài cạnh AB vµ A’B’ ? -Một học sinh khác lên bảng đo độ dài AB và A’B’, råi so s¸nh *TÝnh chÊt: SGK Δ ABC vµ ΔA ' B ' C ' cã: ^ ^B ' B= BC=B ' C ' ^ C ^' C= ⇒ Δ ABC=ΔA ' B ' C ' (g c g) ?2: T×m c¸c tam gi¸c b»ng trªn h×nh vÏ: a) Δ ABD=Δ CDB( g c g) V×: GV: Từ đó có nhận xét gì Δ ABC và ΔA ' B ' C ' ? HS: Δ ABC=ΔA ' B' C ' (c g c) Học sinh đọc tính chất (SGK) HS : quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi -GV giíi thiÖu TH b»ng g.c.g cña tam gi¸c Δ ABC=ΔA ' B' C ' (g c g) nµo -GV yªu cÇu häc sinh lµm ?2 15 (16) ^ D=B ^ AB D C(gt) ^ ^ D(gt) A D B=C B BD chung b) Δ EOF= ΔGOH( g c g) V×: ^ H ^ (gt) F= ^ ^ (E O ^ F=G O ^ H,^ E =G F=^ H) FE=HG(gt) c) Δ ABC=Δ EDF(g c g) T×m c¸c tam gi¸c b»ng trªn h×nh vÏ (H×nh vÏ ®a lªn b¶ng phô) HS : Häc sinh thùc hiÖn ?2 (SGK) - GV:Gọi đại diện học sinh lên bảng trình bày bµi HS : §¹i diÖn häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi HS : Häc sinh líp nhËn xÐt, gãp ý Hoạt động 3: Hệ (10 phút Mục tiêu: Biết trường hợp cạnh huyền - góc nhọn hai tam giác vuông Tõ h.96 (SGK) cho biÕt hai tam gi¸c vu«ng b»ng HÖ qu¶: nµo ? *HÖ qu¶ 1: SGK Häc sinh quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái Học sinh đọc nội dung hệ -GV giíi thiÖu hÖ qu¶ Học sinh quan sát hình và đọc hình vẽ, suy nghĩ, th¶o luËn ^ Δ ABC( ^ A=90 0) ⇒ ^B+ C=90 ^ '+ C ^ '=900 ΔA ' B ' C ' ( ^ A ' =900 )⇒ B ^ C ^ ' (gt)⇒ B ^=B ^' Mµ C= XÐt Δ ABC vµ ΔA ' B ' C ' cã: ^ =C ^ '; BC=B ' C '; \{ ^B= B ^' C ⇒ Δ ABC=ΔA ' B ' C ' (g c g) -GV nªu bµi tËp: Cho h×nh vÏ Hái Δ ABC vµ ΔA ' B ' C ' kh«ng ? V× ? cã b»ng ^ vµ B ^ ' ? Cã GV gîi ý: Cã nhËn xÐt g× vÒ B b»ng ko ? V× ? ^ ^B ' Học sinh nhận xét và chứng minh đợc B= -HS ph¸t biÓu hÖ qu¶ -Từ đó cho biết tam giác vuông nµo ? GV kÕt luËn *HÖ qu¶ 2: SGK 3.Hoạt động luyện tập(45 phót) 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài(5 phót) Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Phát biểu trường hợp thứ ba tam giác, các hệ áp dụng vào tam giác vuông và làm bài tập 34 SGK trang 123 Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động: LuyÖn tËp.(38 phót) 1Mục tiờu: HS đợc khắc sâu các kiến thức hai tam giác g,c,g Bài 35 SGK / 123 y B t H C O A a) Xét OHA và OHB có : cạnh OH chung O1 =^ O2 ( GT ) ^ H1 = H2 (GT) x Bài 35 SGK / 123 - GV:Gọi học sinh đọc đề bài -GV:Gọi học sinh lên bảng vẽ hình và ghi giả thiết kết luận bài toán - Tại OA = OB ? - HS: Học sinh đọc to đề bài - Lên bảng vẽ hình ghi giả thiết kết luân bài toán - GV:Gọi học sinh lên bảng thực bài làm mình - HS:Ta chứng minh hai tam giác OHA và 16 ^ ^ (17) ^ ^ ^ Do đó OHA = OHB (g.c.g ) OA = OB ( hai cạnh tương ứng ) b) Xét OCA và OCB có : cạnh OC chung O1 =^ O2 ( GT ) OA = OB (cmt) Do đó OCA = OCB (c.g.c ) CA =CB ( hai cạnh tương ứng ) OAC = OBC ( hai góc tương ứng ) Bài 36 SGK / 123 Xét OCA và ODB có : góc O chung A =^ B ( GT ) OA = OB (cmt) Do đó OCA = ODB (g.c.g ) OA =OB ( hai cạnh tương ứng ) ^ ( hai góc tương ứng ) ^ = OBD OAC OHB theo trường hợp góc cạnh góc - Học sinh lên bảng thực bài làm mình - GV:Gọi học sinh nhận xét bài làm bạn - HS:Học sinh nhận xét bài làm bạn ^ - GV:Giáo viên sửa bài và yêu cầu học sinh ghi bài vào - HS: Theo dõi giáo viên chữa bài và ghi bài vào Bài 36 SGK / 123 - GV:Treo bảng phụ có vẽ hình vẽ bài toán - GV:Để chứng minh OA = OB và ^ = OBD ^ ta phải làm gì ? OAC Bài 37 SGK / 123 - GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày bài Hình 101 : làm mình, các học sinh khác làm bài vào Trong tam giác DEF có : 0 E = 180 – D – F = 40 - HS: Ta đưa việc chứng minh ABC = FDE theo trường hợp g.c.g vì : OCA = ODB theo trường hợp góc cạnh góc B = D = 80 ( GT ) ^ ^ - Học sinh lên bảng thực bài làm C = E = 40 mình BC = DE ( GT ) - Học sinh phát biểu Hình 102 : ABC = FDE theo trường hợp g.c.g vì : Trong tam giác KLM có : ^ ^ ^ B = D = 800 ( GT ) L = 180 – K – M = 70 E = 400 Vậy hình 102 không có tam giác nào C =^ vì có GI = ML,^ G =^ M I và L BC = DE ( GT ) không - Học sinh trả lời và giải thích Hình 103 : Theo định lí tổng ba góc tam giác ta Bài 37 SGK / 123 - GV:Theo em hình 101 có tam giác nào có : ^ ^ ^ ? Vì ? RNQ = 180 – Q – NRQ = 80 ^ ^ ^ NRP = 180 – P – RNP = 80 NRQ = RNP theo trường hợp góc cạnh - GV: Theo em hình 102 có tam giác nào ? Vì ? góc vì : Giáo viên chữa bài NR chung ^ ^ QRN = PNR = 40 ^RNQ ^ - GV:Theo em hình 102 có tam giác nào = NRP = 800 ? Vì ? - GV: Gọi học sinh lên bảng trình bày - Học sinh trả lời và giải thích NRQ = RNP theo trường hợp góc cạnh góc NR chung 17 ^ ^ ^ (18) ^ ^ QRN = PNR = 400 ^RNQ^ = NRP = 800 3.Hoạt động luyện tập 4.Hoạt động vận dụng (2phút ) : Về nhà làm các bài tập từ 38 đến 42 sách giáo khoa trang 124 IV.Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …… soạn:24/11/2016 Từ tuần 14….đến tuần… Ngày dạy: từ ngày5/12/2016 đến ngày11/12 Từ tiết27……đến tiết… CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: - Học sinh củng cố tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch HS biết cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch - Kỹ năng: Rèn kỹ tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận công việc, say mê học tập 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng -Học sinh: Các tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài Kiểm tra bài cũ: (6’) - Thế nào là đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch? - Nêu tính chất đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch? So sánh? 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động Bài toán ( 10’ ) 1Mục tiêu:vận dụng công thức biểu diễn mối liên hệ hai đại lượng tỉ lệ thuận Bài toán GV : Yêu cầu học sinh làm bài toán Một ô tô từ A đến B hết Hỏi ô tô đó Gọi vận tốc cũ và vận tốc ô tô từ A đến B hết bao nhiêu nó với vận là v1 và v2; thời gian tương ứng ô tô là t1 và tốc 1,2 lần vận tốc cũ t2 Gợi ý: Ta có: v2 = 1,2 v1, t1 = Nếu gọi v1 và v2 là vận tốc cũ và vận tốc Do vận tốc và thời gian chuyển động và thời gian tương ứng là t1 và t2 v2 ? trên cùng quãng đường là hai đại = Khi đó: v2 = ? v1; lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: v1 ? *HS : Thực 18 (19) v2 t = v1 t 1,2 = mà v2 =1,2 ; t1 = 6; v1 *GV : Nhận xét *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài t2 =5 1,2 Trả lời: Nếu với vận tốc thì ô tô từ A đến B hết Vậy : t2 = Hoạt động Bài toán ( 20’ ) 1Mục tiêu: củng cố tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch Nội dung Hoạt động thầy và trò Bài toán - Gọi số máy bốn đội là: GV : Yêu cầu học sinh