0

Tiet 1 Tu chon Toan 8

2 1 0
  • Tiet 1 Tu chon Toan 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2021, 19:28

Cộng, trừ đa thức, nghiệm của đa thức, nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức, nắm đợc 7 HĐT đáng nhớ, vài PP phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn kĩ năng tính giá trị của biểu thức [r] (1)TiÕt1 ôn tập nhân đơn thức, cộng trừ đơn đa thức I Môc tiªu - Ôn tập, hệ thống kiến thức bài tập đại số, đơn thức, đa thức, các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng Cộng, trừ đa thức, nghiệm đa thức, nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức, nắm đợc HĐT đáng nhớ, vài PP phân tích đa thức thành nhân tử - Rèn kĩ tính giá trị biểu thức đại số, thu gọn đơn thức, nhân đơn thức, xếp các hạng tử đa thức., xác định n0 đa thức Rèn t sáng tạo, linh hoạt, phản ứng nhanh víi c¸c bµi tËp - Gi¸o dôc tÝnh ch¨m chØ, tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c Tinh thÇn tù gi¸c häc tËp II Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn GV - Bµi so¹n, SGK, SGV, b¶ng phô, m¸y chiÕu (nÕu cã) HS - Lµm c©u hái «n tËp, bµi tËp vÒ nhµ III C¸ch thøc tiÕn hµnh - ¤n tËp, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc - LuyÖn gi¶i bµi tËp IV TiÕn tr×nh d¹y häc A Tæ chøc: B KiÓm tra: GV Cho HS tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái «n tËp C Bµi míi -Hỏi : +Biểu thức đại số là gì ? +Cho ví dụ biểu thức đại số ? +Thế nào là đơn thức ? +Hãy viết đơn thức hai biến x, y có bậc khác +Bậc đơn thức là gì ? +Hãy tìm bậc các đơn thức nêu trên ? +Tìm bậc các đơn thức x ; ; +Đa thức là gì ? +Hãy viết đa thức biến x có hạng tử, hệ số cao là -2, hệ số tự là +Bậc đa thức là gì ? +Tìm bậc đa thức vừa viết ? GV: Điền vào chổ trống m n x = ; x x = ; n ( xm ) = Biểu thức đại số: -BTĐS: biểu thức ngoài các số, các kí hiệu phép toán “+,-,x,:, luỹ thừa,dấu ngoặc) còn có các chữ (đại diện cho các số) -VD: 2x2 + 5xy-3; -x2yz; 5xy3 +3x –2z Đơn thức: -BTĐS :1 số, biến tích các số và các biến − xy3; -3x4y5; 7xy2; x3y2… -VD: 2x y; -Bậc đơn thức: hệ số  là tổng số mũ tất các biến có đơn thức − xy3 bậc ; -3x4y5 bậc ; 2x y bậc 3; 7xy2 bậc ; x3y2 bậc x bậc ; bậc ; không có bậc Đa thức: Tổng các đơn thức VD: -2x3 + x2 – x +3 (2) n m n m+n ( xm ) HS: x = x; x x = x ; = xm.n GV: Để nhân hai đơn thức ta làm nào? HS: Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với và nhân các phần biến với GV: Tính 2x4.3xy HS: 2x4.3xy = 6x5y GV: Tính tích các đơn thức sau: 1 − 3 x y và 4xy a) b) x3yz và -2x2y4 HS: Trình bày bảng − − x5y3.4xy2 = x6y5 a) −1 b) x yz (-2x y ) = x5y5z GV: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta làm nào? HS: Để cộng, trừ đơn thức đồng dạng ta cộng, trừ các hệ số với và giữ nguyên phần biến GV: Tính: 2x3 + 5x3 – 4x3 HS: 2x3 + 5x3 – 4x3 = 3x3 GV: Tính a) 2x + 3x - x2 b) -6xy2 – xy2 2 Bậc đa thức là bậc hạng tử có bậc cao dạng thu gọn nó VD: Đa thức trên có bậc II Luyện tập: 1.Tính giá trị biểu thức: 2xy(5x2y + 3x – z) Thay x = 1; y = -1; z = - vào biểu thức 2.1.(-1)[5.12.(-1) + 3.1 – (-2)]= -2.[-5 + + 2] = Điền vào chổ trống n m n x = ; x x = ; m n Gi¶i: x = x; x x = x ( xm ) = n m+n ; ( xm ) = xm.n Tính tÝch 2x4.3xy 2x4.3xy = 6x5y Thªm tính tích các đơn thức sau: 1 − x5y3 và 4xy2 a) b) x3yz và -2x2y4 Gi¶i − − x5y3.4xy2 = x6y5 a) −1 b) x yz (-2x y ) = x5y5z Tính tæng: 2x3 + 5x3 – 4x3 2x3 + 5x3 – 4x3 = 3x3 2 Thªm tính a) 2x + 3x - x2 b) - 6xy2 – xy2 D Cñng cè Ôn tập qui tắc cộng trừ hai đơn thức đồng dạng, cộng trừ đa thức E Híng dÉn HS ë nhµ - Häc thuéc lý thuyÕt xem l¹i kiÕn thøc líp (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 1 Tu chon Toan 8, Tiet 1 Tu chon Toan 8