0

Lí luận về hàng hóa sức lao động và thị trường lao đọng

15 519 0
  • Lí luận về hàng hóa sức lao động và thị trường lao đọng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 22:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÀI TẬP LỚN HỌC KÌ Bộ môn: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin ( Học phần II ) Tên đề tài: Lý luận hàng hóa sức lao động C Mác với thị trường sức lao động (thị trường lao động) Việt Nam Họ tên: NGỌ DUY HÙNG Lớp: 02 Nhóm: B2 MSSV: 390249 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI BÀI TẬP LỚN HỌC KÌ Bộ môn: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin ( Học phần II ) Tên đề tài: Lý luận hàng hóa sức lao động C Mác với thị trường sức lao động (thị trường lao động) Việt Nam Họ tên: NGỌ DUY HÙNG Lớp: 02 Nhóm: B2 MSSV: 390249 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………… TÌM HIỂU VẤN ĐỀ ……………………………………………… I Lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác ………………… Sức lao động điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa……………………………………………….5 Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động …………………… II Lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác với thị trường lao động Việt Nam nay………………………7 Định nghĩa thị trường lao động ……………………………… Thực trạng thị trường lao động Việt Nam nay……………………………………………………… Vận dụng lí luận hàng hóa sức lao động C.Mác vào việc phát triển thị trường lao động Việt Nam nay………………………………………… 10 KẾT LUẬN……………………………………………………… 12 Danh mục tài liệu tham khảo ………………………………………13 LỜI NÓI ĐẦU Như thấy, học thuyết giá trị xuất phát điểm toàn lí luận kinh tế C.Mác.Trên tảng học thuyết này, C.Mác xây dựng học thuyết giá trị thặng dư với vị trí quan trọng trọng lí luận Ở đây, ông nhìn rằng, chế độ tư chủ nghĩa, để có giá trị thặng dư, nhà tư phải tìm loại hàng hóa mà giá trị sử dụng có thuộc tính nguồn gốc sinh giá trị Sức lao động coi hàng hóa đặc biệt, tiền lương coi mức giá sức lao động định thỏa thuận hai bên Trong năm gần đây, Việt Nam hội nhập với kinh tế giới, kinh tế tri thức trở thành xu hướng phát triển chung giới Việt Nam ngoại lệ Yếu tố người trở nên quan trọng, vậy, việc phát triển thị trường sức lao động cho hợp lí vấn đề cần thiết kinh tế Việt Nam Về mặt phát triển kinh tế, Việt Nam chuyển từ sản xuất hàng hóa giản đơn lên sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, vận dụng thành tựu sản xuất tư chủ nghĩa Yếu tố để phân biệt sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa với sản xuất hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa khả phát huy vai trò tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Đây vấn đề then chốt vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác vào việc xây dựng quan hệ lao động kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tốt đẹp quan hệ lao động kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề trên, em xin chọn đề tài nghiên cứu “Lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác với thị trường sức lao động (thị trường lao động) Việt Nam nay” để phần làm rõ vấn đề TÌM HIỂU VẤN ĐỀ I Lý luận hàng hóa sức lao động C Mác: Sức lao động điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa: - Theo C.Mác, “Sức lao động, toàn thể lực trí lực thân thể người, nhân cách sinh động người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động sản xuất vật có ích” - Trong xã hội nào, sức lao động điều kiện sản xuất Sức lao động trở thành hàng hóa điều kiện lịch sử định sau: + Thứ nhất, người có sức lao động phải tự thân thể, làm chủ sức lao động có quyền bán sức lao động hàng hóa + Thứ hai, người có sức lao động phải bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, để tồn buộc phải bán sức lao động để sống Sự tồn đồng thời hai điều kiện nói tất yếu biến sức lao động thành hànghóa- điều kiện định để tiền biến thành tư Chính xuất hàng hóa sức lao động làm cho sản xuất hàng hóa trở nên phổ biến báo hiệu đời thời đại lịch sử xã hội – thời đại chủ nghĩa tư Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động: Cũng giống hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng - Giá trị hàng hóa sức lao động: Do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động định Nhưng sức lao động tồn lực sống người Muốn tái sản xuất lực đó, người công nhân phải tiêu dùng lượng tư liệu sinh hoạt định (ăn, mặc, ở, học nghề,…) để trì sống hoạt động bình thường khác họ gia đình họ Do đó, giá trị hàng hóa sức lao động giá trị tư liệu sản xuất sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động hợp thành từ phận sau: + Một là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống thân người công nhân + Hai là, phí tổn đào tạo người công nhân + Ba là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho người công nhân Là loại hàng hóa đặc biệt, giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường chỗ: Giá trị hàng hóa sức lao động đo gián tiếp giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động yếu tố vật chất bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử nên không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà phụ thuộc vào hoàn cảnh lịch sử thời kì, trình độ văn minh đạt được, điều kiện địa lý, khí hậu khác nước - Giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động: Chỉ thể trình tiêu dùng sức lao động, tức trình lao động người công nhân Nhưng trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động khác với trình tiêu dung hàng hóa thông thường chỗ: hàng hóa thông thường sau trình tiêu dùng hay sử dụng giá trị lẫn giá trị sử dụng chúng biến theo thời gian Trái lại, trinh tiêu dùng hàng hóa sức lao động lại trình sản xuất loạt hàng hóa đó, đồng thời trình sáng tạo giá trị lớn giá trị thân nó, phần giá trị dôi so với giá trị sức lao động giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt Chính đặc tính làm cho xuất hàng hóa sức lao động trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư II Lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác với thị trường lao động Việt Nam nay: Định nghĩa thị trường lao động: - Thị trường lao động phận hệ thống thị trường mà diễn trình trao đổi bên người lao động tự (bên cung) bên người có nhu cầu sử dụng lao động (bên cầu) Sự trao đổi thỏa thuận sở mối quan hệ lao động tiền lương, tiền công, điều kiện làm việc,… thông qua hợp đồng làm việc văn miệng - Hai bên (bên cung bên cầu) dựa vào để tồn Sự tác động lẫn hai loại chủ thể định tính cạnh tranh thị trường - Thị trường lao động tuân thủ theo quy luật quy luật cung - cầu, quy luật giá trị quy luật cạnh tranh Thực trạng thị trường lao động Việt Nam nay: a Thực trạng cung lao động: - Cung lao động tổng nguồn sức lao độngdo người lao động tự nguyện đem tham dự vào trình tái sản xuất xã hội Cung lao động xem xét hai góc độ số lượng chất lượng lao động * Về số lượng lao động: - Theo kết thống kê Tổng cục Thống kê Quỹ Dân số Liên hợp quốc công bố vào ngày 17/12/2014, tổng dân số Việt Nam tính đến thời điểm gần 90,5 triệu người Trong số người độ tuổi lao động khoảng 58 triệu người, mức tăng trung bình hàng năm 2,6% So với tốc độ tăng dân số (1,7% / năm) tốc độ tăng dân số độ tuổi lao động cao nhiều Kết năm nước ta có khoảng 1,5 triệu người bước vào độ tuổi lao động Và so với mức tăng việc làm thời kì nước ta (khoảng tử 1,4 – 2%) thấy rõ có phận người lao động tìm việc làm * Về chất lượng lao động: - Thứ nhất, mặt sức khỏe, thể lực lao động Việt Nam hẳn lao động nước khác chiều cao, cân nặng, sức bền, Theo số liệu điều tra năm 2009 số người không đủ tiêu chuẩn cân nặng Việt Nam chiếm tới 48,7%, số lượng người lớn suy dinh dưỡng 28%, phụ nữ thiếu máu 40% - - Thứ hai, tỉ lệ lao động qua đào tạo nước ta thấp Dù nước ta có khoảng 1300 trường cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề chất lượng đào tạo chưa đạt chuẩn quốc tế, trình độ giảng dạy chưa phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu khu công nghiệp, khu chế xuất, Đồng thời, ý thức kỉ luật lao động người lao động thấp, phần lớn họ mang nặng tác phong sản xuất nhà nước tiểu