0

Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4

35 597 4
  • Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 00:10

TU N 4Ầ Trang 1 Ngày Tiết Môn học PPCT Tên bài Thứ 2 14. 09 1 2 3 4 5 Chào cờ Tập đọc Toán m nhạc Đạo đức 03 06 02 Những con sếu bằng giấy Ôn tập về bổ sung và giải toán Có trách nhiệm về việc làm của mình(tiết 2) Thứ 3 15.09 1 2 3 4 5 Toán Chính tả Thể dục LT& câu Khoa học 07 02 03 03 03 Luyện tập chung Nghe – viết anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ Từ trái nghóa Từ tuổi vò thành niên đến tuổi già Thứ 4 16. 09 1 2 3 4 5 Tập đọc Toán Kó thuật ÂTập làm văn Kể chuyện 04 08 02 03 02 Bài ca về trái đất Ôn tập và bổ sung về giải toán (TT) Thêu dáu nhân ( tiết 2) Luyện tập tả cảnh Tiếng vó cầm ở Mỹ Lai Thứ 5 17. 09 1 2 3 4 5 Toán Lòch sử LT & Câu Khoa học Mó thuật 09 02 04 04 02 Luyện tập Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ X I X đâuù thế kỉ XX Luyện tập về từ trái nghóa Vệ sinh ở tuổi dậy thì Vẽ theo mầu : Vễ khối hộp và khối cầu Thứ 6 18. 09 1 2 3 4 5 Thể dục Toán Địa lí Tập làm văn SHTT 08 20 04 08 Luyện tập chung Sông ngòi Tả cảnh (Kiểm tra viết)                            Tiết 1: CHÀO CỜ Tiết 2: TẬP ĐỌC TËp ®äc Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy I- Mơc tiªu Kiến thức, kó năng : SGV trang 103 -. Giáo dục cho học sinh lòng yêu hòa bình II- chn bÞ ®å dïng d¹y häc. 1- Gi¸o viªn: Tranh minh ho¹, bµi häc SGK. 2- Häc sinh: Xem tríc bµi. III C¸c ho¹t ®éng day-häc chđ u. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Bµi cò: KiĨm tra häc sinh ph©n vai c¶ 2 phÇn vë kÞch. Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2 nhãm ®äc ph©n vai vë kÞch “Lßng d©n” mçi phÇn mét nhãm. Häc sinh theo dâi, nhËn xÐt. 2 . Bµi míi 2.1. Giíi thiƯu bµi: giíi thiƯu chđ ®iĨm. Giíi thiƯu bµi: ghi ®Çu bµi 2.2. Híng dÉn lun ® vµ t×m hiĨu bµi. a) Lun ®äc. Bµi v¨n chia lµm mÊy ®o¹n? Gi¸o viªn n n¾n c¸ch ®äc cho häc sinh. Ghi gi¶ng tõ khã ®äc: 100.000 ngêi Xa-da-c«, Xa-xa-ki, Hi-r«-xi-ma, Na-ga-da-ki. Yªu cÇu häc sinh ®äc chó gi¶i Gi¸o viªn ®äc mÉu b) T×m hiĨu bµi. - Häc sinh ®äc lít bµi, th¶o ln nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái. C¸c bµi häc trong chđ ®iĨm, néi dung cđa bµi Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh kh¸ ®äc bµi. Häc sinh nªu: §o¹n 1: tõ ®Çu . NhËt B¶n. §o¹n 2: tiÕp nguyªn tư. §o¹n 3: tiÕp . gÊp 644 con. §o¹n 4: cßn l¹. Häc sinh nèi tiÕp viÕt bµi (2 vßng) - Häc sinh ®äc, häc sinh ®äc nèi tiÕp toµn bµi. lun tËp nhãm 2 (2 vßng) Häc sinh l¾ng nghe. Trang 2 ? Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ khi nào? ?Em hiểu phóng xạ là gì? ? Bom nguyên tử là gì? ? Cô bé kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? ? Các bạn nhỏ làm gì để tỏ nguyện vọng hoà bình? ? Nếu đợc đứng trớc tợng đài, em sẽ nói gì với Xa-da-cô? ? Nội dung chính của bài là gì? c) Hớng dẫn đọcdiễn cảm. ? Nêu cách đọc từng đoạn? Treo bảng đoạn 3. Giáo viên đọc mẫu. Tổ chức thi đọc diễn cảm. Học sinh đọc thầm bài thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời. Từ khi Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản Học sinh nêu Học sinh nêu - Ngày ngày gấp sếu vì em tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu giấy treo quanh phòng em sẽ khỏi bệnh. - Xa-da-cô chết các bạn quyên tiền xây tợng đài nhớ các nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại; khắc chữ vào chân tợng đài: Mong muốn cho thế giới này mãi mãi hoà bình. - Học sinh nêu suy nghĩ của mình - Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân nói lên khát vọng sống, khát vọng hoà bình của trẻ em toàn thế giới. Học sinh đọc nối tiếp hết bài (nhóm 4) Học sinh lắng nghe Đoạn 1: đọc to rõ ràng; đoạn 2: trầm buồn, đoạn 3: thông cảm, chậm rãi, xúc động, đoạn 4: trầm, chậm rãi. Học sinh lắng nghe Luyện đọc theo cặp 3-5 học sinh thi đọc, lớp nhận xét. 3. Củng cố dặn dò. ? Hỏi liên hệ chiến tranh ở Việt Nam Nhận xét giờ học. Bài sau: Bài ca về trái đất Học sinh liên hệ Tieỏt 2: Toán Tieỏt 16:On tập và bổ sung về giải toán I- Mục tiêu Giúp học sinh: - Làm quen với bài toán quan hệ tỉ lệ. - Biết giải các bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Hoùc sinh ham meõ hoùc toaựn II- Chuẩn bị đồ dùng dạy học . 1- Giáo viên: Nghiên cứu nội dung bài bảng số trong ví dụ 1 chép vào bảng phụ. 2- Học sinh: Xem trớc bài. III.Các hoạt động day-học chủ yếu. Hoạt động dạy Hoạt động học Trang 3 1. Bài cũ: Gọi học sinh chữa bài. Nêu các bớc giải bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ. Giáo viên nhận xét cho điểm. 2 Học sinh chữa. Học sinh nêu. 2 . Bài mới: a) Giới thiệu bài. b) Tìm hiểu về quan hệ tỉ lệ thuận. * Treo bảng phụ ghi ví dụ 1. - 1 giờ ngời đó đi đợc bao nhiêu km? - 2 giờ ngời đó đi đợc bao nhiêu km? - 2 giờ gấp mấy lần 1 giờ? - 8km gấp mấy lần 4km? Vậy khi thời gian gấp lên 2 lần thì diện tích nh thế nào? - Khi thời gian gấp 3 lần thì S nh thế nào? Qua ví dụ trên hãy nêu mối quan hệ giữa thời gian và diện tích đi đợc. => Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đ- ờng gấp lên bấy nhiêu lần Giáo viên ghi nội dung bài toán. - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Giáo viên ghi tóm tắt nh SGK. Giáo viên gợi ý 2 cách giải * Rút về đơn vị. - Tìm số km đi đợc trong 1 giờ? - Tính