làm bài toán x1 ; x2; x3 ; x4 Bốn đội máy cày có 36 máy ( có cùng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích Ta có: x1 + x2+ x3 + x4 = 36 Đội thứ hoàn thành công việc Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành ngày, đội thứ hai ngày, đội thứ ba công việc nên ta có: 10 ngày và đội thứ tư 12 ngày Hỏi 4x1 = 6x2 = 10x3 = 12x4 đội có bao nhiêu máy cày ? Hay: x1 x2 x3 x4 = = = 1 10 12 Theo tính chất dãy tỉ số nhau, ta có: x1 x2 x3 x x +x +x + x = = = = =60 1 1 + + + 10 12 10 12 Vậy: 1 x 1= 60=15 ; ư ưx2= 60=10 1 x 3= 60=6 ; ư ưx4= 60=5 10 12 Gợi ý: Gọi số máy cày bốn đội là x1 ; x2; x3 ; x4 Khi đó: x1 + x2+ x3 + x4 = ? Số máy cày có quan hệ gì với số ngày công ? *HS : Thực *GV : Nhận xét *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài Trả lời: Số máy bốn đội là 15, 10, 6, ? a, Hai đại lượng x và z tỉ lệ thuận với b, Hai đại lượng x và z tỉ lệ nghịch với *GV : Yêu cầu học sinh làm ? Cho ba đại lượng x, y, z Hãy cho biết mối liên hệ đai lượng x và y và z biết rằng: a, x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ nghịch; b, x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận *HS : Hoạt động theo nhóm *GV : Yêu cầu học sinh nhận xét chéo 3.Hoạt động luyện tập: (7’) Bµi 16 Hai đại lơng x và y có tỉ lệ nghịch với không? x y 120 60 30 19 24 15 (20) x y 30 20 15 12.5 10 4.Hoạt động vận dụng : (2’) Học thuộc định nghĩa, tính chất đại ợng tỉ lệ nghịch ôn lại các bài tập đã chữa, bài tập phần luyện tập Chu¶n bÞ tiÕt sau luyÖn 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm soạn:24/11/2016 Từ tuần 14….đến tuần… Ngày dạy: từ ngày5/12/2016 đến ngày11/12 Từ tiết 28 đến tiết soạn: CHỦ ĐỀ: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Học sinh củng cố tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch HS biết cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch và tỉ lệ thuận - Kỹ năng: Rèn kỹ tìm hệ số tỉ lệ nghịch, tỉ lệ thuận, tìm giá trị đại lượng biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng đại lượng - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận công việc, say mê học tập 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học -Giáo Viên: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ -Học sinh: Học bài, làm bài tập Thước thẳng III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài a Kiểm tra bài cũ: (5P) 3.Bài tập 17 T 61 Hướng dẫn HS giải - x và y liên hệ với công thức nào? x -4 -8 10 y 16 -4 -2 1,6 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động thầy và trò Hoạt động Luyện tập: (35 phút) 1Mục tiêu: HS biết cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch và tỉ lệ thuận Bài 19 <Tr 61 SGK> GV: Nêu nội dung bài toán -GiảiHS:học sinh thảo luận nhóm Gọi số mét vải loại II là x (m) Gv hỏi : Nếu gọi giá vải loại I là a thì giá vải Giá vải loại I là a (đồng) loại II là bao nhiêu? Thì giá vải loại II là : 85%a HS Giá vải loại II là : 85%a Do số m vải mua và giá tiền m vải là GV: - Số mét vải mua và giá tiền mét vải hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: là hai đại lượng tỉ lệ nghịch 20 (21) diện nhóm lên trình bài 51 85%a 85   x a 100 HS :-Trong bài toán trên hãy tìm hai đại lượng 51.100 x  60(m) tỉ lệ nghịch? 