0

Hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương ở việt nam hiện nay

17 272 2
  • Hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2020, 15:54

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Sức lao động 1.1 Khái niệm 1.2 Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa .3 Các thuộc tính hàng hóa sức lao động 2.1 Thuộc tính giá trị 2.2 Thuộc tính giá trị sử dụng .6 Thị trường lao động .6 3.1 Định nghĩa thị trường lao động 3.2 Các yếu tố thị trường lao động CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG Khái niệm tiền lương 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại .8 Vai trò tiền lương: Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động doanh nghiệp.10 Các hình thức trả cơng .11 Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương 11 5.1 Môi trường công ty: 11 5.2 Thị trường lao động 11 5.3 Bản thân nhân viên 11 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 12 Chế độ tiền lương Việt Nam qua thời kỳ .12 Một số giải pháp cho vấn đề tiền lương 13 KẾT LUẬN 16 LỜI NÓI ĐẦU Lịch sử giới lịch sử Việt Nam chứng minh cho sức ảnh hưởng chối bỏ kinh tế phát triển toàn diện đất nước người quốc gia Bởi vậy, phát triển kinh tế vấn đề quan tâm trọng tồn giới.Để làm điều đó, cần phải quan tâm tới yếu tố ảnh hưởng tới kinh tế, đặc biệt nguồn nhân lực Sự đời hàng hóa sức lao động tạo nên bước tiến lớn trình tăng lợi nhuận để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam khơng nằm ngồi vòng phát triển Với mong muốn phát triển đất nước, vấn đề phát triển kinh tế đặt nhận nhiều quan tâm từ tất người Trên thương trường kinh tế, hội nhập với giới mở mang tầm nhìn chúng ta, để nhận tầm quan trọng việc đánh giá giá trị hàng hóa sức lao động, mà biểu cụ thể vấn đề tiền lương hợp lí Chính vậy, em định chọn đề tài “Hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương Việt Nam nay.” Bài viết chia làm chương: Chương I: Tổng quan hàng hóa sức lao động Chương II: Tổng quan tiền lương Chương III: Thực trạng tiền lương cải cách tiền lương Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Sức lao động 1.1 Khái niệm Để tìm hiểu hàng hóa sức lao động, trước hết cần hiểu sức lao động Theo Các-Mác: “Sức lao động tồn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh động người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất vật có ích” Như vậy, sức lao động thứ có sẵn người 1.2 Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Sức lao động điều kiện , thiếu sản xuất Nhưng lúc sức lao động trở thành hàng hóa Sức lao động trở thành hàng hóa điều kiện lịch sử định sau đây: Thứ nhất, người lao động phải tự thân thể Sức lao động xuất thị trường với tư cách hàng hố thân người có sức lao động đưa bán Vì vậy, người lao động phải tự thân thể, có quyền sở hữu sức lao động mình, đem bán sức lao động Trong xã hội nô lệ phong kiến, người nô lệ nông nô bán sức lao động được, thân họ thuộc sở hữu chủ nô hay chúa phong kiến Thứ hai, người lao động phải bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, họ khơng cách khác để sinh sống Nếu có điều kiện thứ nhất, người lao động tự thân thể mà lại có tư liệu sản xuất họ sản xuất bán hàng hóa sản xuất Sự tồn đồng thời hai điều kiện nói tất yếu biến sức lao động thành hàng hoá Sức lao động biến thành hàng hoá điều kiện định để biến thành tư bản, nhiên, để tiền biến thành tư lưu thơng hàng hố lưu thơng tiền tệ phải phát triển tới mức độ định Sức lao động biến thành hàng