số km đi đợc trong 4 giờ? Dựa vào mối quan hệ nào chúng ta làm nh thế nào? * Tìm tỉ số. So với 2 giờ thì 4 giờ gấp ? lần Nh vậy quãng đờng đi đợc trong 4 giờ gấp quãng d- ờng đi đợc trong 2 giờ ? lần? Vì sao? - 4 giờ đi đợc bao nhiêu km? Gọi học sinh nêu đợc cách giải * Bớc tìm 4 giờ gấp 2 giờ mấy lần đợc gọi la bớc tìm tỉ số Học sinh lắng nghe 1 học sinh đọc. 4km 8km gấp 2 lần gấp 2 lần Gấp lên 2 lần. Gấp lên 3 lần Học sinh thảo luận rút ra kết luận. 1 học sinh trả lời. - HS nhận xét; 2 3 em nhắc lại. HS đọc 2 giờ đi 90km. 4 giờ đi ? km? Học sinh thảo luận, giải. Gọi các nhóm trình bày. Lấy 90 : 2 = 45 (km) Lấy 45 x 4 = 180 (km) Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đờng cũng gấp lên bấy nhiêu lần. 4 giờ gấp 2 giờ số lần là: 4:2=2 (lần). - Gấp 2 lần vì kế hoạch tăng thời gian ? lần thì quãng đờng cũng tăng lên bấy nhiêu lần. 4 giờ đi đợc: 90 x 2 =180 (km) 1 học sinh nêu Học sinh trình bày vào vở. c) Luyện tập Bài 1:SGK trang 19 Giáo viên hớng dẫn giải - Giáo viên nhận xét cho điểm Học sinh đọc đề 1 học sinh làm bảng, lớp làm vở. Mua 1m vải hết số tiền là: 80.000 : 5 = 16.000 (đồng) Mua 7m vải đó hết số tiền là: 16.000 x 7 = 112.000 (đồng). Trang 4 §¸p sè: 112.000 ®ång. Bµi 2: SGK trang 19 Gi¸o viªn chÊm bµi, nhËn xÐt 2 häc sinh gi¶i mçi em mét c¸ch Líp lµm vë. Bµi 3: SGK trang 19 Yªu cÇu häc sinh tãm t¾t vµ gi¶i Gi¸o viªn chÊm mét sè bµi 1 häc sinh tãm t¾t, 1 häc sinh gi¶i trªn b¶ng, líp lµm vë. a) Sè lÇn 4000 ngêi gÊp 1000 ngêi lµ: 4000 : 1000 = 4 (lÇn). Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 21 x 4 = 84 (ngêi). b) Mét n¨m sau d©n sè cđa x· t¨ng thªm: 15 x 4 = 60 ngêi). §¸p sè: a) 84 ngêi. b) 60 ngêi 3. Cđng cè dỈn dß. Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung bµi. NhËn xÐt giê häc. Chn bÞ bµi sau: Lun tËp Tiết 4 ÂM NHẠC Tiết 5 ĐẠO ĐỨC CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (T2). I-.MỤC TIÊU -HS phải có trách nhiệm về việc làm của mình. -Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn trách nhiệm, đổ lỗi cho ngwoif khác. II-.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: -Thẻ màu. III-.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: GIÁO VIÊN HỌC SINH A.Kiểm tra bài cũ: -HS trả lời câu hỏi. -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ. -GV nhận xét chung. B.Dạy bài mới: 1/.Giới thiệu bài: -GV giới thiệu bài, ghi tựa bài lên bảng. *Hoạt động 1 : Xử lí tình huống. *: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống. -2 em nêu. Trang 5 GIÁO VIÊN HỌC SINH -Cho HS hoạt động nhóm. -Bài tập 3: -Cho HS thảo luận những tình huống trong bài tập. -GV kết luận : Mỗi