85 HS : Số mét vải mua và giá tiền mét vải Vậy với cùng số tiền thì có thể mua 60 m vải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch loại II diện nhóm lên trình bài -Lập tỉ lệ thức ứng với đại lượng tỉ lệ nghịch đó? nhận xét cách trình bài bạn Bài 21 <Tr 61 SGK> -GiảiGV: Cho HS làm bài tập 21 Gọi số máy ba đội là a, b, c (máy) HS : Đọc đề bài Vì các máy có cùng suất và số máy và số học sinh lên trình bài ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 4a = 6b = 8c a b c a b     24 1 1 1  12 => - GV: Hướng dẫn HS giải: HS :Gọi số máy các đội là a, b, c (máy) - GV: Số máy và số ngày hoàn thành công viẹc là hai đại lượng gì? HS :- Số máy và số ngày hoàn thành công viẹc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch Suy : 4a = 6b = 8c a b c a b     24 1 1 1  => 12 - GV: Đội thứ nhiều đội thứ hai là máy tức là sao? - GV:Áp dụng tính chất dãy tỉ số nhau: HS :Vì đội thứ nhiều đội thứ hai là máy nên ta có a – b =2 a b c a b     24 1 1 1  12 Vậy:  a  24 6   b  24 4   c 8 24 3 - Từ đó tìm a, b và c  Vậy: Số máy ba đội theo thứ tự là: 6, và Gọi học sinh lên trình bà máy BT 23 (tr62 - SGK) Sè vßng quay phót tØ lÖ nghÞch víi chu vi và đó tỉ lệ nghịch với bán kính Nếu x gọi BT 23 lµ sè vßng quay phót cña b¸nh xe th× theo tÝnh chất đại lợng tỉ lệ nghịch ta có: x 25 25.60   x  x 150 60 10 10 TL: Mỗi phút bánh xe nhỏ quay đợc 150 vòng - HS đọc kĩ đầu bài ? Hãy xác định hai đại lợng tỉ lệ nghịch - HS: Chu vi vµ sè vßng quay phót - GV: x lµ sè vßng quay cña b¸nh xe nhá phót th× ta cã tØ lÖ thøc nµo 21 (22) x 25  - HS: 10x = 60.25 hoÆc 60 10 - Y/c häc sinh kh¸ lªn 3.Hoạt động luyện tập: Nhắc lại cho HS kiến thức hai đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch và mối quan hệ chúng 4.Hoạt động vận dụng : (1 phút) - Xem lại các bài tập đã chữa - Làm tiếp các bài tập 20, 22, trang 61 + 62 SGK 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm Khánh Tiến , ngày tháng năm 2016 KÝ DUYỆT 14 soạn28/11/2016: Ngày dạy: từ ngày13/12… đến ngày 30… Từ tuần 15 ….đến tuần… Từ tiết 29 đến tiết 18/12/2016 CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức: - Học sinh biết khái niệm hàm số Biết cách tìm giá trị tương ứng hàm số biết giá trị biến số - Kỹ năng: Rèn kỹ nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay không cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, công thức) - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận công việc, say mê học tập 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng - Học sinh: Bảng nhóm, thước thẳng III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài a Kiểm tra bài cũ: (5P) - Nhắc lại định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch 2.Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung Hoạt động : Một số ví dụ hàm số (18 phút) 1Mục tiêu: Học sinh biết khái niệm hàm số 22 Hoạt động thầy và trò (23) Một số ví dụ hàm số Ví dụ 1: (SGK- trang 62) t(giờ ) T( C) 12 16 20 20 18 22 26 24 21 Ta thấy đại lượng T(0C) phụ thuộc theo t(giờ) Ví dụ 2: (SGK- trang 63) m = 7,8V ?1 V =1⇒ m=7,8 V =2⇒ m=15 , V =3 ⇒ m=23 , V =4 ⇒ m=31, Ví dụ 3(SGK- trang 63) Một số ví dụ hàm số *GV : Yêu cầu học sinh đọc ví dụ (SGK- trang 62) Nhiệt độ T (0C) các thời điểm t (giờ) cùng ngày cho