nông, chưa trang bị kiến thức, kĩ làm việc nhóm, khả hợp tác tốt gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm làm việc b Thực trạng cầu lao động: - Cầu lao động nhu cầu sức lao động quốc gia, địa phương hay doanh nghiệp khoảng thời gian xác định Nhu cầu thể qua khả thuê mướn lao động thị trường lao động - Thời gian vừa qua, khủng hoảng kinh tế, cầu lao động giảm nên tỉ lệ lao động thất nghiệp, thiếu việc làm tăng dần lên Trong thị trường lao động Việt Nam nay, chênh lệch cung cầu lớn c Sự chuyển dịch lao động: - Chuyển dịch lao động nội địa: + Chuyển dịch cấu lao động theo nghành: nhìn chung có chuyển biến tích cực, chuyển dich theo hướng giảm tỉ lệ nghành nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ lệ nghành công nghiệp - xây dựng dịch vụ Điều phản ánh xu Công nghiệp hóa - đại hóa (CNH – HĐH) trình chuyển đổi cấu kinh tế nước ta Và để chứng minh cho điều đó, em xin đưa racác số liệu sau: Bảng thống kê lao động có việc làm chia theo nhóm nghành kinh tế giai đoạn 1996-2003 (đơn vị: %): Nghành Cả nước 1996 100 2002 100 2003 100 Nông - lâm - ngư nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ 68,96 10,88 20,16 61,14 15,05 23,81 58,35 16,96 24,69 + Chuyển dịch cấu theo lãnh thổ: Dòng lao động di chuyển mạnh từ nông thôn thành thị Họ có xu hướng di chuyển đến nơi có điều kiện phát triển kinh tế tốt - Di chuyển lao động quốc tế: Nhờ sách nhà nước tạo điều kiện cho người lao động vay vốn lao động nước ngoài, thập niên 90 đưa gần 90000 lao động làm việc 40 quốc gia vùng lãnh thổ Đặc biệt từ sau năm 1996, số tăng lên gấp nhiều lần Nhận xét thực trạng hàng hóa sức lao động Việt Nam nay: Nền kinh tế thị trường nước ta vận động phát triển gắn liền với trình CNH - HĐH, đồng thời hội nhập với kinh tế giới Vì vậy, vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động vào phát triển thị trường lao động cần giải vấn đề nguồn cung lao động chất lượng cao cho trình này, nâng cao giá trị sử dụng hàng hóa sức lao động Tuy nhiên trình nhận thức vận dụng lí luận hàng hóa sức lao động C.Mác hạn chế định, chưa đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể như: nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường lao động nhưnggiá trị sử dụng sức lao động thấp làm hạn chế phần cạnh tranh nước ta thị trường giới, giá trị hàng hóa sức lao động chưa bao hàm hết yếu tố đáp ứng yêu cầu tái sản xuất mở rộng sức lao động, tồn bất ổn sách tiền lương (dù nhiều lần điều chỉnh mức lương tối thiểu đáp ứng 60 - 65% nhu cầu người lao động; hệ thống thang bảng lương hành phức tạp, rườm rà; số doanh nghiệp, mức lương thấp, đối nghịch với giá thị trường nên sống người lao động khó khăn, …), trình độ lao động thấp,… Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác vào việc phát triển thị trường lao động Việt Nam nay: Vận dụng lý luận này, em xin đề xuất số giải pháp giúp nâng cao giá trị hàng hóa sức lao động Việt Nam sau: - Vận dụng hàng hóa sức lao động phải gắn liền với việc hình thành đội ngũ lao động có chất lượng đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH – HĐH đất nước Để làm tốt điều này, Đảng nhà nước ta cần nâng cao trình độ thay đổi cấu dạy nghề theo yêu cầu thị trường lao động, tăng cường phát triển giáo dục 10 vùng miền núi, trung du hải đảo, học phải đôi với hành Bên cạnh việc đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kĩ thuật nghề phải quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với mục tiêu, lí tưởng Đảng, để họ hoàn thiện mặt - Vận dụng hàng hóa sức lao động phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Lợi ích người sử dụng lao động người lao động phải có hài hòa, bình đẳng Quan hệ lao động doanh nghiệp cần luật hóa, người sử dụng lao động người lao động cần có mối quan hệ tốt, phối hợp với phát triển chung xã hội - Tổ chức triển khai chương trình có khả tạo nhiều việc làm như: phân bố lại nông nghiệp – nông thôn, phân bố lại dân cư, lao động, xây dựng vùng kinh tế mới, phát triển công nghiệp – dịch vụ,…, phát triển trung tâm dịch