tình huống đều có nhiều cách giải quyết. Người có trách nhiệm cần phải chọn cách giải quyết nào thể hiện rõ trách nhiệm của mình và phù hợp với hoàn cảnh. *Hoạt động 2 : Tự liên hệ bản thân. *: Mỗi HS có thể tự liên hệ một việc làm của mình và tự rút ra bài học. -GV gợi ý để HS nhớ lại một việc làm chứng tỏ mình có trách nhiệm hoặc vô trách nhiệm. -Cho HS lên trình bày kết quả. -Cả lớp và GV nhận xét chọn bài hay khen. *Củng cố – dặn dò : -GV rút ra ghi nhớ SGK. -GV nhận xét tiết học và dặn dò HS xem lại bài, thực hiện những gì đã học cho tốt. -Thảo luận nhóm. -HS thảo luận và tìm ra tình huống đúng. -Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. -HS trao đổi bạn bên cạnh về câu chuyện của mình về việc làm có trách nhiệm hay vô trách nhiệm (dù rất nhỏ). -HS làm bài. -Vài em lên trình bày kết quả. -Vài em đọc lại phần ghi nhớ SGK.                                 Tiết 1 To¸n Tiết 19 Lun tËp I. Mơc tiªu Gióp häc sinh rÌn lun kü n¨ng: - Gi¶i to¸n liªn quan ®Õn quan hƯ tØ lƯ. - ¸p dơng 2 ph¬ng ph¸p gi¶i + Rót vỊ ®¬n vÞ. + T×m tØ sè. - Học sinh yêu thích mônhọc II. Chn bÞ ®å dïng d¹y häc. 1- Gi¸o viªn: Nghiªn cøu néi dung bµi. PhÊn mµu. 2- Häc sinh: §äc tríc bµi. III. C¸c ho¹t ®éng day-häc chđ u. Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Ổn định tổ chức 2. Bµi cò: - Ch÷a bµi vỊ nhµ. 2 häc sinh lµm. Trang 6 - Nêu 2 cách giải bài toán liên quan đến tỉ lệ thuận. - Giáo viên nhận xét cho điểm 2 học sinh nêu 3. Bài mới: a) Giới thiệu bài b) Hớng dẫn luyện tập Học sinh lắng nghe Bài 1:SGK trang 19 - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Biết giá tiền 1 quyển vở là không đổi, nếu gấp số tiền mua vở lên 1 số lần => số vở mua đợc sẽ nh thế nào? - Giáo viên nhận xét cho điểm Trong 2 bớc tính của bài giải, bớc nào gọi là bớc rút về đơn vị? Học sinh đọc đề, lớp đọc thầm Mua 12 quyển vở = 24.000 đồng Mua 30 quyển vở = ? đồng - Khi số tiền gấp lên bao nhiêu lần thì số vở mua đợc gấp lên bấy nhiêu lần 1 học sinh tóm tắt giải, lớp làm vở Giải. 1 Quyển vở có giá tiền là: 24.000 : 12 = 2000 (đồng). 30 quyển vở mua hết số tiền là: 2000 x 30 = 60.000 (đồng). Đáp số: 60.000 đồng Học sinh nhận xét bài trên bảng Bớc tính giá tiền một quyển vở. Bài 2: SGK trang 19 Hớng dẫn học sinh làm bài 1 theo cách tìm tỉ số Giáo viên đánh giá cho điểm Trong bài giải trên bớc nào là bớc tìm tỉ số 1 học sinh làm bảng, lớp làm vở. Giải. Đổi 12 tá = 24 cái. Số lần 8 cái kém 24 cái là: 24 : 8 = 3 (lần). Số tiền mua 8 cái bút là: 30.000 : 3 = 10.000 (đồng) Đáp số: 10.000 đồng Học sinh nhận xét Bớc tính số lần 8 bút kém 24 bút Bài 3: SGK trang 20 Học sinh làm tơng tự