hoá nhân tố đánh dấu giai đoạn phát triển sản xuất hàng hố trở thành hình thái phổ biến sản xuất hàng hoá tư chủ nghĩa Sự cưỡng lao động biện pháp phi kinh tế chế độ nô lệ chế độ phong kiến thay hợp đồng mua bán bình đẳng hình thức người sở hữu sức lao động người sở hữu tư liệu sản xuất Các thuộc tính hàng hóa sức lao động Như loại hàng hóa khác, sức lao động tồn hai thuộc tính, thuộc tính giá trị thuộc tính sử dụng 2.1 Thuộc tính giá trị Giá trị hàng hóa sức lao động, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động định Nhưng sức lao động tồn lực người sống, muốn tái sản xuất lực đó, người cơng nhân phải tiêu dùng lượng tư liệu sinh hoạt định Vậy thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất sức lao động quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tư liệu sinh hoạt ấy; hay nói cách khác, giá trị hàng hố sức lao động đo gián tiếp giá trị tư liệu sinh hoạt để tái sản xuất sức lao động Là hàng hoá đặc biệt, giá trị hàng hoá sức lao động khác với hàng hố thơng thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử Điều có nghĩa ngồi nhu cầu vật chất, người cơng nhân có nhu cầu tinh thần, văn hoá Những nhu cầu phụ thuộc vào hồn cảnh lịch sử nước thời kỳ, phụ thuộc vào điều kiện địa lý, khí hậu nước mức độ thoả mãn nhu cầu phần lớn phụ thuộc vào trình độ văn minh đạt nước Tuy giá trị hàng hoá sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử, nước định thời kỳ định, quy mơ tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động đại lượng định, xác định lượng giá trị hàng hoá sức lao động Giá trị hàng hoá sức lao động phận sau hợp thành: Một là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống cơng nhân; Hai là, phí tổn đào tạo công nhân; Ba là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho công nhân Để biết biến đổi giá trị sức lao động thời kỳ định, cần nghiên cứu hai loại nhân tố tác động đối lập đến biến đổi giá trị sức lao động Một mặt, tăng nhu cầu trung bình xã hội hàng hố dịch vụ, học tập trình độ lành nghề, làm tăng giá trị sức lao động; mặt khác, tăng suất lao động xã hội làm giảm giá trị sức lao động Trong điều kiện chủ nghĩa tư ngày nay, tác động cách mạng khoa học - công nghệ, khác biệt cơng nhân trình độ lành nghề, phức tạp lao động mức độ sử dụng lực trí óc họ tăng lên Tất điều khơng thể khơng ảnh hưởng đến giá trị sức lao động, không dẫn đến khác biệt giá trị sức lao động theo ngành theo lĩnh vực kinh tế, chúng bị che lấp đằng sau đại lượng trung bình giá trị sức lao động 2.2 Thuộc tính giá trị sử dụng Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động, thể trình tiêu dùng sức lao động, tức trình lao động người cơng nhân Q trình q trình sản xuất loạt hàng hố đó; đồng thời trình tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hoá sức lao động Phần lớn giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt Như vậy, giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động có tính chất đặc biệt nguồn gốc sinh giá trị, tức tạo giá trị lớn giá trị thân Đó chìa khố để giải thích mâu thuẫn công thức chung tư Thị trường lao động 3.1 Định nghĩa thị trường lao động Có nhiều định nghĩa thị trường lao động hầu hết tập trung vào khía cạnh: Thị trường lao động nơi diễn trao đổi, thoả thuận bên người lao động tự bên người sử dụng lao động, toàn quan hệ lao động xác lập lĩnh vực thuê mướn lao động (bao gồm quan hệ lao động thuê mướn sa thải lao động, tiền lương tiền công, bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động ) Tuy nhiên có định nghĩa nhà khoa học kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich đưa cho tương đối đầy đủ: “Thị trường lao động chế hoạt động tương hỗ người sử dụng lao động người lao động không gian kinh tế xác định, thể quan hệ kinh tế pháp lý họ với nhau” 3.2 Các yếu tố thị trường lao động Một thị trường lao động khơng thể thiếu yếu tố cầu sức lao động (nhu cầu); cung sức lao động (nguồn cung); giá sức lao động (tiền lương, tiền công); cạnh tranh thị trường lao động sở hạ tầng thị trường lao động CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG Khái niệm tiền lương 1.1 Khái niệm Trong kinh tế thị trường quan niệm tiền lương có thay đổi để phù hợp với chế quản lí Khái niệm tiền lương cần đáp ứng số yêu cầu sau: - Quan niệm sức lao động hàng hóa thị trường yếu tố sản xuất Tính chất hàng hóa sức lao động bao gồm lực lượng lao động khu vực SX-KD thuộc sở hửu nhà nước cơng nhân viên chức quản lí nhà nước, quản lí xã hội Tuy nhiên đặc thù riêng việc sử dụng lao động khu vực quản lý mà quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động khác - Tiền lương phận thu nhập người lao động đồng thời yếu tố chi phí đầu vào SX_KD doanh nghiệp Với ý nghĩa đó, tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động giá yếu tố sức lao động tuân theo nguyên tăc cung, cầu, giá thi trường pháp luật hành nhà nước Nền kinh tế thị trường phát triển xã hội hóa cao quan hệ cung ứng sử dụng sức lao động tất lĩnh vực trở nên linh hoạt hơn, tổ chức cac hội hóa lao động ngày cao hơn, tiền lương trở thành nguồn thu nhập nhất, mối quan tâm động lực lớn với đối tượng cung ứng sức lao động Cùng với khái niệm trên, tiền công biểu hiện, tên gọi khác tiền lương Tiền công gắn chặt trực tiếp với quan hệ thỏa thuận, mua bán sức lao động thường sử dụng lĩnh vực SX-KD, hợp đồng th có thời hạn Tiền cơng tiền trả cho đơn vị thời gian lao động cung ứng, tiền trả cho khối lượng công việc thực phổ biến thỏa thuận thuê công nhân thị trường tự gọi giá cơng lao động Ngồi ra, muốn thúc đẩy sản xuất, muốn động viên nhân viên, đãi ngộ nhân viên, cấp quản trị phải kích thích nguồn thù lao lao động cách hợp lí Thù lao lao động bao gồm phần: thù lao tài phí tài Phần tài gồm mục tài trực tiếp gián tiếp Tài trực tiếp bao gồm: kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, y tế…, loại trợ cấp xã hội, phúc lợi… Thù lao lao động khơng phí đơn có mặt tài mà mặt phi tài Tại nhiều nơi đãi ngộ phi tài ngàu quan trọng Đó thân cơng việc mơi trường làm việc Bản thân cơng việc có hấp dẫn khơng có thách thức đòi hỏi sức phấn đáu khơng, nhân viên có hội thăng tiến khơng… 1.2 Phân loại Tiền lương bao gồm tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế - Tiền lương danh nghĩa: khái niệm số lượng tiền tệ mà người sử dụng sức lao động vào hợp đồng thỏa thuận hai bên việc thuê lao động Trên thực tế, mức lương trả cho người lao động danh nghĩa Song thân tiền lương danh nghĩa lai chưa cho ta nhận thức đầy đủ mức tiền công thực tế cho người lao động Lợi ích mà người cung ứng sức lao động nhận việc phụ thuộc vào mức lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá hàng hóa, dịch vụ, số lượng tiền mà người lao động sử dụng tiền lương để đóng thuế hay mua sắm - Tiền lương thực tế số lượng tư liêu sinh hoạt dịch vụ sinh hoạt,, dịch vụ người lao động mua tiền lương mình, sau đóng chứng khốn thuế theo quy định phủ Đối với người lao động mục đích cuối