0

Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay

28 1 0
  • Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:50

Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay     W^ƨỔMJ ęẩK EỄB MJHẩK WEƨƩMJ   WKỎP DPẤM  DPẤM  ęề ték? Dó teuyẸt teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb déc trhmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ Rự meảm teừb vé vảm gỠmj véh täme eäme VkỊt Mac ekỊm may.  Eể tïm skme vkïm CRRV C÷m eểb  eểb  Câ dỜp tãm beị Jkáh vkïm eƹỜmj gẬm ? ? ? ? ? MjuyỀm Näme Ckme  Ckme  >911109:9> DỌbe sợ báb eểb teuyẸt lkme tẸ  tẸ   LW@@291(E` >9>1).1 WeR Ehémj EẢk  Eé Mớk, teámj mĂc >9>1   A) DỔ K Cờ  Cờ  ęẦ ęẦP P 1.  Wãme bẠ bẠp tekẸ tekẸt bỪa bỪa đề ték đề ték  Mjéy may, Ộ báb mƹỜb bò mềm lkme tẸ beuyỂm đỐk, trhmj đò nah jỒc bẢ VkỊt Mac, shmj shmj vỜk vkỊb cỘ rớmj tự gh lkme ghame, pết trkỂm teỌ trƹồmj mj a vé gỌbe vỠ, teỌ trƹồmj vốm vé beừmj lehám, teä teỌ trƹồmj dah đớmj būmj đamj đƹỢb eäme teéme WeỌ trƹồmj dah đớmj bạme trame vỜk mjuỒm mm dựb beẠt dƹỢmj bah  sẳ dé bơ sỘ vỨmj beẨb beh peát trkỂm lkme tẸ, cớt teỌ trƹồmj dah đớmj  lëc peát trkỂm, dạb eảu, tỺ t Ỻ dỊ teẠt mjekỊp bah , beỪ quam guy ó bễ sẳ déc beh mềm lkme tẸ trỘ mïm trä trỊ teảc bễ dé ppết ết trkỂm teỠt dûk UuẠt peát đkỂc quam trểmj meẠt, mềm tẢmj bơ nẢm n Ảm meẠt đỂ xỵy gựmj cớt eỊ teốmj quam đkỂc thém gkỊm vẠm đề teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb déc beãme dé báb eểb teuyẸt lkme tẸ t trhmj teẸ lỺ jẪm đỵy, vẠm đề teỌ trƹồmj vé vkỊb déc đâ đƹỢb duảm ném vé bị vỌ trỌ quam trểmj trhmj báb trƹồmj pếk lkme tẸ leáb meau, đâ đƹỢb nkẸm đỐk peỠ teuớb véh träme đớ sẢm xuẠt bỪa dựb dƹỢmj sẢm xuẠt vé quam eỊ sẢm suẠt lếb meau, pẻ eỢp vỜk dkme eỒm  pết trkỂm lkme tẸ bỪa teồk đkỂc đị ękều mỐk nảt bỪa báb eểb  teuyẸt lkme tẸ méy dé báb eểb teuyẸt lkme tẸ sau bò teỂ peỪ đỌme eểb teuyẸt lkme tẸ trƹỜb Wuy mekïm būmj bò meỨmj eểb teuyẸt le÷mj ehém thém peỪ meảm eểb teuyẸt lkme tẸ trƹỜb cé dé lẸ teỬa vé peát euy bah eơm eểb teuyẸt trƹỜb đò.  Gh vảy, cỚk cớt quam đkỂc vkỊb déc dé tãbe dūy mjuỒm trk teừb bỪa teồk đạk, dé đkỂc tƹồmj träme đỂ peát trkỂm vkỊb déc trhmj tƹơmj dak, dé lẸ teỬa meỨmj tkẸm đâ đƹỢb leha eểb, lī teuảt tãbe dūy đẸm teồk đkỂc đò WeẠy đƹỢb tẪc quam trểmj bỪa báb beãme sábe vkỊb déc đốk vỜk mềm lkme tẸ ba ct qubjka bmj me vak trỵ ba bỏb eb teuyẸt lkme tẸ trhmj vkỊb xỵ xỵyy cớt teỌ trƹồmj dah đớmj ekỊu quẢ trhmj mềm lkme tẸ teỌ trƹồmj ekỊm đạk, tạh bơ sỘ beh peát trkỂm meame, nềm vỨmj bỪa cớt mềm lkme tẸ, `c quyẸt đỌme beểm đề ték ?–  ?–  Dó  Dó teuyẸt teỌ trƹồmj dah dah đớmj vé vkỊb déc trhmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ Rự meảm teừb vé vảm gỠmj véh täme eäme VkỊt Mac ekỊm may.–   >.  ęốk tƹỢ mj mj mjekïm bừ  bừ u u ęốk tƹỢmj mjekïm bừu bỪa đề ték dé beãme sábe vkỊb déc vé dah đớmj trhmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ qua báb teồk lä, teựb trạmj vảm vả m gỠmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ đỂ xỵy gựmj bễme sábe ték bễme, tkềm tỊ, tãm gỠmj tạk VkỊt Mac trhmj teồk jkam qua ęẺb nkỊt, meỨmj quam đkỂc đƹa sẳ đƹỢb duảm jkẢk vak trỵ ba meộ mb, bũ mjea dộ eht mj ba meé mƹỜb trhmj vkỊb đkều beịme báb beãme sábe teuớb dīme vựb lkme tẸ vé dah đớmj ‒  xâ eớk trhmj tỬmj teồk lä 2.  CỠb tkïu mjekïm bừ  bừ u u CỠb tkïu mjekïm bừu bỪa tkỂu duảm dé déc rð vkỊb vảm gỠmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ trhmj vkỊb teựb tek beãme sábe trïm teỌ trƹồmj bỪa beãme peỪ VkỊt Mac trhmj jkak đhạm tỬ   sau đỐk cỜk tỜk may, qua đò déc sámj sám j tỈ báb vẠm đề? đỌme eƹỜmj peát trkỂm bỪa báb leu vựb lkme tẸ, cừb đớ peát trkỂm bỪa ekỊu quẢ vkỊb déc, tỺ dỊ mjƹồk dah đớmj peẢk đéh tạh dạk đỂ tráme nỌ sa teẢk, vé beuẫm nỌ bỪa báb bơ quam beừb mĂmj meé mƹỜb vé teáh jỡ meỨmj vƹỜmj cẨb đò. WỬ đò rÿt meỨmj teéme tu t b bmj me memj em be bỵm pek leẨb peỠb trhmj teồk teồk jkam tỜk We`h đò nék tkỂu duảm bò meỨmj cỠb tkïu bỠ teỂ meƹ sau? Weừ  meẠt? ękỂc dạk meỨmj eểb teuyẸt lkme tẸ qua báb teồk lä leáb meau nẨt đẪu tỬ eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj peák trểmj teƹơmj vé lẸt teÿb Ộ eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj  pếk Bễme ekỊm đạk Weừ eak ? ęáme jká teựb trạmj teỌ trƹồmj dah đớmj   bỪa VkỊt Mac tỬ jkak đhạm nẨt đẪu đỐk cỜk beh tỜk ekỊm may Weừ na? ęƹa meỨmj teéme tựu đạt đƹỢb būmj meỨmj eạm beẸ trhmj vkỊb đkều eéme beãme sábe vkỊb déc, tkềm dƹơmj bẪm đƹỢb leẨb peỠb trhmj teồk jkam tỜk.  >   CủB DủB  DủB  A) DỔK Cờ ęẦP    1.  Wãme bẠp tekẸt bỪa đề ték   1  >.   ęốk tƹỢmj mjekïm bừu.  1  2.   CỠb tkïu mjekïm bừu.  1  N) MổK GPMJ  0  K.  JKởK WEKỆP BÁB EỄB WEP[ẽW LKME Wẽ W^HMJ DỏBE RỤ   0  1.  Wrƹồmj pếk Lkme tẸ Bễme trỌ eểb bỐ đkỂm Ame   0  1.1  Eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa Agac Rckte - Wƹ tƹỘmj tự gh lkme tẸ - Dó duảm —ném tay v÷ ệme–  0  1.>  Eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa Gavkg ^kbargh  6  >.   Dó teuyẸt bỪa B.Carx  :   >.1  Eểb teuyẸt jká trỌ teẺmj gƹ   :  >.>  Eểb teuyẸt tãbe dūy tƹ nẢm   5  2.   Dó teuyẸt bỪa Ohem C`ymar L`ym`s   ;  2.1  Báb peạc trû bơ nẢm trhmj dó teuyẸt beumj vkỊb déc  ;  2.>  Dó teuyẸt beumj vkỊb déc  11  2.2  Dó teuyẸt bam tekỊp bỪa meé mƹỜb  1>  2.7  ęáme jká teéme tựu vé eạm beẸ bỪa eểb teuyẸt L`ym`s   1>  7.   Eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj pếk bễme ekỊm đạk  12  7.1  Eểb teuyẸt mềm lkme tẸ eỚm eỢp   12  7.>  Dó teuyẸt teẠt mjekỊp   10    Rỹ MEẤM WEụB VÉ VẤM GủMJ BÁB DÓ WEP[ẽW LKME Wẽ Vỉ WEỏ KK W^ƨỔMJ DAH ęổMJ VÉ VKỆB DÉC VÉH WÄME EÄME VKỆW MAC EKỆM MA[ 16  1.  Weựb trạmj teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb déc Ộ VkỊt Mac ekỊm may 16   1.1  Weựb trạmj beumj teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb déc Ộ VkỊt Mac ekỊm may   16  Cớt số teábe teừb bỪa teỌ trƹồmj dah đớmj VkỊt Mac ekỊm may 1:  >.  Rự meảm teừb vé vảm gỠmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ     >9  >.1  Rự meảm teừb vé vảm gỠmj eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj pếk bễme trỌ eểb >9  bỐ đkỂm  1.>  >.>  Rự meảm teừb vé vảm gỠmj eểb teuyẸt Carx   >1    >.2  >.7    Rự meảm teừb vé vảm gỠmj eểb teuyẸt L`ym`s  >1  Rự meảm teừb vé vảm gỠmj eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj pếk bễme ekỊm đạk >>   MeỨmj mekỊc vỠ vé jkẢk peáp meằc peát trkỂm teỌ  trƹồmj dah đớmj Ộ VkỊt Mac đẸm mĂc >929  >>  2.  >6   B) LẽW DPẤM BEPMJ  GAME CủB NẮMJ VÉ NKỎP ęỞ  ęỞ   NẢmj 1? Dựb dƹỢmj dah đớmj jkak đhạm >915 ->9>9 1: NẢmj >? Dah đớmj tỬ 10 tuỐk trỘ dïm đamj déc vkỊb mj mĂc pm te`h mjeề mjekỊp >910 >91; 15 NẢmj 2? Meu bẪu bỪa ghame mjekỊp vé cừb đớ đáp ừmj bỪa mjƹồk dah đớmj  1; NẢmj 7? Rố dƹỢmj dah đớmj trhmj đớ tuỐk teẠt mjekỊp te`h träme đớ  >9   N) MổK GPMJ K.  JK JKở  ở K WEKỆ WEKỆP BÁB EỄ EỄB WEP[ẽ WEP[ẽW LKME Wẽ Wẽ W^HMJ Dỏ DỏBE RỤ  RỤ   1.  Wrƹồ mj mj pếk Lkme tẸ tẸ Bễme trỌ trỌ eể  eểb bỐ bỐ đkỂ đkỂm m Ame VkỊb déc vé teẠt mjekỊp du÷m du÷m dé meỨmj vẠm đề lkme tẸ - xâ eớk nừb tekẸt vé teu eÿt đ÷mj đẢh meé leha eểb lkme tẸdébỪa cểkmjƹồk teồk đạk trƹồmj lkmesựtẸquam lếb tỵc meau.bỪa Z.Y`tty, A.Rckte vé G.^kbargh meỨmj đẺt vé mềmcểk cịmj, sámjpếk dảp trƹồmj pếk dó teuyẸt lkme tẸ bỐ đkỂm Báb eểb teuyẸt tƹ sẢm bỐ đkỂm Ame đồk đâ leẨb  peỠb meỨmj lekẸc leuyẸt cé eak eểb teu teuyẸt yẸt trƹỜb đò beƹa be ƹa jkẢk quyẸt đƹỢb dé lếk mkỊc jká trỌ, vä teẸ dó duảm jká trỌ dah đớmj đƹỢb beh dé teéme tựu quam trểmj meẠt bỪa meòc báb eểb teuyẸt méy Eể đẺt dah đớmj véh trumj tỵc lkme tẸ vé meỨmj mjekïm bừu bỪa cäme, đƹa meỨmj vẠm đề quam trểmj sẢm xuẠt eémj eòa vé teỌ trƹồmj,  về đớmj dựb bỪa peát trkỂm, tkềm dƹơmj, dỢk meuảm vé dỢk từb đẠt đak, tự đkều tkẸt bỪa ném tay v÷ ệme vé bam tekỊp tốk tekỂu bỪa meé mƹỜb trhmj mềm lkme tẸ   1.1  E ểb teuy Ẹ  Ẹ t lkme lk me t Ẹ  Ẹ  b  b Ừa Agac Rckte - Wƹ tƹỘ mj mj t ự  gh  gh lkme t ẸẸ    D ó duảm v ề —ném tay v÷ ệme–   Wƹ tƹỘmj tự gh lkme tẸ bekẸc jkỨ vỌ trã trumj tỵc trhmj eểb teuyẸt bỪa A.Rckte, mớk gumj bơ nẢm dé đề bah vak v ak trỵ ba bỏ meợm, ba mmjk jỢk bơ beẸ tự đkều tkẸt bỪa lkme tẸ teỌ trƹồmj, teựb ekỊm tự gh bạme trame, Ừmj eớ sỘ eu t meợm vộ meộ mb leữmj bam tekp vộh lkme tẸ ękỂc quam trểmj bỪa dó teuyẸt méy dé Agac Rckte đâ đƹa peạc trû bhm mjƹồk lkme tẸ ×mj quam mkỊc lek beạy te`h tƹ dỢk tệ bhm mjk lkme t bỵm beu s tỏb mj ba —ném tay v÷ ệme–. —Ném tay v÷ ệme– dé ehạt đớmj bỪa báb quy duảt lkme tẸ lếbe quam, ÷mj beh rằmj beãme báb quy qu y duảt lkme tẸ lếbe quam dé cớt —trảt tự tự mekïm– ęỂ bị b ò ehạt đớmj bỪa trảt tự tự mekïm tệ bẪm peẢk bị meỨmj đkều lkỊm meẠt đỌme ęị dé tỒm tạk, peát trkỂm bỪa sẢm xuẠt eémj ehá vé trah đỐk eémj ehá Mềm lkme tẸ peẢk đƹỢb peát trkỂm trïm bơ   sỘ tựmƹỜb gh lkme t ìmj trt tlkme t mekùm, tayrkùmj vữ eọme, meộ le÷mj mïm beh bam rằmj tekỊpbẪm véh peẢk lkmet÷m tẸ,trểmj ehạt đớmj tẸ vốmt÷mbịtrểmj buớbném sốmj bỪa mị Wịc dạk xâ eớk cuốm jkéu tệ peẢk pết trkỂm lkme tẸ te`h tkme teẪm tự gh te`h BeỪ mjeīa —Dakss`fẢk`– từb dé —CẺb lỊ mò–.   ęốk vỜk v Ờk vkỊb v kỊb déc,  đkều đò bò mjeīa dé bumj vé bẪu trïm te trmj dah mj s duữm b bợm nmj, vkb dộc v b nm b c nh W ợy ữmj lẸt duảm rằmj, lẸt duảm bỪa meé mƹỜb véh dīme vựb bạme trame tự gh sẳ gẬm đẸm eảu quẢ tak eạk Wuy mekïm mjéy may,  peẪm dỜm meé lkme tẸ đỒmj täme rằmj, ném tay v÷ ệme bỪa teỌ trƹồmj bẪm peẢk đƹỢb lẸt eỢp vỜk ném tay eỨu eäme bỪa meé mƹỜb Cớt trhmj meỨmj lẸt duảm beỪ yẸu vé quam trểmj meẠt trhmj eểb teuyẸt bỪa A.Rckte dé eểb teuyẸt jká trỌ dah đớmj  vé vảm gỠmj mị véh vkỊb pm tãbe mềm lkme tẸ teỌ trƹồmj   A.Rckte bò quam đkỂc rằmj, jká trỌ gh dah đớmj eah peã đỂ sẢm xuẠt eémj eòa quyẸt đỌme.  Dah đớmj dé teƹỜb đh teựb tẸ bỪa cểk jká trỌ VỜk quam đkỂc méy, A.Rckte beừmj ckme mjuỒm jốb bỪa cểk jkéu bò dé dah đớmj vé dah đớmj tạh jká trỌ, nah jỒc bẢ b Ả dƹơmj, dỢk meuảm vé đỌa t÷ qua quam đkỂc —tkềm dƹơmj, dỢk meuảm, đỌa t÷ dé na mjuỒm jốb đẪu  tkïm bỪa cểk teu meảp, būmj meƹ bỪa nẠt lä jká trỌ trah đỐk méh.– Wrhmj táb peẫc —Mjekïm bừu nẢm beẠt vé mjum mm jkéu bị bỪa gỵm tớb– mĂc 1::6, A.Rckte beị rð —Jká tr cộ mjk bữmj meợm bmj teùc vộh jkỏ tr vảt beẠt, đƹỢb tábe déc > peẪm, cớt peẪm tỬ đị bek trẢ beh tkềm dƹơmj bỪa mjƹồk b÷mj mm, peẪm lka tãme véh dỢk meuảm bỪa m ghame mjekỊp, tãme véh thém số vốm cé meé ghame mjekỊp đâ tạc ừmj gƹỜk gạmj vảt beẠt vé dƹơmj– MeỨmj duảm đkỂc méy vẬm đÿmj đẨm đ Ẩm đẸm tảm nỵy jkồ A.Rckte dé mjƹồk Ừmj eớ trẢ tkềm b÷mj bah We`h ÷mj, tkềm b÷mj bah sẳ déc tạh leẢ mĂmj tĂmj trƹỘmj bỪa mềm lkme tẸ vä tkềm bữmj bah dộ meợm t lóbe teóbe bữmj meợm tmj mĂmj suẠt dah đớmj ękều đò tạh đkều lkỊm tĂmj tãbe dūy tƹ nẢm vé tĂmj meu bẪu dah mj ìmj vbe r rmj, meộ t nm leữmj s jọ vkb tr tkm bữmj bah beh bữmj meợm, vọ bơ beẸ bỪa teỌ trƹồmj sẳ đkều beịme cừb tkềm b÷mj tễbe ừmj 1.>  E ểb teuy Ẹ  lk me t Ẹ  b Ừa G avkg ^ ^kk ba barr gh Ẹ t lkme Dó duảm jká trỌ dé dó duảm bekẸc vỌ trã quam tr trểmj ểmj trhmj eỊ teốmj quam đkỂc lkme tẸ bỪa ^kbargh, dé bơ sỘ bỪa eểb teuyẸt bỪa ÷mj vé đƹỢb xỵy gựmj trïm bơ sỘ lẸ teỬa, pẹ  pếm, pết trkỂm dó duảm jká trỌ bỪa A.Rckte ×mj đỌme mjeīa jká trỌ eémj ehá, eay số dƹỢmj bỪa cớt eémj ehá méh đò, gh số dƹỢmj dah đớmj tƹơmj đốk bẪm tekẸt đỂ sẢm xuẠt eémj ehá đị quyẸt đỌme.– WỬ đị ÷mj pẹ pếm ó lkẸm teƹồmj jẺp dé jká bẢ eémj eòa beị peỠ teuớb véh bumj vé bẪu Về vẠm đề dƹu te÷mj tkềm tỊ, G.^kbargh peẢm đốk vkỊb tĂmj dƹỢmj tkềm tỊ véh dƹu te÷mj v÷ bĂm bừ vé đk te`h teuyẸt —số dƹỢmj tkềm tỊ– We`h teuyẸt méy, số dƹỢmj tkềm bémj mekều sẳ gẬm đẸm jká trỌ bỪa tkềm tỊ bémj ãt vé mjƹỢb dạk, gh đò gẬm đẸm vkỊb tĂmj jká vé déc jkéu beh cớt peảm xâ eớk gh nịb dớt mc mjƹồk lếb Về eểb teuyẸt teu meảp, G.^kbargh đâ lẸ teỬa, pết trkỂm meỨmj eạt mm eỢp dó trhmj eểb teuyẸt teu meảp bỪa A.Rckte ×mj beh rằmj jká trỌ đƹỢb tạh tỬ > peẪm? tkềm b÷mj vé dỢk meuảm, vé đk đẸm lẸt duảm đốk lếmj jkỨa tkềm b÷mj vé dỢk meuảm (÷mj meảm teẠt quy duảt bỪa tƹ nẢm? mĂmj suẠt dah đớmj tĂmj dïm, tkềm b÷mj jkẢc vé teu meảp tĂmj)< đỒmj teồk jkẢk quyït vkỊb xáb đỌme tkềm b÷mj b ÷mj te`h quy duảt jká trỌ  LẸt duảm?  Báb meé lkme tẸ bỐ đkỂm tƹ sẢm Ame beị rằmj, eỊ teốmj teỌ trƹồmj tạh đkều lkỊm sợ gỠmj đẪy đỪ báb mjuỒm dựb, trhmj đò bò mjuỒm dựb sừb dah đớmj Bumj bẠp đỪ vkỊb déc dé đỌme cừb bỪa mềm lkme tẸ teỌ trƹồmj, dé đém eỒk ba e s jkỏ vộ dmj Memj ỵm ny   đkều tkẸt bỪa teỌ trƹồmj meƹ dâk suẠt, đém eỒk bỪa eỊ số jká vé dƹơmj sẳ tạh đkều lkỊm guy trä vkỊb déc đẪy đỪ< teẠt mjekỊp nẨt nẨ t nuớb le÷mj teỂ xẢy xẢ y ra.  Eể beh rằmj, lkme tẸ teỌ trƹồmj meƹ cớt mềm lkme tẸ tự đkều tkẸt Wrhmj trƹồmj eỢp méy, jkÿp đỡ bỪa meé mƹỜb dé teỬa teâk vé teảc bễ camj đẸm tak eạk, lmj bị bam tekỊp bỪa meé mƹỜb véh đồk sốmj lkme tẸ dé beãme sábe tốk ƹu meẠt >.  Dó teuyẸ teuyẸt bỪ bỪa B.Carx Eểb teuyẸt lkme tẸ Cáb - Dïmkm dé lẸ teỬa meỨmj tkme eha bỪa mm dhạk Eểb teuyẸt lkme tẸ Cáb - Dïmkm gựa trïm peƹơmj peáp duảm leha eểb Yeƹơmj peáp sợ gỠmj trhmj mjekïm bừu lkme tẸ beãme trỌ Cábxãt? NkỊm beừmj guy vảt, đỒmj teồk bỵm s gmj ct dht bỏb pemj peỏp leỏb me? pemj peỏp tru tmj eũa leha eb, dữjób, peợm tóbe, tỐmj eỢp…VỜk meỨmj peƹơmj peáp mjekïm bừu meƹ trïm đâ leẨb peỠb đƹỢb meỨmj eạm beẸ bỪa b Ừa báb peƹơmj peáp mjekïm bừu bỪa báb meé lkme tẸ đk trƹỜb (quam sát, guy tỵc lếbe qu am, guy tỵc beỪ quam…) vé đk véh mjekïm bừu báb ekỊm tƹỢmj, báb träme lkme tẸ tỬ trhmj träme xuẠtmeƹ vảt—dah beẠt,đớmj–, träme vảm đớmj trhmjgƹ–, cốk—nòb quamdớt– eỊ táb đớmj qua dạk dẬmsẢm meau, —tƹ nẢm–, —jká peát trỌ–, trkỂm, —jká trỌvéteẺmj vé mekều vẠm đề leáb Eểb teuyẸt lkme tẸ Cáb -Dïmkm dé leák quát teựb tkỀm skme đớmj bỪa beỪ mjeīa tƹ nẢm  MeỨmj mjekùm bu ba ữmj ũmj vak trỵ quam trmj ekỂu báb yẸu yẸu tố táb đớmj đẸm vkỊb déc, nẢm beẠt vé mjum mm bỪa teẠt mjekỊp, meỨmj Ảme eƹỘmj bỪa mị tỜk täme ệme buớb sốmj, vỌ trã ba jkak bp bữmj meợm trhmj xõ ek Dú teuyt vkỊb déc trhmj eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa B.Carx gựa trïm bơ sỘ > dó teuyẸt quam trểmj?     Eểb teuyẸt jká trỌ teẺmj gƹ     Eểb teuyẸt tãbe dūy tƹ nẢm >.1  E ểb teuy Ẹ  Ẹ t jká jk ttr  r Ọ  Ọ teẺmj gƹ   ęỂ tkẸm eéme sẢm xuẠt, meé tƹ nẢm peẢk cua sừb dah đớmj vé tƹ dkỊu sẢm xuẠt Vä tƹ dkỊu sẢm xuẠt vé sừb dah đớmj gh meé tƹ nẢm cua, mïm trhmj trọme sm xut, mjk bữmj meợm dộc vkb gk s lkỂc shát bỪa meé tƹ nẢm vé sẢm peẫc déc teuớb sỘ eỨu bỪa meé tƹ nẢm.  RẢm xuẠt tƹ nẢm beỪ mjeīa dé träme tạh jká trỌ tĂmj teïc beh meé tƹ nẢm lek mĂmj suẠt dah đớmj đạt tỜk träme đớ meẠt đỌme ‒  beị bẫm ct pem ba mjộy dah mj mjk bữmj meợm dộc teuï đâ tạh tra jká trỌ nằmj jká trỌ sừb dah đớmj bỪa beãme cäme.  :   Nằmj dah đớmj b te ba cọme, bữmj meợm s gmj bỏb t dkỊu sẢm xuẠt vé beu beuyỂm yỂm jká trỌ bỪa beÿmj véh sẢm peẫc< p eẫc< vé nằmj dah đớmj tru tmj, bữmj meợm th jkỏ tr ck dm eơm jká trỌ sừb dah đớmj, peẪm dỜm eơm đò đƹỢb jểk dé jká trỌ  teẺmj gƹ.  Jká trỌ eémj eòa (Z) đƹỢb sẢm xuẠt jỒc eak ea k peẪm? jká trỌ meỨmj tƹ dkỊu sẢm xuẠt đâ eah peã đƹỢb dah đớmj bỠ teỂ nẢh tỒm vé beuyỂm véh sẢm peẫc (jká trỌ bū, ló ekỊu b) vé jká trỌ cỜk (v + c) gh dah đớmj trỬu tmj ba bữmj meợm th (dm em jkỏ tr eémj eòa sừb dah đớmj) YeẪm jká trỌ cỜk gh dah đớmj sốmj tạh teïc mjhék jká trỌ eémj eòa sừb dah đớmj, đƹỢb meé tƹ nẢm teu dẠy cé le÷mj trẢ beh mjƹồk dah đớmj, đƹỢb jểk dé jká trỌ teẺmj gƹ (c) Meƹ vảy, dah đớmj sốmj dé d é mjuỒm jốb tạh jká trỌ tr Ọ teẺmj gƹ.  >.>  E ểb teuy Ẹt Ẹt tãbe dūy tƹ nẢm Cớt trhmj meỨmj bốmj ekẸm quam trểmj bỪa L.Carx dé đâ xỵ xỵyy gựmj teuyẸt tãbe dūy tƹ  nẢm beỪ mjeīa vé beị xu eƹỜmj beumj bỪa tãbe dy t nm vộ meợm t quyt me quy cữ bỪa mị We`h ÷mj, teựb beẠt tãbe dūy tƹ nẢm dé tƹ nẢm eòa jká trỌ teẺmj gƹ, dé träme nkẸm jká trỌ teẺmj gƹ teéme tƹ nẢm beỪ mjeīa, eay dé träme ták sẢm xuẠt cỘ rớmj tƹ nẢm beỪ mjeīa  MjuỒm jốb guy meẠt bỪa tƹ nẢm tãbe dūy dé jká trỌ teẺmj gƹ vé tƹ nẢm tãbe dūy bekẸc cớt dƹỢmj mjéy bémj dỜm trhmj tỺ dỊ thém tƹ nẢm Vé trhmj träme tãbe dūy, bẠu trÿb vốm nỌ nkẸm đỐk dkïm tỠb Wƹơmj quam jkỨa —vốm bố đỌme b–   (vốm đƹỢb bek beh tƹ dkỊu sẢm xuẠt vé meỨmj gỠmj bỠ dah đớmj, trhmj träme sẢm xuẠt le÷mj teay đỐk jká trỌ bỪa cäme) vỜk —vốm dƹu đớmj v–  (vốm tc mj cua sb dah mj, eay bỵm jk dộ jká trỌ sừb dah đớmj), jểk dé bẠu trÿb vốm eỨu bơ, b ơ, bò jka tĂmj te`h teồk jkam ęớmj bơ teÿb đẫy tãbe dūy, ták sẢm xuẠt cỘ rớmj bỪa tƹ nẢm beỪ mjeīa dé quy duảt lkme tẸ bơ nẢm bỪa beỪ mjeīa tƹ nẢm ęỂ déc đƹỢb đkều đò, báb meé ghame mjekỊp lỲ vểmj đạt đƹỢb gỒk géh jká trỌ teẺmj gƹ vé quam tỵc tỜk vkỊb déc sah đỂ jká mj a bỪa cäme rẼ eơm jká  beumj bỪa teỌ trƹồmj Gh đò, meợm t quyt me quy cữ ba tóbe dy beóme dộ memj meợm t quyt me quy cữ ba jkỏ trỌ teẺmj gƹ, meƹ? tĂmj cừb đớ nòb dớt sừb dah đớmj, tĂmj träme đớ mĂmj suẠt dah đớmj xâ eớk, bẢk tkẸm lī teuảt, cáy cịb, tĂmj bek pễ véh  vốm bố đỌme LẸt quẢ dé dƹỢmj vốm dƹu đớmj (v) jkẢc, bẪu sừb dah đớmj tƹơmj đốk jkẢc , số dƹỢmj vkỊb déc tĂmj beảc eơm sh vỜk tĂmj thém vốm vé mềm sẢm xuẠt bỪa xâ eớk Wrhmj đkều lkỊm bẠu tạh eỨu bơ bỪa tƹ nẢm mỵmj bah, ba h, tẠt yẸu gẬm đẸm mạm teẠt mjekỊp vé nẪm bûmj a jkak bẠp v÷ sẢm WỬ đị, B.Carx meảm đỌme duảt gỵm số beh peƹơmj teừb sẢm xuẠt tƹ nẢm beỪ mjeīa? —Wrhmj lek jkak bẠp déc teuï tạh tãbe dūy tƹ nẢm, vé te`h beỬmj cựb cé mị tme b÷mj trhmjeay vkỊb đị,tme tệ jkak teụ bễme cäme dạkbị būmj tạhdéramjƹồk meỨmjteẠt b÷mj bỠ đỂ  sa teẢk cäme nkẸm số bẠp mmdéc leẫu teỬa tƹơmj đốk–, mjeīa mjekỊp   GƹỜk meỨmj ệme teừb lếb meau meƹ mm leẫu teỬa dƹu đớmj, mm leẫu teỬa tkềc témj, mm leẫu teỬa mjỬmj trỊ, mạm mạ m mm leẫu teỬa tƹơmj đốk lek tĂmj, lek jkẢc tûy te`h báb beu lä lkme ghame, dé cớt đkều tẠt yẸu bỪa mềm lkme tẸ teỌ trmj t nm be mjea Gợm b gữk g mộy bị ó mjeīa rẠt quam trểmj đỂ pết trkỂm sẢm xuẠt tƹ nẢm beỪ mjeīa, đẢc nẢh teƹồmj xuyïm sừb dah mj bm tekt beh xõ ek vộ dộ ỵm quam trểmj beh vkỊb đẫy cạme nòb dớt.   LẸt duảm?  Dó teuyẸt teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb dộc ba B.Carx bỵm b ỵm tm tk ct s eạm beẸ Weừ meẠt , le÷mj đƹỢb mjekïm bừu tỺ dỊ bumj vé bẪu trïm teỌ trƹồmj dah đớmj Weừ eak, le÷mj đƹỢb déc sámj tỈ, tỒm tạk eay le÷mj meỨmj jkỜk eạm déc tĂmj teẠt mjekỊp Weừ na, le÷mj mjekïm bừu táb đớmj bỪa tkẸm leha eểb lỻ l ỻ teuảt gẬm đẸm vkỊb tĂmj dïm vé bẠu trÿb bỪa teẠt mjekỊp Weừ tƹ, le÷mj déc sámj tỈ vak trỵ ba meộ mb, mùm te mj tuợm te`h s tĂmj dïm bỪa teẠt mjekỊp eay mjƹỢb dạk dé tãbe bựb bam tekỊp véh ehạt đớmj bỪa mềm lkme tẸ đỂ đẫy dûk mò   BeỪ mjeīa Carx-D`mkm dé bơ sỘ rẠt xáb đámj beh teẨmj dỢk bỪa Bábe cạmj teámj cƹồk  Mja vī đạk vé truyềm tru yềm ná rớmj râk tƹ tƹỘmj bỪa mò thém bẪu, bûmj b ûmj vỜk vkỊb xỵy xỵ y gựmj cớt beẸ đớ xâ eớk cỜk beỪ mjeīa Ộ mekều mƹỜb trùm te jkk Gỷ bỵm ct s tm tk, dú teuyẸt vkỊb déc bỪa beỪ mjeīa Carx -D`mkm vẬm bò ú mjea vữ bỷmj quam trmj trhmj vkb xợy gmj beỪ mjeīa xâ eớk vé đòmj jòp tkïu nkỂu beh teồk đạk   2.  Dó teuyẸ teuyẸt bỪ bỪa Ohem C`ymar L`ym`s 2.1  Báb peạc trû bơ nẢm trh trhmj dó tteuy  euy ẸẸ  t beumj beumj v ề vk Ịb déc a Leuyme eƹỜmj tkïu gûmj jkỜk eạm   Dé leuyme eƹỜmj bá mm pm beka peẪm teu meảp tĂmj tẹc beh tkïu gûmj te`h tỺ dỊ mjéy bémj jkẢc gẪm ęỵy dé quy duảt tỵc dó bỪa cểk bớmj đỒmj tkïu tkềm, mị dé mjum mm bỪa jkẢc sÿt tƹơmj đốk bẪu tkïu gûmj gẬm đẸm sẢm s Ảm xuẠt trä trỊ, leỪmj ehẢmj lkme tẸ vé teẠt mjekỊp We`h L`ym`s? leuyme eƹỜmj tkïu gûmj jkỜk eạm dé cớt tƹơmj quam eéc số jkỨa teu meảp vé bek tkïu beh tkïu gû gûmj mj rÿt tỬ teu meảp đò (B)? B U (^)  n EkỊu quẢ jkỜk eạm bỪa tƹ nẢm   We`h L`ym`s, cỠb đãbe bỪa báb ghame mm lek đẪu tƹ dé nám bò —teu ehạbe tƹơmj dak– ęị dé bẹme dỊbe jkỨa số tkềm nám mj vỜk peã peã tỐm bẪm tekẸt đỂ sẢm xuẠt eémj eò eòaa đò Wƹơmj quam jkỨa —teu ehạbe tƹơmj dak– vé pễ tỐm bẪm tekẸt đỂ sẢm xuẠt mj a đò ;   CẺb gû vảy, eểb teuyẸt lkme tẸ trƹồmj peák L`ym`s mẸu áp gỠmj beh báb mƹỜb đamj  pết trkỂm vé lëc pết trkỂm bị teỂ bị meỨmj eạm beẸ meƹ sau? đƹỢb gựa trïm meỨmj jkẢ đỌme, đỌme, đÿmj beh báb mƹỜb pết trkỂm bị cớt bơ bẠu mjéme    Mị đƹỢb lkme tẸ eỢp dó, meƹmj dạk lmj đÿmj vỜk meỨmj mƹỜb đamj pết trkỂm EẪu eẸt báb mƹỜb đamj peát trkỂm vé beảc peát trkỂm, leò leĂm bơ nẢm trhmj vkỊb tĂmj sẢm dƹỢmj vé tạh tẹc b÷mj Ăm vkỊb déc lmj peẢk dé cừb tỐmj bẪu le÷mj đỪ bah, cé dé gh meỨmj eạm beẸ cẺt bơ bẠu vé teỂ t eỂ beẸ đốk vỜk lu bumj ừmj, đâ đk mjƹỢb dạk quam mkỊc đơm jkẢm rằmj, vkỊb tĂmj cừb bẪu bỪa bẢ bễme peỪ vé tƹ mm sẳ dé nkỊm pếp eỨu ekỊu đỂ jkẢk quyẸt vẠm đề b÷mj Ăm vkỊb déc Ộ eẪu eẸt báb mƹỜb teẸ jkỜk teừ na,   cé teựb tẸ meỨmj eạm beẸ đámj lỂ cẺt cẺ t bumj bò teỂ lekẸm beh jká bẢ tĂmj dïm, dạc  pết trkềm ckïm,  Ốmj bẪu bị teỂ   Wạh tẹc b÷mj Ăm vkỊb déc Ộ leu vựb tme teỌ nằmj bábe tĂmj cừb ttỐmj teu eÿt teïc mekều mjƹồk gk bƹ tỬ vûmj m÷mj te÷m nỈ teéme teỌ lkẸc sốmj LẸt quẢ buốk bûmj bò teỂ dé cỠb tkïu jkẢc tỺ dỊ teẠt mjekỊp, meƹmj teựb dạk lekẸm beh tỺ dỊ teẠp mjekỊp Ộ teéme teỌ tĂmj dïm vé buốk bûmj bò teỂ dạk jkẢc thém b÷mj Ăm   vkỊb déc vé sẢm dƹỢmj quốb gỵm gỵ m.  7.  Eểb teuyẸ teuyẸt lkme tẸ tẸ bỪa  bỪa trƹồ mj mj pếk bễme ekỊ ekỊm đạ đạkk Ẹ t mềm lkme 7.1  E ểb teuy Ẹ  lk me t Ẹ  eỚ m eỢ   p a Bơ beẸ teỌ trƹồmj   —Mềm lkme tẸ eỚm eỢp– dé mềm lkme tẸ lẸt eỢp trhmj đò lkme tẸ tƹ mm vé lkme tẸ M mƹỜb, mị đƹỢb đkều eéme nỘk bơ beẸ teỌ trƹồmj bò đkều tkẸt bỪa M mƹỜb We`h đị, pết pế t trkỂm lkme tẸ bò ekỊu quẢ dé peẢk gựa véh bẢ —eak ném tay–? Bơ beẸ teỌ trƹồmj (né m tay v÷ eäme) vé đkều tkẸt bỪa Beãme peỪ (ném tay eỨu eäme)? nằmj báb beƹơmj träme teuẸ, bek tkïu vé duảt dỊ We`h Racu`dshm, bơ beẸ teỌ trƹồmj dé cớt ệme teừb tỐ beừb lkme tẸ, trhmj đị bá mm mjƹồk tkïu gûmj vé báb meé lkme ghame táb đớmj dẬm meau qua teỌ trƹồmj đỂ xáb đỌme na vẠm đề trumj tỵc bỪa tỐ beừb lkme tẸ? sẢm xuẠt bák jä8 sẢm xuẠt meƹ teẸ méh8 vé sẢm xuẠt beh ak8 We`h ÷mj bơ beẸ teỌ trƹồmj le÷mj peẢk dé cớt  sự eỚm đớm cé đỵy dé cớt trảt tự lkme tẸ.  Bơ beẸ teỌ trƹồmj le÷mj peẢk nah jkồ bmj ehộm thộm u vkt cộ mũ bỵm bea mj meỨmj yẸu tố nẠt dỢk vé đị bễme dé meỨmj yu t beómepe pe te ekm vak trỵ ba cäme trhmj träme quẢm dó mềm lkme tẸ Bơ beẸ teỌ trƹồmj gƹỜk táb đớmj bỪa ném tay v÷ eäme teƹồmj gẬm tỜk meỨmj leuyẸt tảt sau?   Gh vkỊb beạy te`h dỢk meuảm tốk đa, beh mïm báb ghame mjekỊp teƹồmj  eay déc ÷ mekỀc c÷k trƹồmj pế ehạk bỵm nằmj skme tếk.  12     Bơ beẸ teỌ trƹồmj gỀ gẬm tỜk đớb quyềm meƹ vảy mò pế vỡ bơ beẸ  bạme trame tự gh ⇞ mị déc cẠt đớmj dựb beh peát trkỂm lkme tẸ     Bơ beẸ teỌ trƹồmj jằm dkềm vỜk báb bĂm nỊme meƹ? leỪmj ehẢmj, teẠt mjekỊp, đẪu bơ, eémj jkẢ, trốm teuẸ.   pm peốk teu   Bơ beẸ teỌ trƹồmj gẬm tỜk pm a jkéu mjểh MjuỒm jốb dé peợm mep leữmj bữmj nmj Beóme gh memj leuyt tt trïm, bẪm peẢk bò lẸt eỢp jkỨa ném ta tayy v÷ ệme vỜk bam tekỊp bỪa bễme peỪ.  Vak trỵ ba beóme pe trhmj mm lkme t te trƹồmj vé báb táb đớmj tãbe bựb đẸm teỌ trƹồmj dah đớmj Bễme peỪ (m mƹỜb) bị beừb mĂmj?  n   WekẸt dảp lem leỐ pếp duảt   ęề  báb quy tẨb cé ghame mjekỊp, mjƹồk tkïu gûmj vé bẢ bễme peỪ būmj peẢk tm te`h Nah jỒc? báb quy đỌme ték sẢm, báb quy tẨb eỢp đỒmj vé ehạt đớmj lkme ghame, báb trábe mekỊc eỚ trỢ bỪa báb dkïm đhém dah đớmj, nam quẢm dó vé báb duảt dỊ đỂ xáb đỌ me c÷k trƹồmj lkme tẸ.  EỊ teốmj peáp duảt táb đớmj đẸm teỌ trƹồmj dah đớmj meằc đẢc nẢh quyềm dỢk eỢp peáp beh mjƹồk dah đớmj vé ghame mjekỊp teac tea c jka   Rợa beỨa, leẨb peỠb meỨmj leuyẸt tảt bỪa bơ beẸ teỌ trƹồmj.  Bam tekỊp eạm beẸ đớb quyềm (peá vỡ bạme trame ehém eẢh, beh pp cớt bá mm eay tỐ beừb đơm dẼ bò teỂ quy đỌme jká bẢ eémj eòa tỬ đò déc nkẸm gạmj bẪu vé sẢm xuẠt, xuẠt ekỊm dỢk meuảm skïu mjạbe đớb quyềm vé bò teỂ đƹỢb sợ gỠmj véh meỨmj ehạt đớmj v÷ ãbe, gh đị déc jkẢc ekỊu quẢ mềm lkme tẸ).  Bam tekỊp véh báb táb đớmj nïm mjhék.  VG? ÷ mekỀc c÷k trƹồmj, leak tếb nỬa nâk ték mjuyïm mju yïm   ęẢc mekỊc vkỊb sẢm xuẠt báb mj a b÷mj bớmj? bẪm tekẸt, bị ó mjea quam trmj, cộ t meợm leữmj cum ehb leữmj te sm xut (qub peỵmj, p eỵmj, am mkme, )   Weu teuẸ? đỂ đẢc nẢh ehạt đớmj bỪa Beãme peỪ.     ęẢc nẢh b÷mj nằmj   Bơ beẸ teỌ trƹồmj tẠt yẸu gẬm đẸm pm a vé nẠt näme đẲmj (Về teu meảp, nẠt b÷mj, ) gh meku mjuyùm meợm Bữmj b quam trmj met? Weu dūy tkẸm (teu meảp), mjƹồk bò teu meảp bah (jkéu) teuẸ dỜm eơm mjƹồk bị teu meảp teẠp (mjểh)   17   B÷mj bỠ teừ eak? EỚ trỢ teu meảp (trỢ bẠp mjƹồk bah tuỐk, tém tảt, teẠt mjekỊp, ) nằmj eỊ teốmj teame thám beuyỂm meƹỢmj   B÷mj bỠ teừ na? WrỢ bẠp tkïu gûmj beh meòc mjƹồk bò teu meảp teẠp nằmj bábe peát   t`c pekẸu cua teựb peẫc, beĂc sòb y tẸ bò trỢ bẠp, jkẢc tkềm meé,     WĂmj trƹỘmj vé Ốm đỌme lkme tẸ vī c÷  Bễme peỪ sợ gỠmj báb bễme sábe tkềm tỊ, ték beãme  táb đớmj tỜk beu lỲ lkme ghame, jkẢk quyẸt mạm teẠt mjekỊp, beốmj trä trỊ, dạc c pết,   7.>  D ó tteuy  euy Ẹ  Ẹ t teẠ t mjek Ị p a Báb leák mkỊc teẠt mjekỊp vé tị dỊ teẠt mjekỊp déc, c, eay đamj     WeẠt mjekỊp dé meỨmj mjƹồk lmj bị vkỊb déc meƹmj đamj täc vkỊb dé beồ jểk đk déc trỘ dạk   b eka beh thém dựb dƹỢmj dah đớmj.    WỺ dỊ teẠt mjekỊp dé số mjƹồk teẠt mjekỊp beka tỵ c bỪa xâ eớk ekỊm may, ma y, lek cừb teẠt mjekỊp bah, ték     WeẠt mjekỊp dé vẠm đề trumj tỵc mjum nỌ dâmj pễ, teu meảp bỪa mm m m gỵm nỌ jkẢc   n WỺ dỊ teẠt mjekỊp tự mekïm   WỺ dỊ teẠt mjekỊp tự mekïm dé tỺ dỊ teẠt mjekỊp cé Ộ đị báb teỌ trƹồmj dah đớmj lếb  nkỊt Ộ trạmj tếk bỵm nằmj cớt số teỌ trƹồmj tệ bẪu qua cừb (ehẺb mekều b÷mj vkỊb lmj bị mjƹồk déc), trhmj lek đị Ộ meỨmj teỌ trƹồmj đị tệ bumj cừb (eay teẠt mjekỊp) Jớp dạk, tẠt bẢ mm tố ehạt đớmj đỂ sừb ëp đốk vỜk tkềm dƹơmj vé jká bẢ trïm báb teỌ trƹồmj bỵm nằmj WỺ dỊ teẠt mjekỊp tự mekïm bò xu eƹỜmj mjéy mjé y bémj tĂmj Mjum mm bỪa ssựự jka tĂmj dé tĂmj teïc số teame tekẸu mkïm, mjƹồk tekỂu số, peỠ mỨ vé dựb dƹỢmj dah đớmj< táb đớmj bỪa beãme sábe (meƹ trỢ bẠp nẢh ekỂc) déc beh bữmj meợm tet mjekp leữmj tóbe bb tọc vkb dộc< gh teay đỐk bơ bẠu sẢm xuẠt.  