bài 1 Giáo viên chấm bài, nhận xét Giáo viên chữa bài Giải: Mỗi ô tô chở đợc số học sinh là: 120 : 3 = 40 (học sinh) 160 học sinh cần số ô tô là: 160 : 40 = 4 (ô tô) Đáp số: 4 ô tô. Học sinh nhận xét Bài 4: SGK trang 20 Học sinh làm tơng tự bài 3 Giải. Số tiền công đợc trả cho một ngày làm là: 72.000 : 2 = 36.000 (đồng) Trang 7 Giáo viên chấm bài, nhận xét Nếu mối quan hệ giữa số ngày làm và số tiền công nhận đợc. Biết rằng mức gtrả công một ngày không đổi? Số tiền công trả cho 5 ngày làm là: 36.000 x 5 = 180.000 (đồng) Đáp số 180.000 (đồng) Học sinh nhận xét bài trên bảng Nếu mức trả công 1 ngày không đổi thì khi gấp (giảm) số ngày làm việc bao nhiêu lần thì số tiền nhận đợc cũng gấp (giảm) bấy nhiêu lần 4. Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học. - Bài về nhà: 2, 3, 4 (làm cách 2) Chuẩn bị bài sau: Chuẩn bị bài ở nhà Tit 2 CH NH T (NGHE - VIếT) Tieỏt 4 :Anh bộ đội cụ hồ gốc bỉ I. Mục tiêu Giúp học sinh: - Nghe, viết đúng, đẹp bài văn: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. - Tiếp tục luyện tập củng cố về mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. - Giáo dục học sinh rèn chữ, giữ vở. *Trọng tâm: Viết đúng, trình bày đẹp bài Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học. 1- Giáo viên: Mô hình cấu tạo vần viết vào bảng phụ để kiểm tra bài cũ và làm bài tập 2. 2- Học sinh: Vở bài tập, vở chính tả. III. Các hoạt động day-học chủ yếu . Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: - Treo bảng kẻ mô hình cấu tạo vần. - Cho câu văn: Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hoà bình. ? Hãy viết phần vần của các tiếng, của câu văn trên vào mô hình cấu tạo vần 2 học sinh làm bảng, lớp làm nháp 1 học sinh nhận xét 1 học sinh nêu Dấu thanh đợc đặt ở âm chính gồm: âm đệm, âm chính, âm cuối 2 . Bài mới: 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hớng dẫn viết chính tả a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Giáo viên đọc toàn bài chính tả Học sinh nghe Học sinh lắng nghe, lớp đọc thầm lại - Vì ông nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc Trang 8 ? Vì sao Ph.răng ĐơBô-en lại chạy sang hàng ngũ quân đội ta? ? Chi tiết nào cho thấy ông rất trung thành với đất nớc Việt Nam ta? ? Bài văn có từ nào khó viết? Yêu cầu học sinh viết các từ vừa tìm đợc Giáo viên nhận xét c) Viết chính tả Giáo viên đọc cho học sinh viết d) Soát lỗi và chấm bài Giáo viên đọc toàn bài văn Chấm 7 10 bài chiến tranh xâm lợc - Bị bắt: dụ dỗ, tra khảo nhng ông nhất định không khai. Ph.răng ĐơBô-en, phi nghĩa, chiến tranh, Phan Lăng, dụ dỗ 3 học sinh viết bảng, lớp viết nháp Học sinh nhận