0

Từ hán việt

24 0 0
  • Từ hán việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:06

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019 - 2020 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HƠM NAY GV: Hồng Thị Thanh Trường: THCS Trần Phú 1 TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Ví dụ1 南南南南   南南南南南南南  南南南南南南南  南南南南南南南  南南南南南南南 Hán tự   Nam quốc sơn hà  Nam quốc sơn hà Nam đế cư,  Tiệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Phiên âm TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà có nghĩa gì? Nam Quốc Sơn Hà a Núi b Sông c Phương Nam, nước Nam d Nước TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Em cóem, nhận xét đề từ Hán Theo nhan bàicấu thơtạo chữcủa Hán: Việt? “Nam quốc sơn hà” có từ? TL: Có từ: + Nam quốc (có tiếng nam quốc) + Sơn hà (có tiếng sơn hà) -> Nhận xét: Từ Hán Việt thường cấu tạo tiếng TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT - tiếng “Nam” -> dùng độc lập từ đơn để đặt câu VD: - VD: Hè thăm ôngtiếng bà Nam, quốc, sơn, hà, Cụtớlàđược vào nhà Nam thơTrong u quốc dụ cóQua thể ví dùng em mộtcótừnhận đơn xét Trèo sơn biếttiếng sơn cao gì?ví dụ để đặtlàcâu?em cho Xuống hà biết hà thật sâu - Các tiếng “quốc, sơn, hà”->Không thể dùng độc lập từ đơn mà dùng để tạo từ ghép Hán Việt Các tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi yếu tố Hán Việt TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT  ? Em có nhận xét về yếu tố Hán Việt: hoa, quả, bút, bảng, học, tập … Ví dụ: + Hoa đẹp quá! -> Dùng độc lập + Hoa hồng, hoa giấy… -> Tạo từ ghép + Mời em lên bảng -> Dùng độc lập + Bảng điểm, bảng thông báo -> Tạo từ ghép Một số yếu tố Hán Việt hoa, quả, bút, bảng…có lúc dùng để tạo từ ghép, có lúc dùng độc lập từ TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Ví dụ Yếu tố “thiên” : - thiên thư : trời - thiên niên kỷ, thiên lí mã : nghìn - thiên về Thăng Long : dời Bài tập nhanh Tìm nghĩa yếu tố “tử” từ sau: - Tử trận: Chết - Quân tử: Người đàn ông - Phụ tử: Con Em có nhận xét về âm nghĩa yếu tố Hán Việt ? Các yếu tố Hán Việt đồng âm nghĩa khác xa TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT 2/ Ghi nhớ:SGK - Tiếng để cấu tạo nên từ Hán Việt gọi yếu tố Hán Việt - phần lớn yếu tố Hán Việt không dùng độc lập từ mà dùng để tạo từ ghép - Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nghĩa khác xa TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT Từ ghép tiếng việt chia làm loại, loại nào? TL: - Từ ghép chia làm loại: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT Từ ghép phụ Từ ghép Hán Việt Từ ghép đẳng lập  1.VD: TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT 114 104 118 111 112 108 101 106 102 119 109 107 HÕt 115 105 116 113 103 117 120 110 91 84 64 74 88 81 68 82 71 72 66 89 79 69 61 86 87 76 77 67 78 42 85 75 65 24 28 21 18 11 22 62 20 29 19 16 17 83 73 63 13 90 70 80 54 44 10 14 15 25 48 59 49 51 31 32 98 56 46 47 36 37 99 38 96 97 41 12 23 30 55 45 95 94 35 58 52 50 92 39 26 27 53 43 33 93 2giê 60 40 34 57 1.Dựa vào kiến thức học em xếp từ sơn hà, xâm phạm, giang san, quốc, thủ môn, chiến thắng, thiên thư, thạch mã, tái phạm vào bảng phân loại sau CÂUHỎI HỎITHẢO THẢOLUẬN LUẬN CÂU Từ ghép đẳng lập -    Sơn hà Xâm phạm Giang san Từ ghép phụ - Ái quốc - Thủ mơn - Chiến thắng - Thiên thư - Thạch mã - Tái phạm  TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT 1.VD: Em phân tích nghĩa yếu tố Hán Việt từ sau cho biết yếu tố đứng trước, yếu