tiền lương thực tế định khả tái sãn xuất sức lao động - Mức lương tối thiểu: mức lương để trả cho người lao động làm công việc đơn giãn với điều kiện lao động môi trường lao động bình thường Gắn bó chặt chẻ với yếu tố: mức sống trung bình dân cư nước, số giá hàng hóa sinh hoạt loại lao đơng, điều kiện lao động Vai trò tiền lương: Tiền lương hình thành lợi ích vật chất người lao động, để sử dụng đòn bẫy tiền lương nhằm đảm bảo sãn xuất phát triển, trì đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cao với ý thức kỉ luật vững đòi hỏi tổ chức tiền lương doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương yếu tố dùng để chi phí sãn xuất người cung ứng sức lao động tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu Mục đích nhà sãn xuất lợi nhuận, mục đích người lao động tiền lương Tiền lương không mang chất chi phí mà trở thành phương tiện tạo giá trị hay cung ứng sáng tạo sức sán xuất, lực lao động trình sãn sinh giá trị gia tăng Đối với người lao động, tiền lương nhận thỏa đáng sẻ động lực hình thành lực sáng tạo để làm tang suất lao động, mặt khác suất lao động tăng lợi nhuận doanh nghiệp sẻ tăng nguồn phúc lợi doanh nghiệp mà người lao động nhận sẻ lại tăng lên, phần bổ sung thêm cho tiền lương, làm tăng thu nhập tăng lợi ích cho cung ứng sức lao động lên nữa, lợi ích người lao động đảm bảo mức lương thỏa đáng tạo gắn kết cộng đồng người lao động với mục tiêu lợi ích doanh nghiệp xóa bỏ ngăn cản người chủ doanh nghiệp xóa bỏ ngăn cách nười chủ doanh nghiệp người cung ứng sức lao động, làm cho người lao động có trách nhiệm với hoạt động doanh nghiệp… Ngược lại doanh nghiệp khơng hợp lí mức tiêu lợi nhuận tuý không ý mức đến lợi ích người lao động quyền cơng nhân bị kiệt quệ thể lực, giãm sút chất lượng, làm hạn chế động cung ứng sức lao động Biểu rõ tình trạng cắt xén thời gian làm việc, lãng phí nguyên nhiên vật liệu thiết bị, làm dối, làm ẩu, mâu thuẫn người làm công chủ doanh nghiệp dẫn đến bãi cơng, đình cơng… Một biểu di chuyển lao động, người có trình độ chun mơn tay nghề cao sang khu vực doanh nghiệp có mức lương hấp dẫn Hậu gây vừa nguồn nhân lực quan trọng, vừa thiếu hụt cục bộ, đình đốn phá vỡ tiến trình bình thường trình kinh doanh sãn xuất doanh nghiệp Một nhà quản lí nhận xét “nếu tất anh đưa hột lạc, chẳng có đáng ngạc nhiên kết cục anh đánh bạn với lũ khĩ cắt xén người làm công cho ta họ cắt xén lại ta khách hàng ta” Trình tự xây dựng hệ thống trả cơng lao động doanh nghiệp Có định đưa trình xây dựng: - Quyết định mức trả công: cao nào? Cao đến đâu? Chính sách trả cơng nào? Bằng bao nhiêu? Cao hay thấp mức lương bình quân thị trường - Quyết định cấu hệ thống trả công: chênh lệch công việc thực doanh nghiệp đảm bảo công nội - Quyết định tiền công cho cá nhân 10 Các bước xây dựng: - Bước 1: Xem xét mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định - Bước 2: Khảo sát mức lương thịnh hành thị trương - Bước 3: Đánh giá công việc Các hình thức trả cơng a) Trả cơng theo thời gian: hình thức trả cơng vào cấp bậc thời gian làm việc thực tế người lao động b) Trả cơng theo sản phẩm: hình thức trả công vào cấp bậc số lượng sản phẩm thực tế sản xuất, nghiệm thu Các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương 5.1 Môi trường công ty: a) Cơ cấu tổ chức công ty b) Khả chi trả công ty 5.2 Thị trường lao động a) Xã hội: lương thưởng ảnh hưởng đến giá sản phẩm, dịch vụ (giá sinh hoạt tăng trước nhiều lần lương) b) Nền kinh tế: tăng trưởng hay suy thoái kinh tế ảnh hưởng tới việc tăng giảm lương c) Luật pháp: sách lương phải tuân theo quy định nhà nước 5.3 Bản thân nhân viên  Sự hồn thành cơng tác  Tư chất đạo đức  Thâm niên… 11 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY a Chế độ tiền lương Việt Nam qua thời kỳ Theo nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985: mức lương tối thiểu 220 đồng/tháng chi cho thân 160 đồng chi cho ăn theo 60 đồng Quan hệ tiền lương chung: -1,32 – 3,5 Cơ chế quản lý tiền lương; theo mơ hình kế hoạch hóa tập trung, phụ thuộc hồn tồn vào ngân sách nhà nước Hệ thống bảng lương: hệ thống bảng lương công nhân sản xuất gồm 20 thang, hệ thống bảng lương chức vụ lãnh đạo cán quản lý xí nghiệp gồm bảng theo cấp độ tổ chức Hệ thống bảng lương chức vụ cán bộ, viên chức hành gồm bảng Hệ thống lực lượng vũ trang gồm bảng b Tháng năm 1993: Nội dung cải cách lương 1993: mức lương tối thiểu: 120000 đồng/ tháng c Giai đoạn nay: Mức lương tối thiểu tháng 1/2019 thấp khu vực IV 2.920.000 đ/tháng,(số157/2018/NĐ-CP).Quan hệ tiền lương tối thiểu-trung bình-tối đa 1-2.34-10 (chuyên gia cao cấp bậc 3) Cơ quan hành khốn biên chế, phân cấp giao quyền cho thủ trưởng quan Đối với đơn vị nghiệp hạch toán thu chi tự chủ quản lý sử dụng lđ, tài trả lương Chế độ phụ cấp lãnh đạo từ 0,1 đến 1,1 lên 0,15 đến 1,13; bổ sung chế độ phục cấp thâm niên vượt khung Thang lương nay: theo điều nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định; phủ quy định nguyên tắc chung: doanh nghiệp tự xây dựng thang lương Thang lương cho doanh nghiệp nhà nước nhà nước quy định Khoảng cách bậc lương phải đảm bảo khuyến khích để người lao động nân cao trình độ chun mơn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng; chênh lệch hai bậc lương liền kề 12 thấp 5% Mức lương thấp thang lương, bảng lương quy định lao động làm cơng viêc đòi hỏi phải qua học nghề phải cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng Những ưu điểm   Chống bao cấp, thực tốt nguyên tắc phân phối theo lao động  Tách rõ sách tiền lương cán bộ, cơng chức hành với cán bộ, viên chức nghiệp  Tự chủ tài chính, sử dụng biên chế đơn vị nghiệp  Nâng cao mức lương thấp mức lương trung bình với đãi ngộ hợp lý  Công khai minh bạch tiền lương thu nhập Những hạn chế sách tiền lương  - Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu không kịp thời, gánh nặng chi tiêu cho ngân sách nhà nước - Chính sách tiền lương thiếu bền vững “chưa tăng lương tăng giá - Tiền lương không theo thỏa thuận - Sự phân biệt đối xử loại hình doanh nghiệp: nhà nước, tư nhân, có vốn đầu tư nước a Một số giải pháp cho vấn đề tiền lương Chế độ tiền lương phải phù hợp với thực tế khách quan kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho người cơng nhân trì sức lao động điều kiện bình thường Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường định hướng XHCN, nên chế độ tiền lương kinh tế vừa mang tính chất thị trường vừa mang tính chất XHCN Nghĩa chế độ tiền 13 lương vừa chịu chi phối thị trường lao động, vừa chịu chi phối nguyên tắc phân phối theo lao động.Vì vậy, yêu cầu cải cách chế độ tiền lương nước ta tiền lương phải bảo đảm cho người lao động trì lực lao động, ni chi phí đào tạo cho thân người lao động điều kiện bình thường Điều đòi hỏi, doanh nghiệp nhà nước tư nhân, việc trả lương phải vừa tuân theo chế thị trường - thỏa thuận người lao động doanh nghiệp mức lương vừa đảm bảo tính chất XHCN phân phối theo lao