xét Học sinh viết bài Học sinh soát lỗi Đổi vở bạn chéo nhau soát lỗi Học sinh thu vở 2.3. Hớng dẫn làm bài tập Bài 2:SGK trang 38 Gọi học sinh đọc yêu cầu nội dung bài Yêu cầu học sinh tự làm bài ? Hai tiếng đó giống và khác nhau ntn? Giáo viên nhận xét 1 học sinh đọc, lớp theo dõi 1 học sinh làm bảng, lớp làm vở Tiếng Vần â. đệm â. chính â. cuối nghĩa chiến ia iê n - Giống: 2 tiếng đều có âm chính có 2 chữ cái (đó là nguyên âm đôi) - Khác: tiếng nghĩa: không có âm cuối, tiếng chiến: có âm cuối. Học sinh nhận xét Bài 3: SGK trang 38 - Nêu yêu cầu của bài tập? ?Nêu quy tắc ghi dấu thanh trong tiếng? ? Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở tiếng chiến và nghĩa Đa thêm ví dụ. Học sinh đọc, lớp đọc thầm Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở hai tiếng trong bài 1 - Dấu thanh đợc đặt trong âm chính - Dấu thanh đặt ở âm chính chiến có âm cuối dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 nguyên âm đôi. nghĩa không có âm cuối dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 1 của nguyên âm đôi. 4. Củng cố dặn dò.- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau: Một chuyên gia máy xúc -Học thuộc quy tắc dấu thanh Tit 3 Tit 4: Luyện từ và câu Trang 9 Tieỏt 7:Từ trái nghĩa I- Mục tiêu - Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa. - Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu phân biệt những từ trái nghĩa. *Trọng tâm: Nắm đợc khái niệm và tác dụng của từ trái nghĩa. Vận dụng làm bài tập. II.chuẩn bị đồ dùng dạy học. 1- Giáo viên: Bảng lớp viết nội dung bài tập 1, 2, 3 phần luyện tập. Từ điển tiếng Việt. 2- Học sinh: xem trớc bài. III.Các hoạt động day-học chủ yếu . Hoạt động dạy Hoạt động học 1. n nh t chc 2. Bài cũ: Yêu cầu 3 học sinh đọc đoạn văn viết đoạn văn miêu tả. Giáo viên nhận xét, cho điểm. Hát 3 học sinh viết đoạn văn mình viết. Lớp nhận xét đoạn văn bạn viết nêu ra các từ đồng nghĩa bạn đã đúng. 3. Bài mới 3.1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài 3.2. Tìm hiểu ví dụ. Bài 1: (phần nhận xét) ? Nêu các từ in đậm? Yêu cầu học sinh trao đổi theo cặp so sánh nghĩa của 2 từ phi nghĩa, chính nghĩa ? Con hiểu chính nghĩa là gì? ? Em có nhận xét gì về nghĩa của 2 từ chính nghĩa và phi nghĩa? ? Qua bài tập em biết: Thế nào là từ trái nghĩa? Học sinh đọc yêu cầu của bài. Phi nghĩa, chính nghĩa Học sinh thảo luận tìm nghĩa của từ phi nghĩa, chính nghĩa Là đúng với đạo lý, điều chính đáng cao cả Phi nghĩa trái với đạo lý Hai từ đó có nghĩa trái ngợc nhau Từ trái nghĩa là từ có nghĩa trái ngợc nhau Bài 2, 3: ? Thảo luận nhóm đôi để tìm các từ trái nghĩa? ? Tìm các cặp từ trái nghĩa trong câu? ? Tại sao em cho đó là các cặp từ trái nghĩa? ? Từ trái nghĩa trong câu có tác dụng gì? ? Dùng từ trái nghĩa có tác dụng gì? Học sinh đọc yêu cầu bài tập Học sinh thảo luận nhóm - Chết/sống; vinh/ nhục Vinh: đợc kính trọng, đánh giá cao; nhục: bị khinh bỉ Làm nổi bật quan niệm sống của ngời Việt Nam ta. Thà chết mà dợc tiếng thơm còn hơn sống mà bị ngời đời khinh bỉ - Dùng từ trái nghĩa có tác dụng làm nổi bật sự vật, sự việc, hoạt động trạng thái đối lập nhau Trang 10 [...]... xng 10 bao (10 :5= 2) 5k gÊp lªn 2 lÇn ®ỵc 10kg 20 bao gi¶m ®ỵc 2 lÇn ®ỵc 10 bao (20 :10 =2) Sè bao gi¶m ®i 2 lÇn 2 häc sinh nªu kÕt ln SGK Chia sè g¹o ®ã cho 5 bao Sè bao g¹o gi¶m tõ 20 bao xng 5 bao GÊp lªn 4 lÇn (20 : 5 = 4) Gi¶m ®i 4 lÇn (20 : 5 = 4) Khi ®ã sè bao g¹o gi¶m di 4 lÇn 2 häc sinh nªu l¹i Häc sinh ®äc ®Ị, líp ®äc thÇm Lµm xong nhµ trong 2 ngµy cÇn 14 ngêi Lµm xong nhµ trong 4 ngµy cÇn ?... lµ: C2: 3.000 ®ång gÊp ®«i 150 0 ®ång sè lÇn lµ: 3000 x 25 = 75. 000 (®ång) 3.000 : 150 0 = 2 lÇn NÕu 1 qun gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè qun NÕu 1 qun gi¸ 150 0 ®ång th× mua ®ỵc sè vë lµ: lµ: 75. 000 : 150 00 = 50 (qun) 25 x 2 = 50 (qun) §¸p sè 50 qun §¸p sè 50 qun Häc sinh nhËn xÐt Yªu cÇu häc sinh nªu bíc t×m “tØ sè“ trong bµi Häc sinh nªu gi¶i - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ cho ®iĨm Bµi 2: SGK trang 21 - Bµi to¸n... mua 25 qun vë: 3000®ång/1qun Cïng sè tiỊn ®ã mua ë 150 0 ®ång/1 qun th× mua ? qun Cïng sè tiỊn ®ã, khi gi¸ tiỊn 1 qun vë gi¶m ®i Sè qun vë mua ®ỵc sÏ gÊp lªn bÊy nhiªu lÇn sè lÇn th× sè qun vë thay ®ỉi nh thÕ nµo? Yªu cÇu häc sinh lµm bµi Häc sinh lµm theo 2 c¸ch C1: Ngêi ®ã cã sè tiỊn lµ: C2: 3.000 ®ång gÊp ®«i 150 0 ®ång sè lÇn lµ: 3000 x 25 = 75. 000 (®ång) 3.000 : 150 0 = 2 lÇn NÕu 1 qun gi¸ 150 0 ®ång... Trang 22 Bµi 4: SGK trang 21 Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh gi¶i Thu bµi, chÊm vµ ch÷a 4 Cđng cè dỈn dß - Gi¸o viªn tãm t¾t néi dung bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê - VỊ nhµ lµm bµi tËp 3 (tr 21) Tiết 2 Häc sinh ®äc ®Ị, líp ®äc thÇm Häc sinh lµm b¶ng, líp lµm vë Gi¶i Xe chë ®ỵc nhiỊu nhÊt sè kg lµ: 50 0 x 300 = 150 .000 (kg) NÕu mçi bao nỈng 75 kg th× xe chë ®ỵc nhiỊu nhÊt sè bao lµ: 150 .000 : 75 = 200 (bao)... mÐt lµ: 35 x 3 = 1 05 (m) §¸p sè 1 05 m 2 Bµi míi: a) Giíi thiƯu bµi b) Híng dÉn häc sinh lun tËp Bµi 1:SGK trang 22 Bµi to¸n thc d¹ng to¸n g×? Yªu cÇu häc sinh nªu c¸c bíc gi¶i 2 Häc sinh ch÷a bµi (mçi em mét c¸ch) Häc sinh nhËn xÐt C2: 20 ngêi gÊp 10 ngêi sè lÇn lµ 20 : 10 = 2 (lÇn) Mét ngµy 20 ngêi ®µo sè m lµ: 35 x 2 = 70 (m) Sau