bảng sau: t(giờ 12 16 20 ) T(0C) 20 18 22 26 24 21 - Có nhận xét gì các đại lượng trên *HS : Trả lời *GV : Yêu cầu học sinh đọc ví dụ (SGKtrang 63) Khối lượng m(g) kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8g/cm3 tỉ lệ thể tích V(cm3) theo công thức: m = 7,8V - Có nhận xét gì các đại lượng trên *HS :Trả lời *GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 Tính giá trị tương ứng m V = 1; 2; 3; *HS : Thực *GV :Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 3(SGK- trang 63) Thời gian t (h) chuyển động trên quãng đường 50 km tỉ lệ nghịch với vận tốc ?2 50 v(km/h) nó theo công thức t= v v(km/h 10 25 50 *HS : Thực ) *GV : Yêu cầu học sinh làm ?2 t (h) 10 Tính và lập bảng các giá trị tương ứng t *Nhận xét v = 5; 10; 25; 50 - Có đại lượng phụ thuộc vào đại lượng *HS : Thực *GV : Nhận xét còn lại - Với giá trị đại lượng này thì xác định *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV : Qua ba ví dụ trên có nhận xét gì ? đại lượng còn lại *HS : Trả lời 50 t= v Hoạt động : Khái niệm hàm số (10 phút) Mục tiêu: Nội dung Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x cho với giá trị x ta luôn xác định giá trị tương ứng y thì y gọi là hàm số x và x gọi là biến số Ví dụ: Ở ví dụ 1: T là hàm số t; Ở ví dụ 2: m là hàm số V ; * Chú ý: Hoạt động thầy và trò GV : Nhận xét và chốt kiến thức : Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x cho với giá trị x ta luôn xác định giá trị tương ứng y thì y gọi là hàm số x và x gọi là biến số *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài *GV :Hãy kể tên các hàm số ví dụ trên ? *HS : Trả lời *GV : Đưa chú ý: 23 (24) - Khi thay đổi mà y luôn nhận giá trị thì y gọi là hàm - Hàm số có thể cho bảng cho công thức - Khi y là hàm số x ta có thể viết y = f(x) ; y = g(x) ;… Chẳng hạn, với hàm số cho công thức y = 2x + hay y= f(x) = 2x + Nếu x = mà y = thì viết : f(3) = - Khi thay đổi mà y luôn nhận giá trị thì y gọi là hàm - Hàm số có thể cho bảng cho công thức - Khi y là hàm số x ta có thể viết y = f(x) ; y = g(x) ;… Nếu x = mà y = thì viết : f(3) = *HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài 3.Hoạt động luyện tập: (7’) Bài 24 : y là hàm số x - y = f(x) = 3x2 + f(1) = 3.12 + = f(3) = 3.32 + = 28 - Y/c học sinh hoạt động theo nhóm làm bài tập 25 (tr64 - SGK) y = f(x) = 3x2 +  f   f  1  1 3     2 2 1  1  2 f (1) 3.(1)2  4 f (3) 3.(3)2  f (3) 3.9  f (3) 28  1 f   2 4.Hoạt động vận dụng (2’) Học kỹ lý thuyết ghi lẫn SGK - Làm các bài tập 26, 27, 28, 29, 30 trang 64 SGK 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm soạn28/11/2016: Từ tuần 15 ….đến tuần… Ngày dạy: từ ngày13/12… đến ngày 18/12/2016 Từ tiết 29 đến tiết 30… CHỦ ĐỀ: LUYỆN TẬP+ KIỂM TRA 15P I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: - Học sinh củng cố khái niệm hàm số Biết cách tìm giá trị tương ứng hàm số biết giá trị biến số - Kỹ năng: Rèn kỹ nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay không cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, công thức) - Thái độ: Hình thành đức tính cẩn thận công việc, say mê học tập 2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải vấn đề và sáng tạo II Chuẩn bị tài liệu và phương tiện dạy học 24 (25) - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng - Học sinh: Bảng nhóm, thước thẳng III.Tổ chức hoạt động học sinh 1.Hoạt động dẫn dắt vào bài 1: Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Khi nào đại lượng y gọi là hàm số đại lượng x 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động thầy và trò Hoạt động : Luyện tập: (25 phút) 1Mục tiêu: - Học sinh củng cố khái niệm hàm số Bài 28 <Tr 64 SGK> Bài 28 <Tr 64 SGK> Gv: cho học sinh thảo luận nhóm 12 Cho hàm số : y = f(x) = x Gv: Muốn tính f(5) ta phải làm gì? 12 12  12 a) f(5) = ; f(-3) =  HS: Thay x = vào công thức y = x b) Điền các giá trị vào bảng - Tương tự tính f(-3) -GV: Yêu cầu HS quan sát trên bảng phụ x -6 -4 -3 12 - Hướng dẫn HS làm câu b 12 12 HS: Lên bảng tính và điền vào chỗ trống -2 -3 -4 x GV: tìm giá trị tương ứng f(x) biết x = -6 f(x)= tức là ta tính f(-6) tương tự các câu còn lại Bài 29 <Tr 64 SGK> Cho hàm số y = f(x) = x - HS:Nhận xét : cách trình bài bạn f(2) = 22 – = 2 f(1) = – = -1 GV : Cho HS làm bài 30 f(0) = 02 – = -2 GV: cho học sinh thảo luận nhóm f(-1) = (-1) – = -1 Gọi đai diện nhóm lên trình bài f(-2) = (-2) – = HS:Thay x = -1 vào công thức để tính f(-1) sau Bài 30 <Tr 64 SGK> đó so sánh kết với Cho hàm số y = f(x) = – 8x a) f(-1) = đúng vì: - GV Thay giá trị x vào công thức để f(-1) = – 8(-1) = tính f(x) 1   - GV:Hướng dẫn HS làm bài tập 30 b) f   = -3 đúng vì: Hỏi: làm để có thể biết f(-1) = là   đúng hay sai?   -GV: Hướng dẫn tương tự các câu còn f   = – = – = -3 lại c) f(3) = 25 sai vì: f(3) = – 8.3 = -23 25 - GV:Hướng dẫn HS làm bài tập 31 đặc biệt là cột Bài 31 <Tr 65 SGK> thứ 2 - Cho y = -2 làm nào để tìm giá trị Cho HS y = x Điền số thích hợp vào bảng: tương ứng x? x -0.5 -3 4.5 y -3 -2 HS:Thay y = -2 vào công thức y = x tìm x tức là : -2 = x 25 (26) => x = -2 = -3 Vậy với y = -2 thì x = -3 - GV: Gọi đai diện nhóm lên trình bài HS:nhận xét cách trình bài bạn 2: KIỂM TRA 15’ (15 phút) I lý thuyết : câu 1; nêu khái niệm hàm số II Tự luận Cho hàm số y = f(x) = + 2x Tính 1   f( 1); f(2 ); f   ; ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: f(1) = + 2.( 1) = (2đ) f(3) = + 2.3 = (2đ) 1 1     f   = +   = (3đ) 3.Hoạt động luyện tập: 4.Hoạt động vận dụng - Xem lại các bài tập đã chữa - Yêu cầu tiết sau ôn tập 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng IV.Rút kinh nghiệm Khánh Tiến , ngày tháng năm 2016 KÝ DUYỆT 14 26 (27) CÁC NĂNG LỰC CÓ THỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHO HS 1.Năng lực tự học: Là lực biểu thông qua việc xác định đúng đắn mục tiêu học tập; lập kế hoạch và thực cách học; và đánh giá, điều chỉnh cách học nhằm tự học và nghiên cứu cách hiệu và có chất lượng 2.Năng lực giải vấn đề và sáng tạo: Là lực biểu thông qua việc phát và làm rỏ vấn đề; đề xuất, lựa chọn, thực và đánh giá các giải pháp giải vấn đề; nhận ra, hình thành và triển khai các ý tưởng mới; và có tư độc lập 3.Năng lực thẩm mỹ: Là lực biểu thông qua các hành vi nhận cái đẹp; diễn tả, giao lưu thẩm mỹ; và tạo cái đẹp 4.Năng lực thể chất: 5.Năng lực giao tiếp: 6.Năng lực hợp tác: 7.Năng lực tính toán: 8.Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: 27 (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tong hop, Giao an tong hop