tố đứng sau? + Ái quốc: (yêu) + quốc (nước) C p + Thủ môn: thủ (giữ) + môn (cửa) C p + Chiến thắng: chiến (đánh)+thắng (được) p C -> Từ ghép phụ: tiếng đứng trước, tiếng phụ đứng sau TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT 1.VD: Trong từ Hán Việt thiên thư, thạch mã, tái phạm, yếu tố đứng trước, yếu tố đứng sau? + Thiên thư: thiên (trời) + thư (sách)  p C thạch (đá) + mã (ngựa) + Thạch mã: + Tái phạm: p C tái (lặp lại) + phạm (sai trái) p C -> Từ ghép phụ: Tiếng phụ đứng trước, tiếng đứng sau TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT Ghi nhớ :SGK - Từ ghép Hán Việt chia làm loại: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập *Trật tự yếu tố từ ghép phụ Hán Việt: - Giống với trật tự từ ghép Việt: + Yếu tố (C) đứng trước, yếu tố phụ (P) đứng sau - Khác với trật tự từ ghép Việt: + Yếu tố phụ (P) đứng trước, yếu tố (C) đứng sau TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT III TỔNG KẾT -Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức: -Trật tự giống với trật tự TG Việt: Từ ghép phụ C-P TỪ - Trật tự khác với trật HÁN VIỆT Từ ghép đẳng lập tự TG Việt: P-C TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT III TỔNG KẾT Bài tập - hoa1: hoa quả, hương hoa Cơ quan sinh sản hữu tính hạt kín - hoa 2: hoa mĩ, hoa lệ Nói về đẹp, lịch - phi 1: phi công, phi đội bay - phi 2: phi pháp, phi nghĩa Trái với lẽ phải, trái với pháp luật - phi 3: cung phi, vương phi Vợ thứ vua - tham 1: tham vọng, tham lam Ham muốn - tham 2: tham gia, tham chiến - gia 1: gia chủ, gia súc - gia 2: gia vị, gia tăng Dự vào, có mặt nhà Thêm vào  TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT III TỔNG KẾT Bài tập Tìm từ ghép Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt quốc, sơn, cư, bại (đã nghĩa Nam quốc sơn hà) Quốc Sơn Cư Bại kì dân cường gia Quốc định Cư ngữ huy đại giang khê thất chiến Sơn cước trú chung lâm xá Bại thủy vong thảm  TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT III TỔNG KẾT Bài tập Xếp từ ghép hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân binh, hậu đãi, phòng hỏa vào nhóm thích hợp: a.Từ có yếu tố đứng trước, yếu tố phụ đứng sau b.Từ có yếu tố phụ đứng trước, yếu tố đứng sau Đáp án - Yếu tố đứng trước: hữu ích, phát thanh, phịng hoả, bảo mật - Yếu tố đứng sau: thi nhân, đại thắng, tân binh, hậu đãi *TRÒ CHƠI ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ **Nhìn tranh để đốn từ Hán Việt *CỦNG CỐ - DẶN DỊ - Tìm hiểu nghĩa yếu tố Hán Việt xuất nhiều văn học - Hoàn thành tập (SGK, tr.71) vào - Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm + Đọc VD (SGK, tr.71 - 72) + Trả lời câu hỏi mục 1,2 (SGK, tr 72 - 73) ... loại nào? TL: - Từ ghép chia làm loại: Từ ghép phụ từ ghép đẳng lập TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT Từ ghép phụ Từ ghép Hán Việt Từ ghép đẳng lập  1.VD: TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT 114 104... phần lớn yếu tố Hán Việt không dùng độc lập từ mà dùng để tạo từ ghép - Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nghĩa khác xa TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT II TỪ GHÉP HÁN VIỆT Từ ghép tiếng việt chia làm loại,... nghĩa yếu tố Hán Việt ? Các yếu tố Hán Việt đồng âm nghĩa khác xa TIẾT 18: TỪ HÁN VIỆT I ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT 2/ Ghi nhớ:SGK - Tiếng để cấu tạo nên từ Hán Việt gọi yếu tố Hán Việt - phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ hán việt , Từ hán việt