kÕ ho¹ch t¨ng 20 ngêi th× 1 ngµy ®µo sè m lµ: 35 + 70 = 1 05 (m) Häc... ®ång/1 ngêi/1th¸ng 4 ngêi ? ®ång/1 ngêi/1 th¸ng Tỉng thu nhËp kh«ng ®ỉi, khi sè ngêi t¨ng thu nhËp b×nh qu©n cđa mét ngêi sÏ gi¶m - TÝnh xem khi cã 4 ngêi th× thu nhËp trung b×nh hµng th¸ng cđa mçi ngêi lµ bao nhiªu 1 häc sinh lµm bµi, líp lµm vë Tỉng thu nhËp cđa gia ®×nh ®ã lµ: 800.000 x 3 = 2 .40 0.000 (®ång) Khi cã thªm 1 con th× thu thËp trung b×nh cđa mét ngêi lµ: 2 .40 0.000 : 4 = 600.000 (®ång)... + 5 = 7 (phÇn) Sè häc sinh nam lµ: 7x2 = 8 (em) Sè häc sinh n÷ lµ: 28-8 = 20 (em) §¸p sè: 8 em Häc sinh ch÷a bµi, nhËn xÐt - Gi¸o viªn cho ®iĨm :20 em Trang 28 Bµi 2: SGK trang 22 1 häc sinh lµm b¶ng, líp lµm vë Híng dÉn häc sinh lµm bµi 1 Gi¶i Tãm t¾t: HiƯu sè phÇn b»ng nhau lµ: 2-1 =1 (phÇn) ChiỊu réng cđa m¶nh ®Êt lµ: 15 : 1 = 15 (m) ChiỊu dµi m¶nh ®Êt lµ: 15 x 2 = 30 (m) Chu vi m¶nh ®Êt lµ: ( 15. .. giÊy khỉ to d¸n b¶ng tr×nh Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iĨm bµy Líp theo dâi nhËn xÐt Th©n bµi: T¶ phÇn cđa trêng 3 Cđng cè DỈn dß NhËn xÐt giê häc ViÕt l¹i ®o¹n v¨n cha ®¹t §äc tríc ®Ị (44 Sgk) Trang 19 Tiết 5 : KĨ chun Tiết 4 :TiÕng vÜ cÇm ë mü lai I- Mơc tiªu -KĨ lu lo¸t, râ rµng vµ hiĨu ®ỵc ý nghÜa c©u chun -Yêu hòa bình bảo vệ hòa bình II chn bÞ ®å dïng d¹y häc 1- Gi¸o viªn: C¸c h×nh ¶nh minh ho¹ trong... Gi¸o viªn treo b¶ng viÕt s½n vÝ dơ - NÕu mçi bao ®ùng 5kg th× sè g¹o ®ã chia hÕt cho bao nhiªu bao? 2 häc sinh ch÷a bµi 2 häc sinh nªu Líp nhËn xÐt Häc sinh l¾ng nghe Häc sinh ®äc, líp ®äc thÇm §ùng trong 20 bao Trang 15 - NÕu mçi bao ®ùng 10kg th× sè g¹o ®ã chia hÕt cho bao nhiªu bao? Khi sè g¹o ë mçi bao t¨ng tõ 5- 10kg th× sè g¹o nh thÕ nµo? 5kg gÊp lªn mÊy lÇn ®ỵc 10 kg? 20 bao g¹o gi¶m mÊy lÇn... ®ỉi nh thÕ nµo? Gäi häc sinh nh¾c l¹i kÕt ln * NÕu mçi bao ®ùng 20kg=> chia hÕt sè g¹o ®ã cho bao nhiªu bao? Khi sè g¹o ë mçi bao t¨ng tõ 5kg=>20 kg th× sè bao g¹o nh thÕ nµo? 5kg gÊp lªn mÊy lÇn ®ỵc 20kg? 20 bao gi¶m di mÊy lÇn ®ỵc 5 bao? Khi sè g¹o ë mçi bao gÊp lªn 4 lÇn th× sè bao g¹o nh thÕ nµo? Gäi häc sinh nh¾c l¹i kÕt ln trªn? * Bµi to¸n - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? Yªu cÇu häc sinh . 20 bao xuống 5 bao Gấp lên 4 lần (20 : 5 = 4) Giảm đi 4 lần (20 : 5 = 4) Khi đó số bao gạo giảm di 4 lần 2 học sinh nêu lại Học sinh đọc đề, lớp đọc thầm. Luyện tập tả cảnh Tiếng vó cầm ở Mỹ Lai Thứ 5 17. 09 1 2 3 4 5 Toán Lòch sử LT & Câu Khoa học Mó thuật 09 02 04 04 02 Luyện tập Xã hội Việt Nam cuối thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4, Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4, Giáo án tổng hợp lớp 5 tuần 4