vụ việc làm, hệ thống thông tin lao động, việc làm,… - Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật tiền công, tiền lương, chế độ người lao động để thị trường lao động vận hành cách hiệu kinh tế thị trường - Khuyến khích người đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm, tạo điều kiệnthu hút nguồn đầu tư nước - Chú trọng công tác xuất lao động, nâng cao chất lượng nghề lao động, tạo tính liên thông lao động nước cung cầu giá sức lao động KẾT LUẬN 11 Hàng hóa sức lao động đóng vai trò quan trọng kinh tế thị trường, nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nước ta Chính vậy, cần trọng nâng cao chất lượng lao động mặt đồng thời hoàn thiện chế sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ để họ phát huy hết khả mình, góp phần xây dựng thị trường lao động sôi động, ổn định, có hiệu quả, cân cung – cầu tác động tích cực đến phát triển kinh tế Danh mục tài liệu: 12 - Tài liệu chính: Giáo trình Những nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin - Các tài liệu tham khảo: trang báo mạng: + Doko.vn (Lý luận hàng hóa sức lao động Mác với thị trường sức lao động Việt Nam nay) + 123doc.org (Lí luận thị trường hàng hóa sức lao động chủ nghĩa Mác – Lenin) + www.dhluathn.com( Bài tập lớn học kì – Lý luận hàng hóa sức lao động C.Mác với thị trường lao động Việt Nam nay) 13 14 15 [...]... thị trường lao động sôi động, ổn định, có hiệu quả, cân bằng giữa cung – cầu và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế Danh mục tài liệu: 12 - Tài liệu chính: Giáo trình Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - Các tài liệu tham khảo: các trang báo mạng: + Doko.vn (Lý luận về hàng hóa sức lao động của Mác với thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay) + 123doc.org (Lí luận về thị trường. .. chất lượng nghề của lao động, tạo ra tính liên thông của lao động trong và ngoài nước về cung cầu và giá cả sức lao động KẾT LUẬN 11 Hàng hóa sức lao động đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của nước ta Chính vì vậy, chúng ta cần chú trọng nâng cao chất lượng lao động về mọi mặt đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm... (Lý luận về hàng hóa sức lao động của Mác với thị trường sức lao động ở Việt Nam hiện nay) + 123doc.org (Lí luận về thị trường hàng hóa sức lao động của chủ nghĩa Mác – Lenin) + www.dhluathn.com( Bài tập lớn học kì – Lý luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay) 13 14 15 ... thông tin lao động, việc làm,… - Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật về tiền công, tiền lương, các chế độ đối với người lao động để thị trường lao động vận hành một cách hiệu quả trong nền kinh tế thị trường - Khuyến khích mọi người đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm, tạo điều kiệnthu hút nguồn đầu tư nước ngoài - Chú trọng công tác xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng nghề của lao động, tạo... người sử dụng lao động và người lao động phải có sự hài hòa, bình đẳng Quan hệ lao động ở các doanh nghiệp cần được luật hóa, người sử dụng lao động và người lao động cần có mối quan hệ tốt, phối hợp với nhau vì sự phát triển chung của xã hội - Tổ chức triển khai những chương trình có khả năng tạo ra nhiều việc làm mới như: phân bố lại nông nghiệp – nông thôn, phân bố lại dân cư, lao động, xây dựng... trung du và hải đảo, học phải đi đôi với hành Bên cạnh việc đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn, kĩ thuật nghề còn phải quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức, tinh thần, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với mục tiêu, lí tưởng của Đảng, để họ hoàn thiện hơn về mọi mặt - Vận dụng hàng hóa sức lao động phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nền kinh tế thị trường định
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí luận về hàng hóa sức lao động và thị trường lao đọng, Lí luận về hàng hóa sức lao động và thị trường lao đọng, Lí luận về hàng hóa sức lao động và thị trường lao đọng

Từ khóa liên quan