động mức lương không thấp mức lương tối thiểu b - Xác định mức lương tối thiểu, khắc phục tình trạng bình quân Thực trao đổi ngang giá sức lao động hao phí để người cơng nhân trì lực lao động, ni chí phí đào tạo cho người lao động - Tính đúng, tính đủ tư liệu sinh hoạt thiết yếu đáp ứng nhu cầu tự nhiên lao động giản đơn nghành, vùng nói riêng nước nói chung - Bảo đảm cơng bằng: đâu có hao phí sức lao động nhiều có mức lương tối thiểu cao - Thường xuyên điều chỉnh mức lương tối thiểu theo mức tăng số giá để đảm bảo lương thực tế không bị giảm sút - Căn vào lương tối thiểu để tính mức lương cho loại lao động khác sở hệ thống thang, bảng lương hợp lý Để khắc phục tình trạng bình quân hệ thống thang bảng lương nay, cần giảm bớt số ngạch, số bậc c Thực trả lương theo lao động doanh nghiệp nhà nước không thấp mức lương tối thiểu 14 Trả lương theo lao động việc phân phối tiền lương gắn với kết cuối người, phận lao động - Trả lương theo thời gian: mức lương tính cho người i (Li) phụ thuộc vào quỹ tiền lương phận (V), tổng số ngày công phận, số ngày công thực tế công nhân i làm (ni) L i=V/N x ni - Trả lương theo sản phẩm lương khoán cá nhân trực tiếp tính mức lương cho lao động, phụ thuộc đơn giá tiền lương sản phẩm lương khoán (Vđg); số lượng sản phẩm hay tiền khốn hồn thành (q) Cơng thức tính lương cho lao động T= Vđg x q Trên cơng thức tượng trưng nói lên chất phân phối tiền lương theo lao động Trong thực tế, tính tiền lương, phải lập cơng thức cụ thể Nếu tính tốn có kết lớn mức lương tối thiểu lấy kết đó, nhỏ mức lương tối thiểu lấy mức lương tối thiểu để trả cho công nhân 15 KẾT LUẬN Sức lao động thứ hàng hóa đặc biệt nhất, yếu tố then chốt định đến tăng trưởng kinh tế Chúng ta phải nắm bắt rõ giá trị, giá trị sử dụng loại hàng hóa để thấy tầm quan trọng thời đại ngày Trên sở đó, cần xác định rõ vấn đề đánh giá giá trị sức lao động nhân tố cần thiết để đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế cơng phát triển đất nước cách tồn diện Hiểu điều đó, cần có nhận thức đắn tiền lương, vai trò – ảnh hưởng tới sức lao động để đưa cải cách tiền lương hợp lí hiệu Hy vọng tương lai, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân Chính phủ nắm bắt rõ ràng vấn đề để thúc đẩy phát triển hàng hóa sức lao động nhằm đem đến bước tiến lớn phát triển kinh tế Việt Nam ta 16 DANH MỤC THAM KHẢO Giáo trình Những nguyên lý Mác Lê – nin(2010) NXB Chính trị Quốc gia Bộ luật lao động 2012 (08 – 2012) NXB Chính trị Quốc gia http://tcnn.vn/news/detail/41974/Chinh-sach-tien-luong-o-VietNam -nhung-chang-duong-cai-cach.html (Đăng ngày 02/01/2019 lúc 5h30) 17 ... đánh giá giá trị hàng hóa sức lao động, mà biểu cụ thể vấn đề tiền lương hợp lí Chính vậy, em định chọn đề tài Hàng hóa sức lao động vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương Việt Nam nay. ” Bài viết... Tổng quan hàng hóa sức lao động Chương II: Tổng quan tiền lương Chương III: Thực trạng tiền lương cải cách tiền lương Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG Sức lao động 1.1 Khái... vậy, sức lao động thứ có sẵn người 1.2 Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Sức lao động điều kiện , thiếu sản xuất Nhưng khơng phải lúc sức lao động trở thành hàng hóa Sức lao động trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương ở việt nam hiện nay, Hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương, cải cách tiền lương ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan