0

Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay

18 12,352 55
  • Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2013, 14:39

Để có thể tìm hiểu về hàng hóa sức lao động, trước hết chúng ta cần hiểu sức lao động là gì. Theo Các-Mác: “Sức lao động là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 luận về hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay MỤC LỤC M C L CỤ Ụ .1 CH NG I: LÝ LU N V HÀNG HÓA S C LAO NG.ƯƠ Ậ Ề Ứ ĐỘ 3 1. S c lao ng.ứ độ .3 1.1: Khái niệm 3 1.2: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa .3 2. H ng hóa s c lao ng.à ứ độ .5 2.1: Thuộc tính giá trị .5 2.2: Thuộc tính giá trị sử dụng. .6 Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động, chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân. Quá trình đó là quá trình sản xuất ra một loạt hàng hoá nào đó; đồng thời là quá trình tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hoá sức lao động. Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm đoạt. Như vậy, giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó là chìa khoá để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 6 3. Th tr ng lao ngị ườ độ .7 3.1: Định nghĩa thị trường lao động .7 3.2: Các yếu tố của thị trường lao động .7 CH NG II: KHÁI NI M, VAI TRÒ C A TI N L NG N I DUNG CÔNG ƯƠ Ệ Ủ Ề ƯƠ TÁC TR L NGẢ ƯƠ 7 1. Khái ni m c a ti n l ngệ ủ ề ươ .7 1.1 Khái niệm .7 1.2 Phân loại .9 2. Vai trò c a ti n l ng:ủ ề ươ 10 3. Trình t xây d ng h th ng tr công lao ng trong các doanh nghi p.ự ự ệ ả độ ệ .11 4. Các hình th c tr côngứ ả 11 CH NG III: CÁC Y U T TÁC NG N M C L NG.ƯƠ Ế ĐỘ ĐẾ Ứ ƯƠ .12 1. Môi tr ng công ty:ườ .12 2. Th tr ng lao ng.ị ườ độ 13 3. B n thân nhân viênả .14 CH NG IV: TH C TR NG TI N L NG TI N CÔNG CÁC DOANH ƯƠ Ự Ạ Ề ƯƠ Ề NGHI P NHÀ N C VI T NAM HI N NAYỆ ƯỚ Ệ Ệ 14 1.Ch ti n l ng t i Vi t Nam qua các th i kế độ ề ươ ạ ệ ỳ 14 2. M t s gi i pháp cho v n ti n l ngộ ả ấ đề ề ươ 16 Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG. 1. Sức lao động. 1.1: Khái niệm. Để có thể tìm hiểu về hàng hóa sức lao động, trước hết chúng ta cần hiểu sức lao động là gì. Theo Các-Mác: “Sức lao động là toàn bộ các thể lực trí lực trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích” . Như vậy, sức lao động là thứ có sẵn trong mỗi một con người. 1.2: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa. Sức lao động là một trong những điều kiện cơ bản , không thể thiếu trong sản xuất. Nhưng không phải lúc nào sức lao động cũng có thể trở thành hàng hóa. Ví dụ như sức lao động của một người nô lệ dưới chế độ nông nô thì không thể coi là hàng hóa do bản thân của người nô lệ thuộc sở hữu của chủ nô, họ không có quyền bán sức lao động của mình, nói cách khác họ đã bị “cướp” sức lao động. Người thợ thủ công tuy được tự do tùy ý sử dụng sức lao động cảu mình, nhưng sức lao động của anh ta cũng không phải là sản phẩm của hàng hóa, vì anh ta có tư liệu sản xuất để làm ra sản phẩm nuôi sống mình chứ không buộc phải bán sức lao động để sống. Như vậy, để trở thành hàng hóa, sức lao động phải thuộc sở hữu của người lao động, được người lao động tùy ý sử dụng. Nhưng đã là hàng hóa thì nó phải được trao đổi mua bán trên thị trường. Ví dụ như một người thợ rèn, tuy anh ta được tùy ý sử sụng sức lao động của mình, nhưng vì anh ta có tư liệu sản xuất, đây là búa, lò rèn, . nên anh ta có thể lao động làm ra sản phẩm mà không phải bán sức lao động cho ai. Vì vậy, sức lao động chỉ có thể trở thành hàng hóa trong những điều kiện lịch sử nhất định sau đây: Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể. Sức lao động chỉ xuất hiện trên thị trường với tư cách là hàng hoá, nếu nó do bản thân người có sức lao động đưa ra bán. Vậy người lao động phải được tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động của mình, thì mới đem bán sức lao động được. Trong các xã hội nô lệ phong kiến, người nô lệ nông nô không thể bán sức lao động được, vì bản thân họ thuộc sở hữu của chủ nô hay chúa phong kiến. Do đó việc biến sức lao động thành hàng hoá đòi hỏi phải thủ tiêu chế độ nô lệ nông nô Thứ hai, người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất. Nếu chỉ có điều kiện người lao động được tự do về thân thể thì chưa đủ điều kiện để biến sức lao động thành hàng hoá, vì nếu người lao động được tự do về thân thể mà lại có tư liệu sản xuất thì họ sẽ sản xuất ra hàng hoá bán hàng hoá do mình sản xuất ra chứ không bán sức lao động. Vì vậy, muốn biến sức lao động thành hàng hoá, người lao động phải là người không có tư liệu sản xuất, chỉ trong điều kiện ấy người lao động mới bán sức lao động của mình, vì họ không còn cách nào khác để sinh sống. Sự tồn tại đồng thời hai điều kiện nói trên tất yếu biến sức lao động thành hàng hoá. Sức lao động biến thành hàng hoá là điều kiện quyết định để biến thành tư bản, tuy nhiên, để tiền biến thành tư bản thì lưu thông hàng hoá lưu thông tiền tệ phải phát triển tới một mức độ nhất định. Sức lao động biến thành hàng hoá là nhân tố đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển sản xuất hàng hoá trở thành hình thái phổ biến sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa. Sự cưỡng bức lao động bằng các biện pháp phi kinh tế trong chế độ nô lệ chế độ phong kiến được thay bằng hợp đồng mua bán bình đẳng về hình thức giữa người sở hữu sức lao động người sở hữu tư liệu sản xuất. Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Hàng hóa sức lao động. Như mọi loại hàng hóa khác, sức lao động cũng tồn tại hai thuộc tính, đó là thuộc tính giá trị thuộc tính sử dụng. 2.1: Thuộc tính giá trị. Giá trị hàng hóa sức lao động, cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động quyết định. Nhưng sức lao động chỉ tồn tại như năng lực con người sống, muốn tái sản xuất ra năng lực đó, người công nhân phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định. Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động sẽ được quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt ấy; hay nói cách khác, giá trị hàng hoá sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt để tái sản xuất sức lao động. Là hàng hoá đặc biệt, giá trị hàng hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường chỗ nó bao hàm cả yếu tố tinh thần lịch sử. Điều đó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất, người công nhân còn có những nhu cầu về tinh thần, văn hoá . Những nhu cầu đó phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước từng thời kỳ, phụ thuộc cả vào điều kiện địa lý, khí hậu của nước đó mức độ thoả mãn những nhu cầu đó phần lớn phụ thuộc vào trình độ văn minh đã đạt được của mỗi nước. Tuy giá trị hàng hoá sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử, nhưng đối với một nước nhất định trong một thời kỳ nhất định, thì quy mô những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất định, do đó có thể xác định được lượng giá trị hàng hoá sức lao động. Giá trị hàng hoá sức lao động do những bộ phận sau đây hợp thành: Một là, giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, duy trì đời sống công nhân; Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hai là, phí tổn đào tạo công nhân; Ba là, giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho con cái công nhân. Để biết được sự biến đổi của giá trị sức lao động trong một thời kỳ nhất định, cần nghiên cứu hai loại nhân tố tác động đối lập nhau đến sự biến đổi của giá trị sức lao động. Một mặt, sự tăng nhu cầu trung bình của xã hội về hàng hoá dịch vụ, về học tập trình độ lành nghề, đã làm tăng giá trị sức lao động; mặt khác, sự tăng năng suất lao động xã hội cũng làm giảm giá trị sức lao động. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, sự khác biệt của công nhân về trình độ lành nghề, sự phức tạp của lao động mức độ sử dụng năng lực trí óc của họ tăng lên. Tất cả những điều đó không thể không ảnh hưởng đến giá trị sức lao động, không thể không dẫn đến sự khác biệt của giá trị sức lao động theo ngành theo lĩnh vực của nền kinh tế, nhưng chúng bị che lấp đằng sau đại lượng trung bình của giá trị sức lao động. 2.2: Thuộc tính giá trị sử dụng. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động, chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân. Quá trình đó là quá trình sản xuất ra một loạt hàng hoá nào đó; đồng thời là quá trình tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hoá sức lao động. Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm đoạt. Như vậy, giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Đó là chìa khoá để giải thích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Thị trường lao động 3.1: Định nghĩa thị trường lao động Có rất nhiều định nghĩa thị trường lao động nhưng hầu hết đều tập trung vào một khía cạnh: Thị trường lao động là nơi diễn ra sự trao đổi, thoả thuận giữa một bên là người lao động tự do một bên là người sử dụng lao động, nó là toàn bộ các quan hệ lao động được xác lập trong lĩnh vực thuê mướn lao động (bao gồm các quan hệ lao động cơ bản nhất như thuê mướn sa thải lao động, tiền lương tiền công, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động .). Tuy nhiên có một định nghĩa của nhà khoa học kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich đưa ra được cho là tương đối đầy đủ: “Thị trường lao động - đó là một cơ chế hoạt động tương hỗ giữa người sử dụng lao động người lao động trong một không gian kinh tế xác định, thể hiện những quan hệ kinh tế pháp lý giữa họ với nhau”. 3.2: Các yếu tố của thị trường lao động. Một thị trường lao động thì không thể thiếu được các yếu tố cơ bản như cầu sức lao động (nhu cầu); cung sức lao động (nguồn cung); giá cả của sức lao động (tiền lương, tiền công); cạnh tranh trên thị trường lao động cơ sở hạ tầng của thị trường lao động. CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA TIỀN LƯƠNG NỘI DUNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 1. Khái niệm của tiền lương 1.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường quan niệm về tiền lương cũng có những thay đổi căn bản để phù hợp với cơ chế quản mới. Khái niệm tiền lương cần đáp ứng một số yêu cầu sau: Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quan niệm sức lao động là một hàng hóa của thị trường yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hóa của sức lao động bao gồm cả lực lượng lao động trong khu vực SX-KD thuộc sở hửu nhà nước công nhân viên chức trong quản nhà nước, quản xã hội. Tuy nhiên do những đặc thù riêng trong việc sử dụng lao động của từng khu vực quản lý mà các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau. - Tiền lương là bộ phận cơ bản trong thu nhập của người lao động đồng thời là một trong các yếu tố chi phí đầu vào của SX_KD của các doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá của yếu tố sức lao động tuân theo các nguyên tăc cung, cầu, giá cả của thi trường pháp luật hiện hành của nhà nước. Nền kinh tế thị trường càng phát triển được xã hội hóa cao thì quan hệ cung ứng sử dụng sức lao động trên tất cả các lĩnh vực trở nên linh hoạt hơn, tổ chức cac hội hóa của lao động ngày càng cao hơn, tiền lương trở thành nguồn thu nhập duy nhất, là mối quan tâm động lực lớn nhất với mọi đối tượng cung ứng sức lao động. Cùng với khái niệm trên, tiền công chỉ là một biểu hiện, một tên gọi khác của tiền lương. Tiền công gắn chặt trực tiếp hơn với các quan hệ thỏa thuận, mua bán sức lao động thường được sử dụng trong lĩnh vực SX-KD, các hợp đồng thuê có thời hạn. Tiền công còn là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả cho khối lượng công việc được thực hiện phổ biến trong những thỏa thuận thuê công nhân trên thị trường tự do có thể gọi là giá công lao động. Ngoài ra, muốn thúc đẩy sản xuất, muốn động viên nhân viên, đãi ngộ nhân viên, cấp quản trị phải kích thích bằng nguồn thù lao lao động một cách hợp lí. Thù lao lao động bao gồm 2 phần: thù lao tài chính phí tài chính. Phần tài chính gồm mục tài chính trực tiếp gián tiếp. Tài chính trực tiếp bao gồm: các kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, y tế…, các loại trợ cấp xã hội, phúc lợi… Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thù lao lao động không phải chi phí đơn thuần chỉ có mặt tài chính mà còn những mặt phi tài chính. Tại nhiều nơi đãi ngộ phi tài chính ngàu càng quan trọng hơn. Đó chính là bản thân công việc môi trường làm việc. Bản thân công việc có hấp dẫn không có thách thức đòi hỏi sức phấn đáu không, nhân viên có cơ hội thăng tiến không… 1.2 Phân loại Tiền lương bao gồm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế - Tiền lương danh nghĩa: là khái niệm chỉ số lượng tiền tệ mà người sử dụng sức lao động căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên trong việc thuê lao động. Trên thực tế, mọi mức lương trả cho người lao động đều là danh nghĩa. Song bản thân tiền lương danh nghĩa lai chưa có thể cho ta một nhận thức đầy đủ về mức tiền công thực tế cho người lao động. Lợi ích mà người cung ứng sức lao động nhận được ngoài việc phụ thuộc vào mức lương danh nghĩa còn phụ thuộc vào giá cả hàng hóa, dịch vụ, số lượng tiền mà người lao động sử dụng tiền lương đó để đóng thuế hay mua sắm. - Tiền lương thực tế là số lượng tư liêu sinh hoạt dịch vụ sinh hoạt,, dịch vụ người lao động có thể mua bằng tiền lương của mình, sau khi đã đóng chứng khoán thuế theo quy định của chính phủ. Đối với người lao động thì mục đích cuối cùng là tiền lương thực tế vì nó quyết định khả năng tái sãn xuất sức lao động - Mức lương tối thiểu: là mức lương để trả cho người lao động làm công việc đơn giãn nhất với điều kiện lao động môi trường lao động bình thường. Gắn bó chặt chẻ với 3 yếu tố: mức sống trung bình của dân cư 1 nước, chỉ số giá cả hàng hóa sinh hoạt loại lao đông, điều kiện lao động Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Vai trò của tiền lương: Tiền lương là một trong những hình thành lợi ích vật chất đối với người lao động, vì vậy để sử dụng đòn bẫy tiền lương nhằm đảm bảo sãn xuất phát triển, duy trì đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỉ luật vững đòi hỏi tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng. Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương là một yếu tố dùng để chi phí sãn xuất còn đối với người cung ứng sức lao động tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu. Mục đích của nhà sãn xuất là lợi nhuận, còn mục đích của người lao độngtiền lương. Tiền lương không chỉ mang bản chất là chi phí mà nó trở thành phương tiện tạo ra giá trị mới hay đúng hơn cung ứng sự sáng tạo sức sán xuất, năng lực của lao động trong quá trình sãn sinh ra các giá trị gia tăng. Đối với người lao động, tiền lương nhận thỏa đáng sẻ là động lực hình thành năng lực sáng tạo để làm tang năng suất lao động, mặt khác khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẻ tăng do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà người lao động nhận được cũng sẻ lại tăng lên, nó là phần bổ sung thêm cho tiền lương, làm tăng thu nhập tăng lợi ích cho cung ứng sức lao động lên nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng nó sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng giữa những người lao động với mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp xóa bỏ sự ngăn cản giữa những người chủ doanh nghiệp xóa bỏ sự ngăn cách giữa nười chủ doanh nghiệp người cung ứng sức lao động, làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với các hoạt động của doanh nghiệp… Ngược lại nếu doanh nghiệp không hợp hoặc mức tiêu lợi nhuận thuần tuý không chú ý đúng mức đến lợi ích của người lao động quyền công nhân có thể bị kiệt quệ về thể lực, giãm sút về chất lượng, làm hạn chế về các động cơ cung ứng sức lao động. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng cắt xén thời gian làm Mã Sinh Viên: 1001010834 Số thứ tự: 27 10 [...]... cho rằng tiền lương chỉ là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động Bởi lẻ, trong điều kiện hiện nay, năng suất lao động xã hội rất thấp, sự cạnh tranh gay gắt, bộ máy quản cồng kềnh, các khoản khấu trừ quá lớn nên quỷ tiền lương sẻ thấp, thậm chí khổng đủ để duy trì cuộc sống cho bản thân người lao động Nhưng nếu tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động thì vì mục tiêu lợi nhuận... chính, về sử dụng biên chế trong các đơn vị sự nghiệp  Nâng cao các mức lương thấp mức lương trung bình với đãi ngộ hợp lý   Công khai minh bạch về tiền lương thu nhập Những hạn chế của chính sách tiền lương hiện nay - Mức lương chưa đáp ứng được đời sống người lao động, mức lương tối thiểu 650000 đ/tháng/người còn ít so với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người lao động - Việc điều chỉnh mức lương. .. THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 1 a Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳ Theo nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985: mức lương tối thiểu 220 đồng/tháng trong đó chi cho bản thân 160 đồng chi cho con ăn theo 60 đồng Quan hệ tiền lương chung: 1 -1,32 – 3,5 Cơ chế quản lý tiền lương; theo mô hình kế hoạch hóa tập trung, phụ thuộc hoàn toàn vào ngân... nghiệp luôn luôn muốn trả lương thấp Thêm vào đó, do sức ép của cạnh tranh, thất nghiệp làm cho công nhân phải chấp nhận lương thấp tới mức chỉ đủ cho bản thân sống, miễn là có việc làm Vì vậy, yêu cầu cải cách chế độ tiền lương nước ta hiện naytiền lương phải bảo đảm cho người lao động duy trì được năng lực lao động, nuôi con cái chi phí đào tạo cho bản thân người lao động điều kiện bình thường... bảo lương thực tế không bị giảm sút - Căn cứ vào lương tối thiểu để tính các mức lương cho các loại lao động khác trên cơ sở ,ột hệ thống thang, bảng lương hợp lý Để khắc phục tình trạng bình quân trong hệ thống thang bảng lương hiện nay, cần giảm bớt số ngạch, số bậc c Thực hiện trả lương theo lao động trong các doanh nghiệp nhà nước nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu Trả lương theo lao động. .. duy trì sức lao động ở điều kiện bình thường Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nên chế độ tiền lương trong nền kinh tế này vừa mang tính chất thị trường vừa mang tính chất XHCN Nghĩa là chế độ tiền lương vừa chịu sự chi phối bởi thị trường lao động, vừa chịu sự chi phối bởi nguyên tắc phân phối theo lao động Điều này cho thấy không nên cực đoan cho rằng tiền lương. .. lương theo sản phẩm hoặc lương khoán của cá nhân trực tiếp là tính mức lương cho lao động, phụ thuộc đơn giá tiền lương sản phẩm hoặc lương khoán (Vđg); số lượng sản phẩm hay tiền khoán đã hoàn thành (q) Công thức tính lương cho 1 lao động nào đó T= Vđg x q Trên đây là những công thức tương trưng nói lên bản chất của phân phối tiền lương theo lao động Trong thực tế, khi tính tiền lương, phải lập công... duy trì được năng lực lao động, nuôi con cái chí phí đào tạo cho người lao động - Tính đúng, tính đủ những tư liệu sinh hoạt thiết yếu đáp ứng nhu cầu tự nhiên của lao động giản đơn trong từng nghành, từng vùng nói riêng trong cả nước nói chung - Bảo đảm công bằng: đâu có hao phí sức lao động nhiều hơn thì đó có mức lương tối thiểu cao hơn - Thường xuyên điều chỉnh mức lương tối thiểu theo... năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5% Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm công viêc đòi hỏi phải qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương công việc có điều kiện lao động bình thường  Những ưu điểm  Chống bao cấp, thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động  Tách rõ chính sách tiền lương cán bộ, công chức hành... nghiệp nhà nước, việc trả lương vừa tuân theo cơ chế thị trường là thuận mua vừa bán sưc lao động ( tức là phải được thỏa Mã Sinh Viên: 1001010834 16 Số thứ tự: 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thuận giữa người lao động doanh nghiệp về mức lương) vừa đảm bảo tính chất XHCN là phân phối theo lao động nhưng mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu Đối với
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay, Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay, Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay, Sức lao động., Thuộc tính giá trị., Khái niệm của tiền lương, Vai trò của tiền lương:, Trình tự xây dựng hệ thống trả cơng lao động trong các doanh nghiệp. Các hình thức trả cơng, Môi trường công ty: Thị trường lao động., Bản thân nhân viên Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳ

Từ khóa liên quan