ęỂ jkẢc tỺ dỊ teẠt mjekỊp tự mekïm, bẪm bẢk tekỊm gỌbe vỠ teỌ trƹồmj dah đớmj, cỘ báb dỜp đéh tạh, dhạk nỈ meỨmj trỘ mjạk beãme sábe bỪa beãme be ãme peỪ, tạh vkỊb déc b÷mj bớmj  LẸt duảm? Racu`dshm meẠm cạme, te`h teỬa meảm beumj, báb meé lkme tẸ đỒmj täme rằmj, dó dẳ bỪa báb meé bỐ đkỂm q đơm jkẢm vé lmj pẻ eỢp vỜk teựb tẸ đồk sốmj bỪa teẸ lị UKU vé UU Wrhmj teẸ jkỜk tự gh, bễme peỪ vé mjỵm mj trumj ƹơmj beh teẠy rằmj eể bị b÷mj bỠ bỪa bễme sábe teuẸ la (bek pễ vé teuẸ) vé bễme sábe tãm gỠmj ‒   tkềm tỊ, vỜk trỢ jkÿp bỪa mị bị teỂ jỵy jỵ y táb đớmj tỜk yẸu tố xáb đỌme teu meảp quốb gỵm vé  vkỊb déc 10   Eểb teuyẸt lkme tẸ bỪa trƹồmj peák bễme ekỊm đạk lếb nkỊt nỘk cỘ rớmj đkều tra, mjekïm bừu vé tãme beẠt teựb mjekỊc bỪa beÿmj, mjekïc bừu sỵu vẠm đề tĂmj trƹỘmj lkme tẸ, pm tãbe teẠt mjekỊp vé meỨmj peƹơmj pếp đkều tkẸt mị, tme dảp dó  teuyẸt bỵm nằmj lkme tẸ beumj Eể beh rằmj, mm peừb tạp bỪa báb cốk dkïm eỊ lkme tẸ, đkều tkẸt bỪa m mƹỜb bị ó mjeīa dỜm eơm bẢ sh vỜk đkều tkẸt bỪa teỌ trmj mj tek, Y.Racu`dshm bỵm beka eộmj dhk memj vẠm đề beƹa đƹỢb jkẢk quyẸt qu yẸt meƹ? đäme trỊ sẢm xuẠt vé vkỊb déc lek đỒmj teồk dạc pết jká d`h teamj Bễme vẠm đề đị rẠt bị ó mjeīa vỜk mƹỜb Mja vé báb mƹỜb UEBM ę÷mj ẻu trhmj jkak hm u bk bỏbe 1;;9 -1;;7, bỵm Ộ VkỊt Mac véh jkak đhạm 1;56-1;;9 KK.  Rỹ   MEẤ MEẤM WE WEụ  VẤM GủMJ BÁB DÓ WEP[ẽ WEP[ẽW LKME Wẽ Wẽ  Vỉ  ụ B VÉ VẤ WEỏỏ  W^ƨỔMJ DAH ęổMJ WE VKỆB DÉC VÉH WÄME EÄME VKỆ VKỆW ęổMJ VÉ VKỆ MAC EKỆ EKỆM MA[  1.  We Weự  ự b trạ trạmj teỌ teỌ trƹồmj dah đớmj đớmj vé vkỊ vkỊb déc Ộ  VkỊ  VkỊt Mac ekỊ ekỊm may 1.1  Weự b tr ạmj beumj v ề te  teỌ  trƹồmj dah đớmj vé vk Ịb déc Ộ  Vk   V k Ịt Mac ek Ịm may VkỊt Mac dé mƹỜb bị quy c÷ gỵm số dỜm, tếp gỵm số tƹơmj đốk trẼ vé nẨt đẪu nƹỜb véh teồk lỲ —bơ bẠu gỵm số vémj– vỜk mjuỒm mm dựb gỒk géh meẠt tỬ trƹỜb đẸm may Wãme đẸm eẸt mĂc >9>9, gỵm số mƹỜb ta đạt ;5.172.;69 trkỊu mjƹồk Jka tĂmj gỵm số trhmj meỨmj mĂc qua lëh te`h jka tĂmj dựb dƹỢmj dah   đớmj Mệm beumj, cỚk mĂc VkỊt Mac bị lehẢmj jẪm trkỊu mjƹồk nƹỜb véh đớ tuỐk dah đớmj, đỵy dé cớt dỢk teẸ bạme trame quam trểmj bỪa VkỊt Mac trhmj vkỊb teu eÿt đẪu tƹ mƹỜb mjhék jịp peẪm pết trkỂm lkme tẸ - xâ eớk.  WỺ dỊ teac jka dựb dƹỢmj dah đớmj teuớb quó KV mĂc >9>9 ƹỜb tãme dé :7,7%.  WỺ dỊ teac jka dựb dƹỢmj dah đớmj bỪa mỨ dé 65,;%, teẠp eơm 11,2 đkỂc peẪm trĂc sh vỜk mac (59,>%) Wuy mekïm, bẹme dỊbe méy lmj đámj lỂ vé beh teẠy dah đớmj mỨ bekẸc cớt dƹỢmj đ÷mj đẢh Cừb đớ teac jka dựb dƹỢmj dah đớmj bỪa gỵm bƹ leu vb teộme te vộ mữmj teữm vm bỵm leỏb nkỊt đámj lỂ, bábe nkỊt 11,; đkỂc peẪm trĂc (teéme teỌ? 66,;%< m÷mj te÷m? :5,5%) Wuy mekïm, peẪm dỜm dựb dƹỢmj dah đớmj bỪa leu vựb m÷mj te÷m beƹa qua đéh tạh beuyïm c÷m ęẺb đkỂc méy dé trỘ mjạk dỜm beh dah đớmj m÷mj te÷m trhmj täc lkẸc vkỊb déc   16   Wị dỊ teẠt mjekỊp beumj dé >,75%, Ộ leu vựb teéme teỌ xuốmj gƹỜk 7%, dé trhmj 19 quốb jka bò tị dỊ teẠt mjekỊp teẠp meẠt teẸ jkỜk  NẢmj 1? Dựb dƹỢmj dah đớmj jkak đhạm >915->9>9 >915->9>9   (MjuỒm? meamgam.vm)  1.>   C ớt số  teábe  teábe teừ b b Ừa teỌ  trƹồmj dah đớmj V Vk  k Ịt Mac M ac ek Ịm may a Weuảm dỢk We`h náh báh bỪa VkỊm Mjekïm bừu quẢm dó lkme tẸ Wrumj ƹơmj (BK@C), teỌ trƹồmj dah đớmj VkỊt Mac đâ bò meỨmj bẢk tekỊm meẠt đỌme  về eỊ teốmj beãme sábe dah đớmj, vkỊb déc, tạh leumj pếp dó đỂ pết trkỂm teỌ trƹồmj dah đớmj, mỵmj bah beẠt dƹỢmj, sừb bạme trame bỪa mjuỒm mm dựb vé jkẢk quyẸt vkỊb déc beh mjƹồk dah đớmj.  LẸt quẢ, teỌ trƹồmj dah đớmj đâ bò mekều gỌbe beuyỂm tãbe bựb bựb Dah đớmj đâ gỌbe beuyỂm tỬ leu vựb m÷mj mjekỊp samj leu vựb b÷mj mjekỊp vé gỌbe vỠ< tỬ leu vựb pek beãme b eãme teừb samj leu vựb beãme teừb, tỬ meỨmj b÷mj vkỊb le÷mj Ốm đỌme, nẠp nïme samj meỨmj b÷mj vkỊb camj tãme Ốm đỌme, nềm vỨmj eơm Meảm teừb bỪa mjƹồk dah đớmj nẢh ekỂc xâ eớk vé nẢh ekỂc teẠt mjekỊp đâ bò bẢk tekỊm rð rỊt, tỺ dỊ dah đớmj teac jka nẢh ekỂc đâ tĂmj mekều sh vỜk trƹỜb.  1:    NẢmj >? Dah đớmj tỬ 10 tuỐk trỘ dïm >91; đamj déc vkỊb eémj mĂc pm te`h mjeề mjekỊp >910 - (đơm vỌ mj mjệm)  Bơ bẠu dah đớmj bỪa VkỊt Mac bị beuym gbe v mje mjekp trhmj vỵmj mc qua B te dộ dah mj dộc Mje mữmj, dợc, mj mjekỊp– sỠt jkẢc jkẢ c leá cạme Ộ cừb >6% t 0.2 trku dah mj mc >910 xumj bỵm b þm trkỊu dah đớmj Weay véh đò, mjéme —Beuyïm c÷m lỻ teuảt nảb bah–, —WeỢ teỪ b÷mj vé báb teỢ lếb bị dkïm quam–, vé —WeỢ dẨp ráp vé vảm eéme cáy còb, tekẸt nỌ– bò tĂmj cạme dah đớmj BỠ teỂ, dah đớmj teuớb mjeề ỵk ek Beuyùm cữm l teut bah vộ We te b÷mj vé báb teỢ lếb bị dkïm quam– mĂc >91; đâ tĂmj eơm 1/0 sh vỜk mĂc >910 ^kïmj —WeỢ dẨp ráp vé vảm eéme cáy còb tekẸt nỌ– tĂmj eơm >/0 Ộ cừb 72% véh mĂc >91; sh vỜk >910 tỬ 7.6 trkỊu dah đớmj dïm 6.6 trkỊu dah đớmj Báb mjéme lếb bị teay tea y đỐk lmj đámj lỂ vé bị cừb tĂmj jkẢc j kẢc trhmj lehẢmj ‒   19% BỠ teỂ dé —Mjeề đơm jkẢm– jkẢc 19% tỬ >9.; trkỊu dah đớmj mĂc >910 xuốmj 15.5 trkỊu dah đớmj mĂc >91; —Meé dâme đạh– vé — Leáb– jkẢc dẪm dƹỢt Ộ cừb ;% vé 5%  MjƹỢb dạk, —Beuyïm c÷m lỻ l ỻ teuảt nảb trumj–, —Mm — Mm vkïm–   vé —GỌbe vỠ bá mm, nẢh vỊ  nám mj– tĂmj dẪm dƹỢt Ộ cừb 19%, ;% vé 5%.  n Weábe teừb  Wuy vảy, teỌ trƹồmj dah đớmj bỪa VkỊt Mac Ma c vẬm nớb dớ le÷mj ãt nẠt bảp b ảp Weừ meẠt,  eỊ teốmj vĂm nẢm quy peạc peáp duảt vé báb bễme sábe đƹỢb xỵy gựmj beƹa nah peỪ đẪy đỪ báb beỪ teỂ trïm teỌ trƹồmj dah đớmj Weừ eak, teỌ trƹồ mj dah đớmj VkỊt Mac meäm beumj v Ậm dé cớt teỌ trƹồmj gƹ teỬa dah đớmj< beẠt dƹỢmj vkỊb déc beƹa bah< peỏ t trkm leữmj mj u, ct bợm k mjekùc trể mj bumj-bẪu dah đớmj jkỨa báb vûmj, leu vựb, mjéme mjeề lkme tẸ.  Dah dah teẠp, đớmjcỜk peỐđạt tmj vẬmmĂc bekẸc beỪbơyẸu< đéh tạh bịđớmj beừmjpek beị,bễme nằmjteừb, bp bỵm >7,0% >9>9, budah dahmj mj õ õ qua qua 15   đéh tạh beƹa peû eỢp vỜk meu bẪu teựb tkỀm Báb đỌme beẸ trumj jkam, beãme sábe am skme vé nẢh ekỂc bỪa teỌ trƹồmj dah đớmj bỵm yu, nah pe tep, bea t eku qu bah    NẢmj 2? Meu bẪu bỪa ghame mjekỊp vé cừb đớ đáp ừmj bỪa mjƹồk dah đớmj   (   ęơm vỌ? ękỂc trumj näme ) jkak đhạm tỜk, bẪm ƹu tkïm beãme sábe vé mjuỒm dựb bẪm tekẸt đỂ tảp trumj bẢk tekỊm vé peát trkỂm teỌ trƹồmj dah đớmj qua đò teÿb đẫy träme bơ bẠu dạk mềm lkme tẸ Beka sẼ tạk Eớk teẢh "Yeát trkỂm teỌ trƹồmj dah đớmj meằc teÿb đẫy bơ bẠu dạk mềm lkme tẸ Ộ VkỊt Mac" gh BK@C peốk eỢp vỜk Beƹơmj Beƹơmj träme Austradka EỚ trỢ bẢk bábe lkme tẸ VkỊt  Mac (Aus7^`fhrc) tỐ beừb cỜk đỵy, né Dï WeỌ Um QuỲme, Yeò WrƹỘmj nam Nam mjekïm bừu lkme tẸ mjéme vé dīme vựb (BK@C), beh rằmj, beẠt dƹỢmj mjuỒm dah mj ba Vkt Mac bỵm tep, trhmj ộh th bỵm tekẸu jẨm lẸt jkỨa đéh tạh vé teựb eéme Vä te, l mmj dah mj ba Vkt Mac bỵm meku eạm beẸ, beẸ , beị đạt 76/199 đkỂc (xẸp teừ 192 trïm teẸ jkỜk)  jkỜk)   (số dkỊu mĂc >9>9), lëc rẠt xa sh vỜk meòc AR@AM-7, beị bah eơm Kmghm`ska vé Déh Weừ na,  eơm  cớt mợa ehạt đớmj täc lkẸc vkỊb déc teựb ekỊm qua meỨmj bhm đƹồmj  pek bễme teừb Báb trumj tỵc gỌbe vỠ vkỊb déc b÷mj dảp tekẸu mĂmj đớmj, vẬm camj tãme me bễme, peỠb vỠ beỪ yẸu đốk tƹỢmj nẢh ekỂc teẠt mjekỊp trhmj leu vựb bễme teừb, c é beƹa bị lẸt mốk vỜk báb ghame mjekỊp bumj bẠp gỌbe vỠ vkỊb déc tƹ mm We`h náh báh, eơm cớt mợa ehạt đớmj täc lkẸc vkỊb déc dé c teựb ekỊm qua meỨmj bhm đƹồmj pek beãme teừb, meƹ nạm nå, mjƹồk tm< >9 - 29% täc qua tramj w`n Weừ tƹ,  cớt  mjum mm mỨa gẬm tỜk eạm beẸ teỌ trƹồmj dah đớmj VkỊt Mac dé tekẸu đỒmj nớ, trkỂm leak beảc? sẨp xẸp cạmj dƹỜk trƹồmj dỜp beƹa đk bûmj b ûmj vỜk ehém tekỊm quy ehạbe tỐmj teỂ peát trkỂm trƹồmj dỜp< xáb đỌme báb mjéme mjeề trểmj đkỂc meƹmj beƹa bị bễme sábe jẨm lẸt jkỨa bơ sỘ jkáh gỠb vỜk ghame mjekỊp< Bơ beẸ tự beỪ ték beãme bỪa báb bơ sỘ jkáh gỠb beƹa đk bûmj vỜk tự beỪ bhm mjƹồk, beƹơmj träme đéh tạh< tekẸu Wrhmj mjuỒm dựb đỂ teựb ekỊm   1;    NẢmj 7? Rố dƹỢmj dah đớmj trhmj đớ tuỐk teẠt mjekỊp te`h träme đớ  Wrhmj lek tỺ dỊ teẠp mjekỊp trhmj đớ  tuỐk dah đớmj meỨmj mĂc jẪm đỵy gah đớmj trhmj lehẢmj trïm gƹỜk >%, tệ tỺ dỊ teẠt mjekỊp bỪa meòc bò träme đớ ęE teƹồmj bah jẠp đ÷k beị số teẠt mjekỊp beumj bỪa thém dựb dƹỢmj dah đớmj (x`c ệme 1) ęỵy bị teỂ bhk dé cớt mjeỌbe dó tỒm tạk trhmj cớt mềm mề m lkme tẸ lek mjuỒm mm dựb beẠt dƹỢmj bah trỘ mïm mï m g÷k gƹ lek meu bu vm bỵm rt dm Mjuyùm meợm dm meẠt gẬm tỜk täme trạmj teỬa bợ b ợ mm ęE Ộ VkỊt Mac mằc Ộ leảp lekỀmj trhmj quam eỊ bumj bẪu? beẠt dƹỢmj đéh tạh le÷mj đáp ừmj meu bẪu bỪa m  Mjum mm gẬm đẸm ekỊm tƹỢmj trïm dé cốk quam eỊ dỈmj dẼh, eäme teừb jkỨa tuyỂm gỠmj.  Mjuyïm trƹồmj ęE vé ghame mjekỊp bûmj vỜk teồ vé meỨmj vƹỜmj cẨb bỪa đa peẪm báb ghame mjekỊp Ộ VkỊt Mac.  >.  Rự  meả  meảm teừ  teừ b vé vả vảm gỠ gỠmj báb eể eểb teuyẸ teuyẸt lkme tẸ tẸ  Ừa trƹồ mj >.1   Rự  me  meảm teừ b vé v ảm g Ỡmj eểb teuy ẸẸ  t lkme lk me t ẸẸ  b Ừa mj pếk bễme tr Ọ   eểb b ỐỐ  đkỂ m EkỊm may, mềm lkme tẸ mƹỜb ta đamj vảm eéme te`h bơ beẸ teỌ trƹồmj bị quẢm dó bỪa  M mƹỜb, pết trkỂm te`h me emj UEBM memj vm bỵm meku yu t sơ leak Beãme vä vảy, beÿmj ta peẢk teỬa meảm vé vảm gỠmj tốt báb quy duảt camj tãme leábe quam vốm bò bỪa mềm lkme tẸ eémj eòa đò dé? quy qu y duảt bạme trame, quy duảt bumj- bẪu, quy duảt jká trỌ,…Vé đỂ vảm eéme tốt, ekỊu quẢ mềm lkme tẸ teỌ trƹồmj bị quẢm dó bỪa Meé mƹỜb te`h đỌme eƹỜmj UEBM trhmj đkều lkỊm mjéy may bỪa beÿmj ta teä vkỊb mjekïm bừu báb lếk mkỊc, báb peạc trû, báb quy duảt, báb dó duảm jká bẢ, jká trỌ, dỢk meuảm, dỢk từb, tkềm b÷mj, tkềm dƹơmj, ….vé x`c xët báb cốk dkïm eỊ jkỨa bumj - bẪu, dƹu tmj mj a vỜk dƹu te÷mj tkềm tỊ eẸt sừb bẪm tekẸt vé quam trểmj   Vảm gỠmj tƹ tƹỘmj bỪa A.Rckte bò cớt ó mjeīa quam trểmj trhmj vkỊb bẢk tkẸm lỻ teuảt, tĂmj mĂmj suẠt dah đớmj ęỂ bò dỢk teẸ bạme trame báb beỪ teỂ peẢk du÷m tự đỐk cỜk b÷mj mjeỊ, tramj tekẸt nỌ, bábe teừb quẢm dó,….qua đị jkẢc đƹỢb teồk jkam dah đớmj bá nkỊt sh vỜk teồk jkam dah đớmj xâ eớk bẪm tekẸt meằc teu đƹỢb dỢk meuảm bah meẠt vé cỘ rớmj sẢm suẠt Le÷mj memj vy, vkb peỏt trkm lkme t te trmj bỵm ỵk ek pek bũ s peỏt trkm mj n ba mềm lkme tẸ, đò dé báb teỌ trƹồmj vốm, teỌ trƹồmj sừb dah đớmj, teỌ trƹồmj >9   tkềm tỊ,… ęỂ bị cớt mềm lkme tẸ teỌ trƹồmj pết trkỂm ta peẢk mẨc vỨmj báb quy duảt lkme tẸ leábe quam vé jkẢk quyẸt tốt báb vẠm đề meƹ? jká trỌ mj a đƹỢb sợ gỠmj, vkỊb pm  peốk vé trah đỐk meƹ teẸ méh, đỒmj teồk bẪm đẺb nkỊt beÿ trểmj tỜk cểk jkak đhạm bỪa sẢm xuẠt vé ták sẢm xuẠt meƹ tĂmj mĂmj suẠt dah đớmj, pm peốk sẢm peẫc, tỐ beừb dƹu tmj   Rự pết trkỂm bỪa báb mƹỜb trïm teẸ jkỜk vé mjekỊp đỐk cỜk Ộ mƹỜb ta bỪmj bố beh beÿmj ta meỨmj nék eểb dỜm meảm teừb ęò dé nék eểb quám trkỊt quam đkỂc teựb tkỀm - quam đkỂc bơ nẢm vé eémj đẪu bỪa b Ừa trkẸt eểb Carx  - būmj meƹ mjuyïm tẨb teốmj meẠt jkỨa dã duảm vé teựb tkỀm - mjuyïm tẨb bơ nẢm bỪa beỪ mjeīa Carx ‒  D`mkm  D`mkm ęạk eớk ęẢmj Bớmj sẢm VkỊt Mac dẪm teừ VKKK gkỀm tỬ mjéy >0 teámj đẸm mjéy mjé y teámj > mĂc >9>1 meẠm cạme cỠb tkïu tỐmj quát dé? "… đẫy cạme thém  gkỊm, đỒmj b÷mj buớb đỐk cỜk, bữmj mjekp eũa, ekm k eũa< xợy gmj vộ nh v vmj beb W qub, jk vmj cữk trmj eỵa näme, Ốm đỌme< peẠm đẠu đẸm jkỨa teẸ lỺ UUK, mƹỜb ta trỘ teéme mƹỜb  peát trkỂm, te`h đỌme eƹỜmj xâ eớk beỪ mjeīa"   MƹỜb ta bhk peát trkỂm bhm mjƹồk dé cớt cỠb ttkïu kïu đẪu tkïm, dé đớmj dựb bĂm nẢm đỂ peát >.>  Rự  meảm teừ b vé v ảm g Ỡmj eểb teuy ẸẸ t  C ar x trkỂmyẸu xâ eớk, bahtrkỂm cẺt nằmj gỵmđịtrãdévé đéhtốtạh nỒk gƹỡmj mjuỒm mjƹồk déc tố bơdẠy nẢmvkỊb behmỵmj pết vé x`c x` c mm quyẸt đỌme teẨmj dỢk dựb bỪabhm mjekỊp b÷mj mjekỊp ehá ekỊm đạk ehá >.2   Rự  meảm teừ b vé v ảm g Ỡmj eểb teuy ẸẸ t  L` L `ym` ym`ss CẺb gû, eểb teuyẸt L`ym`s beƹa peẢk dé eểb teuyẸt ehém eẢh beh cỠb đãbe beốmj dạk teẠt mjekỊp vé leỪmj ehẢmj mekïm, xët cẺt mjẨm eạm teä eểb teuyẸt méy peát euy eu y táb gỠmj leẢ quam Wạk VkỊt Mac mòk rkïmj vé báb quốb jka trïm teẸ jkỜk mòk beumj, trhmj träme vảm eéme mềm lkme tẸ sẳ bò meỨmj dÿb vảm gỠmj eểb teuyẸt L`ym`s beh vkỊb quyẸt đỌme bỪa cäme.  Wạk VkỊt Mac, trhmj jkak đhạm leỪmj ehẢmj ték beãme teẸ jkỜk mĂc >995, eỵ a beumj eộme mj ba bỏb qub jka me Cỻ, Ame, Meảt, Wrumj Quốb, mƹỜb ta būmj đâ tumj jòk lãbe tịehẢmj PRG meằc beểk leò dạk báb tábbeh đớmj suy Ắme eƹỘmj  trƹồmj bỪa buớb bẪu leỪmj đâ jỵy jỵ ybeốmj mïm mekều leĂm mềmbỪa lkme tẸ tehák mƹỜb lkme ta, teỌtẸ beừmj lehám beah đẢh vé sỠt jkẢc< báb mjéme sẢm sẢ m xuẠt vé gỌbe vỠ rơk véh trạmj tếk đäme đốm, l leĂm, le÷mj đỪ mjuỒm dựb đỂ tkẸp tỠb ehạt đớmj< báb mjỵm mj rơk véh teẸ nẠt Ốm, mỢ xẠu tĂmj bah, mekều teac vểmj mjéme mjỵm mj mƹỜb ta tỬ mĂc >99: > 99: nỈ mjð, báb bek meáme địmj bợa vä bek pễ mẺmj mề meƹmj lmj teu đƹỢb dỢk meuảm< teỌ trƹồmj nẠt đớmj sẢm rơk le÷mj peame, đòmj nĂmj eémj dhạt…WkẸp te`h xumj đớmj đò dé lëh te`h nkẸt nah báb eỊ dỠy b÷mj Ăm vkỊb déc, meƹ teẠt mjekỊp jka tĂmj, skme   vkïm trƹồmj bỪa mjéme lkme tẸ trỘ mïm tẢk sh vỜk meu bẪu teỌ trƹồmj dÿb đò< jká bbẢẢ eémj eòa d`h teamj trhmj lek cừb teu meảp ba mjk gợm leữmj k tec te c beó bũ xu eƹỜmj jkẢc trhmj lek täme ệme dạc pết dạk came mea đ` gểa WrƹỜb W rƹỜb täme ệme đị, Bễme peỪ đâ đƹa jịk lãb lãbee bẪu teừ meẠt trỌ jká jẪm tỺ PRG vé jòk lãbe bẪu teừ eak trỌ jká tỺ PRG trhmj teồk jkam rẠt jẪm meau meằc bừu trỢ mềm tẸ đamj rơk véh trạmj leĂmđốk ghtƹỢmj leỪmjtrhmj ehẢmj bẪu beỪ yẸu lkme tảp trumj véhtehk vkỊbtp, jka tĂmj bơ eớk đẪutếk tƹ leò beh báb mềmJòk lkmelãbe tẸ, >1   eỚ trỢ báb yẸu tố bek pễ đẪu véh, tỬ đị meằc bỪmj bố dạk täme trạmj teẠt mjekỊp, tạh b÷mj Ăm vkỊb déc beh mjƹồk dah đớmj, jka tĂmj teu meảp vé tỬ đò tạh mềm tẢmj vé tkềm đề beh bẪu ekỊu quẢ tĂmj trỘ dạk vé bố b ố jẨmj đạt dạk trạmj tếk bỵm nằmj lkme tẸ.  >.7   Rự  meảm teừ b vé v ảm g Ỡmj eểb teuy ẸẸ t  lkme t ẸẸ  b Ừa Ừa trƹồ mj mj pế ếkk bễme ek Ịm đạk Eểbmeảp teuyẸt tẸ eỚm eỢpmjểh, bị bek mjƹồk rð, mbah MƹỜb nẢhleuyẸt b÷mj bábebẢme teu teuẸ teu dūymềm tkẸm,lkme trỢ bẠp mjƹồk tuỐk,đẢc mjƹồk tảt,nằmj bò ehém leò leĂm Meé MƹỜb sợ gỠmj báb beãme sábe tkềm tỊ, ték beãme táb đớmj tỜk beu lỲ lkme ghame, jkẢk quyẸt mạm teẠt mjekỊp, beốmj trä trỊ, dạc peát, meằc tĂmj trƹỘmj vé Ốm đỌme lkme tẸ vī c÷.  VkỊt Mac, báb quy đỌme teuẸ teu meảp bá mm đamj tỬmj nƹỜb đƹỢb ehém tekỊm đỂ pẻ eỢp vỜk täme ệme teựb tẸ Mjỵm mj Bễme sábe eớk tạk báb đỌa peƹơmj vé báb WỐ beừb xâ eớk, Quỻ Yeÿb dỢk eỚ trỢ cớt peẪm méh meỨmj mjƹồk mjểh, bị ehém bẢme l leĂm Báb bễme sábe vī c÷ bỪa Vkt Mac duữm pek bợm meb jkk em sm xut te`h träme đớ leha eểb lỻ teuảt vé đẺb đkỂc ték mjum, mm dựb bỪa mƹỜb ta đỂ dựa beểm mjéme mjeề, quy c÷, tỬ đị eƹỜmj pếtbeỌu trkỂmẢme bỪaeƹỘmj mềm lkme cớtvébábe nềmtrhmj vỨmj báb vé ekỊu WeẠt mjekỊp dé đỌme vẠm đề quamsự trểmj, trựbtẸtkẸp dé cớt teƹỜbquẢ đh sừb leỈ` bỪa mềm lkme tẸ vé teẠt mjekỊp būmj bò meỨmj táb đớmj mjƹỢb trỘ dạk vỜk lkme tẸ vé xâ eớk Báb nam mjéme bỪa ęẢmj vé Bễme peỪ mƹỜb ta dm đẺt x`c trểmj vkỊb lkỂc shát tỺ dỊ teẠt mjekỊp, peát trkỂm báb mjéme sẢm xuẠt gỌbe vỠ đỂ tạh tẹc b÷mj Ăm vkỊb déc būmj meƹ mỵmj bah beẠt dƹỢmj mjƹồk dah đớmj đỂ đáp ừmj meu bẪu b÷mj vkỊb   Beÿmj ta būmj meƹ meỨmj mƹỜb đamj pết trkỂm lếb, jẺp mekều l leĂm vốm, lỻ teuảt vé träme đớ mm dựb Wuy mekïm, VkỊt Mac dé cớt dựa beểm tốt beh báb meé đẪu tƹ mƹỜb mjhék vỜk mekều dỢk teẸ bek peã rẼ, mekều ték mjuyïm vé báb beãme sábe ƹu đâk bỪa Beãme peỪ Wuy mekïm, rẠt bẪm Ốm đỌme lkme tẸ vī c÷ vé teốmj meẠt peáp duảt VkỊt  Mac đamj trhmj jkak đhạm beuẫm nỌ bẠt báme, rẠt bẪm tảp trumj peát trkỂm đỂ đáp ừmj báb đkều lkỊm meƹ tỺ dỊ đẪu tƹ tĂmj tỬ ‒  19%< xỵy gựmj đƹỢb meỨmj dīme vựb đẪu téu meƹ xuẠt meảp leẫu ehẺb b÷mj mjekỊp bị leẢ mĂmj pết trkỂm cạme, ekỊu quẢ te`h quy c÷ dỜm gẬm đẸm xuẠt ekỊm träme tĂmj trƹỘmj tự guy trä vé peẢk bị cáy quẢm dó mĂmj đớmj, nkẸt sợ gỠmj lỻ teuảt vé tĂmj bƹồmj b ƹồmj quam eỊ lkme tẸ đốk mjhạk   2.  Me MeỨ  Ứ mj mj mekỊ mekỊc vỠ vỠ vé jkẢ jkẢk peáp meằ meằc peát trkỂ trkỂm teỌ teỌ trƹồmj dah đớmj đớmj Ộ  VkỊ  VkỊt Mac đẸm mĂc >929 MekỊc vỠ 1?  Ehém tekỊm leumj pếp dó teỌ trƹồmj dah đớmj, tạh c÷k trƹồmj tmj suốt đỂ pết trkỂm teỌ trƹồmj dah đớmj đỒmj vỜk báb teỌ trƹồmj leáb   ^é shát, sợa đỐk báb vĂm nẢm quy peạc peáp duảt bò dkïm quam bumj - bẪu dah đớmj, lẸt mk bumj - bu dah mj vộ vak trỵ, trỏbe mekỊc bỪa b÷mj beừb, vkïm beừb vé mjƹồk dah đớmj trhmj dīme vựb dah đớmj, vkỊb déc peû eỢp vỜk quy duảt bỪa teỌ trƹồmj dah đớmj, b÷mj ƹỜb, tkïu beuẫm quốb tẸ đâ đƹỢb VkỊt Mac peï beuẫm vé pẻ eỢp vỜk dỢk ãbe bễme đámj, eỢp pếp bỪa mjƹồk dah  đớmj vé ghame mjekỊp.  >>   y gựmj vé tỐ beừb teựb ekỊm báb beƹơmj träme, đề ám eỚ trỢ tạh vkỊb déc, teac jka teỌ trƹồmj dah đớmj beh báb mc dah đớmj đẺb tẻ (mjƹồk leuyẸt tảt, dah đớmj leu vựb m÷mj te÷m, dah đớmj pek beãme teừb, dah đớmj mỨ, eểb skme, skme   vkïm cỜk tốt mjekỊp báb trƹồmj đạk eểb, bah đẲmj, )  U`c xët vé pẹ beuẫm báb B÷mj ƹỜb bỪa KDH dkïm quam đẸm teỌ trƹồmj dah đớmj meƹ b÷mjmjeề ƹỜb 165 xÿb tkẸm vkỊb vé nẢh leuyẸt vỊ beốmj mjekỊp< B÷mj Wákdƹơmj tễbe ừmj mjekỊp vé vkỊb déc déc ba mjk tt,tet Bữmj b 121 vb ẻm 10; mevtkm tốk tekỂu, B÷mj ƹỜb 17> EƹỜmj mjekỊp vé đéh đ éh tạh mjeề trhmj pết trkỂm mjuỒm mm dựb   MekỊc vỠ >? EỚ trỢ peát trkỂm bumj - bẪu dah đớmj  y gựmj vé bumj bẠp báb beƹơmj träme đéh tạh, nỒk gƹỡmj lỻ mĂmj b÷mj mjekỊp trƹỜb lek đk déc beh skme vkïm cỜk tốt mjekỊp< báb bemj trọme ộh th l mmj mợmj bah beh bữmj mm đỂ mỵmj bah lỻ mĂmj< báb beƹơmj träme đéh tạh đỂ mỵmj bah báb lỻ mĂmj pẻ eỢp vỜk tãme beẠt đẺb mjeề mjekỊp beh báb leu vựb đỌa dó, gỵm số, dah đớmj đẺb tẻ,   pẻ tẻ bỪa tỬmj đốk tƹỢmj LeuyẸm leãbe ghame mjekỊp, đơm vỌ sợ gỠmj dah đớmj teac jka véh träme jkáh gỠb đéh tạh, jkáh gỠb mjeề mjekỊp.  y gựmj tỐ beừb cỏy,te`h meợmtkùu s beum vộ bỏb bữmj jka b tỐ beừbdahjkác đáme jká jká vé b÷mj meảm lỻ mĂmj mjeềnớ mjekỊp beuẫ m quốb đỂ mjƹồk đớmjsát, đƹỢb đáme vé b÷mj meảm, peẢm áme đÿmj mĂmj dựb déc vkỊb teựb tẸ   WekẸt lẸ báb beƹơmj träme, mớk gumj đéh tạh lỻ teuảt số beh mjƹồk gỵm te`h báb bẠp đớ tỬ bơ nẢm đẸm mỵmj bah, mjekïm bừu xỵy gựmj  bễme sábe eỚ trỢ lkme pễ beh mjƹồk dah đớmj trhmj báb ghame mjekỊp bò meu bẪu đéh tạh lỻ mĂmj cỜk đỂ beuyỂm đỐk b÷mj vkỊb trhmj träme beuyỂm đỐk số, ừmj gỠmj leha eểb b÷mj mjeỊ đỂ đỐk cỜk sẢm xuẠt lkme ghame< eỚ trỢ đỂ đéh tạh mjeề beh mjƹồk dah đớmj teẠt mjekỊp trhmj träme beuyỂm đỐk số LeuyẸm leãbe tỐ beừb báb dỜp đéh tạh lỻ mĂmj số mjẨm eạm beh mjƹồk gỵm.  Weựb ekỊm bễme sábe teu t mm ték, trhmj đị xỵy gựmj báb bễme sábe m Ộ, dƹơmj teƹỘmj peû eỢp cẺt nằmj quốb tẸ vé báb ƹu tkïm leáb   đkều lkỊm skme ehạt, déc vkỊb meằc teu t vé jkỨ bm báb beum jka, báb m leha eểb, m quẢm dó bị träme đớ bah.   bah LeuyẸm leãbe ghame mjekỊp, đơm vỌ sợ gỠmj dah đớmj teac jka véh träme jkáh gỠb đéh tạh, jkáh gỠb mjeề mjekỊp đỂ beƹơmj b eƹơmj träme, mớk gumj đéh tạh jẨm vỜk teựb tkỀm, đéh tạh te`h meu bẪu teỌ trƹồmj dah đớmj, đỒmj teồk ghame mjekỊp sẳ teac jka véh xỵy gựmj beƹơmj träme đéh tạh vé jkác sát bẢ q träme đéh tạh.  y gựmj nẢm đỒ b÷mj mjekỊp bỪa VkỊt Mac đỂ xáb đỌme báb beuỚk b÷mj mjekỊp, beuỚk bumj ừmj peỠb vỠ leak tếb, pm nỐ, sợ gỠmj dah đớmj trïm thém quốb, tảm gỠmj ekỊu quẢ mjuỒm dựb dah đớmj beh peát trkỂm lkme tẸ xâ eớk.  ^é shát, đơm jkẢm eòa teỪ tỠb teéme dảp, jkẢc nỜt báb jáme mẺmj mẺm j beẸ đớ quẢm dó dah đớmj, ték bễme, vé bị bễme sábe sáb e eỚ trỢ ghame mjekỊp trhmj teu, mớp vé ehém teuẸ meằc leuyẸm leãbe báb bơ sỘ sẢm xuẠt xuẠ t lkme ghame đĂmj ló tme dảp vé ehạt đớmj gƹỜk ệme teừb ghame mjekỊp.  >2   MekỊc vỠ 2? EỚ  EỚ trỢ  peát trkỂm eỊ teốmj te÷mj tkm tek trƹồmj dah đớmj vé gỌbe vỠ vkỊb déc  Wảp trumj pết trkỂm eỊ teốmj tmj tkm teỌ trƹồmj dah đớmj déc bơ sỘ beh vkỊb lẸt mốk bumj bẪu dah đớmj, te`h đò bẪm teựb ekỊm?  Ehém tekỊm quy träme, peƹơmj peáp đỂ tỐ beừb teu teảp, bảp meảt, dƹu trỨ, tỐmj eỢp gỨ te÷mj teỌ dahlẸt đớmj gựmj sábe,   quẢm trỌ teỌ trƹồmj dah dkỊu đớmjvềtrïm bơ tkm sỘ tốk ƹu trƹồmj eòa vkỊb mốk,peỠb beka vỠ sẼ xỵy vỜk gỨ dkỊubễme đâ bị y gựmj vé trkỂm leak ęề ám gự náh bumj - bẪu dah đớmj đỂ déc bơ sỘ teựb ekỊm pm tãbe, gự náh teỌ trƹồmj dah đớmj te`h vûmj ckềm, te`h tỬmj dīme vựb, mjéme mjeề Weựb ekỊm pm tãbe meỨmj nkẸm đớmj trhmj bumj - bẪu dah đớmj, mm tố Ảme eƹỘmj đẸm bumj vé bẪu dah đớmj tỬ báb số dkỊu đƹỢb teu teảp đỂ lỌp teồk bumj bẠp beh báb bơ quam, tỐ beừb vé bá mm.  mm.  ęa gạmj a báb ệme teừb peỐ nkẸm, te÷mj tkm teỌ trƹồmj dah đớmj đẸm cểk tỐ beừb, bá mm? ệme tme App, w`nskt` vkỊb déc, teỌ trƹồmj dah đớmj đỂ cểk mjƹồk bò teỂ beỪ đớmj leak tếb, bảp meảt tmj tkm< peỐ nkẸm tmj qua báb pekïm jkah gỌbe vkỊb déc, eớk mjeỌ đỌme eƹỜmj mjeề mjekỊp beh eểb skme, skme vkïm< te÷mj qua báb Ạm peẫc peẫ c pm tãbe,   gự náhęẪu teỌ tƹ trƹồmj mỵmjdah bẠpđớmj, bơ sỘ eạ tẪmj, tramj tekẸt nỌ peỠb vỠ beh vkỊb teu teảp, dƹu trỨ số dkỊu, pm tãbe vé gự náh< eạ tẪmj te÷mj tkm bẪm đẢc nẢh beh vkỊb truyềm tẢk số dkỊu jkỨa báb đỌa peƹơmj vé jkỨa trumj ƹơmj vé đỌa peƹơmj   WekẸt lẸ beƹơmj träme eƹỜmj mjekỊp đa gạmj đốk tƹỢmj, mớk gumj vé eäme teừb, đéh tạh đớk mjū mm teac jka tỐ beừb eƹỜmj mjekỊp beh eểb skme skme vkïm   Quy ehạbe peát trkỂm cạmj dƹỜk báb bơ sỘ gỌbe vỠ vkỊb déc đỂ déc bĂm bừ quẢm dó, đkều beịme cạmj dƹỜk, pết trkỂm báb bơ sỘ pẻ eỢp vỜk peát trkỂm bỪa teỌ trƹồmj dah đớmj bỪa tỬmj vûmj, tỬmj tịme Wảp trumj đẪu tƹ peát trkỂm báb Wrumj tỵc teuớb báb đỌa peƹơmj dé trumj tỵc bỪa vûmj lkme tẸ xâ   eớk te`h eƹỜmj vỬa dé trumj tỵc bỪa tịme, vỬa dé mơk teựb ekỊm báb jkah gỌbe vkỊb déc, lẸt mốk te÷mj tkm teỌ trƹồmj  dah đớmj, teựb ekỊm báb sẢm  peẫc pm tãbe gự náh bỪa vûmj vé lẸt mốk báb vûmj vỜk meau.  ęẪu tƹ tramj tekẸt nỌ, đẫy cạme ừmj gỠmj lỻ teuảt số trhmj ehạt đớmj bỪa eỊ teốmj te÷mj tkm teỌ trƹồmj dah đớmj, ehạt đớmj jkah gỌbe vkỊb déc< xỵy gựmj peẪm cềc quẢm dó beumj, teốmj meẠt ehạt đớmj trïm thém quốb gỌbe vỠ vkỊb déc,   Yeát trkỂm báb Wrumj tỵc gỌbe vỠ vkỊb déc teuớb báb đỌa peƹơmj dé trumj tỵc bỪa vûmj lkme tẸ xâ eớk te`h eƹỜmj vỬa dé trumj tỵc bỪa tịme, vỬa dé mơk teựb ekỊm báb jkah gỌbe vkỊb déc, lẸt mốk te÷mj tkm teỌ trƹồmj  dah đớmj, teựb ekỊm báb sẢm peẫc pm tãbe gự  náh bỪa vûmj vé lẸt mốk báb vûmj vỜk meau.  MekỊc vỠ 7? EỚ trỢ peát trkỂm dƹỜk am skme vé nẢh ekỂc   WĂmj bƹồmj leẢ mĂmj tkẸp bảm gỌbe vỠ nẢh ekỂc xâ eớk, nẢh ekỂc y tẸ, nẢh ekỂc teẠt mjekỊp beh mjƹồk dah đớmj meằc nẢh đẢc đồk sốmj bỪa mjƹồk gỵm vé v é guy trä sẢm xuẠt   Web y vak trỵ vộ eht mj ba bỏb t beừb b÷mj đhém, eớk mjeề mjekỊp đỂ pết trkỂm tme vkïm đỂ lẸt mốk, beka sẼ trah đỐk te÷mj tkm jkỨa mjƹồk dah đớmj déc vkỊb trhmj >7   bûmj dme vb, t ũ mợmj bah eku qu bữmj tỏb nẢh vỊ quyềm dỢk beh dah đớmj pek beãme teừb būmj meƹ jịp peẪm teựb ekỊm tốt eơm báb bễme sábe pết trkỂm mjuỒm mm dựb, bễme teừb a dah đớmj leu vựb pek bễme   y gựmj bơ beẸ bumj bẠp tmj tkm vé gỌbe vỠ tƹ vẠm pếp dó (ckỀm pễ) beh mjƹồk dah đớmj đỂ mjƹồk dah đớmj bò teỂ teac vẠm lek bẪm tekẸt   ęateừb gạmjvé eòacừb bábđòmj jòk gỌbe skme xâ đđò eớk bjkẢm Ạp beh dah me đớmj bễme ệmevéteừb,  peƹơmj jịp0   trỬơmj dah đớmj ęẺb nkỊt, dỒmj jp, đƹa mớk gumj mỵmj  bah mĂmj dựb quẢm dó meé muỜb teỌ trƹồmj dah đớmj véh báb beuơmj träme, gự ám quốb tẸ đỂ đuỢb eỚ trỢ lỻ teuảt bỪa quốb tẸ B) L ẽW DPẤ DPẤM BEPMJ Wrhmj eéme träme peát trkỂm đẠt mƹỜb te`h bhm đƹồmj beỪ   mjeīa xâ eớk, le÷mj beị rkùmj vm dah mj vộ vkb dộc cộ bỵm mekều vẠm đề leáb trhmj dīme vựb lkme tẸ xâ eớk đâ jẺp peẢk rẠt mekều leò leĂm vé teợ teábe Wuy mekïm gƹỜk beị đạh bỪa ęẢmj, Meé mƹỜb ta đâ gẬm gẨt bẢ mƹỜb đk đẸm đƹỢb meỨmj teéme tựu th  dỜm meƹ mjéy e÷c may ęamj trïm đé pết trkỂm te`h eƹỜmj b÷mj mjekỊp a, ekỊm đạk a, VkỊt Mac dm dé đkỂc sámj teu t báb meé đẪu tƹ mƹỜb mjhék meƹ m eƹ Eém Quốb, ęék Dham, vé đẺb nnkỊt kỊt dé Meảt NẢm Dé peảm trựb tkẸp teac jka véh báb quy träme sẢm xuẠt vä teẸ cé vkỊb peát trkỂm mjuỒm meợm db bmj ũmj vak trỵ et sb quam qua m trểmj trhmj vkỊb peát trkỂm lkme tẸ bỪa ghame mjekỊp.  VỜk cỠb tkïu nam đẪu bỪa nék mjekïm bừu, nék vkẸt đâ teốmj lï đƹỢb meỨmj dó teuyẸt beỪ yẸu trhmj báb eểb teuyẸt lkme tẸ tỬ xƹa đẸm may đề bảp đẸm dó teuyẸt teỌ trƹồmj dah đớmj vé vkỊb déc, tỬ đị pm tãbe teựb trạmj teuảm dỢk vé teábe teừb cé VkỊt Mac bẪm đốk cẺt Nék vkẸt būmj đâ đƹa đƹỢb bák meäm tỐmj quam peƹơmj peáp vảm gỠmj vé meỨmj đkỂc bẪm sợa đỐk, tráme meỨmj sak dẪc trhmj vkỊb đƹa meỨmj beãme sábe lkme tẸ trhmj meỨmj mĂc tỜk Wrhmj jkak đhạm tỜk, peát trkỂm teỌ trƹồmj dah đớmj bẪm beÿ trểmj ehém tekỊm teỂ beẸ, beãme sábe đéh tạh mjuỒm mm dựb, tạh gựmj vé jkẢk quyẸt vkỊb déc beh mjƹồk dah đớmj, tkềm dƹơmj beh mjƹồk dah đớmj vé peát trkỂm báb đỌme beẸ trumj jkam, báb bơ beẸ am nẢhekỊm ekỂcđạk, xâ ekỊu eớ k beh eớk đớmj, teÿb đẫ đẫy teỌ trƹồmj dah vé đớmj te`hskme, eƹỜmj quẢ,mjƹồk vé eớkdahmeảp vỜkmeằc teỌ trƹồmj dahy đớmj leu vựb teẸpeát jkỜk,trkỂm đáp ừmj träme bơ bẠu dạk mềm lkme tẸ te`h eƹỜmj ekỊm đạk, teuớb meòc trïm bỪa báb mƹỜb bò teu meảp trumj näme bah.  >6   WÉK DKỆP WEAC LEẮH  LEẮH   1.  JR Cak Mjểb Bƹồmj, —DỌbe sợ eểb teuyẸt lkme tẸ–, MUN ęạk eểb Lkme tẸ Quốb gỵm >.  YJR.WR WrẪm VkỊt WkẸm  (beỪ nkïm), >91>, —DỌbe sợ báb eểb teuyẸt lkme tẸ–,  MUN ęạk eểb Lkme tẸ Quốb gỵm.  2.  WR Dï Ckme Mjeīa, WR Yeạc VĂm Rkme, >919, —EỈk vé đáp c÷m MeỨmj mjum dó bơ nẢm bỪa beỪ mjeīa Cáb ‒  Dïmkm–, MUN Beãme trỌ quốb jka 7.  WR MjuyỀm VkẸt We÷mj (WỐmj beỪ nkïm), >99;, —MeỨmj mjuyïm dó bơ nẢm bỪa BeỪ mjeīa Carx ‒  Dïmkm–, MUN Beãme trỌ quốb jka 0.   MjuyỀm Quamj Eạm, >995, —Lkme tẸ beãme trỌ Carx-Dïmkm–, @nhhl (Z`nskt`? ettp?//ghwmdhag.bhc.vm/ghbs/lkme-t`-bekme-trk-cab-d`mkm-`nhhl/ghwmdhag) >: ... EỚ trỢ bẢk bábe lkme tẸ VkỊt  Mac (Aus7^`fhrc) tỐ beừb cỜk đỵy, né Dï WeỌ Um QuỲme, Y WrƹỘmj nam Nam mjekïm bừu lkme tẸ mjéme vé dīme vựb (BK@C), beh rmj, bet dmj mjum dah mj ba Vkt Mac bỵm tep,... mjekỊp dé đỌme vẠm đề quamsự trểmj, trựbtẸtkẸp dé cớt teƹỜbquẢ đh sừb leỈ` bỪa mềm lkme tẸ vé teẠt mjekỊp būmj bò meỨmj táb đớmj mjƹỢb trỘ dạk vỜk lkme tẸ vé xâ eớk Báb nam mjéme bỪa ęẢmj vé Bễme... đị quyẸt đỌme.– WỬ đị ÷mj pẹ pếm ó lkẸm teƹồmj jẺp dé jká bẢ mj a beị peỠ teuớb véh bumj vé bẪu Về vẠm đề dƹu te÷mj tkềm tỊ, G.^kbargh peẢm đốk vkỊb tĂmj dƹỢmj tkềm tỊ véh dƹu te÷mj v÷ bĂm bừ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay, Lý thuyết về thị trường lao động và việc làm trong các học thuyết kinh tế. sự nhận thức và vận dụng vào tình hình việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan